توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه مولکولی فراوانی کلامیدیا پسی تاسی در فضولات کبوتران استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: دنياي ميكروب ها، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (پياپي ۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: کلامیدیا پسی تاسی یک باکتری گرم منفی درون سلولی است که باعث کلامیدیوزیس مرغی، شیوع بیماری های همه گیر در پستانداران و پسیتاکوز تنفسی در انسان ها می شود. کبوتران مانند بسیاری از گونه های پرندگان دیگر می توانند مخزن کلامیدیا پسی تاسی باشند و سبب انتقال آن به انسان شوند. هدف از این پژوهش تعیین فراوانی کلامیدیا پسی تاسی در مدفوع کبوتران استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بود.مواد و روش ها: در این مطالعه به صورت مقطعی – توصیفی، تعداد 300 نمونه مدفوع کبوتر از شهرستان های مختلف استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. DNA ژنومی از نمونه ها با استفاده از کیت استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای مخصوص برای ژن OmpA کلامیدیا پسی تاسی انجام شد.یافته ها: بررسی محصولات PCR روی ژل آگارز 1 درصد یک باند 1041 جفت بازی برای نمونه های مثبت نشان داد. فراوانی کلامیدیا پسی تاسی در این مطالعه %14.33 گزارش گردید. همچنین بیشترین و کمترین فراوانی عفونت به این باکتری به ترتیب در شهرستان های کیار و لردگان با 16.66 و %8 مشاهده شد و اختلاف معنی داری در فراوانی این باکتری در شهرستان های مختلف استان مشاهده نگردید (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کلامیدیا پسی تاسی در میان کبوتران استان چهارمحال و بختیاری شایع است. معاینه کبوتران و پرندگان خانگی، برای کنترل و جلوگیری از انتشار این عامل بیماری زا لازم به نظر می رسد. همچنین با کنترل این بیماری می توان از زیان های اقتصادی و خطرات بهداشتی ناشی از آن نیز جلوگیری کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه