توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی مدل سینیتیکی مدار فلوتاسیون آپاتیت معدن اسفوردی
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
فلوتاسیون از جمله مواردی است که در ابتدا بدون داشتن درک کامل از آن در صنعت بکار گرفته شد و بعدا جنبه های علمی آن تحت مطالعه قرار رگفت. بنابراین در یان مقاله سعی شد تا مدل های سینیتیکی رایج بر فلوتاسیون فسفات اسفوردی و ارتباط بین پارامترهای سینیتیکی با پارامترهای عملیاتی کارخانه مورد بررسی قرار گیرد. جهت ارتباط پارامترهای سینیتیکی با فاکتورهای موثر بر فلوتاسیون از طراحی آزمایش ها استفاده شد و در نهایت برای این ارتباط معادلات رگرسیونی پیشنهاد گردید. از بررسی مدلهای سینیتیکی مدل چهار پارامتری ذرات تندشونده و کنو شوندهع به عنوان بهترین مدل سینیتیک و مدل کلاسیک به عنوان مدل ضعیف بر روی فلوتاسیون آپاتیت شناخته شد و در این ارتباط مدل درجه اول با توزیع مستطیلی قابلیت های فلوتاسیون، که کارایی بسیار بالایی در زمینه فلوتاسیون دارد، به عنوان یک مدل مناسب در فلوتاسیون مورد استفاده قرار گرفت.

۲بهینه سازی سلولهای اولیه مدار فلوتاسیون آپاتیت لسفوردی یزد
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر نتیجه مطالعات آزمایشگاهی بر روی بار اولیه فلوتاسیون رافر (سلول اولیه) کارخانه فرآوری ففسفات اسفوردی به منظور تعیین سطوح پارامترهای موثر برای بهینه کردن عملکرد آن است که با استفاده از روش طراحی آزمایش ها، روش سطح– پاسخ و همچنین با استفاده از نرم افزار آماری Design Expert7، شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از انجام آزمایشها با استفاده از تحلیل های آماری شرایط بهینه و تاثیر فاکتورهای مهم در مدار فلوتاسیون، با در نظر گرفتن بازیابی P2O5 و بازیابی Fe به عنوان متغیرهای پاسخ به نحوی که هدف بدست آوردن حداکثر بازیابی P2O5 و حداقل ممکن بازیابی Fe باشد، مشخص گردید. تحلیل آزمایش های انجام شده نشان داد که پارامترهای زمان آماده سازی، میزان کمک کلکتور، توان دوم درصد جامد و توان دوم زمان آماده سازی برروی بازیابی فسفات معنی دار تلقی شدند در حالیکه PH، درصد جامد، میزان کلکتور، زمان آماده سازی، تاثیر متقابل درصد جامد و میزان بازداشت کننده و توان دوم PH به عنوان عوامل مهم بر روی بازیابی Fe تعیین شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار Design Expert7 حداکثر بازیابی فسفات 90\79 و حداقل بازیابی آهن 6\5 در سطوح پارامترهای ذیل بدست آمد:
9\2PH، درصد جامد 30%، میزان بازداشت کننده 430 گرم بر تن، میزان کلکتور 565 گرم بر تن، میزان کمک کلکتور 90 گرم بر تن، زمان آماده سازی 8 دقیقه.
این مقادیر در بعضی از موارد با مقادیر مورد استفاده در کارخانه (9\5PH، درصد جامد 25%، میزان بازداشت کننده 360 گرم بر تن، میزان کلکتور 560 گرم بر تن، میزان کمک کلکتور 70–80 گرم بر تن) هم خوانی داشتند.

۳شبیه سازی سینیتیکی فلوتاسیون سلول های اولیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
فلوتاسیون از جمله مواردی است که در ابتدا بدون داشتن درک کامل از آن در صنعت بکار گرفته شد و بعدا جنبه های علمی آن تحت مطالعه قرار گرفت. بنابراین در این مقاله سعی شد تا مدل های سینیتیکی رایج بر فلوتاسیون فسفات با بکارگیری تکنیکهای طراحی آزمایشها و با استفاده از نرم افزار متیمتیکا شبیه سازی و مورد بررسی قرار گیرد. و از بررسی مدل های سینیتیکی، مدل چهار پارامتری ذرات تندشونده و کندشونده به عنوان بهترین مدل سینیتیکی و مدل کلاسیک بعنوان مدل ضعیف، بر روی فلوتاسیون آپاتیت شناخته شد و در این ارتباط مدل درجه اول با توزیع مستطیلی قابلیت های فلوتاسیون، که کارایی بسیار بالایی در زمینه فلوتاسیون دارد، به عنوان یک مدل مناسب در فلوتاسیون مورد استفاده قرار گرفت.

۴بررسی تاثیر پارامترهای مهم برروی لیچینگ کانسنگ مس ندوشن
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۶
بااستفاده صحیح از روشهای طراحی آزمایشها می توا ن با صرف هزینه اندک اطلاعات زیادی درباره سیستم مورد مطالعه بدست آورد. در پروژه حاضر هدف بررسی تاثیر پارامترهای مهم برروی فروشویی کانسنگ اکسیده مس ندوشن است. دراین مقاله سعی بر این بوده است که با استفاده از روشهای استاندارد طراحی آزمایشها تاثیر پارامترهایی نظیر، ابعاد ذرات، غلظت اسیدو رس شویی برروی بازیابی مس بررسی گردد.

۵تاثیر بور وتنظیم کنند ههای رشد بر جوانه زنی دانه گرده انار
اطلاعات انتشار: همایش ملی انار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق به منظور تعیین اثرات بور وتنظیم کننده های رشد: نفتالین اسید استیکNNA)با غلظت 0 50 و 150 میلی گرم در لیتر؛اسید جیبرلیکGA3با غلظت 050 و 150 میلی گرم در لیتر ، اسید ایندول بوتیریک ) با غل ظت 0 50 و 100 میلی گرم در لیتر؛ و اسید بوریک با غلظت 0 100 و 200 میلی گرم در لیتر بر جوانه زنی دانه گرده در رقم های آلک ترش ساوه و پوست سفید ترش در انار در محیط کشت 10 % ساکارز و 1\5آگار در دمای 24 درجه سانتیگراد و در شرایط تاریکی انجام گرفت . نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف روی در صد جوانه زنی دارای اثرات متفاوت بود . بالاترین صد جوانه زنی (به طور متوسط 70 در صد ) برای رقم پوست سفید ترش در محیط کشت حاوی 10 % ساکارز 1\5%آگار،: نفتالین اسید استیکNNA)با غلظت 50 میلی گرم در لیتر، اسید ایندول بوتیریک با غلظت 50 میلی گرم در لیتر؛ و اسید بوریک با غلظت 100 میلی گرم در لیتر به دست آمد.پایین ترین درصد جوانه زنی (با صفر درصد ) در هر دو رقم انار در محیط کشت حاوی 10 % ساکارز 1\5%آگار و نفتالین اسید استیکNNA) با غلظت 150 میلی گرم در لیتر، اسید ایندول بوتیریک با غلظت 100 میلی گرم در لیتر و اسید جیبرلیک با غلظت 150 میلی گرم در لیتر به دست آمد .جوانه زنی گرده در محیط کشت حاوی نفتالین اسید استیک و اسید جیبرلیک و اسید ایندول بوتریک و یا ترکیب از این مواد بدون اسید بوریک شدیداً بازداشته شد

۶بررسی تاثیر فاکتورهای مهم بر فرسایش حاصل از خوردگی بار خردکننده گلوله های فولادی در آسیاهای گلوله ای
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۷
گلولههای فولادی به عنوان بارخردکننده در آسیاهای گلولهای و نیمه خودشکن در اثر کارکرد و فرسایش، به تدریج تغییر شکل می یابند که این امر منجر به افت شدیدکارایی آسیا و افزایش هزینه های خردایش میشود بطوریکه مصرف آن یک هزینه اساسی را به فرایند خردایش تحمیل میکند. فرسایش گلولهها در اثر سه مکانیزم سایش، ضربه و خوردگی بوجود میآیند. دو مکانیزم سایش و خوردگی بیشترین تاثیر را در فرسایش بار خردکننده خصوصاً در آسیاهای گلولهای دارند. در نتیجه با توجه اهمیت موضوع، هدف این مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مهم بر فرسایش حاصل از خوردگی بارخردکننده (گلولههای فولادی) بویژه در خردایش کانیهای سولفیدی مس است. در این ارتباط 27 فاکتور مهم موثر بر خوردگی شناسایی و مورد بحث قرار گرفتند. نتایج بررسیها نشان داد که ترکیب و خصوصیات متالورژیکی بار خردکننده (جنس گلوله)، برهم کنش گالوانیکی بین بار خردکننده و کانی، مینرالورژی کانه، شیمیEh ،pH درصد جامد، اندازه واسطه خردایش و و استفاده از گازهای مختلف(air, O2 , N2به ترتیب بیشترین اهمیت را در خوردگی گلوله دارند، و نوع تخلیه، قطر و سرعت آسیا کمترین درجه اهمیت را دارند

۷بررسی آلودگی هوا در محیط زیست شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه با گسترش شهر و شهرنشینی و به تبع آن افزایش جمعیت، محیط زیست شهری در اغلب شهرها تا حدودی تخریب شده با گسترش این پدیده آلودگی در بیشتر شهرها موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده به طوری که این مسئله در این شهرها انواع بیماری ها از جمله بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی و ... را تشدید کرده است. در این میان کلانشهر تهران که در دهه های اخیر با سرعت رشد کرده و با افزایش جمعیت زیادی رو به رو بوده است. با مشکلات و مسائل عدیه ای همچون ترافیک، افزایش آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ... رو به رو شده است. بنابراین در این مقاله کوشش شده عوامل آلودگی هوا در محیط زیست شهری تهران بررسی شود و در نهایت راهکار مناسبی برای خروج از این بحران ارائه شود. این پژوهش نشان می دهد که آلودگی هوای تهران با سه دسته از عوامل پیوند نزدیکی دارد، گروه اول عواملی هستند که در کنترل ما نیستند، قابل تغییر هم نیستند، گروه دوم عواملی هستند که غیر م ستقیم بر شرایط زیست محیطی شهر تهران اثر دارند . این عوامل قابل تغییرند اما تغییر آنها بسیار مشکل است و گ روه سوم عواملی هستند که مستقیماً به محیط زیست مربوط می شوند. روش ا نجام این تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی می باشد. بنابراین با استفاده از مطالعات اسنادی الگوهای تحقیق شناسایی و از طریق جستجو در ادبیات و مباحث تحقیقی گزاره ها و قضایایا کلی مرتبط با مسئله ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روز به روز آلودگی هوا در محیط زیست کلانشهر تهران و خیم تر می شود. در این میان نظریه توسعه پایدار شهری با ارائه راهکارهایی نظیر شهر سالم، شهر سبز و ... می تواند راه های مناسبی برای خروج از این بحران را ارائه دهد.

۸زیست پذیری وتوسعه پایدار ضرورتی برای شهرهای امروزی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه شهرها باچالش های بسیاری در زمینه های اقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی مواجه شده اند درعین حال افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها به ارمغان آورده است.تداوم اینگونه رشد شهرنشینی بامشکلات اجتماعی،اقتصادی،کالبدی وزیست محیطی بحران آفرین وهشداری بر ناپایداری شهر می باشد.در این میان مشکلاتی دیگر همچون انواع آلودگی ها،ترافیک مسائل ومشکلات روانی وغیره،کیفیت زندگی وبه تبع آن زیست پذیری درشهرها را به شدت کاهش می دهد.بنابراین ضرورت واهمیت بحث توسعه پایدار وزیست پذیری امروزه در شهرها کاملا نمایان است.زیست پذیری وتوسعه پایدار مفاهیم ورویکردهایی هستند که درنهایت شهری به دور از انواع آلودگی ها،ترافیک،مشکلات زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی وکالبدی را برای شهروندان به ارمغان می آورد.این نوشتار تلاش برآن است که ضمن پرداختن به مفاهیم زیست پذیری وتوسعه پایدار ضرورت آنها را برای شهرهای امروزی گوش زد نماید.زیست پذیری،به یک سیستم شهری که درآن به سلامت اجتماعی،اقتصادی،کالبدی وروانی همه ساکنانش توجه شده است اطلاق می آورد.روش پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده ونتایج نشان می دهد که باوجود اهمیت توسعه پایدار وزیست پذیری هنوز شهروندان ومسئولان به اهمیت وضرورت این دو مفهوم پی نبرده اند ودر آینده نیز اگر به شهرها بدون توجه به توسعه پایدار وزیست پذیری نگریسته شود شهرها همچنان بامشکلات ومسائل بسیاری رو به رو خواهند شد.

۹بررسی تاثیر کیفیت آب فلوتاسیون بر بازیابی مس
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی، سال
تعداد صفحات: ۶
آب یکی از فازهای اصلی در فرآیند فلوتاسیون مواد معدنی است که کیفیت شیمیایی آن میتواند تاثیر بسزایی بر نتایج فلوتاسیون بویژه بر فلوتاسیون یک کانه مس سولفیدی داشته باشد. از این رو، در این تحقیق تاثیر شیمی آب فلوتاسیون روی بازیابی مس و کارایی فرآیند فلوتاسیون (منحنی عیار–بازیابی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازیابی مس به شدت تحت تاثیر نوع آب قرار میگیرد. بازیابی مس به مقدار قابل توجهی با تغییر نوع آب از آب شیر به آب مقطر افزایش یافت و بهترین ترکیب عیار و بازیابی در آزمایش فلوتاسیون با آب شیر (معمولی)، به ترتیب های 7\26 درصد و 81\09 درصد به دست آمد.

۱۰بررسی رفتار الکتروشیمیایی محیط خردایش کانه سولفیدی مس با استفاده از پتانسیل پالپ و پتانسیل مدار باز
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی، سال
تعداد صفحات: ۷
یک سیستم خردایش الکتروشیمیایی ویژه شامل آسیای گلوله ای و تجهیزات الکتروشیمیایی (دستگاه پتانسیواستات\گالوانوستات با سیستم سه الکترودی) طراحی و در مجتمع مس سرچشمه ساخته شد. تأثیر نوع گلوله فولادی و شرایط هوادهی به سیستم خردایش روی پارامترهای الکترویمیایی پتانسیل پالپ خردایش، پتانسیل مدارباز و میزان انواع آهن اکسیدی تولید شده در داخل آسیا مطالعه شد. نتایج مطالعه الکتروشیمی آسیا نشان داد که با تغییر نوع گلوله از گلوله فولادی کربن و کروم بالا به گلوله فولادی آلیاژ پائین و تغییر شرایط هوادهی از اکسیژن به هوا و به نیتروژن به طور قابل ملاحظه ای خصوصیات الکتروشیمیایی آسیا شامل پتانسیل پالپ، پتانسیل مدار باز را تغییر داد و یک محیط کاهشی را در داخل آسیا ایجاد می کنند که سبب کاهش آهن اکسیدی داخل آسیا می شوند.

۱۱بررسی مدل های سینیتیکی مرتبه اول فلوتاسیون بر روی بازیابی مس
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی، سال
تعداد صفحات: ۷
سینتیک فلوتاسیون از فاکتورهای بسیار مهم در فرآیند فلوتاسیون بویژه در تعیین زمان بهینه فلوتاسیون، مسائل طراحی مدار، کنترل سیستم و همچنین در بهینه سازی نوع و غلظت مواد شیمیایی است. در بررسی های سینتیکی معمولاض سینتیک شناورسازی ذرات در شرایط عملیات ناپیوسته با مدل های سینتیکی مرتبه اول قابل شبیه سازی است. از این رو، در این مقاله سعی شد تا مدل های سینتیکی مرتبه اول رایج در فلوتاسیون شامل مدل کلاسیک، مدل درجه اول با توزیع مستطیلی قابلیت های فلوتاسیون، مدل ذرات تند شونده و کندشونده (مدل Kelsall) و مدل راکتور (سلول) مخلوط کامل بر روی بازیابی مس مورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج مقایسه بازیابی های اندازه گیری شده با بازیابی های پیش بینی شده توسط این مدل های سینتیکی نشان داد که از بین انواع مدل ها، مدل رآکتور مخلوط کامل بهترین مدل سینتیکی و مدل تند شونده و کند شونده بدترین مدل در فلوتاسیون مس با توجه به دادههای آزمایشگاهی مورد نظر است.

۱۲تاثیر pH، درصد جامذ و شیمی آب روی پتانسیل پالپ و غلظت اکسیژن محلول محیط خردایش کانه سولفیدی مس
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، سال
تعداد صفحات: ۷
یک سیستم خردایش الکترو شیمیایی ویژه شامل آسیای گلوله ای و تجهیزات الکتروشیمیایی (دستگاه پتانسیواستات\ گالوانستات با سیستم سه الکترودی) برای بررسی رفتار الکتروشیمی محیط آسیا طراحی و در مجتمع مس سرچشمه ساخته شد. در این مطالعه نقش pH، درصد جامد و شیمی آب روی خصوصیات الکتروشیمیایی آسیا شامل پتانسیل پالپ و غلظت اکسیژن محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با تغییر نوع آب از آب شیر به آب مقطر، تغییر شرایط هوادهی از اکسیژن به هوا و به نیتروژن و افزایش pH و درصد جامع پالپ به طور قابل ملاحظه ای پتانسیل پالپ و غلظت اکسیژن محلول را تغییر داده و یک محیط کاهشی را داخل آسیا ایجاد می کنند که سبب کاهش انواع آهن اکسیدی داخل آسیا (درصد آهن قابل استخراج با EDTA) می شوند.

۱۳تاثیر توزیع ابعادی ذره و گلوله و کیفیت گلوله روی خوردگی گلوله های فولادی در خردایش کانه سولفیدی مس
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، سال
تعداد صفحات: ۷
خوردگی یکی از مکانیزم های عمده فرسایش بار خردکننده در آسیاکنی به روش تر بویژه در آسیاهای گلوله ای می باشد که در خردایش کانه های سولفیدی بدلیل نیمه هادی بودن آنها بیشتر است. این تحقیق تاثیر برخی پارامترهای عملیاتی شامل توزیع ابعادی ذره، توزیع ابعادی گلوله و کیفیت گلوله را روی خوردگی گلوله های فولادی در خردایش کانه مس سولفیدی سرچشمه ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که این فاکتورها بشدت نرخ خوردگی گلوله ها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که حضور ذرات ریز در داخل آسیا و استفاده از گلوله ها ریزتر برای خردایش، نرخ خوردگی گلوله ها را افزایش می دهد. همچنین با استفاده از گلوله های فولادی با کربن و کروم بالا نرخ خوردگی گلوله ها به شدت کاهش می یابد.

۱۴نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (نمونه موردی منطقه 19 شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مدیریت شهری به بیان ساده باید برای شهر برنامهریزی نماید. فعالیت های شهر را سازمان و سامان و برنحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش لازم را در سازمان مدیریتشهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد کند. هدف این پژوهش ارزیابی نقش مدیریت شهری در منطقه 19شهرداری تهران در ارتباط با اقدامات توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی است این پژوهش به بررسیاقدامات شهرداری در دو بخش توانمندسازی جمعیت سکونتگاههای غیررسمی از لحاظ اشتغال و در آمد و ارائهکمکهای مالی اعم از اعطای وامهای بانکی و توانمندسازی بعد انسانی– اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی و پیمایشی با بهرهگیری از مطالعات میدانی از طریق مشاهده و مصاحبه (نظرسنجی) با مسئولان و مدیران شهری و ساکنین سکونتگاههای غیررسمی صورت گرفته است. نتایجحاصله نشانگر آن است که به دلیل بیتوجهی شهرداری در چند سال اخیر به سکونتگاههای غیررسمی منطقه 19این سکونتگاهها گسترش یافته اند و مردم این مناطق از عملکرد سازمانها نارضایتی کامل دارند.

۱۵تعیین شرایط بهینه فرآوری آزوریت معدن مس میدوک با استفاده ازطراحی آزمایش
اطلاعات انتشار: اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در صنعت پر رقابت امروز، دست یابی به شرایط بهینه در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم از عوامل مهم در صحنه اقتصاد است.بنابراین در مقایسه با دیگر روش های موجود، روش تاگوچی به دلیل جامع تر بودن، کاربرد وسیع تری پیدا کرده است. در مقاله حاضر، با بکارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی در عملیات فلوتاسیون سنگ معدن مس میدوک، تاثیر عوامل مختلف ورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از طرح آزمایش L9 استفاده شد. برای مطالعات کانی شناسی بعد از تهیه مقاطع صیقلی نازک نمونهها، از میکروسکوپهای انعکاسی و عبوری Leitz مدل BK استفاده شد. با انجام مطالعات مینرالوژی، کانی های دربرگیرنده مشخص شدند. زمان بهینه انجام آزمون های فلوتاسیون 15 دقیقه محاسبه و مقدار کلکتور،کفساز و سولفید سدیم برای دسترسی به بیشینه مقدار بازیابی به ترتیب برابر 50ْ 45 و 500 گرم بر تن ارزیابی گردید.

۱۶شبیه سازی و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر عملکرد حرارتی لوله های گرمایی با استفاده از مدل الگوریتم منظم سازی بیزین و رگرسیون خطی چند متغیره
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
لوله گرمایی یک دستگاه انتقال حرارت دوفازی و یک مبدل گرمایی جدید است که پارامترهای زیادی بر عملکرد آن تأثیر دارند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مهم و قابل کنترل شامل گرمای ورودی، کسر حجمی و زاویه قرارگیری لوله گرمایی بر عملکرد حرارتی لوله های گرمایی بود. از دو تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (مدل پس انتشار خطا) و رگرسیون خطی چند متغیره به منظور ارتباط بین پارامترهای عملیاتی مؤثر و مقاومت گرمایی استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش رگرسیون خطی چند متغیره از توانایی بسیار بالایی برخوردار بوده و مقادیر مقاومت گرمایی پیش بینی شده از شبکه ارتباط نزدیکی با مقادیر تست های انجام شده در آزمایشگاه دارد. ضریب همبستگی بین مقادیر بازیابی پیش بینی شده با شبکه عصبی و مقادیر آزمایشگاهی برای دوسری داده های آموزش و تست به ترتیب برابر با 0\980 و 0\971 در مقایسه با مقدار روش رگرسیون خطی چند متغیره است. همچنین میزان خطای تخمین شبکه عصبی در مقابل خطای روش رگرسیون خطی جند متغیره به طور قابل ملاحظه ای کمتر می باشد (0\049 در برابر 0\132) که نشان از عملکرد خوب مدل شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در نهایت به راحتی می توان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ساختار کلی را برای تعیین مقاومت گرمایی با پارامترهایی عملیاتی بعنوان فاکتورهای ورودی شبکه و مقاومت گرمایی را بعنوان پاسخ شبکه شبیه سازی کرد.

۱۷حذف رنگزای کریستال ویولت از محلول آبی با استفاده از نانو جاذب گرافیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از نانو ذرات گرافیت در این تحقیق به عنوان ماده جاذب استفاده شد. گرافیت طبیعی از معدن همدان تهیه و خردایشآن برای رسیدن به ابعاد نانو به وسیله آسیا ماهوارهای صورت گرفت. از رنگزای کریستال ویولت به عنوان آلاینده آبیاستفاده شد. در این آزمایش پارامترهای pH ، مقدار جاذب، غلظت و دما به عنوان پارامترهای موثر در فرآیند جذب موردبررسی قرار گرفتند. درصد حذف رنگزای کریستال ویولت در غلظت ppm2 و مقدار جاذب 0\6 گرم 95\72 می باشد کهاین مقدار بیشترین درصد حذف را نشان می دهد. با بررسی ایزوترم و سینتیک جذب این واکنش این نتیجه حاصل شد کهواکنش از ایزوترم تمکین و مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می کند. همچنین با توجه به مقدار منفی انرژی آزادگیبس واکنش از نظر ترودینامیکی خودبخودی و گرمازا می باشد.

۱۸حذف رنگزای متیلن بلو از محلول آبی با استفاده از نانو جاذب گرافیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق از نانو ذرات گرافیت به عنوان جاذب استفاده شد. که گرافیت مورد نظر توسط آسیای ماهوارهای به ابعادنانو تبدیل شد. پارامترهای pH ، مقدار جاذب، غلظت و دما در زمانهای مختلف صفر تا 90 دقیقه مورد بررسی قرارگرفتند. که مقدار بهینه ای از هرکدام بدست آمد. فرآیند جذب رنگزای متیلن بلو توسط ایزوترم های جذب لانگمویر،فروندلیچ و تمکین مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به نتایج از ایزوترم فروندلیچ پیروی میکند. سینتیک واکنش بامدلهای شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و درون ذرهای مطابقت داده شد که در نهایت این واکنش با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تطبیق داشت. مقدار جذب این رنگزا در ppm2 و 0\4 گرم جاذب 83\44 درصد می باشد. و واکنش از نظرترمودینامیکی غیر خودبخودی و همچنین گرماگیر می باشد.

۱۹نقش عوامل مختلف لیچینگ در بازیابی سرب و روی از کانههای اکسید روی کم عیار
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۷
روشهای هیدرومتالورژی برای استحصال کانیهای باارزش بویژه ذخایر اکسیدی کم عیار کارایی بالایی دارند. در این تحقیق،لیچینگ کانههای کم عیار اکسید روی بوسیله روشهای فروشویی عامل اسیدی، قلیایی و آمونیاکی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که اسید نیتریک بیشترین میزان بازیابی روی و سرب با مقدار 64\86و58\11 درصد دارد درحالیکه اسید سولفوریک کمترین بازیابی روی و سرب با مقادیر47\26و 0\01 درصد دارا است. در ضمن این مطالعه نشان داد که عامل لیچ آمونیاکی ترکیبی Cl4+NH3NH توانایی استخراج فلزات روی و سرب ندارد.

۲۰نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، چهاردهم،شماره۳۴، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه نواحی روستایی هدف اصلی این تحقیق بوده است. منطقه مورد مطالعه تحقیق دهستان چهاردانگه جزء استان البرز و از توابع شهرستان ساوجبلاغ بوده است. جامعه نمونه از طریق مدل کوکران و برابر 38 خانوار معین شده است. داده­های مورد نیاز تحقیق بر اساس مطالعه میدانی و برخی اسناد جمع آوری شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (0\75) و برای تعیین روایی از نظرات کارشناسان استفاده گردیده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری نظیر آزمون تی، رگرسیون و مدل شبکه عصبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین سطح سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی وجود دارد که در آن مولفه­های مشارکت، آگاهی و اعتماد عوامل تعیین کننده هستند. نتایج مدل شبکه عصبی نشان دهنده این است که متغیرهای مشارکت، اعتماد و آگاهی بیشترین تاثیر را در روند توسعه دارند، در حالی که نقش انسجام اجتماعی و شبکه اجتماعی محدودتر می­باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۰ از میان ۲۰ نتیجه