توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند برشی سیستم های باندینگ Etch & Rinse و Self–Etch به عاج پس از Nonvital tooth bleaching
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد، پاييز, دوره  ۳۴ , شماره  ۳ (پياپي ۷۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: با توجه به اینکه بلیچینگ باعث بروز تغییراتی در نسج دندانی شده و بر روی استحکام باند ادهزیوهای مختلف به عاج تاثیرگذار می باشد، آگاهی از نوع یا نسل باندینگ هایی که استحکام باند بالاتری را به عاج پس از بلیچینگ فراهم می کنند سودمند می باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند برشی سیستم های باندینگ “Etch & Rinse” و “Self–Etch” به عاج پس از “Nonvital Tooth Bleaching” بود. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی–تجربی، 48 دندان پره مولر سالم انسانی انتخاب شدند و از mm5 زیر CEJ برش خوردند. به منظور انجام بلیچینگ، پس از تهیه حفره دسترسی و خارج کردن نسج پالپ و قراردادن گلاس آینومر نوری در قسمت آپیکال، دندان ها در 4 نوبت توسط هیدروژن پراکساید 35% بلیچ شدند. پس از قرار دادن دندان ها در آکریل فوری، سایش سطح باکال و اکسپوز شدن عاج، نمونه ها بطور تصادفی مطابق نوع باندینگ مورد استفاده به چهار گروه تقسیم شدند. گروه:1  Single Bond (SB)، گروه Prime & Bond NT (P&B) :2، گروه 3 : Clearfil SE Bond (CES) و گروه 4. Opti Bond (OB) :پس از استفاده از باندینگ ها مطابق دستور کارخانه سازنده و قرار دادن کامپوزیت Z100 بر روی آنها، ترموسیکلینگ انجام شده و استحکام باند توسط دستگاه اینسترون با سرعت mm\min 1  تعیین گردید. اطلاعات توسط آنالیزهای ANOVA و Independent sample t–test مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاCSE : بیشترین میزان استحکام باند (15.18MPa) و SB کمترین میزان آن (8.10 MPa) را دارا بود. نتایج حاصله نشان داد که در بررسی تفاوت متغیر استحکام باند بین انواع یا نسل های مختلف باندینگ ها، به استثناء باندینگ های SB و P&B که تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند، در سایر موارد تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود. (p<0.05)نتیجه گیری: باندینگ های “Self–etch” دومرحله ای (CSE) نسبت به “Self–etch” یک مرحله ای (OB) یا “Etch & rinse” دومرحله ای SB) و (P&B جهت استفاده بر روی دندان های غیرزنده ای که تحت بلیچینگ با هیدروژن پراکساید 35% قرار گرفته اند مناسب ترند.

۲بررسی تاثیر دستگاه های کیورینگ مختلف و ضخامت کامپوزیت بر استحکام برشی باند کامپوزیت ها به عاج
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)، زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴ (مسلسل ۸۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: پیشرفت و ابداع کامپوزیت رزین ها و دستگاه های کیورینگ جدید یکی از مهمترین پیشرفت های فناوری در زمینه دندانپزشکی زیبایی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دستگاه های کیورینگ مختلف و ضخامت کامپوزیت بر استحکام برشی باند با استفاده از LED و QTH می باشد.روش بررسی: این پژوهش تجربی – آزمایشگاهی بر روی هشتاد نمونه آماده شده از دندان های پره مولر خارج شده فک بالا انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به هشت گروه ده تایی تقسیم گردیدند و هر دندان تقریبا تا نصف مسیر DEJ تا پالپ به صورت عرضی تراش داده شد. مولدهای سیلندریک به ابعاد (2×2.5 و 5×2.5) میلی متر به وسیله کامپوزیت P60 و CeramX به روش توده ای پر گردیده و بر روی سطح آماده شده جا گرفتند. از دو دستگاه کیورینگ LED و QTH جهت نوردهی استفاده شد. نمونه ها به مدت سه ماه در آب 37 درجه سانتی گراد نگهداری و سپس استحکام برشی باند با استفاده از Universal testing machine اندازه گیری گردید و داده ها به کمک نرم افزار SPSS با آزمون 3 Way ANOVA بررسی شدند.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در کامپوزیت packable دو میلی متری (QTH) بیشترین (31.75 مگاپاسکال) و در نوع نانوفیلد پنج میلی متری (LED) کمترین (15.34 مگاپاسکال) می باشد. دو متغیر ضخامت و نوع کامپوزیت تفاوتهای معنادار در استحکام باند گروه ها ایجاد کردند ولی نوع دستگاه کیورینگ اختلاف آماری معناداری ایجاد نکرد (P<0.05).نتیجه گیری: استحکام برشی حاصله از کامپوزیت های P60 و CeramX در ضخامت پنج میلی متر بسیار کمتر از دو میلی متر بود و دو نوع دستگاه کیورینگ مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری در استحکام باند برشی ایجاد نکردند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه