توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر تاریخ کاشت تابستانه (کشت دوم) و تراکم بوته بر متغیرهای مرفولوژیک، فنولوژیک و عملکرد دانه و علوفه چند هیبرید ذرت در منطقه بناب
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت تابستانه و تراکم بوته روی متغیرهای مرفولوژیک، فنولوژیک و عملکرد دانه و علوفه هیبریدهای 704، 540 و 500 ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شهرستان بناب انجام شد. در این آزمایش فاصله بین ردیف ها 75 سانتی متر و فواصل روی ردیف 12، 15 و 18 سانتی متر بود که به ترتیب تراکم های 111000، 89000 و 74000 بوته را در هکتار ایجاد کرد. در این مطالعه بیشترین تعداد ردیف در بلال با 18.1 ردیف به هیبرید 500 تعلق داشت، هیبرید 704 با 24.4 دانه، بالاترین تعداد دانه در ردیف بلال را تولید نمود و از نظر تعداد دانه در بلال اختلاف معنی داری بین هیبریدها ملاحظه نشد. همچنین عملکرد علوفه تر با تولید 48.1 تن در هکتار از هیبرید 704 حاصل شد و هیبرید های 540 و 500 به ترتیب با تولید 42.6 و 40.8 تن در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفتند. برتری هیبرید 704 مربوط به تولید بیوماس بالا در واحد بوته بود، به طوری که این هیبرید با تولید 118.9 گرم وزن خشک در بوته اختلاف معنی داری با سایر هیبرید های مورد مطالعه داشت. با افزایش تراکم بوته، عملکرد علوفه در واحد سطح به طور معنی دار افزایش و عملکرد تر تک بوته بطور معنی دار کاهش یافت. بیشترین عملکرد از فاصله روی ردیف 12 سانتی متری، با تولید 46.3 تن در هکتارحاصل شد. بررسی صفات فنولوژیکی نشان داد تنها هیبرید زودرس  500در شرایط آب و هوایی بناب می تواند به مرحله رسیدگی (خمیری شدن دانه) برسد. با توجه به حداکثر بودن کیفیت در این مرحله می توان در صورت تهیه سیلو از هیبرید 500 و در صورت استفاده از علوفه ذرت بصورت تازه از هیبرید دیررس 704 با حداکثر تراکم استفاده کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه