توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون دريايي، پانزدهم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۷
بررسی تنوع گونه ای گل خورک های منطقه حفاظت شده خور آبی در سواحل استان هرمزگان موقعیت جغرافیایی N «28 ''11 °27و E »58 ''24 °56از اسفند 1389 تا بهمن 1390 به صورت ماهانه انجام شد. 730 نمونه متعلق به سه گونه از یک خانواده توسط دست صید گردیدند. در منطقه تحت نمونه برداری گونه های مورد بررسی Scartelaous tenuis، Boleophthalmus dussumieri و Periophthalmus waltoni بودند. بررسی فراوانی نسبی گونه ها و ترکیب گونه ای در مجموع نشان داد گونه ی S.tenuis (%75\45) بیشترین فراوانی و گونه ی%) P.waltoni 8\30) در رتبه ی دوم و گونه ی B.dussumieri (% 03\26 ) در رتبه ی سوم قرار داشتند. شاخص های تنوع گونه ای، سیمپسون و یکنواختی گونه ای به ترتیب در مهرماه دارای ( 09\1 )، (62\0)، (99\0) بالاترین مقادیر خود بوده و بالاترین مقدار شاخص غنای گونه ای در آذرماه (62\0) محاسبه شده است.

۲بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( 1914 Periophthalmus waltoni koumans)، در آبهای استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: فصلنامه محيط زيست جانوري، ششم،شماره۲، تابستان، سال
تعداد صفحات: ۸
در پژوهش حاضر برخی از جنبه های تولیدمثلی ماهی گل خورک با نام علمی Periophthalmus waltoni به–صورت یک ساله از اسفند 1389 تا بهمن 1390 در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. 108 نمونه ماهی ماده صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 102\08 میلی متر (22\18±) و 7\79 گرم (5\04 ±) و 90 نمونه ماهی نر صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 19\96 میلی متر (17\68 ±) و 6\42 گرم (3\97 ±) بوده اند. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر49\0و ماهیان ماده 0\61 محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 0\83 به 1 محاسبه شد که اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد (P>0.05). بررسی شاخص های گنادی (GSI) و کبدی HIS)) نشان می دهد که شاخص گنادی در ماده ها در اسفند ماه در بالاترین مقدار خود (8\09 ) و در نرها در بهمن ماه در بالاترین مقدار (0\7) می باشد و شاخص کبدی در اسفند ماه در هر دو جنس نر و ماده به اوج خود می–رسد. میزان هم آوری مطلق و نسبی به ترتیب به طور متوسط 1187\62 ±2965\58 و 56\05±438\22 عدد تخمک بوده است. قطر تخمک ماهیان ماده در بازه 0\042 – 0\66 میلی متر قرار داشت که مقدار متوسط قطر تخمک 0\453 میلی متر با انحراف معیار 0\160± محاسبه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه