توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش اشتغال بر موفقیت بنگاه های زود بازده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف این تحقیق شناسایی بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش اشتغال ... بر موفقیت بنگاه های زود بازده(مطالعه موردی ....دارای طرح اشتغال استان چهارمحال و بختیاری( است. براساس مدل انتخابی محقق، میزان تسهیلات، آموزش، نظارت فنی، دوره باز پرداخت و سود تسهیلات از مهمترین مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود که مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه افراد دارای طرح اشتغال زایی استان می باشد .که یا استفاده از فرمول کوکران تعداد 175 نفراز افراد بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه (محقق ساخته ) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوای و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 0\92 برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به متوسط درآمد حاصل از طرح 500000 تومان قرار دارد و کمترین فراوانی را متوسط درآمد 1500000– 900000 تومان می باشد.نتایج در خصوص فرضیات تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاری در بخش خوداشتغالی بر موفقیت بنگاه های زود بازده دارای ارتباط معنی داری می باشد.

۲بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش مطالعه موردی کارکنان کمیته امدادامام خمینی (ره)استان چهارمحال وبختیاری درسال 1393
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه مدیریت صحیح دانش مهارت و تجربیات منابع انسانی را میتوان اصلی ترین عامل موفقیت سازمان های پیشرو دانست مدیریت دانش راهبردی است که دارایی های فکری سازمان را برای رسیدن به بهره وری بیشتر مدیریت وهدایت می کند تسهیم دانش بخش بزرگی ازتصویرمدیریت دانش است و یکی ازاصلی ترین توانمندسازهای مدیریت دانش محسوب میشود نقش تسهیم دانش درمدیریت دانش آن قدر مهم است که بعضی ازاندیشمندان معتقدند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی ازتسهیم دانش است و مدیریت دانش را مترادف با برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران داسته اند تسهیم دانش را میتوان فعالیتی نظام مند به منظور انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان تعریف نمود تسهیم دانش باعث ایجادتعاملاتی گسترده درسازمان میشود تادانش و تجربه به صورتی طبیعی موثر و مستمر درسراسر سازمان جریان یابد و به اشتراک گذاشته شود تسهیم موثردانش بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها بهبود کیفیت ارایه خدمات بهبود ارتباطات سازمانی کوتاهتر شدن فرایندهای انجام کار انتشار بهترین روشهای کاری ودرنتیجه ارتقا عملکرد سازمانی خواهد شد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه