توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه یک الگوریتم جدید برای شناسایی کمبود ولتاژ
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کمبود ولتاژ از متداول ترین اغتشاشات کیفیت توان در شبکه برق هستند . بعلت آسیب پذیری مصرف کننده ها در مقابل کمبود ولتاژ شناسایی و جبران سازی آنها الزامی است . شناسایی این پدیده ها مستلزم بکار گیری الگوریتمهای پردازش سیگنال است . در ا ین مقاله یک الگوریتم جدید برای شناسایی کمبود ولتاژ معرفی می شود که بر اساس الگوریتم وفقی حداقل مربعات بنا شده است . این الگوریتم به گونه ایی توسعه یافته است که :
–1 سرعت شناسایی زیاد باشد،
–2 زمان وقوع و خاتمه آنرا به سرعت استخراج کند .
کارایی این الگوریتم با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی و نتایج آن در حالتهای کاری مختلف ارائه شده است

۲ارائه یک الگوریتم جدید برای شناسایی هارمونیکها
اطلاعات انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
هارمونیکها از متداول ترین اغتشاشات کیفیت توان در شبکه برق هستند . بعلت آسیب پذیری مصرف کننده ها در مقابل هارمونیکها شناسایی و جبران سازی آنها الزامی است . شناسایی این پدیده ها مستلزم بکارگیری الگوریتمهای پردازش سیگنال است . در این مقاله یک الگوریتم جدید برای شناسایی هارمونیکها معرفی می شود که بر اساس الگوریتم وفقی حداقل مربعات بنا شده است . این الگوریتم به گونه ایی توسعه یافته است که : 1– سرعت شناسایی زیاد باشد ، 2– دقت آن نیز بالا باشد ، کارایی این الگوریتم با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی و نتایج آن در حالتهای کاری مختلف ارائه شده است .


۳ارزیابی چالشها و مشکلات شهرهای جدید و میزان موفقیت آنهادر ایران: شهر جدید سهند
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۶۰)، سال
تعداد صفحات: ۲۷
با افزایش جمعیت شهرنشین، شهرهای بزرگ در ایران دچار مشکلات فراوانی شده و شهرهای جدید در ایران برای جذب سرریز جمعیتی در حوزه این شهرها مکانیابی و احداث شدند. شهر جدید سهند نیز برای کاستن از مشکلات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کلانشهر تبریز در حوزه نفوذ این شهر احداث شده است ولی این شهر در عمل نتوانسته است از مشکلات کلانشهر تبریز با توجه به اهدافش بکاهد و اهداف از پیش تعیین شده آن در زمان مشخص، عملی نشده اند. شالوده اقتصادی این شهر بر پایه اشتغال صنعتی و خدمات دانشگاهی استوار است که هنوز صنعت و دانشگاه تاثیر مثبتی بر این شهر نگذاشته اند و شهر جدید سهند خود با مشکلات و چالشهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و برنامه ریزی بسیاری مواجه است. در این مقاله به چالشها و مشکلات موجود در شهر جدید ارزیابی سهند و میزان موفقیت آن با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، پرداخته شده است.

۴تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه)
اطلاعات انتشار: فضاي جغرافيايي، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بافت های فرسوده شهری که زمانی بر اساس الگوهای شهری و با تاثیر از شرایط اقتصادی – اجتماعی ساکنان و ویژگی های محیطی به وجود آمده اند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت و ساز، قابلیت زندگی را از دست داده اند و دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، عبور و مرور، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی امروزی است. برنامه های راهبردی با توجه به انعطاف پذیری و داشتن دید بلندمدت و تلفیق سطوح مختلف برنامه ریزی، در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده دارای اهمیت بسیاری است. این بافت ها دارای توان ها، نقاط قوت و فرصت های زیادی هستند که بر اساس شناخت جامع و برنامه ریزی صحیح این نقاط، می توان راهبردهای بهینه ای جهت ساماندهی وضعیت موجود بافت های فرسوده ارایه داد. در این مقاله بر اساس مدل  SWOTنقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود شناسایی شده و بر اساس طیف لیکرت نظرات کارشناسان و مسوولان مورد بررسی قرار گرفته و هر یک وزن خاصی بر اساس امتیاز کسب شده، به خود گرفته و سپس راهبردهای بهینه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر ارومیه به دست آمده اند. راهبردهای به دست آمده به عنوان راهنما و ملاک عمل بهسازی و نوسازی این محدوده جهت تصمیم گیری و اجرا ارایه شده اند.در نهایت این نتیجه حاصل شده است که محدوده مرکزی شهر ارومیه، با توجه به وجود امکانات اخذ وام از سازمان های داخلی و بین المللی، وجود بازار بزرگ ارومیه به عنوان محور اصلی اقتصادی شهر و همچنین وجود میادین، مکان های با ارزش و بناهای تاریخی و جزو آن، دارای پتانسیل های بالقوه ای جهت بهسازی و نوسازی می باشد.

۵تحلیل نقش مدیریت شهری درساماندهی اسکان غیررسمی مطالعه موردی: شهرارومیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
اسکان غیررسمی تجلی نابرابری اجتماعی– اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه است. توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمام مناطق کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارای توزیع یکسانی نیست و باعث مهاجرت و انتقال جمعیت از مناطق فقیر به مناطق برخوردار می گردد و اسکان غیررسمی بوجود میآید و مشکلاتی را در فرآیند شهرنشینی، برای شهروندان و سیستمهای مدیریت شهری تحمیل میکند. در ایران وزارت راه و شهرسازی متولی ارائه راهکارها و سیاستهای ساخت مسکن و ساماندهی سکونتگاههای زیر استاندارد میباشد و شهرداریها نیز به عنوان عوامل اجرایی در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی مشارکت فعال دارند. هدف مقاله تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیر رسمی در شهر ارومیه میباشد و این تحقیق از نوع کاربردی است و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که در آن علل تکوین و شکلگیری این سکونتگاهها در ارتباط با سیستمهای مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در راستای عملکرد مدیریت شهری به ویژه شهرداری جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارائه شده است.

۶کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از سازوکارهای منساب برای نظم دهی فضایی، جلوگیری از رشد بی رویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصاً کاربری مسکونی، اعمال قوانین تفکیک در اراضی شهری است که بایستی بر اساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاه ها در درجه دوم در این امر دخالت دارند، البته دخالت این سازمانها باید بر مبنای نقشه جامع شهر و نقشه های اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد. قوانین موجود در ایران به تنهایی نمی توانند از بوجود آمدن این پدیده نامناسب (تفکیکهای غیرقانونی) جلوگری کنند، در چنین وضعیتی تنها با فرهنگ سازی صحیح مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقرارت طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، می توان به وضعیت موجود در ایران کمک کرد. در این مقاله سعی شده است تفکیک و کاربست ضوابط و مقرارت آن در شهرسازی ایران با مواد قانونی بیان شود.

۷راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، (مورد: محله اسلام آباد کستارگاه ارومیه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
محله ی اسلام آباد کشتارگاه یکی از محلات حاشیه نشین در شهر ارومیه می باشد که از لحاظ کالبدی، اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی در سطح بسیار پائینی قرار دارد و جلوگیری از گسترش و بهبود وضعیت موجود این محله ضروری است. دیدگاه ها و راهبردهایی در زمینه ساماندهی سکونتگاه های حاشیه نشینان ارائه شده است. راهبرد توانمندسازی یکی از این راه حلها می باشد که در جهان و ایران مورد توجه می باشد. با توجه به پتانسیل ها و آمادگی مردم محله ی اسلام آباد کشتارگاه جهت مشارکت در بهبود وضعیت این محله، ضروری است که با مدیریت صحیح و با استفاده از راهبرد توانمندسازی، نسبت به ساماندهی اسکان غیررسمی در این محله اقدام شود. در این پژوهش، ابتدا دیدگاه های نظری در مورد اسکان غیررسمی و راهبردهای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های میدانی و ویزگی های محله ی اسلام آباد کشتارگاه نسبت به ارائه ی یک راهبرد بهینه (توانمندسازی) جهت ساماندهی محله ی اسلام آباد کشتارگاه اقدام شده است. در پایان پس از نتیجه گیی، برای ساماندهی بهینه ی محدوده ی مورد مطالعه ارائه شده است.

۸معرفی روشی برای تهیه نقشه بیوکلیماتیک فضاهای باز در مقیاس خرد
اطلاعات انتشار: پيام سبز، سال
تعداد صفحات: ۵

۹اسکان غیررسمی و راهبردهای ساماندهی سکونتگاه های نامتعارف با تاکید بر بخش مسکن در ایران
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۱۰بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها مطالعه موردی شهر ارومیه
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
زلزله به عنوان مخرب ترین بلایای طبیعی عصر حاضر همواره اهمیت خود را بطور عینی در مناطق شهری نمایان کرده است که بر اساس میزان بزرگی خود می تواند در مدت کوتاهی بحرانهای عظیمی بیافریند. لذا موضوع ایمنی شهرهادر برابر مخاطرات ناشی زلزله یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری است. اغلب تحقیقات صورت گرفته در رابطه با کاهش خسارات ناشی از زلزله در شهرها بر مبنای افزایش مقاومت ساختمان ها بوده است. لکن در این تحقیق اعتقاد بر این است که می توان با اصلاح فرایند طراحی و برنامه ریزی شهری، آسیب پذیری ساختار و کالبد شهر را کاهش داد. در اینراستا شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید و در ادامه برای بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهر رابطه ای تهیه و پیشنهاد شد که در این رابطه عوامل و متغیرهای دخیل در آسیب پذیری شهر شاملدسترسی به فضاهای باز عمومی، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، کیفیت بنا، دسترسی ها، همجواری با کاربری های خطرناک، هرکدام در تعداد کلاس های مشخص تعریف و سپس بر روی آنها فرایند بی مقیاس سازی پیاده شد. سپس پایگاه داده آسیب پذیری شهر در محیط نرم افزارArcGisتشکیل شد و در ابتدا بر اساس هریک از متغیرها میزان آسیب پذیری شهر مشخص و پهنه های آسیب پذیر استخراج گردید. سپس با تلفیق مجموع متغیرها، رابطه بین آنها و وزن آنها آسیب پذیری شهر در محیط GIS صورت پذیرفت. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که رابطه معناداری بین آسیب پذیری شهر در برابر زلزله و روش های طراحی و برنامه ریزی شهری وجود دارد. با تدوین ضوابط و مقررات منطقه بندی (تراکمی و کاربری)، تفکیک اراضی، تعیین حریم نواحی خطرناک، انتقال کاربریهای ناسازگار و نهایتاً تدوین ضوابط و مقررات در زمینه تناسب توسعه اراضی در معرض خطر، می توان از میزان آسیب پذیری شهر در برابر آسیب های ناشی از زلزله کاست و میزان تاب آوری شهرها را در مقابل زلزله افزایش داد

۱۱بررسی تغییر کاربریهای انتفاعی با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 (مطالعه موردی: شهر مرند)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغییر کاربری یعنی استفاده از زمین های شهری متفاوت از آنچه که در طرح مصوب آمده است، می باشد. هدف پژوهش حاضر،بررسی روند تغییر (کاهش) سرانه کاربری های خدماتی همچون (کاربری فضای سبز، آموزشی، بهداشتی و غیره) به نفع (افزایش)کاربری های درآمدزا همچون (مسکونی و تجاری) در طرح های تفصیلی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. روشپژوهش، از نوع توصیفی – تحلیلی است. برای تحلیل فرضیه پژوهش از تغییرات کمی در رابطه با تغییر کاربری های زمین شهریطی سالهای 94–1385 موجود در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج استان آذربایجان شرقی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، سرانه کاربریهای خدماتی همچون (کاربری فضای سبز، آموزشی، بهداشتی و غیره) به نفع (افزایش)کاربری های درآمدزا همچون (مسکونی و تجاری) در طرح های تفصیلی در حال کاهش می باشد.

۱۲تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی در طرح های تفصیلی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کاربری اراضی شهری و تغییرات آن یکی از مباحث مهم در گسترش کالبدی شهر محسوب می شود. در واقع، یکی ازمعضلاتی که بیشتر شهرها با آن روبرو میباشند، معضل تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقرراتطرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیر قانونی در شهرها شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر تحولاتتغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. روشپژوهش، از نوع توصیفی– تحلیلی است و از نظر روش اجراء از دسته پژوهش های پیمایشی (پرسشنامه ای) می باشد. جامعهآماری پژوهش حاضر، نهادهای اصلی مداخله کننده در سطح شهر (مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازیاستان، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان، شهرداری مرند) می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش از آزمون توزیعدوجمله ای استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، تغییر کاربری اراضی شهری ناشی از عوامل اقتصادی برکاهش سرانه خدمات تأثیر دارد.

۱۳استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران
اطلاعات انتشار: مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، بيست و يكم،شماره۴(پياپي ۴۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
اصولاً بافت قدیمی و فرسوده، بافتی می باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، چنانچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شاید نمی تواند جوابگوی نیاز ساکنین خود باشد. برنامه ریزی راهبردی به دلیل ماهیت بلندمدتی که دارد، یکی از ارکان برنامه­های ساماندهی و بهسازی به شمار می­رود. فهم مناسب و استفاده دقیق از برنامه­ریزی راهبردی و ابزارهای تدوین برنامه­های راهبردی، دستیابی به برنامه­های ساماندهی و بهسازی را ممکن می­سازد. بنابراین در این مقاله با استفاده از مدل SWOT راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله سیروس را به دست آوردیم. درنتیجه نتایج تحقیق نشان می­دهد راهبردهای تولید شده بهسازی ونوسازی محله سیروس به عنوان راهنمای تصمیمات، یکی از اجزاء سیستم هدایت، کنترل و برنامه­ریزی بهسازی و نوسازی شهری است. بنابراین بین این راهبردها، ابزار عمل برنامه ریزی (سرمایه گذاری دولتی، مقررات و ...) و سیستم تصمیم­گیری، هماهنگی و هم­سویی لازم به منظور تاثیرگذاری بر بافت فرسوده محله لازم است.

۱۴ارزیابی سیاست های ساماندهی بافت های فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت–بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیندتحلیل شبکه ای (مدلANP)
اطلاعات انتشار: نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، نوزدهم،شماره۵۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
بافت فرسوده، بافتی می­باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه از لحاظ عملکردی دچار چالش­هایی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز نمی­باشد و توجه و برنامه­ریزی برای بهبود وضعیت کنونی بافت­های فرسوده ضروری است، چرا که با گذشت زمان وضعیت این بافت­ها هر روز وضعیت نامناسبی به­خود می­گیرد. شهر ارومیه دارای 2\ 1313 هکتار بافت فرسوده می­باشد که شامل سه نوع بافت فرسوده تاریخی (مرکزی)، بافت فرسوده میانی و بافت فرسوده حاشیه ای می­باشد و هر یک از انواع بافت­های یاد شده دارای ویژگی­ها و خصوصیاتی می­باشند که تاثیر چالش­های شناسایی شده در این تحقیق در هر محدوده متفاوت می­باشد در این مقاله به ارزیابی سیاست­های ساماندهی و شناسایی معیارهای مهم و تحلیل چالش­های موجود در بافت­های فرسوده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (مدلANP) ­پرداخته شده و در نهایت به اولویت­بندی انواع بافت فرسوده اقدام شده است. این مقاله در نوع خود منحصر به فرد بوده و برای اولین بار در کشور مدل (ANP) در بخش مسکن و بافت­های فرسوده مورد استفاده قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه