توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سیستم اطلاعات جغرافیای مشارکتی میزگردی برای درک متقابل
اطلاعات انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مهمترین مقدمات پروژه های توسعه مشارکتی جمع اوری و مرور اطلاعات موجود است این اطلاعات جوامع محلی و تسهیل گران در تصمیم گیری و اولویت بندی و انجام محاسبات و طراحی های مورد نیاز کمک خواهد کرد اطلاعات منابع پایه در قالب مطالعات مختلف ابخیزداری مرتعداری، بیابان زدایی کشاورزی و غیره به دفعات دراشکال مختلف نقشه جدول، گراف و متن تولید شده که عمدتا برای جوامع محلی قابل درک و استفاده نمی باشد از طرف د یگر جوامع محلی نیز از دانش و اطلاعات بومی ارزشمندی در ارتباط با محیط زندگی خود برخوردار هستند براین اساس برچگونگی بهره برداری و مدیریت این منابع تصمیم میگیرند که عمدتا در روشهای مرسوم و متداول مطالعات به دلیل نوع و شیوه برنامه ریزی متمرکز از بالا به پایین از نظر دور می ماند. به نظر می رسد حتی در طرحهای توسعه مشارکتی همچون مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود نیز ضلع تماس دانش بومی جوامع محلی با مطالعات پایه کلاسیک به روشنی تبیین نگردیده است.

۲بررسی مقایسه ای میزان اندکس شدت پوسیدگی و پلاک دندانی در بیماران مبتلا به هیپرتیروییدیسم درمان شده با ید رادیواکتیو و داروهای آنتی تیروئید
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)، تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۲ (مسلسل ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: در درمان هیپرتیروییدیسم سه روش به کار گرفته می شود که شامل درمان طبی، رادیویدین و جراحی می باشد. انتخاب نوع درمان تا اندازه ای اختیاری است. درمان با ید رادیواکتیو در صورتی که داروهای ضد تیرویید نتواند بیمار را یوتیرویید نمایند یا هیپرتیروییدیسم بعد از عمل جراحی عود نماید، تجویز می گردد. کاربرد ید رادیواکتیو (131) در درمان تیروتوکسیکوز ممکن است اثرات سوئی بر روی غدد بزاقی و به دنبال آن کاهش یا قطع میزان ترشح بزاق داشته باشد، در نتیجه میزان پوسیدگی افزایش می یابد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه میانگین CSI و PI، همچنین خشکی دهان در بیماران مبتلا به هیپرتیروییدیسم درمان شده با ید رادیواکتیو و داروهای آنتی تیرویید می باشد.روش بررسی: تعداد 76 نفر بیمار پس از تشخیص قطعی هیپرتیروییدیسم انتخاب و بسته به نوع درمان به دو گروه 30 و 46 نفره تقسیم شدند. در گروه اول درمان با ید رادیواکتیو و در گروه دوم داروهای ضد تیرویید تجویز گردید. در تمام بیماران قبل و بعد از درمان میزان (Caries Severity) CSI و(Plaque Index) PI اندازه گیری و مقایسه گردید. همچنین بیماران از نظر نوع درمان و خشکی دهان مورد مطالعه قرار گرفتند. از آزمونهای Paired samples و Independed samples و Chisquare جهت آنالیز آماری یافته ها استفاده شد.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که اختلاف قابل ملاحظه ای در میزان CSI و PI در بیمارانی که با ید رادیواکتیو درمان شده بودند قبل و 8–6 ماه بعد از درمان دیده می شود (p–value=0.016) ولی این تغییرات در بیماران درمان شده با داروهای آنتی تیرویید معنی دار نبود. خشکی دهان در بیماران درمان شده با ید رادیواکتیو به میزان بیشتری مشاهده گردید.نتیجه گیری: از نتایج این مشاهده مشخص گردید که میزان خشکی دهان در بیماران درمان شده با ید رادیواکتیو بیشتر است، همچنین میزان CSI و PI قبل و بعد از درمان دارای تفاوت مشخص می باشد در صورتی که این اختلاف در درمان با داروهای ضد تیرویید مشاهده نگردید.


۴ارزیابی پایداری– رقابت پذیری مقصد گردشگری کاشان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پایداری یک مقصد به معنای قابلیت یک مقصد برای حفظ کیفیت منابع فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی درحین رقابت در بازار است؛ و رقابتپذیری یک مقصد به توانایی آن برای رقابت موثر و سودآور در بازار گردشگری اطلاقشده و اشاره به میزان جذب گردشگران به منظور افزایش رونق و شکوفایی یک مقصد دارد. تا کنون مدل های زیادی برای ارزیابی پایداری و رقابت پذیری مقاصد گردشگری ارائه شده است؛ اما علیرغم ارتباطتنگاتنک و ارگانیک این دو مفهوم ، هیچ کدام از مدل ها اثرات متقابل و ارزیابی همزمان آنها را مد نظر قرار نداده است . لذا هدف این پژوهش، بسط و توسعه مدلی برای ارزیابی پایداری و رقابت پذیری، به عنوان دو مفهوم مکمل، در مقاصدگردشگری است. به این منظور با بهره گیری و تلفیق برخی شاخص های دو مدل کو و مدل کراچ وریچی ابتدا شاخص پایداری رقابت پذیری مقاصد گردشگری تعریف و وزن هر کدام از عوامل تاثیر گذار با استفاده از روش – AHP تعیین گردید. سپس با مدل بارومتر پایداری رقابت پذیری مقاصد گردشگری با اصلاح مدل بارومتر پایداری طراحی شد. در –نهایت مدل ارائه شدن برای ارزیابی پایداری رقابت پذیری شهر کاشان از دیدگاه سه گروه کارشناسان، جامعه میزبان – وگردشگران مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد علیرغم برتری نسبی وضعیت پایداری نسبت رقابت پذیری درشهرستان کاشان، شاخص پایداری رقابت پذیری شهرستان بطور کلی متوسط ارزیابی می گردد. این شاخص از نظر – کارشناسان دستگاههای اجرایی در وضعیت خوب و از نظر دو گروه دیگر در وضعیت متوسط قرار گرفت

۵تخریب اراضی و تسهیلات جهانی محیط زیست ( GEF )
اطلاعات انتشار: فصلنامه جنگل و مرتع، شماره۷۵، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۶
جمهوری اسلام ایران با دارا بودن 65 درصد از سطح مناطق بیابانی در کشور روی کمربند خشک جهان قرار گرفته است و حدود 2\1 درصد خشکی ها و 08\3 درصد بیابان های جهان را دربر می گیرد. قریب به 100 میلیون هکتار از اراضی آن در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد. صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، تسهیلات لازم را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند تا در بحث تخریب...
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه