توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تبیین مزایا و معایب روش های مختلف ارزشیابی اساتید از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: ارتقا کیفیت آموزشی امروزه از ارکان یک سیستم آموزش عالی معتبر تلقی می شود و مطمئنا ارزشیابی و پایش کیفیت تدریس اساتید برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. اما پژوهش های مختلف نشان داده ارزشیابی اساتید یکی از جنجال برانگیز ترین مباحث آموزش پزشکی است و نیاز به تامل و تحقیق بیشتر دارد. در این میان تجربیات اساتید که هدف این ارزشیابی می باشند، بسیار سودمند است.روش کار: مطالعه حاضر بصورت کیفی، به روش فنومنولوژی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از اساتید علاقمند دعوت شد که در 4 گروه بحث متمرکز، 8–6 نفره شرکت کنند. سوالات به صورت باز و ساختار نیافته بود. اساتید روشهای مختلف ارزشیابی را پیشنهاد کردند و در مورد مزایا و معایب هر کدام توضیح دادند. با نظر مجری گروه متمرکز مبنی بر رسیدن به اشباع اطلاعاتی، بحث پایان می یافت.یافته ها: اطلاعات حاصله به روش آنالیز موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 9 روش مختلف شامل هفت روش ذهنی (پرسش از دانشجو، رئیس دانشکده، مدیر گروه، همکار، خود ارزیابی، ارزیابی دوطرفه، ارزیابی شخص ثالث) و دو روش عینی (نمرات دانشجویان و خروجی استاد) مطرح شد و معایب و مزایای هر روش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و راههای کم کردن خطا در هر روش پیشنهاد شد.نتیجه گیری: برای ارزشیابی اساتید بهتر است ترکیب مناسبی از چند منبع اطلاعاتی با توجه به شرایط موجود و کاستی های هرکدام بکار برده شود تا نتایج عادلانه تری بدست آید.

۲اپیدمیولوژی پنج ساله تومورهای غده بزاقی بناگوشی در بخش گوش، حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان
اطلاعات انتشار: بهداشت و توسعه، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: تومورهای غدد بزاقی نادر هستند و 4–3 درصد نئوپلاسم های سر و گردن را شامل می شوند. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای پاروتید جراحی شده در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان شفای کرمان بود.روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد، به این صورت که در یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389، تمامی بیمارانی که در مرکز آموزشی درمانی شفا پاروتیدکتومی شده بودند، وارد مطالعه شدند. مواردی همچون نوع تومورهای پاروتید، پاتولوژی، سن، جنس، نوع عمل جراحی و عوارض زودرس جراحی بررسی شد.نتایج: 47 بیمار با تومور پاروتید در این مدت بستری شدند که 20 نفر (42.6 درصد) مرد بودند. میانگین سنی در کل بیماران 40.1 سال بود. 7 مورد (14.9 درصد) تومور بدخیم و 37 مورد (78.7 درصد) ضایعات خوش خیم داشتند. 10 بیمار (21.3 درصد) تحت جراحی توتال پاروتیدکتومی و سایر بیماران (78.7 درصد) تحت پاروتیدکتومی سطحی قرار گرفتند. به طور کلی 8 مورد (17.0 درصد) از جراحی های انجام شده دچار عوارض زودرس شدند که 4 مورد (8.5 درصد) فلج عصب فاسیال، 3 مورد (6.4 درصد) هماتوم و یک مورد (2.1 درصد) عفونت زخم بود. بین جنس، سن و بدخیمی ارتباط معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: میزان شیوع تومورهای خوش خیم و بدخیم پاروتید و عوارض بعد از عمل در این مرکز مشابه مطالعه های داخلی و خارجی دیگر بود. جهت افزایش دقت و به حداقل رسیدن خطا در تحقیقات مربوطه، جمع آوری منظم داده های بیماران، طراحی و استفاده از نرم افزارهای مناسب توصیه می شود.

۳فراوانی توده های داخل بینی و سینوس های پارانازال و نوع پاتولوژیک آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر کرمان در طی سالهای 1390–1385
اطلاعات انتشار: بهداشت و توسعه، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: توده های بینی و سینوس به دو دسته نئو پلاستیک و غیر نئوپلاستیک تقسیم می شوند. این مطالعه به بررسی فراوانی این توده ها و الگوی هیستو پاتولوژی آن ها در مبتلایان مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شفا طی سال های 1390–1385 می پردازد.روش ها: این مطالعه با استفاده از 146 پرونده پزشکی در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شفا طی یک دوره 6 ساله، از ابتدای سال 1385 تا آخر 1390، جهت بررسی توده های بینی و سینوس و با توجه به نوع تشخیص پاتولوژیک صورت گرفت. در این مطالعه علاوه بر مشخصات فردی بیمار، علایم بیماری، طول مدت علایم، محل توده، سابقه حساسیت و شغل فرد از پرونده پزشکی استخراج گردید. از آزمون t–test و کای دو برای تحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده Excel و SPSS نسخه 16 بود.نتا یج: میانگین سن بیماران 37.8 بود و 60.3% از آن ها مرد بودند. بیشترین محل ایجاد توده ها در بینی بود.88.4% کل توده ها خوش خیم بودند. از میان توده های التهابی پولیپ آلرژیک از همه شایع تر بود. از میان توده های خوش خیم Hemangioma و Inverted papilloma و از میان توده های بدخیم به ترتیب Nasopharyngeal carcinoma و Adenocarcinoma بیشترین موارد را به خود اختصاص دادند. بیشترین علایم گزارش شده در بیماران مربوط به گرفتگی بینی (91.1%) بود.بحث و نتیجه گیری: اغلب تومورهای ناحیه بینی و سینوس در حفره بینی رخ می دهند که عمدتا با گرفتگی بینی بروز می کنند. اکثر این توده ها التهابی، اما درصدی نیز بدخیم هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه