توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برآورد شاخص های توان هوازی بیشینه نوجوانان: مقایسه پنج پروتکل
اطلاعات انتشار: المپيك، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱ (پياپي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در تحقیق حاضر، 60 نوجوان پسر (سن: 0.811 ± 17 سال، قد: 8.17 ± 184 سانتی متر، وزن: 10.39± 85 کیلوگرم، و شاخص توده بدنی 3.83± 20.80) در پژوهش شرکت کردند. به منظور برآورد توان هوازی بیشینه (%MHR, %VO2max, Peak VO2, VO2max  و VO2max بر پایه Peak W)، نوجوانان آزمونها مخصوص نوار گردان GXT، ارگومتر PWC195 و PWC212، و آزمونهای میدانی 5 دقیقه دویدن (5–RFT) و 1 مایل دویدن را در مراحل مختلف تحقیق اجرا کردند. نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه با قدر مطلق میانگین انحرافات مقادیر بیشینه اکسیژن مصرفی به دست آمده از آزمونها، آزمون 1 مایل دویدن تفاوت معناداری با آزمون شاخص GXT نداشت (p=0.092). از نظر مقایسه میانگین درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، اختلاف معناداری با آزمون GXT مشاهده نشد. (p=0.381). در مقایسه Peak VO2 آزمونها، بین 5–RFT با حداکثر اکسیژن مصرفی همان آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت (p= 0.735)، ولی درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه آزمونهای PWC195 و PWC212 تفاوت معناداری با آزمون شاخص GXT نداشتند (p=0.449). اما در مقایسه اکسیژن مصرفی به دست آمده از وات، این دو آزمون اختلاف معناداری با آزمون اوج وات نشان دادند. در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهند آزمون 1 مایل دویدن، توان هوازی بیشینه نوجوانان پسر را مشابه آزمون نوارگردان GXT برآورد می کند.

۲جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، زمستان, دوره  ۳۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۳
پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم،‌ در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.

۳تاثیر برنامه ورزشی منظم هوازی بر علایم وازوموتور (گرگرفتگی) در زنان یائسه
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، مهر و آبان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پي در پي ۵۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: بسیاری از زنانی که به دوران یائسگی رسیده اند علایم وازوموتور (گرگرفتگی) را تجربه می کنند که علت دقیق بروز آن مشخص نیست اما برخی معتقدند که بین سطوح FSH و گرگرفتگی ارتباط وجود دارد. از آنجاییکه افزایش خطر بیماریهای مزمن به دنبال هورمون درمانی وجود دارد امروزه توجه ویژه ای به فعالیتهای ورزشی جهت درمان گرگرفتگی می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر یک برنامه ورزشی منظم هوازی بر روی علایم وازوموتور (گرگرفتگی) انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 20 زن یائسه سالم و بی تحرک با میانگین سنی 53.6±4.3 سال، که در هر 24 ساعت، حداقل 5 بار گرگرفتگی را تجربه می کردند، انجام شد. افراد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل (10 نفر) و آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش، برنامه تمرینی شامل پیاده روی با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه (MHR) را 3 جلسه در هفته و به مدت 10 هفته انجام دادند. اما گروه کنترل در هیچگونه برنامه ورزشی شرکت نکردند. نمونه های خونی قبل و بعد از اجرای برنامه تمرینی جمع آوری و غلظت  FSHبه روشRIELE  اندازه گیری گردید. همچنین سطوح گرگرفتگی در دو نوبت قبل و بعد از برنامه ورزشی با استفاده از پرسشنامه کاپرمن اندازه گیری و با هم مقایسه شدند.یافته ها: میانگین سطح FSH سرم و گرگرفتگی زنان یائسه در گروه کنترل در قبل از تمرینات ورزشی (به ترتیب 52.1±13.8 و 9.2±1.93 واحد بر لیتر) نسبت به بعد از دوره تمرینی (53.4±14.1 و 8.8±2.5 واحد بر لیتر) تغییرات معنی دار نداشت. اما میانگین سطح FSH سرم و گرگرفتگی در گروه آزمایش بعد از تمرین (46.1±11.8 و 6±2.1 واحد بر لیتر) بود که نسبت به قبل (51.8±11.1 و 9.2±1.93 واحد بر لیتر) از دوره تمرینی کاهش معنی داری یافت (P+0.001).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه ورزشی منظم هوازی، سطوح FSH سرم زنان یائسه و علایم وازوموتور را کاهش می دهد. لذا ضروری است با اتخاذ تدابیری چون تغییر سبک زندگی از کم تحرکی به فعالیت ورزشی، در جهت بهبود علایم وازوموتور زنان یائسه و ارتقا سلامت و تندرستی جسمانی آنها کمک کرد.

۴تاثیر هشت هفته تمرینات جودو برایمنی همورال جوروکاران جوان
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)، بهار, دوره  - , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۵تاثیرمصرف امگا 3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی روی هورمون‌های تنظیم‌کننده متابولیسم کلسیم در زنان یایسه غیرورزشکار
اطلاعات انتشار: علوم زيستي ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف‌ امگا3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی روی هورمون‌های تنظیم‌کننده سوخت و ساز کلسیم در زنان یایسه غیرورزشکار بود. به همین منظور 40 زن یایسه غیرورزشکار داوطلب سالم با میانگین سن 53\3?72\57 سال، قد 24\9?75\157 سانتیمتر، وزن 76\12?08\58 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 73\3?78\23 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 68\4?18\23 انتخاب و به‌طور تصادفی در طرح دوسوکور به چهار گروه 10 نفری مکمل و فعالیت، فعالیت، مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند.آزمودنی‌ها در گروه مکمل و فعالیت و گروه فعالیت، 3 جلسه در هفته و به مدت 16 هفته در دامنه شدت فعالیت 50 تا 60 درصد ضربان قلب بیشینه در برنامه تمرینات هوازی شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا در گروه مکمل و فعالیت و گروه مکمل روزانه هزار میلی‌گرم امگا3 (Viva Omega – 3 Fish Oil ساخت کشور کانادا) به مدت 16 هفته مصرف کنند. در حالت پایه و در انتهای 16 هفته برنامه تمرینات هوازی، نمونه‌های خونی جمع‌آوری و سطوح کلسیم یونیزه، کلسیتونین (با روش رادیو ایمونواسی) و پاراتومون (با روش کمی لومینومینسنت) اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف روزانه یک گرم امگا3، طی 16 هفته تمرینات هوازی، سطوح کلسیتونین (001\0=P) و پاراتورمون (001\0=P) را به‌‌طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار داد ولی تاثیر معنی‌داری روی کلسیم یونیزه (619\0=P) نداشت.در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که مصرف امگا3 و شرکت منظم در تمرینات هوازی، تغییرات معنی‌داری را روی سطوح سرمی کلسیتونین و پاراتورمون زنان یایسه غیرورزشکار به وجود می‌آورد، این تغییرات ممکن است به حفظ، افزایش سلامتی، استحکام و توده‌سازی استخوان کمک کند. این در حالی است که این نوع یافته‌ها تاکنون گزارش نشده است.

۶تاثیر هشت هفته تمرینات جودو بر ایمنی هومورال جودوکاران جوان
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي ورزشي، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات جودو روی ایمنی هومورال جودوکاران جوان بوده است. بدین منظور، تعداد 24 نفر جودوکار سالم (سن 5\1± 41\ 21 سال، قد 61\3± 5\178 سانتی‌متر، وزن 67\7 ± 5\75 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (12 نفر)، تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هفته‌ای چهار جلسه و هر جلسه به مدت دو ساعت تمرینات اختصاصی جودو را انجام دادند، اما آزمودنی‌های گروه کنترل در طول این مدت هیچ نوع فعالیت بدنی را انجام ندادند. به‌منظور بررسی سطوح ایمونوگلوبولین‌های سرم (IgG, IgA, IgM)، در سه نوبت قبل از تمرینات جودو (11)، پس از پایان تمرینات جودو (12) و پس از پایان یک هفته دوره بازیافت (13)، نمونه گیری خونی انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از روش مدل خطی و t همبسته در سطح معنی‌داری (05\0 p ) استفاده شد. نتایج نشان داده است که در جودوکاران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل، پس از پایان تمرینات جودو (12)، غلظت IgG سرم به طور معنی‌داری افزایش یافت (001\0= P)، در حالی که غلظت‌های IgA و IgM سرم کاهش معنی‌داری داشتند (001\0= P)، اما در پایان دوره بازیافت (13)، غلظت ایمونوگلوبولین‌های سرم به طور معنی داری به مقادیر پایه برگشت کردند (001\0= P). در مجموع، این یافته‌ها نشان می‌دهند که تمرینات جودو موجب ایجاد تغییراتی در دستگاه ایمنی هومورال جودوکاران جوان می‌شود که آن احتمالاً می‌تواند به دلیل شدت، مدت و نوع تمرینات جودو، تغییرات ترکیب بدن و تبادلات پروتیین‌های پلاسمایی باشد. همچنین این تغییرات می‌تواند پیش آگاهی مناسبی برای مربیان و جودوکاران جوان در تدوین برنامه‌های تمرینی بر پایه دستگاه ایمنی باشد.

۷تاثیر مصرف امگا 3 و شرکت در فعالیت های هوازی روی هورمون های تنظیم کننده
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم زيستي ورزشي، شماره۴، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف امگا3 و شرکت در فعالیت های هوازی روی هورمون های تنظیم کننده سوخت و ساز کلسیم در زنان یائسه غیرورزشکار بود. به همین منظور 40 زن یائسه غیرورزشکار داوطلب سالم با میانگین سن 53\3?72\57 سال، قد 24\9?75\157 سانتیمتر، وزن 76\12?08\58 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 73\3?78\23 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 68\4?18\23 انتخاب و به طور تصادفی در طرح دوسوکور به چهار گروه 10 نفری مکمل و فعالیت، فعالیت، مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند.آزمودنی ها در گروه مکمل و فعالیت و گروه فعالیت، 3 جلسه در هفته و به مدت 16 هفته در دامنه شدت فعالیت 50 تا 60 درصد ضربان قلب بیشینه در برنامه تمرینات هوازی شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد تا در گروه مکمل و فعالیت و گروه مکمل روزانه هزار میلی گرم امگا3 (Viva Omega – 3 Fish Oil ساخت کشور کانادا) به مدت 16 هفته مصرف کنند. در حالت پایه و در انتهای 16 هفته برنامه تمرینات هوازی، نمونه های خونی جمع آوری و سطوح کلسیم یونیزه، کلسیتونین (با روش رادیو ایمونواسی) و پاراتومون (با روش کمی لومینومینسنت) اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف روزانه یک گرم امگا3، طی 16 هفته تمرینات هوازی، سطوح کلسیتونین (001\0=P) و پاراتورمون (001\0=P) را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد ولی تاثیر معنی داری روی کلسیم یونیزه (619\0=P) نداشت.در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که مصرف امگا3 و شرکت منظم در تمرینات هوازی، تغییرات معنی داری را روی سطوح سرمی کلسیتونین و پاراتورمون زنان یائسه غیرورزشکار به وجود می آورد، این تغییرات ممکن است به حفظ، افزایش سلامتی، استحکام و توده سازی استخوان کمک کند. این در حالی است که این نوع یافته ها تاکنون گزارش نشده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه