توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل اقتصادی مدیریت آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۴
آبخیزداری بعنوان یک شاخص مدیریتی محسوب می گردد. مدیریت مطلوب و بهره برداری بهینه از آب باران دراستان چهارمحال و بختیاری زیر نظر مدیریت آبخیز داری قرار دارد. اجرای صحیح و دقیق مدیریت آبخیزداری موجب می گردد سایر منابع طبیعی دیگر هم بطورکارا تخصیص یابند . مدل منفعت هزینه بعنوان یک ابزار سنجش اقتصادی بودجه اختصاص یافته برای مدیریت آبخیزداری را از بعد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. در یک بررسی دقیق مدیریتی صحیح برای هدایت و کنترل نزولات آسمانی در استان در راستای مصرف بهینه با بهره گیری از سایر علوم امکان پذیر خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت منافع – هزینه های اجرای طرح های مذکور رقمی حدود 13 بدست آمده است. بنابراین طرح اقتصادی است.

۲تحلیل سیاست گذاری قیمت آب برای دو محصول شاخص ( گندم و چغندرقند) در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۵
درسالهای اخیر، تخصیص منابع آب بعنوان یک مسیله مهم تلقی شده است. براساس گزارشات حاصله افزایش نرخ جمعیت ازطرفی، و نیازآبی برای آبیاری ازطرف دیگر، ازجمله سوالهایی است که دررابطه با چگونگی کاربرد بهینه منابع آب و توانایی استفاده ازقیمت آب بعنوان یک کنترل کننده می باشد. اگرچه کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی کوچکترازیک می باشد و بعبارتی کم کشش است اما بهرحال، استراتژی قیمت می تواند روی الگوی مصرف آب تاثیرگذارباشد. دراین راستا، فرضیات لازم تست گردید . داده های آماری ازاستان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد . مهمترین نتایج بعد ازتجزیه و تحلیل های لازم پایین بودن کشش قیمتی تقاضای آب بود که بیانگر این واقعیت است که قیمت نمی تواند اثر مهمی درکنترل و کاهش مصرف کشاورزی داشته باشد . نتیجه دیگر اینکه ارتباط نهاده هایی مانند نیروی کارو ماشین آلات باآب دراین پژوهش مشخص گردید.

۳بررسی اقتصادی کاهش فرسایش خاک بوسیله عملیات خاکورزی ( مطالعه موردی دستگاه ایران شخم ابزار )
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
خاک مهم ترین عامل تولیدمحصولا ت کشاورزی است و عملیات خاکورزی مؤثرترین نقش را درافزایش عملکردآن از نظراقتصادی دارد .
ازطرفی خاکورزی باعث ، بقاء و نگهداری کلوخه ها می شود تا ازاینطریق ریشه ها بهتر بتوانند درخاک نفوذکنندو توسعه یابند . علاوه برآن ، ذرات تشکیل دهنده روی سطح خاک هم در مقابل باران بهتر مقاومت کرده، و اجازه می دهند تا حداکثرمیزان آب در خاک نفوذ وذخیره شو د . ساخت دستگاه شخم ابزارایران توسط محقق به منظور تأمین اهداف فوق می باشدکه خود از نظر اقتصادی قابل بررسی است . مهمترین مزیت ابزارساخته شده، جلوگیری ازضررهای غیرقابل جبران فرسایش ن اشی از نرم شدن خاک سطحی زمین بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک بوده ،وهمین امرباعث ذخیره شدن رطوبت درخاک می گردد . دراین راستا ، بررسی های اقتصادی فرسایش خاک برای کشت محصول سیب زمینی درسه سال متوالی برای آزمایش دستگاه جدید،ازاهداف دیگراین مطالعه می باشد .
نتایج این پژوهش نشان م ی دهدکه : دربررسی های فنی ، میزان رطوبت خاک دراستفاده ازدستگاه جدید،افزایش و میزان فرسایش رقمی ناچیزی ( درحدودصفر ) رابخود اختصاص داده . ودرتحلیل های اقتصادی،کاهش 12 درصدی هزینه نهاده کوددرکشت محصول مورد مطالعه وافزایش 18 رصدی مقدارعملکرد سیب زمینی ناشی ازکاربردابزارجدیدرادرپی خواهدداشت

۴استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی در تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده های کشاورزی – مطالعه موردی: زاینده رود اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف اصلی در این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید دو نوع برنج می باشد. از نظر اقتصاد سنجی ارتباط دوگانه تابع تولید و هزینه تحلیل گردیده که بر این اساس از توابع هزینه ترانسلوگ و ترانسلوگ چند محصولی استفاده شده است. در این توابع با کاربرد قضیه شفارد ، توابع تقاضای شرطی نهاده های آب، کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی کا در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط به صورت مقید برآورد گردیده است. داده های به کار رفته مربوط به 315 بهره بردار برنج در سطح حوزه زاینده رود در سال زراعی 81– 1382 است که از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از ضرایب بدست آمده وضعیت تابع هزینه ، کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها برای این محصول بررسی شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق دارد. طبق بررسی به عمل آمده از الگو کشش های جزیی جانشینی خودی و متقاطع آلن کوچکتر از یک ولی این کشش برای آب نزدیک به یک است. (دارای کشش واحد است) کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای تمام نهاده ها کمتر از یک می باشد.

۵بررسی اقتصادی کشت لوبیادرشرایط عادی وتنش آب دراستان چهارمحال وبختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حبوبات، سال
تعداد صفحات: ۴
لوبیا از خانواده جبوبات جزو گیاهانی است که توسط انسان درقدیم الایام کشت می شده و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول درجهان 27235000هکتارو متوسط عملکرد آن 658 کیلو گرم درهکتارمی باشد. به نظرمتخصصین علم زراعت, پتانسیل عملکرد این محصول تا مرز5 تن درهکتارهم قابل افزایش است.براساس آمارهای موجود, اراضی زیرسطح کشت لوبیادرجهان, 40 درصد مربوط به کشورهای آسیایی و حدود12\26درصد درایران(935هزارهکتار) بعد ازدومحصول نخود (61\46)وعدس (21\24)قراردارد.کشت محصول لوبیادراستان چهارمحال و بختیاری نیزباسطح 6930هکتاروتولید16042تن وعملکرد 2314 کیلوگرم درهکتار ازویژگی خاصی برخوردارمی باشد. برای این منظور, پژوهش حاضرابتدااقدام به بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی استان بااستفاده ازشاخص آشکارشده بالاسا) ( RCA و ضریب مکانی نموده است بطوریکه یافته های تحقیق نشان می دهد دربخش کشاورزی ومخصوصا قسمت زراعت , اشتغال وتولید دارای بالاترین مزیت نسبی است . با توجه به استعدادهای موجوددر منطقه , امکان گسترش کشت این محصول هم دربین زارعین وجود دارد. بهمین منظور, ده رقم ازارقام معمولی لوبیا درشرایط عادی وتنش کمبود آب (دردوحالت رویشی وزایشی) مورد بررسی قرارداده شده تا بهترین رقم راکه ازنظراقتصادی (سطح عملکردواجزاء عملکرد) بهینه است جهت ترویج به زارعین ارایه گردد . نتایج حاصله نشان می دهد که بین ارقام ازنظرکلیه صفات مورد بررسی, اختلاف معنی داری وجوددارد وعکس العمل ارقام مختلف نسبت به تنش کمبود آب متفاوت است. دراین تحقیق بین صفات موردبررسی , صفت عملکردازهمه متنوع تر(ضریب تنوع 82\82) می باشد. میانگین عملکردکلیه ارقام درشرایط بدون تنش, تنش درمرحله رویشی و تنش درمرحله زایشی به ترتیب 3408 , 3004 و 1528 کیلو گرم درهکتار است . ضمنا براساس نتایج بدست آمده , رقم سفید Jules در شرایط بدون تنش (5792کیلوگرم درهکتار)ودرشرایط تنش درمرحله رویشی (4828کیلوگرم درهکتار) و تنش درمرحله زایشی (2812کیلوگرم درهکتار)نسبت به سایر ارقام دارای عملکردنسبتا بالایی می باشد.

۶تحلیل اقتصادی طرح های تامین آب (مطالعه موردی منطقه شیخ شبان در استان چهار محال و بختیاری )
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد . که با بحران کمبود آب مواجه است و استفاده بهینه ومطلوب از منابع آب و خاک نیاز به برخورداری از دانش و تکنولوژی مناسب دارد تا بتوان تحولی شایسته و مستمر در توسعه پایدار بخش کشاورزی ایجاد نمود. در این راستا اصلاح شیوه آبیاری وبدنبال آن جلوگیری از تلفات ب یرویه آب و تعیین الگوی کشت مناسب ،باعث بالابردن راندمان آبیاری و در نتیجه افزایش سطح زیرکشت و بهره وری مناسب از منابع آب و خاک خواهد شد. در این راستا استان چهارمحال و بختیاری از جمله استانهایی است که بعلت وضعیت خاص توپوگرافی و اقلیمی و عدم وجود جاد ههای قابل دسترس مناسب، وضعیت پراکنش جمعیتی و عدم استفاده بهینه از پتانسیلهای فراوان ، کماکان دارای مناطق محروم بسیاری است، که با برنامه ریزی و صرف بودجه لازم می توان براحتی این وضعیت را تغییر داد. در این تحقیق بعنوان نمونه مطالعه ارزش اقتصادی طرح های تأمین آب اراضی شیخ شبان که در شما ل شرقی استان واقع شده است درنظر گرفته شده است تا با مطالعه منابع آبی سطحی وزیر زمینی و چشمه ها ورودخانه همجوار نسبت به اراضی منطقه ، مورد بررسی قرارگیرد و با ملاحظات مربوط به سرمایه گذاری درمنطقه و برنامه ریزیهای کلان کشور وبا درنظرگرفتن سایر مولفه های مرتبط با تامین آب اراضی، گزینه مناسب انتخاب گردد.

۷کارایی نمایه‌های خشکسالی هواشناسی برای پایش و ارزیابی خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق داده‌های مربوط به بارش سالانه در یک دوره آماری 24ساله برای 8 ایستگاه استان چهارمحال و بختیاری جهت تحلیل و محاسبه سال‌های مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین کمی و کیفیت سال‌های مرطوب، نرمال و خشک از شاخص‌های بارش استاندارد شده، بارش قابل اعتماد و شاخص نیچه استفاده شده است. مدل بارش استاندارد شده به علت داشتن محدودیت‌های کمتر بهتر از دیگر مدل‌ها تشخیص داده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وقوع پدیده خشکسالی در همه ایستگاه‌های مورد مطالعه حالت بارش نرمال، هراز گاهی سال خشک و نیز دوره مرطوب قابل مشاهده می‌باشند که سال‌های با بارش نرمال از توالی و تداوم بیشتری نسبت به سال‌های مرطوب و خشک برخوردارند.

۸نقش تمپر مجدد بر مقاومت به ضربه فولاد 3,5 NiCrMoV
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش پدیده تردی برای فولاد عملیات حرارتی پذیر NiCrMoV 3.5 که یک فولاد کم آلیاژ پر مصرف برای ساخت لوله های جدار ضحیم تحت فشار است، بررسی شده است بدین منظور تعدادی نمونه ضربه مطابق استاندارد 17200 DIN تهیه شد و در دمای 875 درجه سانتیگراد آستنییته گردید. تمام نمونه ها در محیط کوئنچ روغن سرد شد و سپس در دمای 620 درجه سانتیگراد مدت زمان یکساعت تمپر گردید و مجداد در روغن سرد شد. آنگاه نمونه ها در 10 دمای مختلف شامل 620،580،560،450500،450،420،400،350،300،250 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت تمپر مجدد گردیدند. و سپس در روغن سرد شدند. نمونه ها در دمای محیط و دمای زیر صفر تحت آزمایش ضزبه قرار گرفت و نمودار انرژی ضربه بر حسب دمای تمپر ترسیم گردید. تمام نمونه ها متالوگرافی، عکس برداری و همچنین سخنی سنجی شدند. نشان داد در محدوده دمائی تمپر 420–350 درجه سانتیگراد انرژی ضربه تا حدودی کاهش یافته است، یعنی فولاد مذکور به تردی تمپر در ایم محدوده دامائی حساس است.

۹آنالیز خوشه ای با استفاده از شاخص SPI جهت تعیین زون های همگن خشکسالی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
خشکسالی یکی از مزمن ترین و از لحاظ اقتصادی زیان بار ترین بلایای طبیعی میباشد. خشکسالی حادثه ای طبیعی و پدیده ای آرام ومرموز است که به اعتقاد بسیاری دارای مکانیسم پیچیده بوده و ماهیت آن نسبت به تمامی حوادث طبیعی کمتر شناخته شده است. به منظور کاهش این تاثیرات خشکسالی را باید به صورت کاملا عملی و در چارچوب صحیح مطالعه کرد. از آنجا که تعیین پراکنش مکانی ویژگی های خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری از اهمیت خاص در مطالعه و مدیریت خشکسالی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از 8 مشخصه خشکسالی که بر اساس شدت، مدت و فراوانی شاخص استاندارد بارش در 15 ایستگاه استان چهار محال وبختیاری استوار است و تحلیل خوشه ای این مشخصات 3 گروه مکانی خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری تشخیص داده شد.پراکنش مکانی این گروه ها بیانگر تغییرات شدت و مدت خشکسالی بر اساس طول و عرض جغرافیا و میزان بارش دریافتی در هر منطقه میباشد.

۱۰بررسی شاخص استاندارد شده بارش در برخی از ایستگاههای استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق دادههای مربوط به بارش سالانه در یک دوره آماری 24 ساله برای 8 ایستگاه استان چهارمحال و بختیاری جهت تحلیل ومحاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین کمی و کیفیت سالهای مرطوب، نرمال و خشک ازشاخصهای بارش استاندارد شده استفاده شده است. مدل بارش استاندارد شده به علت داشتن محدودیتهای کمتر بهتر از دیگر مدلها تشخیص داده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وقوع پدیده خشکسالی در همه ایستگاهها است که با شدت و ضعفهای توام است. از نظر طبقهبندی شدت سالهای مرطوب و خشک غالباً در ایستگاههای مورد مطالعه حالت بارش نرمال ، هراز گاهی سال خشک و نیز دوره مرطوب قابل مشاهده میباشند که سالهای با بارش نرمال از توالی و تداوم بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و
خشک برخوردارند.

۱۱بررسی اقتصادی اثرات پسماند محصولات کشاورزی محصول موردی گندم
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
پسماندهای کشاورزی یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و جهان سوم می باشد برنامه ریزان و اندیشمندان مجامع علمی دراین کشورها درصدد برآمده اند تا برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت ، برداشت مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند چرا که ضایعات کشاورزی علاوه بر هدردادن منابع ارزی، موجبات الودگی محیط زیست هم می شوند براین اساس ضرورت دارد به خط مشی کلی، و راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری یا مدیریت ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح اگاهی عمومی درکاهش ضایعات اهمیت داده شود دراین تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی تبدیل ضایعات و پسماندهای محصول استراتژی گندمدر استان چهار محل و بختیاری در سال 88 انجا م گرفته است بطوریکه نتایج حاصله نشان میدهد هزینه فرصت از دست رفته ضایعات ایجاد شده بالا بوده و نسبت منفعت به هزینه به منظور جلوگیری از ضایعات محصول گندم و استفاده از پسماند آن مثبت و رقم بسیار بالایی را نشان میدهد در ضمن نرخ بازده داخلی دراین رابطه ضمن ایجاد اشتغال 18 درصد می باشد.

۱۲مقایسه اقتصادی آبیاری با آب معمولی از طریق جوی پشته ای با آبیاری با پساب به دو صورت قطره ای سطحی و زیرسطحی گیاه گوجه فرنگی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
در ایران که عمدتا دارای اقلیم خشک می باشد برای جلوگیری از به هدررفتن آب ضرورت دارد با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کاربرد پساب در مصرف آب سالم صرفه جویی کرد با توجه به اینکه حدود 60 تا 70 درصد آب مورد مصرف شهرها به فاضلاب تبدیل می شود پساب فاضلابهای شهری می تواند به عنوان یک منبع با ارزش در کشاورزی محسوب گردد به شرط آنکه استفاده اصولی از ان با تصفیه مناسب و روش آبیاری متناسب با کیفیت پساب همراه باشد دراین راستا و در تحقیق حاضر سه نوع آبیاری شامل آبیاری با آب معمولی به صورت سطحی جوی پشته ای، آبیاری با پساب به صورت قطره ای سطحی و آبیاری با پساب به صورت قطره ای زیرسطحی از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار عملکرد با آب معمولی به صورت سطحی سی تن در هکتار و با آب پساب بصورت قطره ای سطحی و عمقی بترتیب چهل و دو نیم و چهل هشت تن در هکتار می باشد که از نظر تجزیه و تحلیل های اقتصادی منفعت – هزینه، نوع پسماند قطره ای زیرسطحی با صرفه تر است

۱۳مقایسه اقتصادی ابیاری بااب معمولی بهصورت جوی پشته ای و ابیاری با پساب به د و صورت قطره ای سطحی و زیرسطحی گیاه ذرت
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۴
در کل جهاان حدود 69% آب مصرفی صرف کشاورزی و عموما ابیاری می شود از 31% بقیه 23% به مصرف صنایع می رسد و مصارف خانگی تنها حدود 8% را شامل می گردد دراین راستا کشاورزی و صنایع بیشترین مصرف آب را داشته و بالاترین نقش را در الودگی ابها دارند ابهای مصرفی خانگی و شهری و همچنین ابهای مصرفی در صنایع باعث تولید حجم انبوهی از پساب می گردند محدودیت منابع آبی بویژه در مناطقی مانند کشور ما ضرورت استفاده بهینه از اینگونه ابها را دو چندان نموده است کنترل کیفیت پسابها تصفیه موثر جهت حذف الودگیها و استفاده مجدد از ابهای بازیافت شده در کشاورزی عامل ارزشمند جلوگیری از نفوذ این الودگیها به محیط زیست و صرفه جویی در استفاده از منابع آبی است این تحقیق سه نوع ابیاری : شامل ابیاری با آب معمولی به صورت سطحی جوی پشته ای، آبیاری با پساب بصورت قطره ای سطحی و آبیاری با پساب بصورت قطره ای زیرسطحی را از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد نتایج نشان میدهد که مقدار عملکرد محصول خشک با آب معمولی بصورت سطحی دوازده تن در هکتار و با آب پساب بصورت قطره ای سطحی و عمقی بترتیب پانزده و نوزده تن درهکتار می باشد که از نظر تجزیه و تحلیلهای اقتصادی منفعت – هزینه نوع پسماند قطره ای زیرسطحی با صرفه تر است.

۱۴افزایش عملکرد کشت سیب زمینی (ازطریق عملیات خاکورزی مناسب بوسیله دستگاه شخم ابزارجدید)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از محصولات مهمی که پس از غلات می تواند منبع نشاسته بشمار آید سیب زمینی می باشد که به شکلهای مختلف قابل مصرف است. عملکرد بالای این محصول اگر به روش صحیح کشت شود،آنرا جزء مواد غذایی ارزان قیمت و عام المنفعه محسوب می نمایند. ازآنجایی که نوع خاکورزی نقش موثری در کمیت و کیفیت تولیدسیب زمینی دارد،ماشینهای بکارگرفته شده اعم از سنتی یا رایج (برگرداندار)، قلمی، بشقابی و ایران شخم ابزار که توسط مجری، طراحی و ساخته شده است در ق ا لب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفتند. چراکه خاکورزی باعث بقاء و نگهداری کلوخه ها در خاک می شود وازاین طریق ریشه ها بهترمی تواننددرخاک نفوذکنند وتوسعه یا بند. علاوه برآن، ذرات تشکیل دهنده روی سطح خاک هم در مقابل باران بهتر مقاومت کرده، واجازه می دهند تا حداکثرمیزان آب در خاک نفوذ وذخیره شود. ساخت دستگاه شخم ابزارایران توسط محقق(قضاوی) به منظورتأمین اهداف فوق می باشد . مهمترین م زیت ابزارساخته شده، جلوگیری ازضررهای غیرقابل جبران فرسایش ناشی از نرم شدن خاک سطحی زمین، بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک بوده ، که همین امرباعث ذخیره شدن رطوبت درخاک می شود. دراین راستا برای اثبات موضوع به بررسی های اقتصادی دررابطه با کشت سیب زمینی درسه سال متوالی برای آزمایش دستگاه شخم ابزار،پرداخته تا یک مقایسه کلی ازافزایش عملکرد سیب زمینی دربکارگیری این دستگاه باشد. ضمن اینکه عوامل ونهاد ه های دخیل درزمینه میزان برداشت نیزبرآورد گردیدند. درنتیجه تغییرات فیزیکی حاصل در خاک توسط دستگاه ایران شخم ابزار در خواص فیزیکی سیب زمینی و نهایتاً در کیفیت آن اثرات خوبی داشته است.دراین رابطه میزان آب، ماده خشک، چگالی، قندهای مختلفPHو اسیدهای آلی اندازه گیری و با میزان استاندارد آنها مقایسه شد؛ نتایج حاکی از آن است که نه تنها موارد بدست آمده در محدوده قابل قبول واقع است، بلکه دستگاه خاکورزی جدید باتوجه به محاسن زیادآن نسبت به گاوآهنهای مرسوم و رایج در مملکت به عنوان ماشین خاکورز مناسب کشور بلاخص در رابطه با کشت سیب زمینی مطرح می باشد. علاوه برآن ازالگوی کاب داگلاس به منظور برآورد تابع تولید وعملکرد سیب زمینی استفاده گردید، .نتیجه نشان داد که میزان بذر و هزینه ی سله شکنی درحد مجازمی باشد. و میانگین تعداد خاکورزی ماشینی در منطقه شرایط مناسبی دارد اما میانگین مصرف ازت کمی از حد مجاز بیشتراست .کود فسفاته با میانگین 290 کیلوگرم در هکتار وضعیت خوبی دارد اما در مقابل میانگین تعداد آبیاری در منطقه کم است و افزایش تعداد آبیاری یا بهبود روشهای آبیاری می تواند تاثیر مهمی بر تولید بگذارد

۱۵ارزشگذاری اقتصادی–تفرجگاهی پارک جنگلی شیاسی استان چهارمحال و بختیاری بااستفاده از روش هزینه سفر
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی جنگل، سال
تعداد صفحات: ۱۳
منافع تفرجی جنگلها، بخشی از کل ارزش اقتصادی آنها را تشکیل میدهد و در مدیریت چندگانه آنها نقش مهمی را ایفا میکند. از این رو بکارگیری روشهایی که منافع فوق را ارزشگذاری کند، در برنامهریزی و مدیریت کارآمد طرحهای حمایت و توسعه جنگلها، تأثیر بسزایی خواهد داشت. در این تحقیق، ارزش تفرجی پارک جنگلی شیاسی با استفاده از روش هزینه سفر منطقهای برآورد گردید. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی– اجتماعی بازدیدکنندگان ار پارک و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه میباشد. بدین منظور با در نظر گرفتن پارک به عنوان مرکز، 9 دایره هم مرکز با فواصل ثابت 150 کیلومتر در اطراف آن رسم گردید که کل کشور را پوشش دهد. سپس با استفاده از نقشه و آمارهای موجود، جمعیت ساکن در هر منطقه محاسبه گردید. در مرحله بعدی، با استفاده از پرسشنامههای تکمیل شده توسط بازدیدکنندگان، دادههای اقتصادی– اجتماعی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به دادههای موجود، رابطه میان هزینه سفر و شمار بازدیدکنندگان بدست آمد. سپس با در نظر گرفتن ورودیههای مختلف و اضافه نمودن آن به مجموع هزینههای دسترسی، نسبت جدید بازدیدکنندگان در برابر این افزایش هزینهها محاسبه شد و منحنی تقاضای پارک، ترسیم گردید. محاسبات نشان داد که پارک جنگلی شیاسی دارای ارزش اقتصادی– تفرجگاهی بالایی است. نتایج حاصل از این تحقیق، اطلاعات ارزشمندی را جهت دستیابی به اهداف حفاظتی و ارتقاء سطح تفرجگاهی پارک، بدون صدمه زنی به ارزشهای زیست محیطی آن، فراهم میآورد.

۱۶آب و خاک و گیاه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از این مطالعه، استفاده بهینه از منابع آب وخاک وسایرنهاده های موردنیاز برای چهار محصول گندم، یونجه، سیب زمینی و چغندر قند بااستفاده ازالگوی برنامه ریزی خطی دراستان چهارمحال و بختیاری است.برای این منظورابتد ا، نقشه های تناسب کیفی، کمی و اقتصادی بر اساس نقشه خاک، اطلاعات اقلیمی و عملکرد محصول در منطقه مورد مطالعه، تعیین گردیدند. در مرحله دوم، اطلاعات لازم در ارتباط با نهاده های مورد نیاز، بویژه آب وخاک، با استفاده ازنمونه برداری وتست های لازم ونهایتا تکمیل پرسشنامه در تعدادی از مزارع که بطور تصادفی در واحدهای این نقشه ها انتخاب شده بودند جمع آوری گردیدند ودرآخر با استفادهاز الگوی برنامه ریزی خطی، متغیرهای لازم برآورد شدند . نتایج نشان داد که الگوی کشت محصولات در منطقه بایستی تغییر یابد تا علاوه بر تخصیص بهینه نهاد ه ها، بازدهی عملکرد حاصل از کشت محصولا ت موردمطالعه نیز افزایش یابد.

۱۷توسعه گردشگری تالاب هامون با استفاده از مدلswot
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دریاچه هامون به عنوان بزرگترین پهنه آبهاى شیرین ایران و خاورمیانه نقش اساسى در زندگى مردمان سیستان داشته که دارای اثرات مثبت طبیعى، اقتصادى و اجتماعى میباشد . این دریاچه یکی از گردشگاه های مهم استان سیستان میباشد که به علت وجود جاذبه های طبیعی، زیستگاه منحصر به فرد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و هوای سالم دارای پتانسیل های بالقوه ای از نظر اکولوژیک برای جذب توریست میباشد. از آنجا که گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد بین الملل است. از دیگر سو طبق نظر بسیاری از برنامه ریزان به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار از آن یاد میشودکه میتواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیت های گردشگری نقش موثری را در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد .در این مقاله با تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها به ارائه استراتژی و راهبردهای عملی در جهت توسعه گردشگری درمنطقه دریاچه هامون با استفاده از مدلswot پرداخته شده است . که می تواند به عنوان یکی از عوامل برنامه ریزی توسعه در این منطقه مد نظر مسئولین ودست اندرکاران قرار گیرد

۱۸بررسی اقتصادی جایگزینی کشت ارگانیک بجای کشت های مرسوم و توسعه پایدار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۶
بحرانهای ناشی ازمصرف بی رویه نهاده های شیمیایی دردهه های اخیرمسائل و مخاطرات فراوانی را بهمراه داشته است دردنیا هرساله علیرغم مصرف سموم درکشاورزی نه تنها خسارت ها کمترنشده بلکه سطوح الودگی افزایش یافته و فرایند تولید با مشکل روبرو شده است علاوه برمسائل و بحرانهایی نظیر ظهورافات و امراض جدید مقاوم شدن بیش ازششصدگونه افات بیماری و علف هرزمسمومیت ها و تخریب و فرسایشهای شیمیایی شدید خاک تهدید سلامت انسان بروز بیماریهای پوستی سرطان ها مسمومیت های منجر به مرگ بیماریهای مزمن تخریب محیط زیست و کشت بومهای طبیعی برهم خوردن تعادلهای طبیعی کمیت و کیفیت تولید که عامل توسعه می باشدبابحران مواجه کرده است این شرایط نشان میدهد که برخلاف برنامه هایی که بیانگرامنیت غذایی بعدازورود موادوتکنولوژی به کشاورزی است اصلی ترین هدف می باشد این درکنار محیط زیست که همواره باتهدیدهای جدی درامرتوسعه پایدارروبرو است دراین تحقیق سعی شده است تا مقایسه ای بین کشت مرسوم باکشت ارگانیک جهت تسریع دررسیدن به توسعه پایدارانجام گیرد

۱۹قیمت گذاری قطعه فروش چوب در کنار جاده های جنگلی: مطالعه موردی طرح جنگلداری آذررود، شیرگاه
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در ایران، جنگلداران با تجربه از اثر عوامل زیادی بر قیمت های فروش چوب کنار جاده آگاهند ولی برآوردهای کمی از این عوامل وجود ندارد. در این تحقیق ارزش های ضمنی ویژگی های قطعه فروش چوب در طرح جنگلداری آذررود، شیرگاه بررسی شد. برای تخمین قیمت های ضمنی، 410 قطعه فروش چوب طرح جنگلداری آذررود در دوره زمانی 1371 تا 1386 ارزیابی شد و در پایگاه داده گرد آمد. شیوه قیمت گذاری هدونیک (HPM) و آنالیز رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی نرم افزار Eviews 5 برای تخمین مدل مرتبط کننده قیمت قطعات فروش به ویژگی های شان استفاده شد. مدل تقریبا 86 درصد از تغییر در کل قیمت فروش را با استفاده از ویژگی های قطعات فروش چوب و با خطای معیار تقریبی 22875 ریال در هر مترمکعب با میانگین قیمت واقعی 1027603 ریال در هر مترمکعب توضیح داد. سپس فروض کلاسیک تخمین زن حداقل مربعات پولد مثل آزمون نرمال بودن باقی مانده های مدل ارزیابی شد. نتیجه نشان داد که تخمین زن حداقل مربعات پولد به خوبی بکارگرفته شده است. بعلاوه اثر ویژگی های قطعات فروش چوب بر قیمت های فروش شان شامل حجم فروش در هکتار، متوسط قطر گرده بینه ها در قطعه، نسبت حجم گونه های با ارزش گروه یک (توسکا، افرا، راش و غیره) در قطعه، تعداد شرکت کنندگان در مزایده، نسبت حجم گرده بینه ها در قطعات، فاصله حمل تا جاده اصلی، شاخص همگنی گونه ای (هرفیندال) و شیب عرضی دامنه معنی دار شدند (p=%1). حجم فروش در هکتار و فاصله حمل تا جاده اصلی، به ترتیب مثبت ترین و منفی ترین اثرات را بر قیمت قطعات فروش چوب داشتند.

۲۰نقش اقتصاد در مدیریت پسماندها (بررسی اقتصادی ضایعات محصول گندم)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس، سال
تعداد صفحات: ۸
موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش این ضایعات در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف، چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شودمسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت ، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات ، تجزیه و تحلیل شده است. در این تحقیق، با بررسی جامع بر روی ضایعات محصول گندم که در داخل کشور تولید می‌گردد، مهمترین اقلامی را که می توان برروی آنها سرمایه گذاری نمود انتخاب، و مطالعه شده است. براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً بسیاری از محصولات کشاورزی بویژه محصول استراتژی گندم بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند. ازطرفی کلیه اقلام وارداتی و صدها ماده پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و طی یک برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند. با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران، در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها، می توان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارند در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش نمود،ودراین راستا گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورزی و کشاورزی برداشت.

۲۱ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی اطراف شهرستان شهرکرد برای ذرت علوفه ای با استفاده از برنامه ALES
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۲۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
صرفه اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به منظو ر انجام این نوع ارزیابی به روش های مختلف، برای ذرت علوفه ای در اطراف شهرستان شهرکرد انجام گرفت. در این راستا، از طریق روش های نرخ بازده داخلی، سود ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه، با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب اقتصادی واحدهای اراضی برای ذرت علوفه ای تعیین گردید. برای ساختن مدل در نرم افزار ALES، یک بانک اطلاعاتی دربرگیرنده واحدهای خاک، خصوصیات خاک، نیازهای رویشی ذرت علوفه ای، عملکرد، نرخ بازده وام بانکی، هزینه های ثابت و متغیر و قیمت فروش هر واحد وزنی ذرت علوفه ای در محیط نرم افزار ایجاد و سپس کلاس تناسب اقتصادی تعیین شد. نتایج نشان داد که وقتی روش ارزش فعلی خالص بکار می رود، اغلب واحدهای اراضی، در کلاس تناسب (S2) قرار می گیرند و زمانی که از سه روش دیگر استفاده می گردد، کلاس تناسب اقتصادی تمامی واحدهای اراضی،(S1) می گردد. کلاس تناسب اقتصادی، بدست آمده بر مبنای روش محاسبه سود ناخالص، بدون استفاده از نرم افزار ALES، در 40 درصد واحدهای اراضی،S2 و در 60 درصد آنها،S1 می باشد. نتایج تعیین کلاس تناسب اقتصادی به کمک نرم افزار ALES بر مبنای روش محاسبه ارزش فعلی خالص با طبقه بندی کیفی تناسب اراضی منطقه مورد مطالعه که در یک تحقیق قبلی، فقط بر اساس میزان محدودیت مشخصات فیزیکی زمین صورت گرفت، مطابقت بیشتری دارد.

۲۲استفاده ازانرژی های نو با نگرش اقتصادی (انرژی باد)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، سال
تعداد صفحات: ۵
توسعه شگرف علم و فن آوری هایی که در جهان امروز براساس استفاده ازسوخت های فسیلی می باشد، آسایش و رفاه زندگی بشر را برهم زده است . این توسعه یافتگی مایه بروز مشکلاتی برای انسان ها گردیده که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست ، تغییرات گسترده آب وهوایی در زمین بویژه گرما و کاهش نزولات آسمانی اشاره نمود. درایران نیز نفت و مشتقات آن از سرمایه های ارزشمند ملی و حیاتی کشور می باشند که مصرف غیر بهینه از آنها، زیان های اقتصادی جبران ناپذیری را ایجاد می نماید، از این رو باید به دنبال منابعی بود که به تدریج جایگزین سوخت های فسیلی شوند، چرا که سوخت های فسیلی آلودگی های زیست محیطی بی شماری را اعمال می کنند. علاوه برآن اگر افزایش دمای هوا براساس سوخت های فسیلی مطابق روند فعلی ادامه یابد، بازگرداندن آن به وضعیت قبلی تقریباً غیر ممکن خواهد بود . بهترین راه حلی که می توان پیشنهاد کرد متوقف نمودن روند رو به رشد این گازهای مضر می باشد. دراین راستا می توان با استفاده از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی ، بادی ، زمین گرمایی ، هیدروژن و غیره به جای انرژی های حاصل از سوخت های فسیلی ،از آلودگی های زیست محیطی و خطرات مترتب بر آن جلوگیری نمود، از سوی دیگر انرژی های فسیلی مانند نفت ، گاز و زغال سنگ سرانجام روزی به پایان خواهند رسید و تمدن بشری که بستگی مستقیم به این انرژی ها دارد دچارچالش خواهد شد . هدف این مقاله، بررسی اقتصادی جایگزینی انرژی های سالم به جای سوخت های فسیلی می باشد.

۲۳نقش NGO ها و رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
سازمان مردم نهاد، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل،غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیتهایداوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی واساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانینموضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.رشد سطح دانش و گسترش فناوری های نوین وحفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده، از مواردی هستند کهبرای رسیدن به توسعه نقش اساسی دارند. علاوه برآن منابع انسانی، پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت محسوب می گردند. چرا کهاندیشه و تفکر دررابطه با منابع انسانی، باعث می شود که این منابع ، فناناپذیرتلقی گردند و برخلاف سایر عوامل تولید که هر چهبیشتر برداشت شوند کاهش می یابند،بااستفاده بیشترازاین منابع ،قطعا کشورتوسعه یافته ترشده بطوریکه می تواند مظهر خلاقیت ها ونوآوری های چشمگیری نیزدراین زمینه ها باشد. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است تمهیدات لازم جهت، تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد (NGO) برای ارائه خدمات درزمینه حفظ محیط زیست اندیشیده شود. بدین منظور، راههای چگونه استفاده کردن ازنیروهای انسانی بویژه تحصیل کردهبخش کشاورزی ومنابع طبیعی، درجهت فرهنگ سازی ومشارکت بیشتر مردم موردنظراین مقاله می باشد.

۲۴نوآوری دراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اگرچه در حال حاضر انرژی فسیلی ساده ترین و قدرتمندترین راه تأمین سوخت دستگاه ها، کارخانه ها و وسایط نقلیه می باشد،اما محدودیت هایی در مصرف وجود دارد. یکی از این محدودیت ها، محدودیت در کمیت منابع در دسترس و دیگری کیفیت و گستردگی آن می باشد. چراکه وجود منابع فسیلی و دسترسی به آن درهرکشوری، قدرتی غیر قابل انکار برای آن جامعه را فراهم می کند، همانطور که نبود آن ازنظراقتصادی، تهدیدی برای آن نظام نیز محسوب می شود وممکن است زمینه وابستگی وتسلط ملل دیگر رادرآن جامعه فراهم آورد.این امر ما را بر آن داشته است که به دنبال استفاده از انرژی های سالم و تجدیدپذیری همچون انرژی خورشیدی، زمین گرمایی ، بادی و ... باشیم. انرژی های تجدیدپذیر نه تنها پایان ناپذیرند ، بلکه با طبیعت سازگار بوده و آلودگی در پی ندارند، همچنین این منابع تقریبا در تمام نقاط دنیا وجود دارند. از جمله مهم ترین و کلیدی ترین سؤالاتی که در زمینه ی استفاده و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر مطرح می گردد می توان بصورت زیربیان نمودکه توجیه اقتصادی آن ازاهداف این مقاله است:1. میزان پتانسیل هر یک از حامل های انرژی تجدیدپذیر در ایران؛ 2. شناسایی و انتخاب مناطق مناسب (سایت یابی) ؛ 3. چشم اندازی مدون برای آینده انرژی های تجدیدپذیر (به ویژه انرژی پاک هیدروژن) در ایران؛ 4. توجیه اقتصادی؛ 5. برنامه ریزی، نحوه و ظرفیت سرمایه گذاری، با تشخیص ارجحیت برای هر یک از انرژی های تجدیدپذیر؛6. برنامه ای مدون جهت توسعه فناوری های مربوط در ایران؛ 7. ظرفیت و قابلیت جانشینی؛ این موارد تحت دسته بندی از انواع انرژی ها بشکل زیرمطرح می گردد:الف :انرژی های آلوده کننده وتجدید ناپذیر؛ ب :انرژی های آلوده کننده وتجدید پذیر؛ ج :انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر؛ د :انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر ونامحدود

۲۵ارزشیابی اقتصادی رودخانه و پارک جنگلی پروز در شهرستان لردگان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
زاگرس برای مردمان این دیار نامی آشناست که یاد آور صلابت و اقتدار، زیبایی و شگفتی، سرزندگی و نشاط است که مفهوم زندگی را برای آن ها به زیبا ترین شکل ممکن تداعی می کند. جنگلهایی که از نامشان زیبایی و شگفتی بر می آید و تداعی گرسرسبزی و نشاطند.جنگل هایی که همچون گردنبندی از زمرد زیبایی های زاگرس را چندین برابر کرده اند.جنگل هایی که نام یکیاز گسترده ترین رویشگاه های کشور را یدک می کشند،ودومین اکوسیستم مهم جنگلی ایران زمین به حساب می آیند ،و از این حیثمنحصر به فردند. جنگل هایی که نقششان در تعادل بیولوژیک منطقه انکار ناپذیر است و سرزندگی و حیات را برای مردمان این دیاربه ارمغان آورده است. جنگل هایی که نقش مهمی در استحصال آب دارند.جنگلهایی که همچون فیلتری بزرگ در برابر ریزگردهاایستادگی می کنند و همچون دیواری بزرگ بخش زیادی از این ریزگردها را به دام می اندازند و از این طریق از ورود ریزگردها بهکشورومنطقه جلوگیری می کنند. جنگل هایی که سالانه مقدار زیادی از ذرات معلق را در لابلای شاخ و برگ های خود رسوب میدهند و از این حیث ماسک های طبیعی زاگرس نشینان محسوب می شوند.جنگل هایی که بلوط ایرانی به عنوان گونه غالب به همراهگونه های درختی دیگر مثل بنه، گلابی وحشی، ارژن، کیکم، آلبالوی وحشی، زالزالک و ... پوشش جنگلی خاصی به منطقه میدهند و بر زیبایی های آن می افزایند.جنگل هایی که مامن و عرصه ای امن برای حیات وحش منطقه به حساب می آیند و زیستگاهحیواناتی مانند روباه، خرگوش، کبک، تیهو، لاک پشت دیم زی، چالکه، جوجه تیغی و... می باشند. جنگل هایی که محصولات فرعیآنها درآمدسالانه تعداد زیادی از عشایر را تامین می کند. جنگل هایی که 6 میلیون هکتار وسعت دارند و حدود 50 درصدشان رادرخت بلوط تشکیل می دهد. در بسیاری از کشور ها درآمدی که از گردشگری در طبیعت به دست میاید درآمدی قابل توجه می باشد .ما در این بخش درصدد برآورد ارزش اقتصادی پارک جنگلی و همچنین رودخانه پروز می باشیم .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۱ نتیجه