توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان آشنایی و به کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه های دانشی مدیریت پروژه در پروژه های فاوایی سازمان
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت استاندارد و كيفيت، ششم،شماره۲(پياپي ۲۰)، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بررسی ها نشان می دهد نرخ شکست پروژه های فاوایی در دنیا نسبت به دیگر پروژه ها بیشتر است. پروژه های فاوایی سازمان دفاع نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اغلب با مشکل افزایش هزینه، زمان و چالش کیفیت روبهرو می شوند. نظامات و استانداردهای مدیریت پروژه حاصل بهترین تجربیات جهانی در مدیریت تعداد کثیری از پروژه ها هستند که پذیرش و استقرار آن ها می تواند از دوباره کاری ها، شکست ها و انحرافات متعددی جلوگیری کند. در این تحقیق که یک تحقیق پیمایشی است ابتدا به معرفی، بررسی و مقایسه برخی از مطرحترین نظامات و استانداردهای بومی و جهانی مدیریت پروژه مانند PMBOK،PRINCII، نماتن و مپدا پرداخته شد. در ادامه بر اساس این نظامات و استانداردها، پرسشنامهای طراحی و در بین جامعه هدف که شامل مدیران ارشد فاوایی، مدیران پروژه ها، مسئولین کنترل پروژه ها و بازیگران اصلی پروژه ها در شرکتها و موسسات فاوایی سازمان هستند توزیع گردید. به کمک تحلیلهای توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS میزان آشنایی جامعه موردنظر با حوزه های دانشی این استانداردها و میزان پذیرش آن ها بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حوزه دانشی مدیریت ریسک و مدیریت زمان پروژه کمترین و مدیریت قلمرو پروژه بیشترین پذیرش را داشتند. سرانجام با مشخصشدن میزان انحرافات در هر حوزه امکان ارائه راه کارهایی برای بهبود و ارتقای وضع موجود و بلوغ سازمان پروژه ارائه شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه