توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل موثر بر آن
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي مطالعات جوانان، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
رشته ای که به عنوان جامعه شناسی بدن معروف است تاثیر بدن بر جامعه و جامعه بر بدن را مورد مطالعه قرار می دهد همه ما جسمیت داریم یعنی صاحب پیکر هستیم اما بدن تنها جنبه مادی ندارد بلکه تاثیر ژرفی از تجربه های اجتماعی ما می پذیرد همچنین از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به آنها تعلق داریم تاثیر می پذیرد این تحقیق با هدف بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است به این منظور از میان 350 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه غیر انتفاعی سبز آمل 200 نفربه روش تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به روش توصیفی از نوع زمینه یابی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 55 سوال در 8 بعد (1– معرف طبقه اجتماعی 2– مقاصد جنسی 3– داشتن هویت 4– تنوع طلبی و نوگرایی 5– همانند سازی 6– تشخص طلبی 7– تاثیر دوستان و هم سالان 8– جلب توجه مربوط به ابعاد متغیرهای مستقل و متغیر وابسته میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن می باشد. منظور از میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن برنامه ریزی برای بدن در قالب اشکال و تظاهرات خاص تن از حیث وضعیت ظاهری، آرایشی و پوششی می باشد که در نظام اجتماعی مورد پذیرش واقع می گردد که در این پژوهش با 8 گویه مورد سنجش قرار گرفته است.) روایی محتوایی پرسشنامه با اخذ نظرات متخصصین صورت گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 94\0 به دست آمد. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، پس از محاسبه میانگین هر یک از ابعاد هشت گانه، با استفاده از آزمون تی تک گروهی میانگین های به دست آمده با میانگین نظری 3 از حداکثر 5 (در طیف 5 گزینه ای لیکرت) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 1) در تمامی ابعاد هشت گانه مورد بررسی، وضعیت موجود به طور معنی داری از میانگین نظری بالاتر است. 2) به ترتیب متغیرهای جلب توجه، تشخص طلبی، تاثیر دوستان و هم سالان، تنوع طلبی و نوگرایی، مقاصد جنسی، همانندسازی، معرف طبقه اجتماعی و داشتن هویت بالاترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن دارند.‌‌

۲سرمایه اجتماعی، رفتارهای انحرافی خفیف و کج روی فرهنگی ملایم (بررسی تجربی انحراف خفیف در بین دانش آموزان دختر نوجوان شهر آمل)
اطلاعات انتشار: علوم رفتاري، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
برای تبیین پدیده رفتارهای انحرافی خفیف عوامل زیادی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارند. در عین حال تبیین این رفتارها را می توان در رابطه با سایر مفاهیم جامعه شناختی در رابطه گذاشت مانند :رفتارهای انحرافی و ارزش و هنجارهای اجتماعی، رفتارهای انحرافی و سبک زندگی، رفتارهای انحرافی و سرمایه اجتماعی، رفتارهای انحرافی خفیف و شبکه روابط. در این پژوهش که در صدد است علل رفتارهای انحرافی خفیف را با استفاده از روش شناسی رگرسیون (OLS) شناسایی نموده و سهم عوامل «متغیر های مستقل» «متغیر وابسته» را، تبیین کند. به شیوه پیمایش توصیفی و تحلیلی با کمک تئوری های تبیین کننده رفتارهای انحرافی خفیف و کج روی فرهنگی ملایم و سرمایه اجتماعی «مقیدساختن، مرتبط ساختن و متصل ساختن، ابتدا یک مدل تحلیلی استخراج» نموده سپس بر اساس این چاچوب تحلیلی و با آلفای قابل قبول (.83)، فرضیه هایی را تعیین و در پی آزمون آ نها بر می آید. بر اساس روش بکار رفته جهت آنالیز اطلاعات جمع آوری شده، یافته ها حاکی از این است که معادله رگرسیونی در جهت تعلیل روابط متغیرها، با منطق رگرسیون با مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 54 درصدی Adjusted R1=.54 و مقدار F در سطح آلفای یک درصد مدل رگرسیونی به کمک متغیرهای مستقل نقش تبیین کننده در رفتارهای انحرافی خفیف را دارد.

۳بررسی رابطه بین رفتارهای نوگرایانه و انحرافات اجتماعی ملایم «تبیین رفتارهای انحرافی دختران جوان دربابل بر اساس مشخصه های نوگرایی»
اطلاعات انتشار: علوم رفتاري، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از عمده ترین فرآیندهایی که طبیعتا در مسیر توسعه هر جامعه ای شکل می گیرد، حرکت جامعه به سوی دنیای مدرنی است که راه را برای بسیاری از پیشرفت های بعدی باز می کند. جریان مدرنیته یا نوگرایی جریانی است که ابتدا در غرب پدید آمد و به تدریج به سایر نقاط منتقل شد. از آن جایی که این جریان خواستار تغییراتی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه می باشد. طبعا برای جوامعی که این پدیده زاییده تحولات درونی آن ها نبوده است. ورود آن از دنیایی دیگر منجر به ایجاد تعارضاتی با بافت فرهنگی و نظام ارزشی سنتی جامعه شده است؛ یکی از این تعارضات و مشکلات ممکن است رفتارهای انحرافی زنان باشد. این تحقیق درصدد است با توجه به تئوری های رفتارهای مدرن، رفتارهای بزهکارانه نوجوانان را در شهر بابل تبیین کند که روش این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی علی و پیمایشی است و این کار با یک پرسش نامه محقق ساخته فراهم شده است که پس از جمع آوری داده ها و اعتبار یابی پرسش نامه و محاسبه ظریب آلفای کرونباخ «0.88» نسبت به توصیف داده ها اقدام شد و با روش تحلیل چندگانه فرضیه ها آزمون گردید. متغیرهای مستقل این پژوهش: 1) تساوی طلبی (Egalitarian Orientation) التزام عقلانی است به اصل تساوی حقوق و پایگاه انسانی، بدون قایل شدن هر نوع تبعیض بر پایه جنبه های منسوب به جنس، قوم. 2) استقلال طلبی (Indipendence Orientation) نگرشی به سوی آزادی از اجبارهای ساختار اقتدار سنتی است که نتیجه آن عدم هم نوایی با چنین هنجارهایی است. 3) ریسک پذیری (فرهنگ خطرکردن: (Risk culture) یکی از وجوه اساسی فرهنگ تجدد که به موجب آن آگاهی از خطرهای احتمالی به صورت ابزاری برای تسخیر و آبادانی آینده در می آید 4) پذیرش تجارب جدید: به منظور پذیرش و امتحان تجارب جدید در برابر تجارب گذشته. که بر اساس تجزیه به مفاهیم این ابعاد نوگرایی، متغیرهای عقلانیت، فردگرایی، مصرف گرایی و عرفی شدن و نقادی گری به عنوان متغیر های مستقل نهایی مورد سنجش قرار گرفته اند. متغیر وابسته متشکل از 25 گویه شامل ابعاد «خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، مذهبی» در قالب تعداد دفعات انجام انحراف خفیف ارزیابی شده است. زمان اجرای تحقیق، فروردین 1388 در شهر بابل بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه 381 نفر از جوانان دختر در گروه سنی 30 تا 18 ساله هستند. برای آزمون فرضیه ها و نیکویی برازش مدل از نرم افزار آماری Minitab استفاده شده است. نتایج بدست آمده ناشی از مقایسه متغیرهای پیش بینی کننده در فرضیه ها بر اساس دو نوع تحلیل چندگانه آماری حاکی ازاین است که در تحلیل رگرسیون چندگانه «فردگرایی» و «مصرف گرایی» نقش قوی و با ثباتی دارند. در الگوسازی معادلات ساختاری هم «فردگرایی» و «مصرف گرایی» نیز تاثیر برجسته ای بر انحراف خفیف دارد.

۴بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل (در سال تحصیلی 88–87)
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي مطالعات جوانان، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل از سه بعد دینی، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. پژوهش حاضر با شیوه پیمایشی و از تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است و از جمعیت آماری 11652 نفر 372 نفر (پسر و دختر) نمونه گیری شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد. متغیرهای رضایت از خود و مورد تایید دیگران بودن، درونی کردن ارزش ها، توانایی عقلانی کردن امور و میزان اعتماد به نفس بر ابعاد مختلف هویت تاثیر دارد. در پایان هر یک از متغیرهای مستقل در غالب نظریات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

۵پیوندهای اجتماعی: مطالعه تطبیقی بررسی انواع ساختار شبکه زنان با شوهرانشان در شهر بابل
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي مطالعات جوانان، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۲۰
روابط و پیوندهای اجتماعی، به سبب آن که به عنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد محسوب می شوند و فرد از طریق آنها می تواند بر منابع و حمایت های موجود در این پیوندها دسترسی یابد در جامعه شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف کلی در این پژوهش، بررسی انواع ساختار شبکه پیوندهای اجتماعی زوجین ساکن شهر بابل در سال 1390 است. انواع شبکه اجتماعی (روابط رسمی، روابط غیر رسمی) و ساختار شبکه اجتماعی (دامنه، تراکم، سلسله مراتب، فاصله، قدرت پیوند) به عنوان متغیر وابسته و جنسیت (زنان و شوهرانشان) به عنوان متغیر مستقل، مورد مطالعه قرار می گیرند. روش تحقیق پیمایش و روش نمونه گیری، گلوله برفی می باشد. همچنین 270 نفر (135 زوج) به عنوان نمونه آماری تحقیق، انتخاب شده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، نوع شبکه اجتماعی مردان و زنان متاهل، تفاوت معناداری با هم ندارند؛ مردان و زنان، در روابط رسمی و روابط غیررسمی حضور یکسانی دارند. ساختار شبکه اجتماعی مردان و زنان متاهل نیز، تفاوت معناداری با هم ندارند؛ مردان و زنان در دامنه، تراکم، سلسله مراتب، فاصله و قدرت پیوند شبکه های اجتماعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

۶بررسی تاثیر ساختار شبکه روابط دوستی نوجوانان بر ساختار روابط والدین– فرزندان (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گلوگاه مازندران)
اطلاعات انتشار: علوم رفتاري، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۷شکاف نسلی در ارزشها: بررسی مقایسه جوانان و سالمندان
اطلاعات انتشار: مطالعات علوم اجتماعي ايران، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه بیش از دهه های گذشته شکاف نسلی مورد توجه قرار گرفته است. شکاف نسلی تفاوت در بینش و ارزش های میان دو نسل بخصوص جوانان و والدینشان می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شکاف موجود بین ارزش های جوانان و سالمندان شهر بابل صورت گرفته است.این پژوهش بر روی 240 نفر از جوانان و سالمندان شهر بابل (120 نفر جوانان 30– 18 و 120 نفر سالمندان بالای سال60) انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد شده (طبقه بندی ارزشی شوارتز) با 57 گویه در طیف لیکرت جمع آوری شده است که اعتبار و روایی آن تایید گردیده است. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS ، روش آماری توصیفی و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که دو گروه سنی از نظر ارزش های فردی تفاوت معناداری با هم داشته اند (p>0.05). البته قابل ذکر است که در تمامی موارد مطرح شده جوانان و سالمندان اهمیت موضوع را اذعان داشته اند اما میزان اهمیت و اولویت بندی آنها متفاوت بوده است.نگاه توصیفی – تحلیلی و حتی به گونه مشاهده مستقیم یا تجربی، حاکی از تغییر فضای فرهنگی– فکری دو نسل حاضر می باشد. که نیاز به تعمق بیشتری دارد.

۸بررسی شیوع درد ناشی از اختلالات اسکلتی– عضلانی و ارتباط آن با عوامل خطر روانی– اجتماعی در کارکنان ادارات شهرستان گرگان در سال 1392
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی– عضلانی از شایع ترین گزارش ها در خدمات مراقبت سلامت شغلی است که باعث بار مالی بالا و کاهش مسوولیت عملکرد اجتماعی می شود. هدف از این تحقیق، تعیین شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و ارتباط آن با عوامل روانی اجتماعی در میان کارکنان ادارات بود.روش بررسی: 675 نفر از کارکنان اداری شهر گرگان از طریق نمونه گیری ترکیبی (طبقه ای و خوشه ای) در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. در تعیین بررسی شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی، پرسشنامه استاندارد پرسشنامه Nordic و محتوای شغلی شامل حیطه های مطالبات شغلی، آزادی تصمیم گیری، ماهیت شغلی، تقابل اجتماعی با مدیر و همکاران، به ارزیابی درد و وضعیت روانی– اجتماعی در محل کار استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام شد. سطح معنی داری آزمون ها 0.05 بود.یافته ها: در مطالعه حاضر 77 نفر ( 11.4درصد) گردن درد، 39 نفر (5.8 درصد) شانه درد و 97 نفر ( 14.4درصد) کمر درد را گزارش کردند. رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که بین حمایت سرپرست و همکاران با گردن درد ارتباط معنی داری وجود دارد. آزادی تصمیم گیری و حمایت سرپرست به ترتیب تنها عامل در ارتباط با شانه و کمر درد بوده است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد حمایت سرپرست، همکاران و آزادی تصمیم گیری ریسک فاکتورهای در ارتباط با اختلالات اسکلتی– عضلانی محسوب می شوند.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه