توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه الگوی جریان و زمان اختلاط همزن لنگری و یک همزن جدید با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
اطلاعات انتشار: شيمي و مهندسي شيمي ايران، زمستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
چکیده: همزن لنگری برای اختلاط مایعات با لزجت بالا کاربرد فراوان دارد. در این پژوهش، همزن دیگری برای اختلاط مایعات لزج معرفی شده و عملکرد آن در اختلاط با همزن لنگری مورد مقایسه گرفت. در این مقایسه، از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده شد. کانتور و بردارهای سرعت، توزیع سرعت و تنش برشی در ظرف اختلاط مجهز به این دو همزن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. همچنین زمان اختلاط با استفاده از تزریق یک ماده بی اثر و بررسی غلظت آن در سه نقطه دلخواه از ظرف، برای دو همزن مورد مقایسه قرار گرفت.نتیجه ها نشان می دهند که همزن جدید، توزیع مناسب تری برای سرعت سیال در هر دو جهت شعاعی و محوری ایجاد می کند و بالا بودن تنش برشی که به وسیله آن ایجاد می شود سبب اغتشاش بیشتر شده و زمان اختلاط را حدود 50 درصد کاهش می دهد. همچنین با استفاده از هر دو همزن، همگن شدن در قسمت پایین ظرف سریع تر از قسمت بالای آن صورت می گیرد.

۲اثر وجود بافل در توزیع سرعت در عمل اختلاط در تهیه پربورات سدیم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (یادداشت پژوهشی)
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، بهار, دوره  ۳۵ , شماره  ۲ (پياپي ۵۰) ويژه مهندسي مكانيك، سال
تعداد صفحات: ۵
اختلاط یکی از رایج ترین عملیات ها در فرآیندهای شیمیایی است و شناخت الگوی جریان سیال می تواند کمک بسیار مهمی در بهینه سازی آن  ایفا نماید. در فرآیند تهیه پربورات سدیم چهارآبه، متابورات سدیم و آب اکسیژنه در یک مخزن با هم مخلوط شده واکنش می دهند و برای اختلاط این دو ماده می توان از همزن توربینی دوپره ای استفاده کرد. در این تحقیق نقش بافل در توزیع سرعت حاصل از یک پروانه توربینی دو پره ای در راکتور تهیه پربورات سدیم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است. بردارها و کانتورهای سرعت در قسمت های مختلف بافل راکتور حاوی و بدون بافل ترسیم گردید. نتایج نشان داد که بافل های موجود در مخزن می توانند در الگوی جریان در جهت عمودی (محور مخزن) تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد نمایند بطوریکه آشفتگی لازم جهت اختلاط هرچه بیشتر مواد اولیه تامین گردد.

۳مدلسازی پخش ذرات معلق کارخانه سیمان کرمان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: سلامت و محيط زيست، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱ (پي در پي ۷)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: پخش گرد و غبار مهم ترین آلودگی کارخانجات سیمان محسوب می شود. در این تحقیق چگونگی پخش ذرات گرد و غبار از دودکش کارخانه سیمان کرمان با استفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: یک مدلسازی سه بعدی CFD برای پیش بینی چگونگی پخش گرد و غبار خروجی از دودکش کارخانه در سه بعد انجام شد. بدین منظور محدوده ای به ابعاد 8000×800×400 متر به بعنوان دامنه محاسباتی در نظر گرفته شد. این دامنه به 936871 حجم کنترلی شش وجهی تقسیم شد. برای جریان دو فازی از مدل دو فازی مخلوط و برای آشفتگی از مدل شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) استفاده شد.یافته ها: توزیع غلظت گرد و غبار در تمام نقاط دامنه محاسبه شد. مقادیر پیش بینی شده غلظت با مقادیر اندازه گیری شده در مطالعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفت و تطابق خوبی مشاهده شد. همچنین پروفایل پیش بینی شده غلظت گرد و غبار در مقاطع مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری بسیار مفید و توانمند برای مدلسازی پخش ذرات گرد و غبار در هوا می باشد. با اینکه نتایج بسیار امیدوار کننده ای حاصل شد، بدست آوردن نتایج دقیق تر تحقیقات بیشتری را بر روی خصوصیات فاز پراکنده، تنظیم پارامتر های آشفتگی و نیز اثرات لایه مرزی طلب می کند.

۴پیش بینی افت فشار خشک کن بستر سیال سدیم پربورات با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: شيمي و مهندسي شيمي ايران، تابستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از خشک کن های بستر سیال که به طور معمول برای خشک کردن مواد دانه ای مورد استفاده قرار می گیرند، روش عمده خشک کردن سدیم پربورات است. شناخت هیدرودینامیک سیال در داخل بستر های سیاله می تواند در تنظیم بهینه و نیز طراحی بسترهای با کارایی بالا بسیار سودمند باشد. در این پژوهش یک خشک کن بستر سیال با استفاده از روش محاسباتی حجم محدود مدل شد. در این مدلسازی یک منبع مومنتمی شامل مقاومت گرانروی و اینرسی به منظور محاسبه افت فشار گاز که به وسیله توزیع کننده و بستر ایجاد می شود، در نظر گرفته شد. آزمایش هایی برای یافتن ضریب های ثابت معادله های مقاومت گرانروی و اینرسی انجام شد. نتیجه های حاصل از مدل سازی از جملـه توزیع سرعت و چگالی گاز در داخل بستـر مورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفت. مقایسه افت فشار پیش بینی شده به وسیله محاسبه ها با داده های آزمایشگاهی نشان داد که افت فشار سامانه به ویژه در شرایطی که بستر سیاله است با دقت مطلوبی پیش بینی می شود. به طوری که در شرایط سیالی، حداکثر خطا 3 درصد است.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه