توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدلسازی تصویری یک برج مجهز به سینی شیر دار در سه بعد
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در ا ین تحق یق، هیدرودینامیک جر یان گاز –مایع در یک برج آزما یشگاهی مجهز به یک سینی شیر دار مورد مطالعه قرار گرفته است. دستگاه مورد استفاده، برجی به قطرcm 30و ارتفاع 120cm با یک سینی و یک شیر بوده است. دستگاه آزمایشگاه ی بوسیله روش د ینامیک س یالات محاسباتی(CFD) مدل سازی گرد ید. برای م دل نمودن رژ ی م دو فاز ی از مدل حجم س یال (VOF) استفاده گرد ید. مشخصات هیدرودینامیکی جریانهای گاز و مایع در برج از قبیل سرعت، فشار و جزء حجم ی فازها در برج پیش ب ینی گرد ید. سطح مشترک گاز – ما یع پیش بینی شده، با عکسهای واقعی به صورت دیداری مورد مقایسه قرار گرفت ه است. نتایج نشان داده است که دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری قوی برای مدلسازی تصویری جریان گاز–مایع در برج ها ی سینی دار است. همچنین تصو یری نمودن جر یان گاز مایع در برج سینی دار می تواند در فهم بهترتقابل گاز–ما یع بس یار مفی د باشد.

۲مدلسازی سه بعدی اختلاط نفت خام درمخازن ذخیره پالایشگاه کرمانشاه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق اختلاط نفت خام دریافتی از حوزه های مختلف نفتی با دانسیته وخواص فیزیکی متفاوت در مخزن ذخیره پالایشگاه با استفاده از روش محاسبات دینامیکی سیالCFD مدلسازی شده است . برای این منظور با استفاده از نرم افزار تجاری Fluent حجم ۸ \ ۱ میلیون لیتری مخزن که مجهز به یک پروانه از نوع دریایی سه پره ای با قطر۵۶ \. متر است به حدود ٥٨٠ هزار حجم کنترلی تقسیم شده است . ازحل همزمان معادلات ناویر – استوکس و معادلات اغتشاش مربوطه بر مبنای مدل RNG −k −ε توسط نرم افزار، الگوی حرکت سیال وهمچنین پیشرفت اختلاط با زمان پیش بینی شده است . بمنظور تایید نتایج بدست آمده از مدل سازی، دانسیته نمونه های نفت خام از سه محل از مخزن در زمانهای مختلف گرفته شده و با مشابه آن در مدل مقایسه گردیده است . تطابق خوبی بین نتایج مدل وآزمایش مشاهده گردید .

۳شبیه سازی CFD چگالش و تبخیر در یک ترموسیفون
اطلاعات انتشار: همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه با توجه به افزایش قیمت انرژ ی، ترموسیفونها جهت انتقال و صرفه جویی مصرف انرژ ی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرند و تحقیقات زیادی در دنیا برای بهینه سازی و ساخت انواع جدید آنها در حال انجام است . در این تحقیق از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) برای مدلسازی جریان و انتقال حرارت دو بعدی در داخل یک ترموسیفون استفاده شد. دامنه محاسباتی به 20000 عدد مش ساختاری تقسیم شد . آب به عنوان سیال کاری در نظر گرفته شد. برای محاسبه تغییرات دانسیته بخار آب از قانون گاز کامل و برای تغییرات دانسیته آب مایع از یک معادله خطی استفاده گردید. برای مدلسازی جریان دو فازی ، با فرض تغییر فاز در دمای اشباع از مدل حجم سیال (VOF) به همراه یک معادله اضافی استفاده شد و گرمای نهان آب در معادله انرژی گنجانده شد . جابجایی آزاد در داخل ترموسیفون و همچنین پدیده های چگالش و تبخیر توسط محاسبات CFD شبیه سازی گردید. همچنین آزمایشاتی بر روی یک ترموسیفون انجام شده و مقادیر شار حرارتی بدست آمده از محاسبات CFD با داده های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت . تطابق خوبی بین نتایج مدلسازی و داده های آزمایشگاهی مشاهده گردید.

۴مدلسازی بازده و پروفایل دما د رترموسیفون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق عملکرد یک ترموسیفون استوانه ای به صورت آزمایشگاهی و عددی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مورد مطالعه قرار گرفته است. بازده و پروفایل دمای قسمت های مختلف ترموسیفون در بارهای حرارتی مختلف اعمال شده به تبخیر کننده و چگالنده ناپذیر ، یک لوله به انتهای بالایی چگالنده و نیز نسبت های مختلف پرشدن مورد بررسی قرار گرفت . همچنین برای کاهش اثر گازهای چگالش ناپذیر ، یک لوله به انتهای بالایی چگالنده اضافه گردیدو اثر افزایش این حجم اضافی و اندازه آن بر بازده ترموسیفون و پروفایل دما در آن مورد بررسی قرار گرفت . یک شبکه عصبی مصنوعی با چهار ورودی (نسبت پرشدن ، بار حرارتی تبخیر کننده ، بار حرارتی چگالنده ، و طول لوله اضافی بالای چگالنده ) و دو خروجی مستقل ( بازده و فشار عملیاتی داخل ترموسیفون ) و یک شبکه دیگر با همان ورودی ها و دروازه خروجی برای مدل سازی پروفایل دما در ترموسیفون طراحی گردید. از الگوریتم Levenberg–Marquardt برای آموزش شبکه ها استفاده گردید . مقادیر متوسط مربع خطا (MSE) و ضریب رگراسیون بدست آمده برای داده های آموزش و ارزیابی نشان داد که شبکه های عصبی طراحی شده به نحو بسیار مطلوبی آموزش دیده اند و به خوبی قادر به پیش بینی خروجی برای داده های جدید می باشند. همچنین افزودن یک فضای اضافی به بالای قسمت چگالش بازده ترموسیفون را به طور موثری افزایش می دهد.

۵مطالعه آزمایشگاهی رژیم و افت فشار جریان دو فازی در یک لوله عمودی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
رژیمهای جریان و افت فشار در داخل یک لوله آزمایشگاهی به طول 3\8m و قطر 1\93cm مورد مطالعه قرار گرفت. از آب و هوا به عنوان سیال کاری استفاده شد. در مجموع ۲۶۹ آزمایش برای بررسی افت فشار و رژیم جریان در سرعت های ظاهری 0\6–0 و 23\7–0 m\s به ترتیب برای آب و هوا انجام گرفت. سه رژیم جریان کاملا متمایز حبابی، اسلاگ و حلقه ای مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی جریان دو فازی در میزان افت فشار ایجاد شده و نیز نوسانات آن بسیار موثر است.

۶بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز – مایع داخل لوله ها
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق هدف بررسی رژیم های جریان دو فازی در لوله های عمودی با استفاده از تلفیق دو تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) می باشد . در این راستا ابتدا آزمایشات مقدمانی برای تشخیص میزان ماندگی مایع در یک لوله در شرایط ساکن مایع توسط توموگرافی انجام شد و این روش به خوبی میزان ماندگی را در شرایط مختلف نشان داد . سپس با تغییر نسبت دبی های گاز – مایع در آزمایشگاه ، رزیم های مختلف جریان دو فازی در لوله های عمودی ایجاد شد و با استفاده از روش توموگرافی ، در یک مقطع عرضی داخل لوله تصویربرداری به عمل آمد . در فاز بعدی کلیه جریان های آزمایش شده با استفاده از CFD مدلسازی شدند . برای مدلسازی جریان دو فازی از مدل حجم سیال (VOF) به همراه کشش سطحی استفاده گردید . بین عکس های آزمایشگاهی ، تصاویر حاصل از توموگرافی و پیش بینی CFD ، تطابق بسیار خوبی مشاهده شد .

۷مدلسازی آلودگیهای نفتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به توسعه روزافزون صنعت نفت و صنایع وابسته با آن، مشکل آلودگی های نفتی به یکی ازمشکلات اساسی زیست محیطی تبدیل شده است. اولین مرحله در حل هر مساله از جمله آلودگی، شناسایی کامل مساله است. در این تحقیق ضمن معرفی دینامیک سیالات محاسباتی به عنوان ابزاری قدرتمند در شناسایی و تجزیه و تحلیل هیدرودینامیک آلودگی های نفتی، چند مطالعه موردی از مدلسازی آلودگی های نفتی با این روش ارائه شده است. مثالهای ارائه شده شامل بوم های محدود کننده نشت های نفتی ، عملکرد نفت روب ها، نشت نفت در یک رودخانه، آلوده شدن خاک و آبهای زیر زمینی بعلت نشت نفت از لوله های انتقال، حذف ذرات جامد و مواد روغنی از آب خروجی از جوی های آب در بارندگی های شدید و ارزیابی بازیافت نفت از تانکر های غرق شده در دریا می باشد.

۸بررسی میزان جذب سرب و جیوه موجود در پساب های ‏صنعتی با استفاده از خاکستر پوسته برنج
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
پساب های صنعتی در فرایند های صنعتی تولید می شوند. هر واحد صنعتی بسته به نوع فعالیت و مواد مصرفی، پساب مخصوص به خود را دارد که از نظر مواد تشکیل دهنده با صنعتی دیگر متفاوت است پساب های صنعتی تصفیه نشده اغلب از خطر ناک ترین نوع پساب ها هستند، زیرا را در آنها امکان وجود مواد و ترکیبات سمی و شیمیایی همچون فلزات سنگین زیاد است . از این جهت تصفیه پساب های صنعتی دارای اهمیت زیست محیطی بالایی است. به علاوه در کشورهای وجود فلزهای سنگین در آب به یک مسأله منجر می شود و آن تأثیرهای مضر آنها روی سلامتی بشر و روی جانوران یک سرزمین و گیاهانی که آب را دریافت می کنند. شناخت و تشخیص روشها ی ارزان قیمت و با کارایی بالا برای کاهش یا حذف فلزات سنگین از محلول های آبی اهمیت بسیار زیادی دارد. سرب و جیوه از جمله فلزات سنگینی است که روی محیط تأثیر بسیار مضر دارند. در این تحقیق از خاکستر پوسته برنج به عنوان یک جاذب سطحی مناسب برای جذب سطحی یونهای جیوه و سرب استفاده شده است. تاثیر پارامترهای از قبیل زمانهای تماس ، قدرت یونی، اندازه ، ذرات و pH روی میزان جذب ، مورد مطالعه قرار گرفته اند. قدرت یونی بر ضرایب فعالیت برای OH– و H3O+ و مخصوصاً یونهای جذب شده تأثیر می گذارد. و کاهش در اندازه ذرات، باعث افزایش میزان جذب فلزات جیوه و سرب می شود.

۹مدلسازی پخش الاینده های گازی و گردوغبار از یکواحد کوره قوص الکتریکی
اطلاعات انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله اثرات زیست محیطی مجتمع فولاد تربت حیدریه برکیفیت هوای منطقه ارزیابی شده است مهمترین بخش الاینده هوا در مجتمع فولاد واحد کوره قرص الکتریکی می باشد که الاینده های آن شامل گازهای منوکسیدکربن CO، دی اکسید گوگرد SO2 دی اکسید نیتروژن NO2 و ذراتگردوغبار می باشد دراین تحقیق چگونگی پخش این الاینده ها از دودکش واحد قوص الکتریکی با استفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD مورد بررسی قرارگرفته است مدلسازی ها برای دو حالت مختلف انجام شده و با هم مورد مقایسه قرارگرفت. در حالت اول فرض شده است که خروجی های کوره بدون هیچگونه پالایش وارد محیط شوند در حالت دوم با فرض اینکه از تجهیزات مناسب برای تصفیه و حذف گردوغبار استفاده شود چگونگی پخش الاینده ها مدلسازی شد. نتایج حاصله برای حالت اول نشانداد که غلظت CO در هوا کمتر از حد مجاز استاندارد آن می باشد.

۱۰مدلسازی کوره یک واحد تولید گاز هیدروژن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله یک مدل دو بعدی دینامیک سیالات محاسباتی جهت مدلسازی فرآیندهای رفرمینگ و احتراق یک واحد صنعتی تولید هیدروژن بسط داده شد. از یک مش بندی بهینه در مدلسازی استفاده شد. توابعی برای مدلسازی سینتیک واکنش احتراق و واکنش های رفرمینگ با بخار نوشته شد. برای سرعت واکنش احتراق از پارامترهای سرعت واکنش اصلاح شده استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که واکنش های شیمیایی، انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی راکتور تولید هیدروژن می تواند بطور همزمان با استفاده از CFD پیش بینی شود. همچنین نتایج مدلسازی نشان داد که به علت کاهش دمای ناگهانی در ابتدای راکتور، سرعت واکنش ها در قسمت زیادی از طول راکتور پایین است و افزایش دمای راکتور می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در درصد تبدیل داشته باشد.

۱۱بررسی آزمایشگاهی اثر عملیات حرارتی بر غلظت هیدروکسی متیل فورفورال عسل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
برای از بین بردن میکروارگانیسم های مضر و جلوگیری از کریستالیزاسیون )شکرک زدن( عسل، از عملیات حرارتی استفاده می شود. تنظیم دو متغیر دما و زمان در فرایند پاستوریزاسیون عسل یکی از مهمترین چالش های تولید و بستهبندی صنعتی این محصول است. شاخص اصلی آستانه ی دما و زمان حرارت دهی عسل، غلظت هیدروکسی متیل فورفورال موجود در آن می باشد که به وسیله روشهای اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده و مقدار حداکثر مجاز آن 04میلی گرم در هر کیلوگرم عسل می باشد. در این تحقیق اثر دو پارامتر دما و زمان حرارت دهی بر غلظت هیدروکسیمتیل فورفورال) HMF ( چهار نوع عسل به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عملیات حرارتی دما ملایم و دما بالا زمان کوتاه بر روی نمونه های عسل سبلان، آذربایجان، عسلک و گل انجام شد. نتایج بدست آمده از عملیات حرارتی –دما ملایم نشان داد که میزان تجمع HMF در دماهای مختلف آزمایش تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند. با این حال در تمام نمونه های عسل با افزایش دما و زمان عملیات حرارتی میزان تجمع HMF به بالاتر از حد مجاز خود می رسد. در عملیات حرارتی HTST نیز با افزایش دما، غلظت HMF نمونه ها افزایش یافت، اما مقدار HMF در هیچکدام از نمونه ها از ماکزیمم مقدار مجاز آن ) mg\kg 04 ( تجاوز نمی نماید

۱۲مدلسازی اختلاط و واکنشهای شیمیایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۸
فرآیندهای اختلاط همراه واکنش شیمیایی دارای کاربردهای وسیعی در صنعت می باشد. شناخت اثر هر یک از دو پدیده اختلاط و واکنش شیمیایی و مدلسازی چگونگی تقابل این دو با یکدیگر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در اینتحقیق واکنش شیمیایی و اختلاط در یک راکتور همزندار به صورت آزمایشگاهی و با استفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی ) CFD ( مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به صورت نیمه پایا در یک راکتور مجهز به همزن دو پره 54 انجام شد. برای انجام محاسبات از نرم افزار ای Fluent استفاده شد. مدلسازی اختلاط با استفاده از مدل چهارچوبمرجع متحرک ) MRF ( انجام شد و برای مدلسازی آشفتگی از مدل RNG–k–e استفاده شد. تغییرات غلظت پیش بینی شده واکنشگرها در طول زمان با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از تیتراسیون نمونه ها در زمانهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و تطابق نسبتاً خوبی مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که واکنش سود و اتیل استات در شرایط بررسی شده تحت کنترل سرعت اختلاط مواد بوده و سرعت پیشرفت واکنش با افزایش سرعت هم زدن بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از کانتورهای حاصل ازمحاسبات CFD می تواند در تفسیر و روشن نمودن دلایل مشاهدات تجربی بسیار کمک کننده باشد.

۱۳مدلسازی سینتیکی و شبکه عصبی مصنوعی تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال در عسل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق اثر دو پارامتر دما و زمان حرارت دهی بر سینتیک تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) چهار نوع عسل بررسی شده و با استفاده از معادلات سینتیکی و شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی شده است. در مدلسازی سینتیکیاز معادلات سینتیکی مرتبه صفر، یک و مرتبه دوم استفاده شده است. در مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، یک شبکه عصبی پیش خور با یک لایه میانی، دو ورودی مستقل )دما و زمان حرارت دهی( و یک خروجی (HMF)طراحی شده و با استفاده از داده های آزمایشگاهی آموزش داده شد. هفتاد درصد داده های آزمایشگاهی برای آموزش شبکه، 51 % برای اعتبارسنجی و 51 % باقیمانده داده های برای تست مورد استفاده قرار گرفت. تابع انتقال مناسب و تعداد بهینه نورن در لایه میانی برای چهار عسل مورد بررسی بدست آمد. نتایج بدست آمده از مدلسازی سینتیکی تشکیلHMF نشان داد که مدل سینتیکی درجه صفر برای تمام عسلها و درجه اول فقط برای دو نمونه از چهار عسل مورد آزمایش پیش بینی خوبی ارائه می دهد. همچنین نشان داده شد که شبکه عصبی طراحی شده قادر است مقدار HMF هر چهار نمونه عسل را برای شرایط عملیاتی جدید با دقت مطلوبی پیش بینی نماید.

۱۴بهینه سازی مصرف انرژی در یک سرخ کن صنعتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: همایش علمی سالانه دانشگاه رازی، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف از این تحقیق، مدلسازی انتقال حرارت و فرآیند احتراق در داخل یک سرخ کن صنعتی با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به منظور افزایش بازده انتقال حرارت در این دستگاه می باشد. برای این منظور، آزمایشات اندازه گیری دما بر روی یک سرخ کن صنعتی انجام شده و مدلسازی سه بعدی انتقال حرارت به روش دینامیک سیالات محاسباتی صورت گرفته است. بررسی پروفایل های دمای گاز در سرخ کن اولیه نشان داد که به علت زمان ماند کم گاز های احتراق در داخل لوله، انتقال حرارت به روغن بخوبی انجام نمی شود و درصد زیادی از انر ژ ی گاز از راه دودکش تلف می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش یک صفحه مارپیج به داخل لوله احتراق می تواند دمای گازهای خروجی را از 1957 درجه سانتیگراد به 1007 درجه سانتیگراد کاهش داده و میزان گرمای تبادل شده را 53% افزایش دهد. با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از مدلسازی CFD شناخت کاملی از پدیده های حرکت سیال، انتقال حرارت و واکنش های شیمیایی درگیر در فرآیند را بدست می دهد، استفاده از این روش می تواند در افزایش بازده گرمایی و کاهش مصرف انرژ ی فرآیندهای مختلف بسیار سودمند باشد.

۱۵مدل‌سازی CFD و بررسی اثر بافل در کیفیت اختلاط فرآیند تولید پربورات سدیم
اطلاعات انتشار: مكانيك سيالات و آيروديناميك، سال
تعداد صفحات: ۱۱
شناخت الگوی جریان میتواند نقش مهمی در بهینهسازی فرآیند اختلاط ایفا کند. برای تهیه پربورات سدیم چهار آبه، متابورات سدیم و آب اکسیژنه در یک مخزن با هم مخلوط شده واکنش میدهند و برای اختلاط از همزن توربینی دو پرهای استفاده میشود. در این تحقیق، اختلاط در راکتور تهیه پربورات سدیم با استفاده از دینامیک سیالات عددی مدل‌سازی شده و اثر افزودن بافل بر کیفیت اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا جریان داخل راکتور بدون بافل و بافلدار به صورت پایا مدل‌سازی شده است. بررسی الگوی جریان ایجاد شده نشان می دهد که گرچه افزایش بافلها سبب کاهش سرعت متوسط داخل ظرف می شود، اما این کاهش سرعت فقط برای حرکت سیال در جهت چرخش پروانههای همزن است. بررسی مولفههای سرعت و تنش برشی نشان میدهد که افزودن بافلها باعث افزایش سرعت در جهتهای شعاعی و محوری میشود. نتیجه های به دست آمده در حالت پایا برای مدل‌سازی همگن شدن داخل راکتورها استفاده شده است. مدل‌سازی اختلاط در حالت ناپایا نشان می دهد که افزودن بافلها سبب بهبود اختلاط داخل ظرف و کاهش زمان اختلاط به میزان بیش از 60% می شود.

۱۶– شبیه سازی واحد تقطیر ایزومرهای مونونیترو تولوئن
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه مهندسي شيمي ايران، چهارم،شماره۱۶، تير ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایزومر های مونو نیتروتولوئن حد واسط مهمی در تولید محصولات شیمیایی هستند که به صورت مخلوط از نیتراسیون تولوئن بدست می آیند. تقطیر یکی از روش های موثر در جداسازی ایزومر های مونو نیتروتولوئن است. در این تحقیق ضمن بررسی خواص و روش های مختلف جداسازی ایزومر های مونونیتروتولوئن حاصل از واحد نیتراسیون تولوئن، یک واحد نیمه پیوسته جداسازی ایزومر های مونونیتروتولوئن با استفاده از نرم افزار Hysys شبیه سازی گردید. مقایسه نتایج حاصل از این شبیه سازی با داده های صنعتی نشان می دهد که تطابق بسیار خوبی بین داده های حاصل از شبیه سازی با داده های قبلی وجود دارد. همچنین یک واحد تقطیر پیوسته برای واحد های نیتراسیون تولوئن که با ظرفیت بالا و بصورت پیوسته کار می کنند، طراحی گردید. در این طراحی، تغییرات دما، فشار و دبی جریان های مختلف در طول برج به صورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند واحد طراحی شده قادر خواهد بود محصولی با خلوص97% و 5\99% به ترتیب برای ایزومر های ارتو و پارا بدست دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه