توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی، تحلیل و شبیهسازی عملیات ضدماهوارهای با استفاده از موشک بالستیک اصلاح شده
اطلاعات انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله عملیات ضدماهوارهای با استفاده از موشک بالستیک اصلاح شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است. در حال حاضر، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه) و جمهوری خلق چین به توسعه سلاحهای ضدماهواره دست یافتهاند. در این کار تحقیقاتی فعالیت ضدماهوارهای اخیر کشور چین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است و با استفاده از نرمافزارهای STK و MissileFlyOut ،MissileDatcom ،Matlab این فعالیت با دقت بالا شبیهسازی شده است. نتایج حاکی از آن دارد که این شبیهسازی با واقعیت تطبیق خوبی نشان داده و میتوان از موشکهای بالستیک اصلاح شده بدین منظور استفاده نمود

۲امکان سنجی بازسازی تصویرهدف و ردیابی آن با استفاده ازروش توموگرافیکو شبیه سازی آن توسط نرم افزار MATLAB
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تصویربرداری تشخیص و ردیابی هدف امروزه گسترش وسیعی یافته است درانی مقاله تکنیک تصویرسازی توموگرافیک به عنوان روشی کارا جهت ردیابی اهداف معرفی شده و نتایج بدست آمده با شبیه سازی تحلیل خواهد شد روش مذکور به کمک ساختارمداری جستجوگرهای متداول که عموما منجر به تولید سیگنال از هدف می شوند تعریف میگردد دراین تکنیک نور ازصحنه هدف به صورت پرتوهای فن بررتیکل با اسکن مخروطی متمرکز و برروی یک آشکارسازجمع شده سیگنال حاصله توسط تبدیل معکوس رادون به تصویر تبدیل میگردد مدارجستجوگر هدف دراین روش تنها شامل یک آشکارساز می باشد لذا روشی غیرتصویری است که با استفاده از ایده فیلتربک پروجکشن منجر به تولید تصویر می شود بنابراین تکنیکهای پردازش توموگرافی برای تبدیل سیگنالهای یک بعد به تصویر دو بعدی بکارمی روند این مفهوم با استفاده از مکانهیسم اسکن تک پیکسلی انجام میگیرد که موجب سادگی کار کاهش هزینه و ایجاد سنسور تصویربرداری نرم افزار محور میگردد. امکان سنجش از راه دور این سیستم آن را به ابزاری مفید برای هواپیماهای بدون سرنشین که قادر به نقشه برداری ازمناطق وسیع می باشد تبدیل کرده است.

۳بررسی تکنیکهای اخلال در مقابل موشکهای هدایت شده مادونقرمز
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بعد از ظهور اولین نسل از موشک های مادون قرمز (با اسکن چرخشی و اسکن مخروطی) و موفقیت آنها در مقابل اهداف هوایی در کره و پس از آن در مناقشه های ویتنام، نیاز به اقدامات متقابلCM)در مقابل این موشکها پدیدار شد. یکCM در مقابل این سیکرها قابل بسط است؛ مانند یک فلیر اینفرارد که می تواند از هواپیمای مهاجم پرتاب شود که شدت تشعشع آن معمولاً چندین برابر تابش هدف میباشد. هر دو نوع سیکرهای اسکن مخروطی و چرخشی نقاط ردیابیشان را به سمت منبع با شدت بیشتر تنظیم میکنند. بنابراین سیکر یک فلیر را جداگانه ردیابی میکند و ردیابی هدف را گم میکند. با استفاده از فلیرو موثرشدن جمینگ آن، طراحان موشک توسعه تکنیک های کاهش و یا جبران اثرگذاری فلیر ها را آغاز نمودند. موشکهایIR شروع به ظهور برخی از تکنیک های اخلال در مقابلCM های فلیر ساده کرده اند.

۴امکان سنجی بازسازی تصویر هدف و ردیابی آن با استفاده از روش توموگرافیک و شبیهسازی آن توسط نرمافزارMATLAB
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
تصویربرداری، تشخیص و ردیابی هدف امروزه گسترش وسیعی یافتهاست. در این مقاله تکنیک تصویرسازی توموگرافیک، بهعنوان روشی کارا جهت ردیابی اهداف معرفی شده و نتایج بدستآمده، با شبیهسازی تحلیل خواهدشد. روش مذکور بهکمک ساختار مداریجستجوگرهای متداول که عموماً منجربه تولید سیگنال از هدف میشوند، تعریف میگردد. در این تکنیک، نور از صحنه هدف، بهصورت پرتوهای فن بر رتیکل با اسکن مخروطی، متمرکز وبر روی یک آشکارساز جمع شده، سیگنال حاصله توسط تبدیل معکوس رادون به تصویر تبدیل میگردد. مدار جستجوگر هدف در این روش تنها شامل یک آشکارساز میباشد؛ لذا روشیغیرتصویری است که با استفاده از ایده فیلتربکپروجکشن منجر به تولید تصویر میشود. بنابراین تکنیکهای پردازش توموگرافی برای تبدیل سیگنالهای یکبُعدی به تصویر دوبُعدیبکار میروند. این مفهوم با استفاده از مکانیسم اسکن تکپیکسلی انجام میگیرد که موجب سادگی کار، کاهش هزینه و ایجاد سنسور تصویربرداری نرمافزارمحور میگردد. امکان سنجش از راه دور این سیستم آنرا به ابزاری مفید برای هواپیماهای بدون سرنشین که قادر به نقشه برداری از مناطق وسیع میباشند، تبدیل کرده است. امکانات دیگر این روش، سنسورهای عامل میباشند که در طول موج هایی که در آن مشاهده آرایه های هواپیماهای کانونی دشوار یا پرهزینه است )مانند حسگرهای آشکارسازی تراهرتز یا اشعه یونیزه( بکار میروند

۵ارائه یک الگوریتم سریع و مقاوم در برابر افزایش نویز در سیستمهای ردیابی چند هدفه مبتنی بر تخصیص داده احتمالی توأم( JPDA )
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
ورودی یک سیستم ردیابی چند هدفه، داده های آشکارسازی شده توسط سنسور می باشند که می توانند در بردارنده مشاهدات مربوط به هدف صحیح و نویز در فضای ردیابی باشند. وجود اهداف متعدد همراه با افزایش مشاهدات نویزی، پیچیدگی محاسبات را افزایش داده و دقت ردیابی را کاهش میدهد. تخصیص داده احتمالی توام ( JPDA ) یک الگوریتم موثر برای بر طرف کردن مساله تخصیص همزمان چندین مشاهده به اهداف متعدد با تولید همه فرضیه های ممکن برای اختصاص دهی میباشد. با وجود عملکرد خوب الگوریتم JPDA ، افزایش مشاهدات نویزی و تداخل ردها سبب افزایش تولید فرضیههای اختصاصدهی، کاهش دقت، کند شدن و حتی توقف فرآیند ردیابی میشود. الگوریتم پیشنهادی، با حذف مرحله تولید فرضیه و بهبود احتمالات اختصاصدهی، ضمن حفظ دقت، فرآیند ردیابی را با سرعت بالایی در حضور نویز فراوان انجام میدهد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی در ردیابی همزمان چند هدف در حضور نویز فراوان نسبت به الگوریتم JPDA میباشد.

۶ارائه یک مدل بهینه برای کاهش خطای انکسار اتمسفری در سامانه بردسنجی لیزری ماهواره
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
اندازه گیری لیزری یکی از دقیق ترین روش های بردیابی ایستگاه زمینی تا ماهواره است. یکی از مهم ترین خطاهای سامانه بردسنجی لیزری ماهواره، خطای انکسار اتمسفری می باشد. برای کاهش خطای انکسار اتمسفری، مدل های مارینی–موری و مندس–پاولیز مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته و یک مدل بهینه (پیشنهادی) ارائه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دقت مدل پیشنهادی برای بهبود خطای انکسار اتمسفری بهتر می باشد. با توجه به شبیه سازی های انجام شده ملاحظه شد که در مدل پیشنهادی، خطا در مقایسه با مدل های مارینی–موری و مندس–پاولیز در زوایای ارتفاع مختلف بسیار کمتر شده است.

۷بررسی روش های باز شناسی ستارگان برای آشکارسازی ستاره ها در تصاویر آسمان شب به منظور موقعیت یابی الکترو اپتیکی
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
روش های مختلفی برای ناوبری وجود دارد که یکی از این روش ها ناوبری سماوی یا موقعیت یابی الکترواپتیکی شبانه مبتنی بر تصاویر ستاره ای است که در این روش موقعیت یابی عکسی از آسمان شب گرفته می شود و سپس با استفاده از پردازش تصویر و کاتالوگ ستارگان و روش های بازشناسی الگو، ستارگان تشخیص داده می شود و بعد با توجه به مکان ستاره در کاتالوگ ستارگان مرجع و راستای دوربین عکاسی در دستگاه ناظر محلی و تبدیلات بین دستگاه ها مختصات، موقعیت یابی انجام می شود. در این مقاله به بررسی روش های باز شناسی ستارگان پرداخته می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه