توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از روش تطبیقی برای کنترل دقیق موقعیت در یک میز سه درجه آزادی
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاهل سعی کردیم که از روش کنترل تطبیقی برای کنترل موتورها در یک میز سه درجه آزادی سیستم پایدار ساز تصویر استفاده کنیم. این سیستم دارای سه موتور می باشد که در سه محور yaw , pitch , roll حرکت می کنند و از این طریق هر سه موتور را کنترل نموده ایم. در نهایت یک روش ساختار متغیر برای افزایش دقت سیستم پیشنهاد میگردد که با این روش دقت سیستم بهبود پیدا می کند، مخصوصا در حالتیکه ورودی نشانه به سیستم بسیار بزرگ باشد و نیاز به کنترل سیستم یا حداکثر سرعت باشد.

۲دشواریهای توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تدبير، سال
تعداد صفحات: ۹

۳مطالعه تاثیر شیوه های مختلف خاک ورزی و کاشت در کنترل علف های هرز کشیده برگ درکشت کلسا 60 روز پس از کاشت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی شیوه های خاک ورزی و روشهای مخلتف کشت روی جمعیت علفهای هرزکشیده برگ و نیز جهت کاهش مصرف علف کشها درکشت کلزا ازمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 6تیمار درسه تکرار درمزارع شرکت تعاونی لاله دشت درمنطقه دشت لالی واقع درشمال شهرستان لالی ازتوابع استان خوزستان درسال زراعی 85–86 اجرا گردید نتایج نشان داد کمترین جمعیت علف های هرز کشیده برگ ازطریق شخم با گاواهن برگدارن دار و کشت بوسیله کمبینات و بیشترینجمعیت علفهای هرز با شخم توسط گاواهن قلمی و کشت به وسیله عمیق کارپرسی بدست آمد علت برتر بودن خاک ورزی با گاواهن برگردان دار نسبت به استفاده ازدیسک افت و گاو اهن قلمی برهم زدن و زیروروکردن بیشتر خاک می باشد که باعث ریشه کن کردن و دفن علفهای هرز و بذورآنها و نیز به سطح آمدن برخی بذور علفهای هرز می گردد که این علاوه براین خاکورزی با گاواهن برگردان دار باعث تخلخل مناسب خاک شده که این امر سبب ایجاد بستر مناسب بار جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های جوان و حساس کلزا شده که درتوان رقابت آنها راب علفهای هرزافزایش میدهد درکشت بوسیله کمبینات بهعلت خاکورزی ثانویه و نیز یکنواختی درکشت استفاده ازمنابع را برای گیاه زراعی مناسبتر و برای علف هرز مشکل تر مینماید که این عامل میتواند باعث برتری درکاهش علفهای هرز شود.

۴کنترل هوشمند جریان گردشی در اینورترهای موازی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله شیوه جدیدی برای کنترل جریان گردشی در موازی نمودن دو یا چند اینورتر تکفاز 400 هرتز، 115 ولت ارائه شده است. تکنیک ارائه شده بدون اتصال کمکی و با استفاده از نمونه برداری جریان و ولتاژ خروجی اینورتر و با استفاده از یک کنترل کننده فازی طراحی شده است. دراین شیوه هر اینورتربطور مستقل از سایر اینورتر های موازی، بار را تغذیه می کند و تخریب هر ماژول تاثیری بر عملکرد سایر ماژولها ندارد.

۵بررسی رو شهای مختلف شکست خواب بذر تا جریزی سیاه Solanum nigrum
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۴
تاج ریزی سیاهSolanum nigrum)علف هرز مهمی در بسیاری از محصولات م یباشد، که از طریق رقابت با گیاهان زراعی سبب کاهش محصول م یشود. به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف شکست خواب بذر تا جریزی سیاه، آزمایشی در قالبطرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ مشهر انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار بذر با نیترات پتاسیم در غلظت های 0\5و1و20و40و60و80 میلی مول، خرا شدهی مکانیکی پوسته بذر با مدت زما ن 1 و 3 دقیقه، اسید جیبرلیک با غلظت های 100و200و300 و 400ppmو استفاده از آب گرم در دودمای 70 و 90 درجه سانتی گراد به مدت 10 و 20 دقیقه. همچنین خصوصیات مورفولوژیک بذر شامل وزن هزار دانه، تعداد میوه در بوته، تعداد بذر در میوه و وزن خشک بوته نیز اندازه گیری شد. غلظ تهای مختلف نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک تاثیر معنی داری روی جوان هزنی داشتند. نتایج نشان داد که در تیمار نیترات پتاسیم با غلظت0\5میلی مول، بیشترین میزان جوان هزنی62\66درصد) نسبت به شاهد وجود داشت و افزایش غلظت نیترات پتاسیم جوان هزنی بذر را کاهش داد. بیشترین میزانجوان هزنی در تیمار200ppmاسید جیبرلیک وجود داشت و با افزایش غلظت اسید جیبرلیک جوان هزنی بذر کاهش یافت تیمارهای خراش دهی فیزیکی و آب گرم تاثیر معن یداری روی شکست خواب بذر نداشتند

۶بررسی تاثیر روش های خاک ورزی در کنترل علف های هرز باریک برگ در کشت کلزا
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۵
ب همنظور ارزیابی تاثیر روش های خاک ورزی روی جمعیت علف های هرز باریک برگ و نیز جهت کاهش مصرف علف کش ها در کشت کلزا، آزمایشی به صورت بلو کهای کامل تصادفی با 6 تیمار در 3 تکرار در مزارع شرکت تعاونی لاله85 اجراء گردید ، نشان – دشت در منطقه دشت لالی واقع در شمال شهرستان لالی از توابع استان خوزستان در سال زراعی 86 داد کمترین جمعیت علف های هرز کشیده برگ از طریق شخم با گاوآهن برگردان دار و بیشترین جمعیت علف های هرز با شخم توسط گاو آهن قلمی بدست آمد. نظر می رسد علت برتر بودن این شیوه خاک ورزی نسبت به سایر روش ها بر هم زدنو زیر رو کردن بیشتر خاک باشد که باعث دفن و نیز به سطح آمدن برخی بذور علف های هرز می گردد و در نهایت باعث کاهش جمیعیت علف های هرز در واحد سطح گردید. ضمناً خاکورزی مناسب باعث فراهم نمودن شرایط برای رشد گیاهچه های کلزا که در ابتدای جوانه زنی بسیار حساس می باشند نیز می شود.

۷معرفی مبدل DC\DCتشدیدی LLC به عنوان منبع ولتاژ با محدوده خروجی وسیع برای کاربردهای فتوولتائیک
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله یک مبدل DC\DCتشدیدی LLC باراندمان بالا برای کاربردهای فتوولتائیک ارایه شدها ست مبدل LLC ولتاژ متغیرخروجی 200–400ولت dc ماژول خورشیدی را به عنوان یک منبع ولتاژ بامحدوده خروجی وسیع 10–50ولت DC تحت بارهای مختلف 0–8امپرتبدیل میکند بدین منظور ابتدا یک کنترلرغیرخطی اسلایدینگ مدبا دوفرکانس کلیدزنی ثابت بکارگرفته شدهاست سپس مدل دینامیکی و مشخصه های حالت دائمی مبدل توسط روش تقریب هارمونیک اول بدست امده است طرح کنترلرپیشنهادی بطور قابل توجهی پاسخ دینامیکی دربرابرتغییرات گذرای باروتغییرات ولتاژ ورودی را بهبود می بخشد نتایج شبیه سازی ارزش استراتژی کنترلراسلایدینگ مدوپاسخ گذرای سریع آن درمقایسه با کنترلرهای مرسوم PI را اثبات می کند

۸کنترلراسلایدینگ مدبرای مبدل DC\DCتشدیدی LLC باراندمان بالا برای کاربردهای فتوولتائیک
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دراین مقاله کنترلراسلایدینگ مد برای مبدل DC\DC تشدیدی LLC باراندمان بالا برای کاربردهای فتوولتائیک ارایه شده است مبدل تشدیدی LLC ولتاژمتغیرخروجی 200–500ولت DC سلول خورشیدی را به محدوده ولتاژ 40–12ولت DC تحت بارهای مختلف 0–8 آمپرتبدیل می کند استراتژی مداربراساس یک کنترلر غیرخطی اسلایدینگ مدباسه فرکانس کلیدزنی ثابت است مدل دینامیکی ومشخصه های حالت دایمی مبدل توسط روش تقریب هارمونیک اول بدست امده است طرح کنترلرپیشنهادی پاسخ دینامیکی سریع دربرابرتغییرات گذرای بار و تغییرات ولتاژ ورودی دارد نتایج شبیه سازی ارزش استراتژی کنترلراسلایدینگ مدوپاسخ گذرای سریع آن را اثبات می کند

۹بهبود کیفیت ولتاژ میکروگرید با استفاده از DSTATCOM مبتنی بر اینورتر H–BRIDGE
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
افزایش روزافزون استفاده ازادوات الکترونیک قدرت بارهای غیرخطی ونامتعادل شبکه های توزیع را بامشکلات عدیده کیفیت توان مواجه ساخته است درمقابل افزایش حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید به نوسانات ولتاژ وفرکانس بیانگر ضرورت استفاده ازمنابع انرژی با قابلیت اطمینان بالا وبهبود کیفیت توان است یکی ازروشهای کارا دربهبود کیفیت توان شبکه استفاده ازجبرانگراستاتیکی شبکه توزیع است این تجهیزباجبران توان اکتیو وراکتیو شبکه توزیع پایداری ولتاژ شبکه را بهبود می بخشد دراین مقاله طراحی یک جبرانگراستاتیکی مبتنی براینوترپل ترکیبی درشبکه های میکروگرید شرح داده شده است جهت کنترل این جبرانگراختلاف فازمورد نیاز بین ولتاژجبرانگرباولتاژ شبکه جهت تنظیم توان راکتیو شبکه به سیگنال مرجع سینوسی اعمال شده به مدولاسیون پهنای پالس اعمال میگردد شبیه سازی صورت گرفته درنرم افزار سیمولینک متلب بیانگرقابلیت این تجهیز درجبرانسازی دوسویه توان راکتیو است

۱۰بررسی تاثیر مواد همراه (کوکوت، ادتوفور و همپلاس) در کارایی علف کش ها در جهت کنترل علف های هرز گندم
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور ارزیابی تاثیر مواد همراه کوکووت ، همپلاس و ادتوفور (اختصاصی برای علف کش توفوردی) روی علف کش های کلرودینافوپ پروپارژیل ، تری بنورون متیل، توفوردی ، یدوسولفورون+مزوسولفورون، سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل روی کنترل عاف های هرز گندم، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 19 تیمار در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در سال زراعی 90–89 اجرا گردید نتایج نشان داد بین علف کش هایی که به طور معمول در گندم استفاده می شوند علف کش توتال با دو ماده افزودنی (کوکووت و همپلاس) بالاترین میزان کنترا را دارد. بالاترین عکس العمل ها به مواد افزودنی مربوط به علف کش های تری بنورون متیل، کلودینافوپ پروپارژیل و توفوردی بود که به دلیل مصرف مداوم، کارایی کمتری داشتند در بین مواد افزودنی تیمارهای با ماده افزودنی همپلاس دارای تاثیر کنترلی بهتری نسبت به تیمارهای کوکووت بودند.

۱۱بهبود کیفیت ولتاژ میکروگرید با استفاده از DSTATCOM مبتنی براینورتر NPC
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۵
افزایش روز افزون استفاده از ادوات الکترونیک قدرت، بارهای غیر خطی و نامتعادل، شبکه های توزیع را با مشکلات عدیده کیفیت توان مواجه ساخته است. در مقابل، افزایش حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید به نوسانات ولتاژ و فرکانس، بیانگر ضرورت استفاده از منابع انرژیبا قابلیت اطمینان بالا و بهبودکیفیت توان است. یکی از روش های کارا در بهبود کیفیت توان شبکه، استفاده از جبرانگر استاتیکی شبکه توزیع TATCOM است. این تجهیز با جبران توان اکتیو و راکتیو شبکه توزیع، پایداری ولتاژ شبکه را بهبود می بخشد. در این مقاله، طراحییک جبرانگر استاتیکی مبتنی بر اینوتر نقطه خنثی مهار یافته npc پنج سطحی، در شبکه های میکروگرید شرح داده شده است. جهت کنترل ولتاژ شبکه از روش کنترلی PI استفاده شده است. این کنترلر بر اساس تنظیم اختلاف فاز مابین ترمینال جبرانگر و شبکه، توان راکتیو مبادله شده با شبکهم تو عاقب اً نوسانات ولتاژ را کنترل می نماید. شبیه سازی صورت گرفته در نرم افزار سیمولینک متلب، بیانگر قابلیت این تجهیز در جبرانسازی دو سویه توان راکتیو است.

۱۲بررسی احساس امنیت شغلی ونقش آن در ارتقاء بهروری کارکنان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان و بهره وری بالا یعنی امنیت شغلی و سلامت حرفه ای می پردازد. در ابتدا تعریف ومفاهیم مربوط ارائه میشود و سپس روشهای متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و ارتباط امنیت شغلیبا بهره وری و نقش دولت ، دانشگاه و نیروی کار خارجی در راستای امنیت شغلی مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا نتایج حاصل شدهنشان می دهد که از دید کارکنان وگارگران امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که افکار و انرژی کارکنان سازمان ها را به خودمشغول می کند وبخشی از انرژی روانی وفکری سازمان صرف این مسئله می شود. درصورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دستیابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را دراختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیزکمتر دچار تنش های انسانی می گردد. روش تحقیق حاضرتوصیفی – تحلیلی است . در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکارهای این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، افزایشبهره وری و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالیسازمانها باید در نظر گرفته شود.

۱۳معرفی یک سیستم کنترلی جدید برای DVR با هدف حداقل تلفات
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تلفات در DVR با دقت عملکرد آن، چه در کارکرد عادی شبکه و چه در صورت وجود اختلال (زمان جبران) رابطه مستقیم دارد. عامل اصلی تعیین کننده ی مقدار تلفات بعد از آرایش سیستم قدرت مربوط به سیستم کنترلی می باشد. سیستم کنترلی در DVR به دو بخش مهم تولید ولتاژهای مرجع و الگوی کلیدزنی تقسیم می شود. طراحی یک سیستم کنترلی برای DVR می تواند به گونه ای انجام شود که ضمن جبران کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، هارمونیک ولتاژ، محدود کردن جریان خطا و جبران نامتعادلی ولتاژ از حداقل تلفات و بالاترین دقت برخوردار باشد. در این مقاله یک بررسی تلفات در DVR پیشنهادی و چند نمونه از آنها با تولید ولتاژهای مرجع و الگوهای کلیدزنی مختلف صورت گرفته و باهم مقایسه می شوند. نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار PSCAD\EMTDC ، دقت و سرعت پاسخگوی بالای DVR پیشنهادی را تأیید می کند.

۱۴بهبود کارآیی دینامیکی خودرو های الکتریکی متصل به شبکهV2G بر اساس کنترل پیش بین جریان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، سال
تعداد صفحات: ۷
سالهاست که از عمر شبکههای برق در دنیا میگذرد.. افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی باعث فشار مضاعف بر سیستمهای انتقال و توزیع، افزایش تعداد خطاهای متوالی، خاموشیهای دورهای و دیگر مشکلاتمقیاس بزرگ در شبکه میشود. این افزایش، تاثیر قابل ملاحظه در اقتصاد جهانی دارد که هزینه آن بر مصرفکنندگان تحمیل میشود[ 1]. درصورت عدم توجه، این مشکلات در آینده نزدیک، شایعتر و هزینهزاتر میگردند.از سوی دیگر، بنا بر گزارش دیدهبان بین المللی انرژی، مصرف انرژی در بخش حمل و نقل تا سال 2035 در جهان در مقایسه با سال 2008 به میزان٪44 افزایش می یابد [ 2]. از اینرو، اخیراً فنآوریهای مرتبط با کاهشمصرف سوختهای فسیلی در خودروها، به چالش برانگیزترین و البته، جذابترین موضوعات تبدیل شده است

۱۵راه اندازی و کنترل موتور القایی شش فاز با استفاده از روش کنترل پیش بین گشتاور (PTC)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مطالعه روش کنترل پیش بین گشتاور برای راهاندازی موتور القایی شش فاز بررسی و شبیهسازی شده است. این روش برای کاربردهایی که نیاز به پاسخ سریع گشتاور و سرعت موتور می باشد، بسیارمناسب است. در این روش با استفاده از مدل موتور القایی شش فاز و تابع هزینه طراحی شده، یک بردارکلیدزنی پیش پردازش شده و به موتور اعمال می شود. در این مطالعه یک تابع هزینه بهینه برای روش کنترلپیش بین گشتاور طراحی شده است. نتایج شبیه سازی های کنترل پیش بین گشتاور با روش کنترل مستقیمگشتاور نمایش داده و مقایسه شده است.

۱۶آیا تفکیک سود و زیان تسعیر اقلام ارزی به عملیاتی و غیر مرتبط با عملیات امکانپذیر است
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حسابرس، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۷نظری بر پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حسابرس، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۸گذری و نظری بر گردش سود (زیان9 انباشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه حسابرس، پنجم،شماره۱۹، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۹حسابداری مدیریت ، حلقه مفقوده اقتصاد ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه حسابرس، يازدهم،شماره۴۴-۴۵، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲
نمایش نتایج ۱ تا ۱۹ از میان ۱۹ نتیجه