توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱راهکارهای موثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: کارکنان، گرانبهاترین سرمایه یک سازمان هستند. تحول و پویایی هر سازمان، به میزان توانمندی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای موثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی، در سال 1384، کلیه کارشناسان شاغل در ستادهای مرکز بهداشت استان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه استان (حدود 210 نفر) تحت مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بود. پرسش‌نامه پیمایش نیاز سنجی بر مبنای مقیاس لیکرت تهیه شد که شامل 60 سوال بود. پس از جمع آوری اطلاعات و تایید مناسب بودن تحلیل عاملی توسط آزمون های بارتلت و کفایت نمونه (KMO)، تحلیل عاملی انجام و از میان 60 متغیر پنج عامل انتخاب گردید. به منظور تفسیر عوامل از روش چرخاندن واریماکس استفاده گردید.یافته ها: راهکارهای پنج گانه توانمندسازی به ترتیب آزادی عمل (راهکار اول) 42.25%، مدیریت موثر منابع انسانی (راهکار دوم) 5.99%، عامل انگیزش (راهکار سوم) 5.07%، خود مدیریتی (راهکار چهارم) 3.71% و ارتقا یادگیری سازمانی (راهکار پنجم) 2.84% از کل واریانس را به خود اختصاص دادند. نتایج بررسی و آزمون سوال فرعی نشان داد که بین نظرات کارشناسان در مورد راهکار پنجم توانمندسازی ارتقا یادگیری سازمانی و محل کار (P<0.01) و با سن (0.18=r، P<0.05)، و همچنین بین راهکار دوم مدیریت موثر منابع انسانی و سن (0.19=r، P<0.01) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.نتیجه گیری: آزادی عمل، مدیریت موثر منابع انسانی، ارتقا انگیزش، خود مدیریتی و ارتقا یادگیری سازمانی راهکارهای موثر در توانمند سازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه هستند که از نظر کارکنان مسن تر و با تجربه تر، ارتقا یادگیری سازمانی در بالندگی سازمانی، از بقیه موارد تاثیر بیشتری دارد.

۲شناسایی عوامل موثر در ایجاد برند در شرکت های صنایع غذایی
اطلاعات انتشار: مجله علوم و صنايع غذايي، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۳تاثیرات تصویر نام تجاری بر اعطای خیریه: مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی(ره)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری برند می باشد که یک نام، واژه، علامت، سمبل، طرح و یا ترکیبی از آن هاست که هدفش شناسائی کالاها و خدمات از دیگر رقبا می باشد . همچنین اعمال خیرخواهانه دارای اهمیت فراوانی می باشند، چه از لحاظ کسب شأن اجتماعی و چه از لحاظ ارزش تبلیغاتی. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بعد سودمندی، کارایی، عاطفی و پویایی نام تجاری و تغییر در تصویر ذهنی نام تجاری کمیته امداد امام خمینی(ره) بر تمایل افراد بر اعطای خیریه می باشد که از طریق نظر سنجی و پرسشنامه از ساکنین استان قزوین مورد آزمون قرار می گیرد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. اعتبار محتوایی آن از طریق ضریب لاوشه مورد بررسی قرار گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش همسانی درونی استفاده شد و به وسیله الفای کرونباخ برای اعتبار صوری مورد سنجش قرار گرفت. در این پژوهش فرضیه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 18،SPSS 16 ، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تصویر برند مطلوب به افزایش تعداد اعانات می انجامد و یک نام تجاری قدرتمند از ارزش زیادی برخوردار است؛ مولفه هایی مانند وفاداری، آگاهی، پنداشت نسبت به کیفیت، توجه و حمایت می تواند سودمندی یک نام تجاری را حاصل کنند. ایجاد ارتباط عمیق با مردم با بعد احساسی، باعث می گردد که مردم در مواجه با درخواست سازمان های خیریه بدون تردید به این سازمان ها کمک نمایند و بعد کارایی موجب ارتقا بهره وری و افزایش در دریافت اعانه می شود.

۴اهمیت جهانی شدن شرکت های کوچک و متوسط جهت توسعه اقتصادی در کشورهای جهان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی SMEs به عنوان راهکاری جهت عبور از دوره گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه میشود . تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتابگیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند، بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. نگاهی به نظامهای اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته وتوسعه یافتهی جهان نشان میدهد که ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برای ورود به بازار رقابتی تجارت جهانی به تجدید SMEs . برنامههای توسعهی اقتصادی این کشورها است ساختار متناسب با شرایط ( درک– شناخت قابلیت– تعیین راهبرد تجاری – تغییرات درونی – تعیین راهبرد ساخت – تغییرات درون شرکت ها– مدیریت فرایند تحول) نیاز دارند همچنین خوشه سازی بنگاه های کوچک و متوسط بحث های نظری متفاوتی در این مورد که چگونه مؤسسات کوچک و متوسط میتوانند به توسعه کمک کنند توسط اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف ارائه شده است. تاثیر این صنایع از دو بعد خرد و کلان در اقتصاد قابل بررسی است و از دیدگاه کلان، آنها بر روی مسائلی نظیر افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و توسعه متوازن اقتصادی تاثیر دارند و از دیدگاه خرد میتوانند بر همه مسائل و روابط بین بنگاهی اثرگذار باشند .در این مقاله سعی شده است با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعهاقتصادی به جهانی شدن این صنایع با اهمیت پرداخت شود .

۵تعیین روابط مضامین استراتژیک و سنجه های عملکردی با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت سایپا پرس)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
سازمان های امروزی در محیط های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش های عدیده ای از جمله فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، منابع مالی محدود و در حال اتمام ،افزایش وظایف و فعالیت ها،تغییرات پر سرعت تکنولوژی و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان ها مواجه اند.در چنین فضایی ارزیابی عملکرد و سپس مدیریت عملکرد، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود چرا که تنها ارزیابی مالی سازمان ها بر اساس سود و زیان و ترازنامه های مالی و صرفه جویی در هزینه ها ما را به گمراهی خواهد کشاند.مهمترین علت آن این است که مطالعات نشان داده است در عصر دانش، 80 درصد ارزش افزایی در سازمان ها از طریق دارایی های نامشهود سازمانی شامل سرمایه های انسانی (دانش و مهارت های کارکنان)، سرمایه های سازمانی(فرهنگ سازمان و ارزشهای حاکم بر آن) و سرمایه های اطلاعاتی (بانکهای اطلاعاتی و داده های آماری) ایجاد می شود و دیگر نمی توان تنها با دارایی های مشهود، ارزیابی عملکرد و در پی آن مدیریت عملکرد جامعی انجام داد.در این تحقیق سعی بر اینست تا با اتکاء به استراتژیهای شرکت سایپا پرس که در راستای ماموریت و چشم انداز سازمان تدوین شده است ، بر اساس نظام ارزیابی متوازن مدلی ارائه گردد تا بوسیله آن فعالیت های اصلی و اهداف استراتژیک و همچنین شاخص های ارزیابی این فعالیتها در هر یک از چهارمنظر مالی، مشتری فرآیندهای داخلی، و یادگیری و رشد معین و مستند گردد.در این تحقیق جهت تعیین شاخصها از نظر کارشناسان و مدیران شرکت سایپا پرس در یک دوره سه ساله ( 1388 تا 1390 ) استفاده شده است.

۶رفتار شهروندی سازمانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در چند دهه اخیر رفتار شهروندی، یک مفهوم اساسی و بنیادی در حوزه های روانشناسی و مدیریت به خود گرفته است و در آثار مکتوب، توجه قابل ملاحظه ای به آن شده است. امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز تحولیدر حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیتشان مسئول باشند، کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی شان عمل می کنند واز سیاست های پذیرفته شده سازمان پیروی می کنند، به بهتر شدن غنای محیط عمومی کار کمک می کنند و بنابراین بر کل سازمان تأثیری مثبت دارند. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان شامل افزایش همکاری و بهره وری مدیریتی، کاهش نیاز به تخصیص منابع کمیاب برای حفاظت از منابع سازمان و نظارت و کنترل بر اجراوظایف روزمره، تسهیل هماهنگی فعالیت ها بین اعضای تیمی و گروه های کاری، ایجاد محیط کاری خوشایند،جذب و حفظ کارکنان با کیفیت بالا، ارتقای عملکرد سازمانی از طریق کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحد های کاری و ارتقای توانایی سازمان در تطبیق با تغییرات محیطی است. به طور کلی رفتار شهروندی به کارایی و اثربخشی سازمانها از طریق تحولات منابع، نوآوری ها و وفق پذیری کمک می کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه