توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه خمیر دندان سه رنگ پونه با خمیر دندان معمولی پونه در پیشگیری از تشکیل پلاک میکروبی
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۲ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: کنترل پلاک همیشه از مسایل مهم در دندانپزشکی پیشگیری بوده است. روش ها و مواد گوناگون به این منظور ارایه شده اند. اخیرا خمیر دندان جدیدی با ادعای پیشگیری از تشکیل پلاک به بازار عرضه شده است. تحقیق حاضر با هدف مقایسه این خمیر دندان (سه رنگ پونه حاوی تریکلوزان) با نوع اولیه آن (معمولی پونه) انجام گرفت.روش بررسی: تحقیق با طراحی  randomized double blind cross over clinical trial بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال 1384 انجام گرفت. میزان پلاک اولیه نمونه ها به روش کنترل پلاک ایندکس بررسی، ثبت و سپس به صفر رسانیده شد. نمونه ها به طور تصادفی به گروه های مورد (خمیر دندان سه رنگ) و گروه شاهد (خمیر دندان معمولی) تقسیم شدند و به تمام نمونه ها مسواک Oral B Advantage Artica  داده شد و از آنها درخواست شد به مدت دو هفته از این مسواک و خمیر دندان از پیش تعیین شده استفاده کنند. در پایان دو هفته میزان پلاک تمام نمونه ها ثبت و دوباره به صفر رسانیده شد. نوع خمیر دندان گروه های مورد و شاهد عوض شد (cross over) و پس از پایان دو هفته میزان پلاک برای بار سوم اندازه گیری شد. افراد مورد آزمایش و ارزیابی کننده از نوع خمیر دندان داخل تیوپ ها اطلاعی نداشتند (دو سویه کور). میزان شاخص پلاک در زمان اولیه و پس از استفاده از دو مدل خمیر دندان با استفاده از آزمون freidman  و آزمون تکمیلی با adjust خطای نوع اول آماری مقایسه گردید.یافته ها: از تعداد 40 نمونه، 4 مورد به دلایل مختلف حذف شدند. متوسط پلاک در ابتدای مطالعه 88.3±12.1 درصد بود که با میزان پلاک ثانویه اختلاف آماری معنی دار داشت (p<0.001). میزان پلاک ثانویه در خمیر دندان معمولی 78.2±16.9 و در خمیر دندان سه رنگ برابر 74.1±19.3 درصد بود که بین این دو تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (p=0.4).نتیجه گیری: اگر چه هر دو خمیر دندان توانسته اند به طور معنی داری باعث کاهش درصد شاخص پلاک شوند اما بین دو خمیر دندان اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد.

۲عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزش پژوهش اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور – 1383
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اگرچه در حیطه وظایف آموزشی اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور اطلاعات مفیدی موجود است؛ ولی در خصوص عملکرد پژوهشی آنها اطلاعات مناسبی وجود ندارد. این تحقیق که دندانپزشکان هیات علمی در سال 83 را شامل می ‌شود، با هدف حصول به این اطلاعات و نیز تعیین عملکرد پژوهشی و نیازهای واقعی اعضای هیات علمی دندانپزشکی در مقوله آموزش پژوهش طراحی گردیده است. روش بررسی: مطالعه حاضر با طراحی cross sectional بر روی کلیه اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور انجام گرفت. خصوصیات فردی شامل سن، جنس، محل خدمت، سوابق تحصیلی و آموزشی، کارگاه های طی شده، تمایل به شرکت در کارگاه ها و نیز عملکرد پژوهشی بر اساس تعداد طرح های مصوب، تعداد مقاله های منتشره داخلی و خارجی و استفاده از اینترنت از طریق پرسشنامه ای مورد ارزیابی قرار گرفت و با آمار توصیفی ارایه گردید. یافته ‌ها: با توجه به فرم های اطلاعاتی ارسالی، تعداد 436 پرسشنامه واجد شرایط وجود داشت که حدود 58% اعضای هیات علمی را شامل می ‌شد. از نظر تعداد طرح های پژوهشی 7.4% بیش از 10 طرح، 15 % بین 5 تا 10 طرح، 49.9% کمتر از 5 طرح داشتند و 27.7% فاقد طرح تحقیقاتی بودند. از نظر تعداد مقاله های داخلی، 28.2% فاقد مقاله بودند و 51.8% بین 1 تا 5 مقاله و20% بیش از 5 مقاله داشتند. از نظر تعداد مقاله های خارجی 77.5% فاقد مقاله بودند، 20.2% بین 1–3 مقاله و3.2% بیش از 3 مقاله داشتند. از نظر شرکت در کارگاه های پژوهشی، کارگاه روش تحقیق مقدماتی با 71.6% بیشترین و آشنایی با stata با 0.7% کمترین تعداد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دادند. در مورد تمایل به شرکت در کارگاه ها، کارگاه مقاله نویسی جهت مقالات انگلیسی با 26.3%، اصول مقاله نویسی با 17.5% و تهیه پروپوزال های تحقیقاتی با 16.1% به عنوان سه اولویت نخست انتخابی بودند. نتیجه گیری: هرچند عملکرد پژوهشی هیات علمی دندانپزشکی در سالهای اخیر بهتر شده؛ ولی در مجموع نازل است. به همین منظور، برگزاری کارگاه های متدولوژی تحقیق، مقاله نویسی و تهیه و تدوین پروپوزال های تحقیقاتی توصیه می ‌شود.

۳بررسی اثر لیزر کم توان به همراه کاربرد DFDBA در ترمیم استخوان خرگوش
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، زمستان, دوره  ۲۹ , شماره  ۴ (پي در پي ۹۱) (ويژه نامه)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: درمان لیزر کم توان در بسیاری از زمینه های پزشکی و دندانپزشکی به کار می رود. از این جمله به درمانهای ضایعات استخوانی می توان اشاره کرد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر لیزر کم توان (GaAlAs) به همراه کاربرد DFDBA در ضایعات استخوانی تیبیای خرگوش است.مواد و روشها: تحقیق به صورت تجربی روی 12 راس خرگوش نر از نژاد albino با وزن تقریبی 5\1 کیلوگرم و سن حدودی 6 ماه انجام شد. به منظور انجام عمل جراحی، حیوانات با استفاده از داروی 10% Ketamin و 2% Xylazine به صورت داخل رگی بی هوش شدند. با استفاده از دریل ایمپلنت به قطر 8\2 میلی متر با ارتفاع mm4، در استخوان تیبیا حفره ای ایجاد شده و در آن، DFDBA قرار داده شد. تابش لیزر طبق پروتکل تعیین شده (10 روز تابش، 14 روز استراحت، 10 روز تابش، 14 روز استراحت) در محل ضایعات انجام شد. لیزر مورد استفاده در تحقیق نیز از نوع (GaAlAs) gallium–aluminum–arsenide با طول موج 808 نانومتر و انرژی 6 ژول بر سانتی متر مربع به صورت ممتد بوده است. در گروه شاهد، هیچ تابشی صورت نگرفت. پس از 48 روز حیوانات قربانی شدند و از پای خرگوش ها برش هیستولوژیک تهیه شده و زیر میکروسکوپ مطالعه شد. تجزیه تحلیل داده ها با Wilcoxon signed rank test انجام شد.یافته ها: در بررسی هیستولوژیک، گروه مورد تابش لیزر به طور معنی داری استخوان سازی و رگ سازی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشت (P<0.05).نتیجه گیری: در شرایط این تحقیق تابش لیزر GaAlAr به همراه استفاده از DFDBA موجب ترمیم بهتر و استئوژنز و انژیوژنز بیشتر در ضایعات پای خرگوش شد.

۴ارزیابی عنصری سیم های نیکل تیتانیوم ارتودنسی در رابطه با خصوصیات خمش نیروی آنها
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴ (پي در پي ۹۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سابقه و هدف: آلیاژهای نیکل تیتانیوم با توجه به دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب، مناسب ترین گزینه برای کاربرد گسترده در ارتودنسی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه خصوصیات نیرو – خمش سیم های نیکل تیتانیوم در ارتباط با آنالیز عنصری آنها می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 65 قطعه سیم از 13 مارک تجاری سیم نیکل تیتانیوم با سطح مقطع گرد و با اندازه 0.014 اینچ، جهت مقایسه خواص نیروخمش تحت آزمون خمش سه براکتی در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. برای انجام این آزمون مدلی شامل دو استوانه طراحی شد که روی هر یک، یک براکت مربوط به دندان سانترال بالا چسبانده شد به نحوی که فاصله نقطه میانی براکت ها از هم 15.5 میلی متر بود. برای هر سیم میانگین نیرو در خمش های 1، 1.5، 2 و 2.5 میلی متری در ناحیه باربرداری تعیین شد. سپس نمونه ها جهت آنالیز عنصری تحت بررسی با Scanning Electron Microscopy)) SEM مجهز به سیستم EDX، قرار گرفتند.یافته ها: منحنی های بدست آمده در این تحقیق، شکل کلی منحنی های سوپرالاستیک را دارا بودند، هر چند میزان اعمال نیرو توسط سیم های متفاوت در خمش های مختلف از نظر آماری معنی دار بود. بر این اساس 13 سیم فوق بر حسب میزان اعمال نیرو به 4 گروه سنگین (Ortho Force)، سیم های متوسط (Proflex، ORG، Ortho Technology، IMD، GAC و Force I)، سیم های سبک (Smart، Nitanium، Nitinol SE، SE NITI، Rematitan Lite) و سیم خیلی سبک (Imagination) تقسیم شدند. به علاوه معلوم شد که حتی سیم های مربوط به یک کارخانه کاملا یکسان عمل نمی کنند، به صورتی که بیشترین ضریب تغییرات نیرو در سیم های ساخت کارخانه Ortho Force و کمترین ضریب تغییرات نیرو در سیم های ساخت کارخانه ORG مشاهده شد. در آنالیز عنصری با SEM نسبت نیکل به تیتانیوم در سیم های مختلف، متفاوت بود. به نظر می رسد بالا بودن درصد اتمی تیتانیوم در آلیاژ به Load–deflection rate کمتر می انجامد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد سیم های مورد بررسی علیرغم داشتن منحنی های کمابیش مشابه سوپرالاستیک، در میزان شیب منحنی دارای اختلاف معنی دار بوده، با مقایسه ضریب پراکندگی حتی در محصولات یک کارخانه نیز تنوع مشاهده گردید، بنابراین تبلیغات ارائه شده از سوی کارخانه های سازنده سیم ها، صد در صد قابل اعتماد نبوده، بایستی در کاربرد این محصولات به نتایج تحقیقات علمی توجه کافی مبذول داشته و میزان کراودینگ و ترکیب عنصری این سیم ها را نیز مد نظر قرار داد.

۵بررسی وضعیت شاخص H و عوامل مرتبط با آن در اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1390
اطلاعات انتشار: پژوهش در پزشکي، زمستان, دوره  ۳۶ , شماره  ۵ (ويژه نامه-۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه