توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی شیوه های کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
موضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسی شیوه های کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان مدارسابتدائی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه می باشد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بوده که جامعه آماری آنعبارت است از کلیه دبیران مرد مقطع ابتدائی و متوسطه دولتی شهرستان ارومیه که در مجموع 1680 نفر به وسیله روشنمونه گیری چند مرحله ای ،تعداد 238 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفت ،تجزیه تحلیل اطلاعات باو با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی،فراوانی مطلق،فراوانی نسبی، میانگین و spss استفاده از بسته نرم افزاریانحراف استاندارد )و آمار استنباطی به وسیله آزمون کای اسکوئر،آزمون تی استودنت و ضریب همبستگی انجام گردید.تجزیه تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که بین شیوه های کنترل مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان در مورداعمال کنترل،شیوه هنجاری، استقلال عمل،رضایت شغلی وخودکنترلی رابطه معنی داری وجود دارد، اما نتایج پژوهشنشان داد که بین شیوه کنترل و رضایت شغلی با شیوه جبری رابطه وجود ندارد ،همچنین نتایج نشان داد که بین شیوهکنترل و رضایت شغلی با شیوه هنجاری همبستگی بالا و بین شیوه کنترل و رضایت شغلی با شیوه جبری و رضایتجبری همبستگی پایین وجود دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه