توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در تعیین تأثیر بافل در کیفیت اختلاط در فرآیند تولید پربورات سدیم
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
اختلاط یکی از رایج ترین عملیات ها در فرآیندهای شیمیایی اسـت و شـناخت الگـوی جریـان سـیال می تواند کمک بسیار مه می در بهینه سازی آن ایفا نماید . در فرآینـد تهیـه پربـورات سـدیم چهارآبـه، متابورات سدیم و آب اکسیژنه در یک مخزن با هم مخلوط شده واکنش می دهند و برای اختلاط ایـ ن دو ماده می توان از همزن توربینی دوپره ای استفاده کرد . در این تحقیق نقش بافل در الگوی جریان حاصل از یک پروانه توربینی دو پره ای با استفاده از دینامیـک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت . بـدین منظـور بـردار هـا و کانتورهـا ی سـرعت در قسمت های مختلف مخزن بافل دار و بدون بافل ترسیم شده و مورد بررسی قـرار گرفـت . نتـایج نـشان می دهد که پروانه توربینی استفاده شده در دو مخزن که فقط در بافل متفـاوت بودنـد در جهـت افقـی جریان مشابهی ایجاد می کند ولی در جهت عمودی دو الگوی جریان کاملاً تفاوت دارد . می توان گفت که بافل های موجود در مخزن می توانند در الگوی جریان در جهـت عمـودی ( محـور مخـزن ) تغییـر قابـل
ملاحظه ای ایجاد نمایند بطوریکه اغتشاش لازم جهت اختلاط هرچه بیـشتر مـواد اولیـه تـأمین گـردد . همچنین با بررسی مقادیر متوسط تنش برشی و نیز م ؤلفه های سرعت مشاهده شد که اگرچـه مقـادیر سرعت کل در مخزن بدون بافل بیشتر از مخـ زن بافـل دار اسـت کیفیـت اخـتلاط در مخـزن بافـل دار مناسب تر است

۲مقایسه ایستگاهی و کیفی پارامترهای فیزیکو شیمیایی زیستی تالاب بین المللی گمیشان و ایستگاه دریای خزر
اطلاعات انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش مقایسه ی کیفی ایستگاه های مختلف تالاب گمیشان که بیشتر کانال های ورودی و نقاط حساسی بودند، از جهت بار آلودگی می باشد. بدین منظور سنجش در شش ایستگاه تالابی و یک ایستگاه دریایی خزر طی 5 ماه صورت پذیرفت. ا یستگاه زهکش گمیشان که حاوی فاضلاب های شهر گمیشان است، بالاترین میانگین دمای آب، کلروفیل و ارتوفسفات و ایستگاه ورودی میگو دارای پائین ترین میانگین دمای آب، کدورت، کلروفیل، نیترات و ارتوفسفات بوده است. مقایسه ی اختلاف میانگین متغیرهای اندازه گیری شده در ایستگاه های مختلف، حاکی از آن است که ایستگاه زهکش گمیشان و کانال ورودی میگو از لحاظ فاکتور عمق دارای اختلاف معنی یدار بودند (P<0.01). از لحاط فاکتور PH ایستگاه مختوم قلی با سایر ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.01). دو ایستگاه دریا و مصب از نظر فاکتور شوری و کدورت اختلاف معنی دار نداشتند (P<0.01). ولی با سایر ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار می باشند (P<0.01). از نظر فاکتور ارتوفسفات ایستگاه دریا، ورودی و خروجی میگو دارای اختلاف معنی دار با هم می باشند (P<0.01) و در نهایت از نظر فاکتور نیترات ایستگاه مختوم قلی و زهکش گمیشان دارای اختلاف معنی دار با هم و نیز با سایر ایستگاه ها دارای اختلاف در سطح (P<0.01) می باشند. شهریور ماه در تالاب گمیشان بالاترین م یانگین فسفات و EC با نرخ 5.15 μmc\\mc ثبت شده است. همچنین طبق پژوهش های پیشین که تالاب را لب شور می نامیدند، با توجه به تحقیق انجام گرفته آب تالاب با میانگین کلی 31.2 ppt جزء سیستم های شور برشمرده می شود. شوری دریا و مصب نیز به ترتیب با میانگین 11.4 ppt و 8.4 ثبت گردیده است و در نهایت به علت مدت زمان طولانی اقامت آب، فیتوپلانکتون ها فرصت کافی جهت مصرف مواد مغذی و افزایش غلظت رنگدانه را داشته و در نتیجه در شهریور ماه شاهد وقوع شکوفایی جلبکی در سطح آب بوده ایم.

۳بررسی انتظارات مخاطبان از برنامه های صدا و سیما مرکز گیلان
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، هشتم،شماره۲۶، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دست یابی به واکنش های مخاطبان و شناخت علایق آنان در تولیدات رسانه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است. امروزه، مخاطب پژوهی به شیوه های بسیار گوناگونی دنبال می شود. این پژوهش که با هدف تعیین انتظارات مخاطبان گیلانی از رادیو – تلویزیون و به روش پیمایشی صورت گرفته، به نتایجی دست یافته است که نشان می دهدتنها 33 درصد مخاطبان، برنامه های رادیو محلی را گوش می کنند و ویژگی های فردی تاثیرچندانی در گرایش و یا عدم گرایش آنان به این برنامه ندارد. 2\88 درصد پاسخگویان برنامه های تلویزیونی شبکه باران را دنبال می :نند و بنابر اظهارات آنان برنامه های اجتماعی، تفریحی و سرگرمی بیش تری طرفدار و برنامه های اقتصادی و سیاسی کم ترین طرفدار را به خود جلب کرده است. ازمیان قالب های مختلف تهیه برنامه با موضوعات گوناگون نیز اکثریت پاسخ گویان قالب گزارش را ترجیح می دهند. نتیجه پژوهش پیشنهاد می کند که در برنامه های رادیویی، فرهنگ عامه و زبان گیلکی مورد توجه بیش تری قرار گیرد. در ایام تعطیل و اعیاد برنامه های ویژه ای تدارک دیده شود و برنامه های اجتماعی، تفریحی و سرگرمی، مباحث اشتغال، بیکاری، ازدواج، گرانی و تورم را مورد توجه و عنایت ویژه ای قرار دهند. در تهیه برنامه های فرهنگی،به آداب و رسوم شهرهای مختلف و فرهنگ و آداب محلی گیلان، توجه خاصی مبذول شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه