توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدگیاهی برکالوس زایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea )
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
سرخارگل امروزه به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان دارویی درجهان مطرح است و کشت و کار آن به صورت فزاینده ای در حال افزایش است. ازآن جا که این گیاه خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن و ضد ویروس دارد، در درمان بسیاری بیماری های ویروسی می توان از آن استفاده کرد و امروزه به عنوان کاندیدای درمان بیماری ایذر مطرح می باشد. این تحقیق درقالب سه آزمایش فاکتوریل جداگانه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. دو ریزنمونه برگ و دمبرگ به همراه سطوح مختلف غلظت هورمون سیتوکنین TDZ,BAP(ا1،2،0 میلی گرم درلیتر) و اکسین های NAA و IBA (ا1،0\5،0\1،0 میلی گرم درلیتر) مورد بررسی قرار گرفت. توسعه کالوس در ریزنمونه های برگ و دمبرگ کشت شده در روی محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف هورمون BAP و TDZ به تنهایی یا در ترکیب با NAAو IBA مشاهده گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان دادکه میزان کالوس زایی در این گیاه دارویی به طور معنی داری تحت تاثیر نوع ریزنمونه، ترکیب هورمونی محیط کشت و اثر متقابل بین آنها قرار دارد. بهترین و بیشترین مقدار کالوس (100% کالوس زایی) درترکیب هورمونی 2 میلی گرم TDZ+ا0\1 میلی گرم NAA و در ریزنمونه برگی مشاهده گردید.

۲باززایی غیرمستقیم از ریزنمونه های برگی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
سرخارگل یک گیاه دارویی است که عموما در درمان سرماخوردگی، آنفولانزا، بیماری های مزمن و تحریک سیستم ایمنی بدن استفاده می شود. به منظور یافتن ترکیب هورمونی مناسب برای باززایی غیرمستقیم گیاه سرخارگل در شرایط درون شیشه ای، هورمون های 6–بنزیل آمینوپورین(BAP) و تیدیازرون(TDZ) با غلظت های 0 و 1و2و4 میلی گرم درلیتر و هورمون از نفتالین استیک اسید(NAA) با غلظت های 0و0\05و 0\1 میلی گرم در لیتر، درقالب دو آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با 4تکرار مورد بررسی قرارگرفتند. باززایی موثر گیاه به وسیله ی اندام زایی از کشت کالوس های حاصل ازریزنمونه های برگی سرخارگل حاصل شد. نو ساقه های تکثیر شده به وسیله ی قرارگیری کالوس ها روی محیط کشتMS حاوی غلظت های مختلفی از هورمون های BAP و TDZ به تنهایی یا درترکیب با غلظت های مختلفی از NAA حاصل شدند. محیط کشت MS حاوی 2میلی گرم در لیتر BAP و 0\1 میلی گرم درلیتر NAA بیشترین باززایی را داشت. گیاهچه های بدست آمده برروی محیط بدون هورمون و یامحیط دارای غلظت های مختلف هورمون های نفتالین استیک اسید(NAA) و ایندول بوتریک اسید(IBA) ریشه دار شدند. بیشترین ریشه زایی ازمحیط های حاوی هورمون NAA حاصل شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه