توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC–RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه مساله آبشستگی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه و مهندسی سواحل میباشد. به طوریکه اکثر تخریبها در اثر وجود این پدیده به وقوع میپیوندند.تعیین رابطه میان پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی و حداکثر عمق آبشستگی و یافتن تابع حاکم بر آنها از موضوعات مهم در مهندسی هیدرولیک است که در آن سعی میشود رابطهای ریاضی میان عمق آبشستگی به عنوان متغیر وابسته و پارامترهای موثر بر این پدیده به دست آید . برای این منظور تابه حال از مطالعات آزمایشگاهی که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیاری میباشد استفاده شدهاست . با توجه به محدودیتهای موجود ، در این مقاله سعی گردیده با استفاده از مدل عددی HEC–RAS و داده های آزمایشگاهی نسبت به حل مساله اقدام شود. بدین منظور با شبیه سازی فرآیند آبشستگی در مدل HEC–RAS 4.0 و همچنین شبیه سازی در شرایط آزمایشگاهی ، مقدار آبشستگی در اطراف پایه پلها ( Piers ) و هم چنین پایه های کناری Abutment برای دبی های با دوره بازگشتهای 10 ، 25، 50 و 100 ساله و روشهای مختلفی که در مدل HEC–RAS جهت برآورد عمق آبشستگی وجود دارد برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل عددی نشان دهنده این مطلب است که برای دبیهای با دوره بازگشتهای بزرگتر به علت افزایش دبی و سرعت جریان و هم چنین افزایش جریانهای گردبهای در اطراف پایه پلها مقدار آبشستگی بخصوص در پایههای کناری پل افزایش چشمگیری داشته است . هرچند در پارهای موارد مدل HEC–RAS4.0 مقدار بیشتری را نسبت به مدل آزمایشگاهی برآورد نمود اما در کل نتایج حاصل از هر دو مدل مطابقت خوبی را با هم نشان میدهد و لذا میتوان در مطالعات و طراحیهای مربوط به پلها از این مدل جهت برآوردهای صحیح مقدار آب –شستگی و هم چنین عمق قرارگیری پایه پلها استفاده کرد

۲تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی HEC–RAS 4.0
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
برداشت مصالح رودخانه ای از بستر وکناره های رودخانه ها باعث تغییرات مورفولوژیک رودخانه در بازه های بالادست و پائین دست آن میشود که این تغییرات موجب تخریب شرایط طبیعی رودخانه و تغییر در شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جریان میشود و مشکلاتی از قبیل فرسایش بستر وکنارهها ، تخریب سازههای موجود در مسیر رودخانه و . . . را در پی دارد. در این تحقیق به منظور تعیین مکانهای مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و همچنین بررسی اثر گودالهای ایجاد شده بر روی بستر رودخانه از مدل یک بعدی HEC–RAS4.0 استفاده گردید و سناریوهای مختلفی شامل برداشت از بستر و کناره رودخانه در نظر گرفته شد.هم چنین نتایج اجرای مدل در یک بازه از رودخانه صفارود ( استان مازندران ) مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور در مقاطع مختلف رودخانه نمونه برداری صورت گرفت و دانه بندی مواد بستر با استفاده از ماکروی ، GRADISTAT صورت گردید . جهت تحلیل و بررسی مکانهای مناسب جهت برداشت مصالح رودخانهای از هیدروگرافهای 2ساله و 25 ساله استفاده شد . نتایج نشان داد که تاثیر تعمیق در بالادست محل برداشت بیشتر از تاثیر تعریض رودخانه می باشد و هم چنین نشان دهنده رسوبگذاری و تشکیل جزایر رسوبی کوچک دربالادست سازه هائی از قبیل پلها و بندهای انحرافی و فرسایش و کاهش تراز کف بستر رودخانه در پائیندست سازه های فوق میباشد.

۳اثر نوسانات دبی و آنالیز منحنی های هیسترسیس جهت ارزیابی پروسه تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه کارون
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه منحنیهای هیسترسیس و رابطه بین دبی و پارامترهای کیفیت آب رودخانه شامل 10 پارامتر کیفی مربوط به 24 سال جهت تعیین و ارزیابی مهم ترین پروسهی تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه کارون در سه ایستگاه پل شالو، عباس پور و اهواز به ترتیب در قسمت بالا، میانی و پایین دست رودخانه کارون، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که رفتار منحنی های هیسترسیس بین دبی و پارامترهای کیفیت آب به صورت ساعتگرد، خطی و هشت شکل بوده، در حالی که در هر سه ایستگاه عمدهترین رفتار مربوط به الگوی ساعتگرد بوده است.

۴شبیه سازی فرایند مهاجرت پیچان رودها (رودخانه های مئاندری) با استفاده از مدل عددی CCHE2D
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۷
رودخانههای پیچانرودی براساس شکلشان که شاملیکسری پیچها و خمیدگیهای تقریبا منظم میباشد تشکیل شدهاند . ویژگی بارزفرآیندهای ارزیابی پیچانرودها، مقاومت ساحل خارجی در مقابل فرسایش و تجمع و نشست رسوب در ساحل داخلی میباشد که باعث مهاجرت پیچانرودها به سمت پائیندست میشود . به علت پیچیدگی این پدیده و متغیر بودن شرایط مرزی پیشبینی فرآیند مهاجرت پیچانرودها تجارب آزمایشگاهی و همچنین آنالیز اطلاعات صحرائی توانائی در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در تشکیل پیچانرودها را ندارند و بیشتر از پارامترهای متوسط جریان استفاده میکنند که در بیشتر مواقع از تقریب خوبی برخوردار نیستند اما با گسترش کامپیوترها شبیهسازی فرآیند مهاجرت پیچانرودها با مدلهای عددی امکانپذیر گردید . ازآن جائی که بسیاری از محققین دریافتهاند علاوهبر انتقال رسوب در راستای طولی رودخانه انتقال بار رسوبی کف در جهت عرضی به علت وجود جریانات ثانویه و همچنین نیروی گریز از مرکز محسوس و قابل ارزیابی است ،. جهت ارزیابی این فرآیند از مدل 2بعدی CCHE2D استفاده گردید . این مدل توانست گسترش جانبی و تغییر شکل پیچانرود و هم چنین پدیده طوقه بری Cut Off را شبیهسازی کند که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت خیلی خوبی داشت . این مدل میتواند به عنوانیک ابزار کمکی برای مهندسین جهت پیشبینی فرآیند توسعه پیچانرودها باشد

۵تاثیر فرم بستر در رودخانههای آبرفتی بر روی منحنی دبی– اشل
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
روشهای گوناگونی جهت تعیین منحنی دبی–اشل تئوریک و یا ادامه منحنی دبی– اشل تجربی وجود دارد که هر یک به تناسب هیدرولیکی مجرا و اهداف مورد نظر میتواند ملاک عمل قرار گیرد. رابطه دبی– اشل یک نوع معادله مقاومت در مقابل جریان میباشد که برای تعیین عمق یا شعاع هیدرولیکی در صورتی که دبی، مشخصات هندسی مقطع رودخانه، شیب بستر، خصوصیات مواد بستر و درجه حرارت مشخص باشد، به کار میرود. در این تحقیق به برخی از این روشها در برآورد منحنی دبی–اشل پرداخته شده که نتایج نشان دهنده آن است که روابط انگلوند و وایت نتایج تقریبا یکسانی دارند اما این درحالی است که روابط انیشتین– بارباروسا و مانینگ مقادیر بسیار زیادی را برآورد میکنند.

۶تعیین مکانهای مناسب جهت حفاظت سواحل در برابر سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
پهنه بندی سیلاب در مدیریت سازهای و غیرسازهای رودخانه و ایمنی سواحل، اهمیت بسیاری دارد.با توجه به این اهمیت برای جلوگیری از خطر سیلابها، ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و مشخص کردن نقاط حساس سیلخیز و همچنین بررسی وضعیت تاسیسات موجود در مجاورت رودخانه، نیاز به تعیین پهنه سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف میباشد. هدف اصلی از انجام این تحقیق، تعیین نقاط مناسب جهت حفاظت سواحل میباشد

۷واسنجی نتایج حاصل از مدل عددی HEC–RAS در حوضههای فاقد ایستگاه هیدرومتری(مطالعه موردی: رودخانه زواریان)
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
از جمله پارامترهایی که در مدلهای ریاضی بایستی واسنجی شود، ضریب زبری بستر و یا مقاومت بستر میباشد. بدین منظور معمولا ضرایب زبری در مقاطع عرضی مختلف تا حدی تغییر داده میشود که پارامترهای جریان از قبیل عمق و یا دبی تا حد قابل قبولی با مقادیراندازهگیری شده همخوانی داشته باشد. در تحقیق حاضر با توجه به عدم وجود ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه مورد مطالعه،واسنجی نتایج حاصل از اجرای مدل HEC–RAS عملاً امکانپذیر نبوده، اما برای رسیدن به مقادیر نزدیک به واقعیت و بکاربردن یک معیار و محک برای مقادیر ضریب زبری از روشهای تجربی بهرهگرفته شد و پس از بازدیدهای صحرایی و بررسیهای کارشناسی نسبت به تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامترهایی همچون سرعت متوسط، عمق جریان و عرض سطح آب و تعیین ضریب مانینگ مناسب برای بستر رودخانه زواریان دربازههای مختلف اقدام گردید

۸برآورد روند رسوب گذاری در مخزن سد با استفاده از مدل های دو بعدی و شبه دو بعدی (مطالعه موردی : سد مخزنی شهریار)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال
تعداد صفحات: ۹
روشهای متفاوتی ب همنظور برآورد روند رسو بگذاری در مخازن وجود دارد که مهمترین آنها روشهای تجربی و مد لهای ریاضی هستند. روشهای تجربی معمولاً سریعتر ولی دقت آنها کمتر است. پیشبینی دقیقتر توزیع رسوب با استفاده از مد لهای ریاضی صورت میگیرد. با پیدایش رایان هها و راهکارهای جدید برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی حرکت آب و رسوبات، مد لهای ریاضی متعددی با فرضیات ساد هکننده و درج ههای مختلف دقت ب همنظور شبیهسازی روند رسو بگذاری در مخزن سدها بوجود آمدهاند. در این تحقیق از مد لهای دوبعدی CCHE2D و شبه دوبعدی GSTARS جهت مد لسازی روند رسو بگذاری در مخزن سد شهریار استفاده شد. نتایج حاصل از شبیهسازی بیانگر دقت بالای مدل دوبعدی در تخمین میزان نشست رسوبات و جریانهای عرضی است

۹بررسی روند حرکت گودالهای برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
برداشت مصالح رودخانهای از بستر وکنارههای رودخانهها باعث تغییرات مورفولوژیک رودخانه در بازههای بالادست و پائیندست آن میشود که این تغییرات موجب تخریب شرایط طبیعی رودخانه و تغییر در شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جریان میشود و مشکلاتی از قبیل فرسایش بستر و کنارهها ، تخریب سازههای موجود در مسیر رودخانه و . . . را در پی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی نحوه حرکت گودالهای برداشت مصالح رودخانهای، از مدل دوبعدی CCHE2D استفاده گردید.بدین منظور در محدوده یگ گودال ایجاد شده در اثر برداشت مصالح رودخانه ای و در بازههای زمانی مختلف ( به خصوص پس از عبور جریانهای سیلابی) مقاطع طولی گودال مساحی گردید. با شبیهسازی گودال در مدل دوبعدی پروفیل طولی بستر در زمانهای فوقالذکر حاصل گردید. نتایج نشان داد که مدل دوبعدی CCHE2D توانائی پیشبینی حرکت گودالهای برداشت مصالح روخانهای را با دقت قابل قبولی دارا میباشد.

۱۰ارزیابی روشهای هیدرولیکی تعیین منحنی دبی – اشل مطالعه موردی رودخانه صفارود
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
منحنی دبی – اشل ازجمله اطلاعات پایه برای محاسبات گوناگون هیدرولوژیکی هیدرولیکی رسوب رودخانه ها و کانالهای با بستر خاکی است این منحنی برای مقاطعی از رودخانه که درآنها ایستگاه اندازه گیری وجود دارد به طور تجربی قابل تعیین است روشهای گوناگونی جهتتعیین منحنی دبی اشل تئوریک و یا ادامه منحنی دبی اشل تجربی وجود دارد کههریک به تناسب هیدرولیکی مجرا و اهداف موردنظر می تواند ملاک عمل قرارگیرد رابطه دبی اشل یک نوع معادله مقاومت درمقابلجریان می باشد که برای تعیین عمق یا شعاع هیدرولیکی درصورتی که دبی مشخصات هندسی مقطع رودخانه شیب بستر خصوصیات مواد بستر و درجه حرارت مشخص باشد به کارمیرود دراین تحقیق به بررسی برخی از این روش ها دربراورد منحنی دبی – اشل پرداخته شد.

۱۱ارزیابی مدلهای یک بعدی و دوبعدی جهت بررسی نحوه حرکت گودالهای برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه کردان کرج
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
بهره برداری غیرفنی ازجریان پایه و مصالح رودخانه های علاوه برایجاد اختلال درتعادل طبیعی رودخانه ها موجب تخریب زمین های مشرف بررودخانه ها و زیستگاه ابزیان پرندگان و جانوران منطقه میشود دربسیاری ازموارد ارزش اقتصادی تخریبهای انجام شده م یتواند به مراتب بسیاربیشتر ازفروش مصالح رودخانه ای باشد با این وجود به دلیل نیاز اجتناب ناپذیر به این نوع مصالح کاهش اثرات زیانبار ناشی از برداشت انها از رودخانه ها نیازمند تعیین محلهای مناسب برای برداشت می باشد مدلهای رایانه ای با به کارگیری معادلات و روابط مربوطه میتوانند ابزار مناسب دقیق و سریع برای براورد این نیاز می باشند دراین تحقیق برخی ازمدلهای هیدرولیکی و رسوبی موجود انتخاب و توانایی آنها برای پیش بینی و تعیین محلهای مناسب برداشت مصالح دررودخانه ها مورد بررسی قرارگرفت برای تعیین قابلیت مدلها درپیش بینی محلهای مناسب دراین تحقیق گوداری درمسیر جریان دریک رودخانه واقعی ایجاد شد.

۱۲ارزیابی مدل دوبعدی و ت کبعدی انتقال رسوب رودخانه کارون (مطالعه موردی– محدوده ایستگاه پمپاژ ویس)
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
انجام مطالعات و بررسی های مختلف مهندسی هیدرولیک و هیدرولیک رسوب به طور معمول دارای پیچیدگیها ومحاسبات فراوانی است که مستلزم دقت و توجه زیاد میباشد. در این تحقیق جهت بررسی وضعیت انتقالرسوب در رودخانه کارون و نیز بررسی وضعیت تراز سطح آب در محدوده ایستگاه پمپاژ ویس اهواز، از مدل یک بعدیHEC–RASو نیز مدل دوبعدیCCHE2D استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که در حالت کلی مدل یک بعدیHEC–RAS به دلیل عدم توانایی محاسبه جریانهای جانبی، مقدار فرسایش بستر را نسبت به مدل دو بعدی CCHE2D بیشتر برآورد مینماید. همچنین نتایج نشان میدهد که منحنی دبی – اشل بدست آمده از مدل دوبعدی نسبت به مدل یک بعدی بالاتر قرار گرفته و رقوم سطح آب در بیشتر دبی های عبوری از محدودهایستگاه ویس، بالاتر از تراز مطمئن جهت آبگیری (رقوم 11\8+میباشد.

۱۳استفاده ازتکنیک پردازش تصویر جهت استخراج منحنی دانه بندی مصالح سطحی بستر رودخانه
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
علم پردازش تصویر ازعلوم پرکاربرد و مفید درفنون مهندسی می باشد و ازدیرباز مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین زمینه صورت گرفته و پیشرفت های فراوانی حاصل شده است سرعت گسترش این پیشرفت ها به حدی بوده است که هم اکنون و پس از گذشت مدت زمان کوتاه میتوان تاثیر پردازش تصویر را دربسیاری ازعلوم و صنایع به وضوح مشاهده نمود دراین تحقیق با استفاده ازروش پردازش تصویر الگوریتمی درمحیط نرم افزار MATLAB توسعهداده شد که توانایی استخراج مشخصات هندسی مصالح سطحی بستر رودخانه را از روی تصاویر تهیه شده از بستر رودخانه دارا می باشد همچنین جهت صحت سنجی روش مذکور چندین نمونه از مصالح سطحی بستر تهیه و پس ازاستخراج منحنی دانه بند یو نیز مشخصات هندسی با نتایج حاصل ازروش پردازش تصویر مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت

۱۴اثر روشهای مختلف ساخت DEM بر روی شاخص توپوگرافی ونتایج حاصل از مدل هیدرولوژیکی TOPMODEL مطالعه موردی: رودخانه آزار رود
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
مدلهای رقومی ارتفاعی ) DEM ( به علت دارا بودن ساختار بسیار ساده و کارائی بالا جهت انجام محاسبات در مدلهای ریاضی بارش و رواناب ، موردتوجه بسیاری قرار دارند. در حال حاضر روشهای مختلفی جهت درونیابی دادههای توپوگرافی و ساخت مدل رقومی ارتفاعی وجود دارد دراین تحقیق برای ساخت DEM به روشهای مختلف، از نرما فزار ArcGIS استفاده شده است. پس از تهیه DEM های مورد نظر، از مدل نمونه توزیعی TOPMODEL که مدلی مبتنی بر توپوگرا فی و در مقیاس حوضه میباشد استفاده رردید. نتایج حاکی از آن است که شاخص توپوگرا فی که یکیاز ارکان اساسی مدل مذکور میباشد، در برخی از روشهای ساخت DEM دارای تغییرات قابل توجهی میباشد. همچنین بررسی نتایج خروجی مدل نیز نشان میدهد که روشهای مختلف ساخت DEM بر روی شاخص کارائی مدل )شاخص ناش– ساتکلیف( چندان موثر نبوده و بیشتر برروی الگوی تشکیل مناطق اشباع و جریان سطحی تاثیرگذار میباشد.

۱۵کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد بعنوان یکی از پدیده های واقعی و از نخستین مسائلی است که دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بوده و انسان همواره با آن در ارتباط تنگاتنگ می باشد و همچنین کیفیت و کیمیت فضای سبز در منظر شهری و توسعه روزافزون آن از امور مهم شهر است زیرا که پیامدهای توسعه شهری و معضلات زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و توسعه روزافزون آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است. افزون بر میزان فضاهای سبز و درصد کاربری فضاهای سبز در محیط های شهری چگونگی پراکنش و ارتباطات و اتصالات فضاهای سبز در مناطق مختلف شهر بسیار حائز اهمیت است. توسعه فضای سبز شهری در کلانشهر تهران از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، بطوریکه تعداد پارکها در مقیاس همسایگی، محلی و منطقه ای افزایش یافته است، ولی نکته قابل توجه توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای سبز عمومی در سطح شهر تهران است، بدین منظور در این تحقیق با توجه به توزیع نامناسب پارک ها و فضای سبز ناحیه پنج منطقه 15 تهران، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی و روش ارزیابی چندمعیاری (AHP) مکان های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری حاصل گردید.

۱۶تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نائین رود در استان قزوین)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اطلاعات پوشش اراضی، برای بسیاری از فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت سرزمنی از جمله آمایش سرزمین دارای اهمیت است. امروزه تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده های به هنگام و قابلیت بالای آنالیز، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش کاربرد گسترده ای در تمامی بخشها از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و تهیه نقشه کاربری اراضی به عنوان نقشه های پایه در آمایش سرزمین دارند. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربری های اراضی حوزه آبخیز نائین رود استان قزوین ابتدا تصاویر سال 2000 ماهواره ی لندست 7 تهیه شد. پس از رقومی و موزائیک کردن نقشه توپوگرافی، نقشه های شیب، جهت شیب و ارتفاع منطقه به منظور شناخت وضعیت منطقه، در محیط نرم افزار GIS تولید گردید. متعاقباً عملیات تصحیح و پردازش بر روی تصاویر ماهواره ای با استفاده از 31 نقطه کنترل زمینی در محیط نرم افزار Geomatica انجام شد. سپس با استفاده از طبقه بندی نظارت شده نقشه طبقه بندی شده کاربری اراضی حوزه آبخیز نائین رود با ترکیب باندهای 3، 4، 5 تولید شد، و پس از اعمال عملیات filter نقشه نهایی حاصل شد. نتایج نشان دهنده قابلیت داده های +ETM در تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه نائین رود می باشد. همچنین استفاده از داده های GIS در تهیه این نقشه ها مفید می باشد.

۱۷ارزیابی دقت نقشه های راداری در مدلسازی بارش– رواناب مدل های مبتنی بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدل های ارتفاعی رقومی (DEMs) به علت فراهم آوردن بسیاری از پارامترهای ژئومورفولوژیکی از اهمیت بسیار زیادی در مدل سازی بارش– رواناب خصوصاً مدل های مبتنی بر خصوصیات ژئومورفولوژیکی برخوردار می باشند. اگر چه DEM مناسب به ویژه در حوضه های فاقد آمار کشورهای در حال توسعه اغلب امکان پذیر نمی باشد. در سال های اخیر نقشه های راداری به علت سهولت دسترسی و رایگان بودن به طور گسترده ای در مدل سازی بارش– رواناب و استخراج پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضه ها مورد استفاده قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا به کمک مدل ژئومورفولوژیکی KW–GIUH دقت DEM های راداری در شبیهسازی هیدروگراف سیل مورد ارزیابی قرار گیرد. شاخص نش–ساتکلیف راندمان مدل در مراحل واسنجی و صحتسنجی را به ترتیب در حدود 86 % و 77 % بدست داده است که حاکی از دقت قابل قبول DEM های راداری برای استفاده در مدل سازی بارش – رواناب می باشد.

۱۸بررسی اثر روش های مختلف ساخت مدل های رقومی ارتفاعی بر عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL (یادداشت فنی)
اطلاعات انتشار: تحقيقات منابع آب ايران، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (مسلسل ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
مدل های ارتفاعی رقومی (DEMs) به علت دارا بودن ساختار بسیار ساده و کارایی بالا جهت انجام محاسبات در مدل های ریاضی بارش و رواناب، مورد توجه بسیاری قرار دارند. در حال حاضر روش های مختلفی جهت درونیابی داده های توپوگرافی و ساخت مدل ارتفاعی رقومی وجود دارد. در این تحقیق برای ساخت DEM از 6 روش مرسوم نظیر IDW، کریجینگ و کوکریجینگ در محیط ARCGIS استفاده به عمل آمده است. پس از تهیه DEM های مورد نظر، از مدل نیمه توزیعی TOPMODEL که مدلی مبتنی بر توپوگرافی می باشد استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که شاخص توپوگرافی که یکی از ارکان اساسی مدل مذکور می باشد، در برخی از روش های ساخت DEM دارای تغییرات قابل توجهی است. این امر منجر به تغییرات زیادی در الگوی تشکیل مناطق اشباع شده و براین اساس سهم جریان سطحی در تولید رواناب به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین بررسی نتایج خروجی مدل نشان می دهد که روش های مختلف ساخت DEM بر روی جریان متوسط رودخانه چندان موثر نبوده و تغییرات شاخص کارائی مدل (شاخص نش – ساتکلیف) معنی دار نمی باشد.

۱۹توسعه روشی نوین برای تخمین شماره منحنی حوضه با استفاده از مفهوم مازاد اشباع (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)
اطلاعات انتشار: تحقيقات منابع آب ايران، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (مسلسل ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در سال های اخیر روش های تجربی و مدل های ریاضی متعددی جهت تخمین رواناب توسعه داده شده است که از مهم ترین و پرکاربردترین این روش ها می توان به روش شماره منحنی SCS اشاره نمود. یکی از ویژگی های بارز این روش استفاده از پارامتری به نام شماره منحنی (CN) برای تبدیل بارش به رواناب می باشد. در حال حاضر از ابزارهایی همچون GIS، RS و تلفیق نتایج آنها با نقشه های خاکشناسی و بازدیدهای میدانی جهت محاسبه این پارامتر استفاده می شود. این روش ها به علت نیاز به اطلاعات و عملیات محاسباتی و میدانی متعدد، زمان و هزینه زیادی را برای برآورد قابل اعتماد رواناب تحمیل می نمایند. در این تحقیق با استفاده از مفهوم مازاد اشباع به کار رفته در ساختار مدل نیمه توزیعی TOPMODEL، روشی ارائه شده است که به کمک آن می توان مقدار شماره منحنی حوضه را با سرعت زیاد، هزینه کم و دقت قابل قبول بدست آورد. رابطه پیشنهادی در این روش به سه پارامتر تخلخل خاک، متوسط فاصله از سطح زمین تا تراز سطح ایستابی حوضه و پارامتر کنترل کننده عمق موثر خاک اشباع وابسته می باشد. حوضه آبریز کسیلیان که به عنوان یکی از حوضه های معرف کشور می باشد برای ارزیابی نتایج حاصل از رابطه پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از تصاویر ماهواره ای سنجندهETM+  ماهواره لندست 7 در تاریخ 2010 استفاده گردید و با انتقال تصاویر به محیط نرم افزار Geomatica و انجام برخی تصحیحات مورد نیاز، نقشه کاربری اراضی حاصل و با تلفیق آن با نقشه های خاکشناسی، شیب و بازدیدهای میدانی نقشه شماره منحنی حوضه حاصل گردید. همچنین برای تخمین پارامترهای رابطه پیشنهادی از داده های جریان ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری ولیک بن و نیز واسنجی مدل نیمه توزیعی TOPMODEL استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که متوسط وزنی شماره منحنی حوضه بدست آمده از روش های متداول و رابطه پیشنهادی به ترتیب در حدود 59.6 و 62.8 می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که حداقل و حداکثر اختلاف بین متوسط وزنی شماره منحنی بدست آمده از رابطه پیشنهادی و روش های مبتنی بر GIS و RS بترتیب در حدود 0.3 و 12 درصد می باشد.

۲۰اثر ابعاد سلولی مدل های ارتفاعی رقومی بر متوسط شماره منحنی به دستامده از روش مبتنی بر تئوری مازاد رطوبت اشباع (روش WI–CN)
اطلاعات انتشار: تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)، تابستان, دوره  ۴۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف این تحقیق بررسی اثر توان تفکیک مدل های ارتفاعی رقومی (DEMs) بر مقادیر شماره منحنی به دستامده از روش WI–CN بود. این روش نوین به علت استفاده از مفاهیم مازاد رطوبت مدل نیمه توزیعی TOPMODEL به شاخص توپوگرافی و متعاقب آن مقیاس DEM استفاده شده وابستگی زیادی دارد. نتایج کاربرد این روش در حوضه آبریز کسیلیان به ازای ابعاد سلولی مختلف حاکی از آن بود که متوسط شماره منحنی حوضه به دستامده از روش مزبور در ابعاد سلولی 50 متر در حدود 59.8 و در ابعاد سلولی 300 متر در حدود 71.8 است و این بدان معناست که اختلاف بین روش WI–CN و روش های متداول در برآورد CN با کاهش توان تفکیک DEM (بزرگ شدن ابعاد سلولی) افزایش می یابد. مثلا، حداکثر اختلاف بین روش WI–CN و روش های متداول در برآورد شماره منحنی حوضه با استفاده از DEM با ابعاد 50 متر 8.3 درصد و در صورت استفاده از DEM با ابعاد 300 متر 29.9 درصد است. بنابراین، با توجه به افزایش اختلاف بین روش های مذکور در اثر افزایش ابعاد سلولی باید هنگام استفاده از روش های مبتنی بر رطوبت مازاد اشباع برای استخراج نقشه های رستری CN، به خصوص در حوضه های فاقد آمار، دقت لازم به عمل آید و تعیین بهینه آن بر اساس توان تفکیک داده ها صورت پذیرد.

۲۱بررسی عددی الگوی جریان و رسوب گذاری در محل ورود شاخه فرعی به فلوم آزمایشگاهی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اهمیت تغییرات ریخت شناسی و الگوی رسوب گذاری رودخانه ها در محل تلاقی به خصوص تاثیر آنها بر موقعیت قرارگیری سازه های هیدرولیکی، مدل های مختلفی برای بررسی و پیش بینی این تغییرات توسعه یافته اند. از آنجایی که مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی این پدیده کاری بسیار سخت، زمان بر و پر هزینه است و امکان بررسی حالت های مختلف محتمل نیز وجود نخواهد داشت ، توسعه مدل های عددی مختلف با توانمندی های بسیار بالا برای تحلیل فرآیندهای هیدرولیکی و رسوبی محل تلاقی بسیار پرکاربرد می باشد. در این مقاله وضعیت جریان و رسوب محل تلاقی شاخه فرعی به فلوم آزمایشگاهی با استفاده از مدل عددیCCHE2D مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است. مدل عددی به خوبی ایجاد جریان های چرخشی در پائین دست محل تلاقی که موجب کاهش سرعت جریان و فراهم آمدن شر ایط لازم جهت نشست رسوبات می باشد را نشان می دهد. در ساحل بیرونی نیز به علت تمرکز جریان سرعت افزایش یافته و شرایط لازم برای نشست رسوبات میسر نمی باشد.

۲۲بررسی اثرات الگوهای مختلف برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی شبیه سازی جریان و رسوب
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
نیاز به شن و ماسه در کشور روز به روز افزایش یابد. از سوی دیگر، صرفه اقتصادی، سهل الوصول بودن و کیفیت بالای مصالح رودخانه ای موجب استفاده بیش از حد ظرفیت رسوبی رودخانه ها برای تامین تقاضای روزافزون مصالح در پروژه های عمرانی شده است. بهره برداری غیر فنی از مصالح رودخانه ای با برهم زدن تعادل طبیعی رودخانه ها، موجب تخریب زمین های مشرف بررودخانه ها و زیستگاه آبزیان، پرندگان و جانوران منطقه شده که ارزش اقتصادی آنها در اکثر اوقات بیشتر از فروش مصالح رودخانه ای می باشد. چنانچه برداشت شن وماسه تحت اصول فنی مناسب از محل های مناسب و نیز تحت مدیریت صحیح صورت گیرد، نه تنها تبعات منفی آن به حداقل می رسد بلکه عملکرد رودخانه و پایداری آن نیز افزایش می یابد. در این مقاله با استفاده از مدل شبیه سازی عددی سیستم رودخانه HEC–RAS، به بررسی الگوهای مختلف ایجاد حفره های برداشت مصالح رودخانه ای در بازه ای از رودخانه سرباز پرداخته شد. جهت تحلیل و بررسی مکان های مناسب جهت برداشت مصالح رودخانه ای از هیدروگراف های 2،25 و50 ساله استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر الگوی تعمیق در بالادست محل برداشت شن و ماسه بیشتر از تاثیر تعریض رودخانه می باشد و در صورت برداشت مصالح از بستر رودخانه در مسافت های زیاد، تغییر تراز بستر رودخانه شدیدتر خواهد بود.

۲۳تحلیل حساسیت مدل دوبعدی CCHE2D نسبت به روش های مختلف مدلسازی آشفتگی در محل تلاقی رودخانه ها
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مکان های بحرانی و مهم در مطالعه مهندسی روخانه، محل تلاقی دو آبراهه مختلف است که در محدوده مزبور و علی الخصوص بعد از تلاقی، تغییرات شدیدی در ویژگی های فیزیکی جریان رخ می دهد. تغییر ویژگی های جریان در محل تلاقی و همچنین در پایین دست آن می تواند باعث خساراتی برای مکان های مجاور رودخانه شود. در این تحقیق، به بررسی اثر روش های مختلف مدلسازی آشفتگی جریان بر روی خصوصیاتی مانند: پروفیل عرضی و طولی سطح آب و سرعت جریان در نسبت دبی های 0\25 و 0\417 و با استفاده از مدل عددی CCHE2D پرداخته شده است. ارزیابی عملکرد مدل عددی با استفاده از داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که در نسبت دبی های کم، عملکرد بیشتر مدل های آشفتگی تا حدود زیادی با یکدیگر مطابقت دارند. اما با افزایش نسبت دبی، عملکرد هر کدام از روش های آشفتگی با یکدیگر متفاوت بوده به طوریکه روش k–ε دارای کمترین خطا (در حدود 3 درصد) و روش Parabolic بیشترین خطا (در حدود 4 درصد) در برآورد پارامترهای جریان خصوصاً در محل تلاقی و محدوده پائین دست آن را داراست. نتایج بدست آمده در این تحقیق می تواند به عنوان راهنمای بسیاری مناسبی برای محققین و مهندسین در هنگام استفاده از مدل های دوبعدی در مطالعات مهندسی (به ویژه مدلسازی جریان در محدوده سازه های تقاطی، آبگیرها و پهنه سیل گیر حاشیه رودخانه) باشد.

۲۴ارزیابی وتحلیل حساسیت روشهای مختلف برآورد زمان تمرکز ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز لیقوان )
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از مهم ترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی ، زمان تمرکز می باشد . زمان تمرکز در طراحی سرریزها ، برآورد حجم سیلاب ، تهیه هیدروگراف سیل وبسیاری از آنالیزهای هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز است . تاکنون روابط ومعادلات تجربی وریاضی متعددی برای برآورد این پارامتر توسعه داده شده است . عمده این روابط از پارامترهای ژئومورفورلوژیکی حوضه برای برآورد زمان تمرکز حوضه استفاده می نمایند و به همین علت عدم دقت در برآورد پارامترهای مذکور می تواند نتایج حاصل از روشهای مختلف برآورد زمان تمرکز را با خطا روبرو خواهد نمود . درتحقیق حاضر به ارزیابی وتحلیل حساسیت 6 روش مختلف برآورد زمان تمرکز (چاو ، کربای ، کربیچ ،کالیفرنیا ، برانسبای – ویلیامز وSCS ) در حوضه آبریز لیقوان پرداخته شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در تمامی روابط با افزایش وکاهش مقدار طول آبراهه اصلی ، زمان تمرکز نیز به ترتیب افزایش وکاهش می یابد . برخلاف پارامتر آبراهه ، روند تغییرات زمان تمرکز در برابر تغییرات شیب آبراهه ویا شیب متوسط حوضه به صورت کاملا یکنواخت ویا خطی نمی باشد . با افزایش مقدار شیب نسبت به مقادیر اولیه ، مقدار زمان تمرکز در تمامی معادلات 20 درصد افزایش می یابد اما با کاهش مقدار شیب نسبت به مقادیر اولیه ، مقدار زمان تمرکز در بعضی از روش ها تاحدود100 درصد نیز افزایش می یابد به عبارت بهتر حساسیت معادلات زمان تمرکز در مقادیر کم شیب به مراتب بالاتر می باشد . ارزیابی عملکرد روش های مختلف نیز حاکی از آن است که روش کالیفرنیا وکربای به ترتیب بیشترین وکمترین حساسیت را به پارامترطول آبراهه برخوردار می باشند.

۲۵ارزیابی اثر توان تفکیک مدل‌های رقومی ارتفاعی و آستانه شکل‌گیری آبراهه‌ها بر نتایج مدل بارش– رواناب ژئومورفولوژیکی مبتنی بر موج سینماتیک (KW–GIUH)
اطلاعات انتشار: هيدروليك، سال
تعداد صفحات: ۱۸
 مدل‌های رقومی ارتفاعی (DEMs) به علت فراهم آوردن بستر لازم برای استخراج بسیاری از پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضه مانند شبکه آبراهه­ها، مساحت زیرحوضه­ها، شیب زیرحوضه­ها و آبراهه­ها از اهمیت بسیار زیادی در مدل‌سازی بارش– رواناب برخوردار می­باشند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر نتایج حاصل از مدل رقومی ارتفاعی تأثیرگذار است، توان تفکیک آن (ابعاد سلول شبکه) و آستانه شکل‌گیری آبراهه‌ها است. در این تحقیق به بررسی اثر توان تفکیک مدل‌های رقومی ارتفاعی و همچنین آستانه های مختلف بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضه و نیز عملکرد یک مدل هیدروگراف واحد لحظه­ای ژئومورفولوژیکی مبتنی بر موج سینماتیک موسوم به KW–GIUH در حوضه آبریز کسیلیان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش توان تفکیک مدل‌های رقومی ارتفاعی (افزایش ابعاد سلولی)، شیب متوسط زیرحوضه­ها و تعداد آبراهه­ها (خصوصاً  رتبه 1 و 2) کاهش و مساحت زیرحوضه­های منتهی به هر آبراهه و نیز طول جریان دامنه­ای افزایش می­یابد. بررسی نتایج مدل بارش رواناب  نشان می­دهد که با کاهش توان تفکیک مدل‌های رقومی ارتفاعی در یک آستانه ثابت، میزان دبی اوج و زمان پایه هیدروگراف تا ابعاد سلولی 100 متر روند کاهشی را تجربه نموده و پس از آن با یک جهش روبرو شده و مجدداً با افزایش ابعاد سلولی، روند کاهشی را ادامه می­دهد. مطابق نتایج بدست آمده در آستانه­های بالاتر از 2% ، اختلاف دبی اوج هیدروگراف در DEMهای با ابعاد سلولی مختلف معنی‌دارتر بوده و همچنین در یک آستانه ثابت، زمان رسیدن به اوج هیدروگراف سیل مستقل از توان تفکیک DEM می­باشد.  
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸ نتیجه