توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۲۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۹
از مهمترین عوامل موثر در توسعه پایدار یک آب خیز، فراهمی منابع آب مناسب از نظر کمی و کیفی می باشد. همگام با پیشرفت صنایع، افزایش جمعیت و کنترل نکردن مناسب زیست محیطی، خطرات زیادی از نظر آلودگی منابع آبی را تهدید می کند. خصوصیات کیفی آب از مولفه های بسیار مهم در مدیریت منابع آب و ارزیابی سلامت آب خیز می باشد. در مطالعه توصیفی و موردی انجام پذیرفته، بر اساس داده های موجود در ایستگاه زرین گل واقع در رودخانه گرگان رود استان گلستان و نمونه های به دست آمده از سال آبی 1377 تا 1386 با ترسیم نمودارهای پایپر، شولر، ویلکوکس، دروو، گیبس و استیف، آنالیز کیفی آب صورت پذیرفت. برای مقایسه تیمارها از تجزیه واریانسANOVA ، برای آزمون تفاوت در بین سال های آماری از LSD و برای تعیین روند در داده ها از آزمون من کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که آب رودخانه زرین گل مربوط به تیپ آب های شورمزه بوده و به سمت کلریده میل می کند. یون های کلسیم و منیزیم نقش مهمی در تعیین تیپ آب رودخانه داشته اند. آب این رودخانه از نظر شرب در حد متوسط به پایین ارزیابی شد که در کلاس C3S1 قرار داشته و برای آبیاری زمین های درشت بافت و با زه کشی خوب مناسب می باشد. کیفیت شیمیایی رودخانه زرین گل تحت تاثیر واکنش های تبخیر و تعرق در حوضه بوده است. خطر منیزیم در رودخانه افزایش یافته و خطر شوری نیز بالا می باشد. به طور کلی می توان گفت به دلیل دست کاری های شدید در محیط طبیعی از جمله جاده سازی و حفر معادن کیفیت آب در رودخانه زرین گل کاهش یافته است. پیشنهاد می شود پایش کیفیت آب در سرشاخه های رودخانه زرین گل صورت پذیرد، تا تاثیر هر سرشاخه در کیفیت رودخانه مشخص شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه