توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر روش های کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد علوفه یونجه همدانی (.Medicago sativa L) در منطقه باجگاه استان فارس
اطلاعات انتشار: توليد فرآوري محصولات زراعي و باغي، , دوره  ۵ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی تاثیر روش های کاشت و مقادیر بذر مصرفی بر ویژگی های رشد و عملکرد یونجه رقم همدانی (Medicago sativa L.)، آزمایشی در سال 88 – 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار بود. فاکتورهای مورد مطالعه روش های کاشت (جوی و پشته ای، کرتی ردیفی، کرتی درهم و بستر تخت) و مقادیر بذر یونجه (5، 10، 15 و 20 کیلوگرم بذر در هکتار) بود. اثر روش های کاشت و مقادیر بذر بر وزن خشک علوفه معنی دار (p<0.05) شد. بیشترین وزن خشک علوفه در چین اول (6.84 تن در هکتار) و سوم (7.45 تن در هکتار) در تیمار کاشت جوی و پشته ای و مقدار 20 کیلوگرم در هکتار و کمترین وزن خشک علوفه در چین اول (3.63تن در هکتار) در کاشت به صورت بستر تخت و میزان 5 کیلوگرم بذر در هکتار و در چین سوم علوفه (4.03 تن در هکتار) در کاشت کرتی درهم و میزان 10 کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد مقادیر مختلف بذر یونجه بر تعداد علف های هرز رشد یافته در مزرعه تاثیر معنی دار داشته (p<0.05) و بیشترین تعداد علف های هرز در مقدار 5 کیلوگرم بذر یونجه در هکتار و کمترین تعداد بوته های علف های هرز در مقدار 20 کیلوگرم بذر یونجه در هکتار به دست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه