توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تنش خشکی و شوری بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris)
اطلاعات انتشار: پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک، وجود تنش های غیر زنده محیطی، بویژه تنش های خشکی و شوری می باشد که بر روی رشد و نمو گیاهان تاثیر منفی دارند. تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. تنش شوری نیز علاوه بر سمیت آن برای گیاه، باعث ایجاد تنش خشکی در گیاه می شود. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و شوری بر روی جوانه زنی بذور آویشن (Thymus vulgaris L.) بررسی شد. آویشن بعنوان یک گیاه دارویی چند ساله و متعلق به تیره نعناع (Labiaceae) می باشد. این تحقیق به صورت دو آزمایش جداگانه، در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بذور هم اندازه و دارای قوه نامیه بالا انتخاب و بعد از ضدعفونی کشت شدند. هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری دیش به قطر 10 سانتیمتر بود. در هر واحد آزمایشی 30 عدد بذر قرار داده شد و سپس از هر محلول تیماری 6 میلی لیتر به آن اضافه گردید. هر 24 ساعت از بذور جوانه زده یادداشت برداری به عمل آمد و پس از اتمام جوانه زنی میانگین طول ساقه چه و طول ریشه چه اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، تنش خشکی به طور معنی داری درصد جوانه زنی را کاهش داد ولی تنش شوری تاثیر معنی داری روی درصد جوانه زنی نداشت. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که طول ساقه چه و طول ریشه چه با افزایش سطوح مختلف تنش خشکی و شوری کاهش می یابد.

۲بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در نخود سفید کابلی (.Cicer arietinum L) با استفاده از روش های اماری چند متغیره
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب ارقام پر محصول و سازگار بر شرایط اب و هوایی مناطق مختلف کشور با حضور 17 ژنوتیپ که در مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک و ایستگاههای تحقیقاتی کشور اصلاح شده اند به اجرا در آمد. استفاده از روشهای آماری مناسب نقش مهمی را در انتخاب صحیح ژنوتیپ های پایدار و با عملکرد ایفا می کند. پارامترهای زیادی برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ x محیط ارائه شده است. در این بین بررسی اثر متقابل ضربی یا تغییر در رتبه زنوتیپ در محیط بسیار مهم می باشد. بنابراین سعی بر این است که با استفاده از روشها ی آماری محیط ها به گونه ای گروه بندی شوند که اثر متقابل ضربی بین آنها وجود نداشتهب اشد. در این تحقیق از روش جند متغیره SHMM برای گروهبندی محیط ها استفاده شد. ماتریس فاصله برای مکانها تشکیل شدو ندروگرام تجزیه کلاستر با استفاده از روش Complete Linkage ترسیم گردید. شش مکان آزمایش در دو گروه بدون اثر متقابل تغییر در رتبه با استفاده از مدل ضربی SHMM گروه بندی شدند. گروه اول شامل مکان ه ای ارومیه، لرستان، کرمانشاه و گچساران می باشد و گروه دوم شامل مکانهای گرگان و ایلامی می باشد.

۳شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع ریزمغذی روی در معیت هاپلوئیدهای مضاعف جو
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، سال
تعداد صفحات: ۷
برای مکانیابی QTL های کنترل کننده صفات زراعتی و صفات مرتبط با تجمع ریز مغذی روی (Zn)، تعداد 148 لاین هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی ارقام جو Shahara3771 (کارا در جذب Zn) و Clipper (ناکارا در جذب Zn) در شرایط مزرعه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایشات به صورت گلخانه ای در دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا انجام و صفات مرتبط با تجمع Zn در اندامهای هوایی و دانه اندازه گیری شد. ارزیابی ژنوتیپی جمعیت در دانشگاه تبریز و با استفاده از نشانگرهای SSP و EST–SSR انجام شد. برای تهیه نقشه پیوستگی، 217 نشانگر SSR و EST–SSR به نقشه پیوستگی قبلی جمعیت اضافه و در مجموع 485 نشانگر EST–SSR, SSR و RFLP در هفت گروه پیوستگی، 1581 سانتی مورگان از ژنوم جو را با متوسط فاصله دو نشانگر مجاور برابر 3\26 سانتی مورگان تحت پوشش قرار دادند. با استفاده از مکان یابی فاصله ای مرکب، QTL13 برای صفات مورد مطالعه مکان یابی گردید. برای غلظت Zn، چهار QTL بزرگ اثر روی کروموزوم های 4H, 2H و 7H مکان یابی شد. یک QTL روی کروموزوم 4H و یک QTL روی کروموزوم 2H به ترتیب برای غلظت Zn در مرحله رسیدگی و دانه مکان یابی گ ردید. اغلب الل های مطلوب در QTL های شناسایی شده در رابطه با تجمع Zn در دانه و اندامهای هوایی، از والد Shahara3771 به ارث رسیده بود.

۴بررسی تأثیر هورمون های NAA و BAP و ریزنمونه بر روی کالوس زایی و باززایی گیاه کتان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی، سال
تعداد صفحات: ۵
کتان یا بزرک (Linum usitatissimum) گیاهی است یکساله که از بذر آن روغن استخراج میشود. همچنین ساقه گیاه منبع فیبر سلولزی بوده و در تهیه پارچه استفاده میشود. به منظور بهبود کیفی الیاف و همچنین روغن کتان یکی از روشهای مهم دستکاری ژنتیکی گیاه و انتقال ژن از طریق مهندسی ژنتیک است. برای بدست آوردن گیاه تراریخته اساس باززایی و بدست آوردن گیاه در کشت بافت میباشد. در این تحقیق از دو واریته کتان استفاده گردید. ریزنمونه های کوتیلون و هیپوکتیل برای القای کالوس و باززایی در محیط کشت MS حاوی 20 گرم بر ساکارز، 8 گرم بر لیتر آگار و ترکیبات هورمونی NAA و BAP قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمامی اثرات اصلی و متقابل به استثنای اثرمتقابل واریته در ریزنمونه معنیدار است. این آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. میزان کالوسزایی در واریته سیاه نسبت به قهوهای بالا بود. ازنظر نوع ریزنمونه هیچوکتیل کالوسزایی بیشتری داشت. محیط M4 حاوی 1 میلی گرم BAP و 0\1 میلی گرم NAA بیشترین کالوسزایی را داشت. بیشترین باززایی مربوط به واریته قهوهای در محیط M4 بود. در کل هیپوکتیل باززایی بیشتری نسبت به کوتیلدون داشت.

۵ارزیابی توان تولید و تحمل به کم آبی در ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات غلات، پنجم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ­های گندم دیم، آزمایشی با 34 ژنوتیپ گندم در دو شرایط دیم (تنش خشکی) و آبیاری (بدون تنش) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­ زراعی 92–1391 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی­دار ارتفاع بوته، وزن بوته، طول و وزن پدانکل، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، میزان کلروفیل، طول، عرض و سطح برگ پرچم و روز تا رسیدگی شد، اما بر تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و روز تا خوشه­دهی تاثیر معنی­داری نداشت. ژنوتیپ­های شماره 7، 11 و 13 به ترتیب با میانگین عملکرد 4\29، 4\29 و 4\26 تن در هکتار، بالاترین عملکرد دانه را تحت شرایط تنش خشکی به خود اختصاص دادند، در حالی که تحت شرایط آبیاری، بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ­های 13، 22 و 7 به ترتیب به میزان 7\440، 5\960 و 5\780 تن در هکتار بود. برای شناسایی ژنوتیپ­های متحمل به خشکی، از شاخص­های تحمل (TOL)، حساسیت به تنش (SSI)، میانگین بهره­وری (MP)، میانگین هندسی بهره­وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HMP)، شاخص تحمل به تنش (STI) و شاخص پایداری عملکرد (YSI) استفاده شد. با توجه به اینکه شاخص­های MP،GMP ،HMP و STI همبستگی بالایی با عملکرد دانه تحت هر دو شرایط تنش و بدون تنش داشتند، به عنوان شاخص­های مناسب جهت دستیابی به ارقام پرمحصول در هر دو شرایط محیطی معرفی می­شوند. تجزیه خوشه­ای به روش کمترین واریانس Ward بر پایه شاخص­های تحمل به خشکی و عملکرد دانه در هر دو شرایط محیطی، ژنوتیپ­های مورد بررسی را در پنج گروه قرار داد. تجزیه به مولفه­های اصلی با استفاده از شاخص­های مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی نیز ژنوتیپ­های شماره 3، 7، 11 و 14 را به عنوان ژنوتیپ­های متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ­های شماره 4، 8، 30 و 32 را به عنوان ژنوتیپ­های حساس به تنش خشکی معرفی کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه