توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شیوع نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بیمارستان رازی کرمانشاه (1382)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴ (پياپي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: نارسایی حاد کلیه یک مشکل شایع در بخش مراقبت های ویژه نوزادان است که در بیشتر موارد همراه با سپسیس، آسفیکسی و نارسی رخ  داده و می تواند منجر به افزایش مرگ و میر و معلولیت گردد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین شیوع، سیر بیماری، عوامل خطرزا و پیش آگهی زودرس در نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه در کرمانشاه در سال 1382 می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. معیار تشخیص نارسایی حاد کلیه (ARF) در این بیماران عبارت از: کراتینین سرم مساوی یا بیش تر از۱.۵mg\dl  و اوره سرم مساوی یا بیش تر از۵۰mg\dl  به همراه سیر بیماری مطابق با نارسایی حاد کلیه بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه های در دسترس از میان نوزادان بستری بود که دارای معیارهای مذکور بوده اند، سپس کلیه اطلاعات لازم از پرونده بیماران استخراج و با استفاده از آزمون تی و کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: در بررسی انجام شده از بین 938 نوزاد بستری شده، 32 بیمار (41\3%) نارسایی حاد کلیه داشتند. 5\62 درصد از این نوزادان مذکر و 5\37 درصد مونث بودند. همچنین 63\15 درصد نارس، 75 درصد رسیده و 37\9 درصد دیررس متولد شده بودند. 75\68 درصد مبتلایان 5–1 روزه و 25\31 درصد 28–6 روزه بودند، وزن تولد در 50 درصد موارد طبیعی، در 75\43 درصد کم تر از 2500 گرم و در 25\6 درصد کم تر از 1500 گرم بود. شایع ترین بیماری زمینه ای، سپسیس در 88\38 درصد و در مرحله بعدی پنومونی و کم آبی هر کدام 34\8 درصد بود. ناهنجاری های مادرزادی همراه در 45\37 درصد از بیماران وجود داشت. شیوع نارسایی حاد کلیه از نوع اولیگوریک 75\18 درصد بود. 5\62 درصد از نوزادانی که نارسایی حاد کلیه داشتند فوت نمودند. اقدامات درمانی در 75\92 درصد از بیماران نگه دارنده بود و در 25\6 درصد موارد، بیماران نیازمند دیالیز بودند.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه نارسایی حاد کلیه، به طورشایع همراه با بیماری های قابل پیش گیری مانند سپسیس رخ می دهد. همچنین اداره این بیماران در اغلب موارد با اقدامات نگه دارنده و بدون انجام دیالیز، مقدور می باشد.

۲بررسی شکایات علیه پزشکان در سازمان نظام پزشکی کرمانشاه (84–1380)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۳تاثیر مکمل خوراکی کلسیم و فسفر بر تراکم استخوان و آلکالن فسفاتاز سرم در نوزادان نارس
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (پياپي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه: نرمی استخوان در نوزادان نارس شایع است. میزان کلسیم و فسفر در شیر مادر برای مینیرالیزاسیون طبیعی استخوان در نوزادان با وزن تولد کم ناکافی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزایش دریافت خوراکی کلسیم و فسفر در پیشگیری از نرمی استخوان در نوزادان نارس است.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 84–1383 در بیمارستان رازی کرمانشاه در روی 42 نوزاد با وزن تولد کم تر از 1800 گرم در دو گروه انجام گرفته است. نوزادان در گروه شاهد، شیر مادر و در گروه مورد، شیر مادر و مکمل خوراکی کلسیم به میزان 80mg\kg\day و فسفر 40mg\kg\day دریافت می کردند. به نوزادان در هر دو گروه ویتامینD  به میزان 400 واحد در روز خورانده می شد. اندازه گیری شاخص های رشدی، سطح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز در شروع مطالعه و سپس هر 2 هفته تا 6 هفته انجام می شد. در پایان مطالعه از تمامی نوزادان عکس برداری مچ دست به عمل می آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی استیودنت وکای اسکویر استفاده شده است.یافته ها: در مطالعه انجام شده بر اساس معیارهای رادیولوژیک هیچ کدام از نوزادان مورد مطالعه علایمی به نفع نرمی استخوان نداشتند. اما در بررسی بیوشیمیایی به عمل آمده، میزان آلکالن فسفاتاز سرم در اندازه گیری های سریال به صورت بارزی، در گروه شاهد نسبت به گروه مورد بالاتر بود (P=0.001) اندازه گیری شاخص های رشدی نشان دهنده، بهبود رشد قد، وزن و دور سر در گروه دوم بود.نتیجه گیری: افزایش دریافت کلسیم و فسفر در نوزادان نارس می تواند همراه با کاهش سطح آلکالن فسفاتاز سرم باشد که یک شاخص نشان گر برای تشخیص نرمی استخوان است. اما بر شیوع نرمی استخوان بر اساس معیارهای رادیولوژیک تاثیری ندارد.

۴مقایسه فتوتراپی تکی متناوب و مداوم و تغییر وضعیت در درمان نوزادان رسیده مبتلا به زردی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، خرداد و تير, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه: افزایش بیلی روبین خون یک مشکل شایع دوران نوزادی می باشد و فتوتراپی روشی موثر در درمان زردی نوزادی است. علی رغم کاربرد وسیع فتوتراپی هنوز سوالاتی در مورد افزایش تاثیر آن بدون پاسخ مانده است. هدف از این مطالعه نیز مقایسه اثرات درمانی روش های متفاوت فتوتراپی در نوزادان ترم مبتلا به زردی می باشد. روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه به مدت 17 ماه انجام شد. 18 نفر از نوزادان پس از انتخاب بر اساس معیارهای ورود و خروج، به طور تصادفی در یکی از 3 گروه فتوتراپی مداوم با وضعیت سوپاین به صورت ثابت، فتوتراپی متناوب بدون تغییر وضعیت و فتوتراپی مداوم با تغییر وضعیت نوزاد مورد استفاده قرار گرفتند. میزان بیلی روبین تام و مستقیم خون نوزادان با فواصل هر 12 ساعت بعد از شروع فتوتراپی اندازه گیری شد. در صورتی که بیلی روبین نوزاد به کم تر از 13 میلی گرم در دسی لیتر می رسید، فتوتراپی قطع می شد و در پایان، اطلاعات به دست آمده توسط روش های آماری T–Test و ANOVA آنالیز شدند. یافته ها: از نظر توزیع جنسی، وزن تولد و سایر متغیرها بین سه گروه، تفاوت معناداری وجود نداشت. میانگین مدت زمان شروع تا پایان فتوتراپی در گروه اول 47.5 ساعت، در گروه دوم 51.6 ساعت و در گروه سوم 39.3 ساعت بود. از نظر آماری اختلاف معناداری بین سه گروه وجود نداشت ((P=0.18.نتیجه گیری: تاثیر روش فتوتراپی متناوب در مقایسه با مداوم در درمان هیپربیلیروبینمی در نوزادان ترم یکسان است.

۵مقایسه اثر کلوفیبرات و فتوتراپی در زردی فیزیولوژیک نوزادان سالم
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)، مهر و آبان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه: کلوفیبرات از داروهای پایین آورنده چربی خون و همچنین القاکننده آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز است. در این مطالعه اثر کلوفیبرات بر روی زردی فیزیولوژیک نوزادان رسیده بررسی گردید. روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 60 نوزاد رسیده مبتلا به زردی که در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا کرمانشاه بستری شده بودند انجام گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. در گروه مورد 30 نوزاد با یک دوز خوراکی کلوفیبرات به میزان 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به همراه فتوتراپی، تحت درمان قرار گرفتند. در گروه شاهد، 30 نوزاد فقط تحت فتوتراپی به تنهایی قرار گرفتند. نوزادانی که شواهدی به نفع همولیز و کلستاز داشتند از مطالعه خارج شدند. میزان بیلی روبین توتال و مستقیم پلاسما در ساعات 12، 24، 48 و 72 اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده توسط روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اختلاف آماری معناداری از نظر توزیع جنس، میانگین سن، وزن و مقدار بیلی روبین توتال پلاسما در زمان بستری بین دو گروه وجود نداشت. میانگین سطح بیلی روبین توتال پلاسما در ساعت 12، 24 و 48 بعد از شروع درمان در گروه مورد پایین تر از گروه شاهد بود اما فقط در ساعت 24 بعد از شروع درمان از نظر آماری معناداربود (.(P<0.001 همچنین میانگین مدت زمان فتوتراپی، اختلاف معناداری در گروه مورد (28±10.609) نسبت به گروه کنترل (50±22.743)داشت (.(P<0.001 هیچ گونه عوارض جانبی طی انجام مطالعه دیده نشد.نتیجه گیری: کلوفیبرات به همراه فتوتراپی یک روش درمانی موثر برای کاهش زردی فیزیولوژیک در نوزادان رسیده سالم است.

۶بررسی فراوانی شکاف کام و لب و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های شهر کرمانشاه در طی سال های 87–1380
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: شکاف های کام و لب از شایع‌ ترین ناهنجاری ‌های مادرزادی ناحیه صورت هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی بروز می ‌کنند. شیوع این ناهنجاری ها در نژادها و کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به فقدان سوابق علمی در غرب کشور، پژوهش حاضر به منظور تعیین شیوع و برخی عوامل مرتبط با بروز شکاف ‌های کام و لب در نوزادان متولد شده بیمارستان ‌های معتضدی و امام رضا (ع) کرمانشاه در فاصله سال های 87–1380 انجام گردید.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی گذشته نگر، روی پرونده های نوزادان انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل 62823 پرونده نوزاد متولد شده در فاصله سال های 87–1380 در بیمارستان های معتضدی و امام رضا (ع) شهر کرمانشاه بود. از 59500 تولد زنده 98 نوزاد مبتلا به انواع شکاف های دهانی شناسایی شدند، از پرونده آنها فرم جمع آوری داده ها تکمیل شد و پس از کدبندی، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS12 و با روش آزمون آنالیز واریانس و c2 تجزیه و تحلیل گردید (a=0.05).یافته ها: شیوع شکاف دهانی 1.65 مورد در هزار تولد زنده بود که 59.1 درصد آنها مذکر بودند. 38.8 درصد مبتلایان شکاف توام کام و لب، 31.6 درصد شکاف لب و 29.6 درصد شکاف کام داشتند. 51.4 درصد والدین سابقه ازدواج فامیلی داشتند. 37.2 درصد نوزادان مبتلا در اولین مرتبه زایمان به دنیا آمده بودند. در مورد مادران نوزادان مبتلا، 14.7 درصد سابقه مصرف دارو طی بارداری داشتند؛ 41 درصد دارای گروه خونی A+ بودند؛ 93.8 درصد سابقه مصرف ویتامین نداشتند؛ متوسط سن آنان 27 سال بود و در نهایت، اکثر شکاف ها مربوط به مادران در محدوده سنی 30–21 سال بود.نتیجه گیری: شیوع شکاف ‌های دهانی و توزیع انواع آنها در شهر کرمانشاه با آمار جهانی همخوانی دارد و از بیشتر مناطق کشور کمتر است.

۷مقایسه اندازه گیری بیلی روبین پوست با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، زمستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴ (مسلسل ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اندازه گیری بیلیروبین پوست یک روش غیرتهاجمی می باشد که مانع از ایجاد درد، آسیب پوستی و خطر عفونت می شود و نیاز به خونگیری از نوزاد نیست. هدف از این مطالعه تعیین میزان دقت اندازه گیری بیلی روبین پوستی در مقایسه با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی می باشد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 212 نوزاد ترم که با تشخیص زردی در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از دیماه 1387 لغایت شهریور ماه 1389 بستری بودند صورت گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل: وزن تولد بین 4000 – 2500 گرم و سن بعد از تولد بین 2 تا 28 روز بود. جهت نوزادان فوق قبل از شروع فتوتراپی و همزمان با اندازه گیری بیلی روبین سرم، اندازه گیری بیلی روبین پوست در ناحیه پیشانی، طبق دستورالعمل شرکت سازنده و توسط یک فرد آموزش دیده در این زمینه، انجام می شد. داده ها با استفاده از نرم افزار stata آنالیز شد.یافته ها: میانگین بیلیروبین سرم نوزادان مورد مطالعه قبل و بعد از شروع فتوتراپی به ترتیب 18.43 و 15.21، و میانگین بیلی روبین پوست قبل و بعد از شوع فتوتراپی به ترتیب 18.08 و 15.02 بود آنالیز آماری نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین بیلی روبین پوست و سرم قبل از شروع فتوتراپی وجود ندارد (P=0.47) و ضریب همبستگی بین دو روش 0.50 بدست آمد. هم چنین بعد از شروع فتوتراپی نیز تفاوت معناداری بین بیلی روبین سرم و پوست وجود نداشت (P=0.27) و ضریب همبستگی بین دو روش 0.78 بود.نتیجه گیری: در نوزادان ترم ایکتریک بویژه درجنس مذکر، وزن کمتر از 2600 گرم و دریافت فتوتراپی برای مدت فقط 12 ساعت همبستگی قابل قبولی بین مقادیر اندازه گیری پوستی و سرمی بیلی روبین وجود دارد. از اندازه گیری پوستی بیلی روبین می توان در غربالگری زردی نوزادان استفاده کرد.

۸ارزیابی ابزار نمره دهی SNAP–II و عوامل بررسی شده در پیش بینی پیامد نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، بهمن و اسفند, دوره  ۲۰ , شماره  ۸۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: میزان بقا نوزادان نه تنها وابسته به وزن هنگام تولد و سن داخل رحمی آن ها است بلکه به سایر عوامل و وضعیت فیزیولوژیک آن ها به ویژه شدت بیماری در ساعات اولیه زندگی نیز بستگی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی ابزار نمره دهی وضعیت فیزیولوژیک حاد نوزادان (SNAP–II) و برخی عوامل دیگر در پیش بینی پیامد نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تمامی نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از آبان ماه سال 1388 لغایت فروردین ماه سال 1389 انجام شد. یافته های دموگرافیک، نمره آپگار در دقیقه اول و پنجم، مرکز ارجاع نوزاد، سابقه بستری قبلی، تشخیص اولیه و نهایی جمع آوری و ثبت شدند. نمره SNAP–II در طی 12 ساعت اول از زمان بستری نوزاد محاسبه شد. نوزادان از زمان بستری تا ترخیص و یا مرگ پیگیری شدند. نتایج با آزمون های t مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: تعداد 287 نوزاد وارد مطاالعه شدند. میزان مرگ نوزادان 13.6 درصد (39 نفر) بود. میزان مرگ ومیر با میانگین وزن بدو تولد نوزاد (p<0.0001)، سن داخل رحمی (p=0.003)، نمره آپگار دقایق اول و پنجم تولد و نمره SNAP–II بیشتر از 40 (p<0.0001)، رابطه آماری معناداری داشتند. رابطه آماری معنی داری بین جنس، مرکز ارجاع و سابقه بستری قبلی نوزادان با فوت آنان وجود نداشت.نتیجه گیری: نمره ابزار SNAP–II بیش از 40 و میانگین وزن بدو تولد بیشترین ارزش تشخیصی در پیش بینی میزان مرگ نوزادان را دارد. نمره آپگار دقیقه اول و پنجم و سن داخل رحمی نیز از عوامل مفید دیگری برای تعیین احتمال مرگ در نوزادان می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه