توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱واکنش تابعی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae به تراکم های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella Zeller و شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner
اطلاعات انتشار: دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده های انباری در اغلب کشورهای جهان می باشند. در سال های اخیر از Habrobracon hebetor (Say) به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب پره های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده های بسته بندی شده غلات استفاده شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی پارازیتویید H. hebetor به تراکم های مختلف لاروهای بید آرد و شب پره هندی (1، 2، 4، 8، 16 و 32 لارو به ازای هر ظرف) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 25±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65±5 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. هر کدام از تراکم های تعریف شده لاروهای بیدآرد و شب پره هندی در 20 تکرار در اختیار یک عدد ماده تازه ظاهر شده پارازیتویید قرار گرفتند. واکنش تابعی H. hebetor به لاروهای هر دو آفت بید آرد و شب پره هندی از نوع III تعیین شد. مقدار b و زمان دستیابی H. hebetor روی لاروهای بید آرد به ترتیب 0.0327h–1 و 1.0611 ساعت و روی لاروهای شب پره هندی به ترتیب 0.0296h–1 و 1.045 ساعت محاسبه شد. مقدار b در تراکم های مختلف لاروهای بید آرد به طور معنی داری بیشتر از مقدار b روی لاروهای شب پره هندی بود؛ در صورتیکه زمان دستیابی روی لاروهای بید آرد و شب پره هندی اختلاف معنی داری نداشت. این نتایج نشان می دهد که H. hebetor لاروهای بید آرد را در مقایسه با لاروهای شب پره هندی بیشتر مورد حمله قرار می دهد.

۲الگوی توزیع فضایی و مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت جهت تخمین جمعیت سن مادر (Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) در مزارع گندم دیم استان اردبیل
اطلاعات انتشار: گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي)، اسفند, دوره  ۳۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سن گندم، Eurygaster integriceps Put از آفات مهم گندم در منطقه فیروزآباد استان اردبیل می باشد. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک متر مربعی بررسی شد و جهت تخمین جمعیت آفت مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت ارایه شد. مدل رگرسیونی ایوائو با R2=0.96 نسبت به مدل تیلور با R2=0.81 برازش بهتری با داده ها نشان داد. شاخص تجمع ایوائو (b=1.12) به شکل معنی داری از 1 بزرگتر بود که نشان دهنده تجمعی بودن پراکنش جمعیت سن مادر می باشد. جهت تخمین میانگین تراکم جمعیت سن مادر، از روش کنو استفاده شد. اعتبار مدل ارایه شده با استفاده از 10 سری از داده های جداگانه با نرم افزار RVSP ارزیابی گردید. متوسط تعداد نمونه لازم در سطح دقت 0.1 و 0.25 به ترتیب، 101 و 14 عدد کادر بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت با کاهش تعداد نمونه و تخمین سریع جمعیت سن مادر، می تواند روش تصمیم گیری مناسبی جهت مدیریت این آفت باشد.

۳بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae، در شرایط گلخانه ای
اطلاعات انتشار: حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
گوجه فرنگی، Lycopersicum esculentum Miller، گیاهی علفی و یکساله از تیره بادمجانیان،Solanaceae ، است که بعد از سیب زمینی مهمترین گیاه زراعی این خانواده محسوب می شود. شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم گوجه فرنگی و ناقل بیماری های ویروسی در مزارع و گلخانه ها می باشد. میزان خسارت این شته در گلخانه ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق آنتی زنوز و تحمل نه رقم از ارقام رایج گوجه فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS–12–f1،Sun–6200 f1  و Calj نسبت به شته جالیز در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. آزمایش آنتی زنوز از طریق شمارش تعداد شته های جلب شده روی هر رقم در مرحله چهار برگی انجام گرفت. در آزمایش تحمل گلدان های حاوی ارقام مورد نظر در مرحله شش برگی به مدت 21 روز در داخل یک قفس پلاستیکی شفاف که بالای آن با پارچه توری مسدود شده بود، توسط 40 عدد شته بالغ آلوده شدند. نتایج آزمایش آنتی زنوز نشان داد که بیشترین تعداد شته جلب شده روی رقم Calj و کمترین آن روی رقم Super Strian مشاهده شد. در مجموع آزمایش تحمل نشان داد که رقم Calj پایین ترین حد تحمل را دارا بود. زیرا بیشترین کاهش در ارتفاع و وزن در این رقم می باشد. بنابراین نتیجه گیری شد که ارقام Super Strian،Super Bita  و HAS2274 نسبت به شته جالیز از هر دو مکانیسم آنتی زنوزی و تحمل برخوردار بوده و می توانند به عنوان رقم مقاوم در برنامه کنترل تلفیقی شته جالیز مورد استفاده قرار گیرد.

۴ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، ( Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae، روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای
اطلاعات انتشار: حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller)، یکی از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار است. در این تحقیق، ترجیح میزبانی، بیولوژی و پارامترهای رشد جمعیت این آفت روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی شامل هفت رقم تجاری (آگریا، آئوزونیا، اسپریت، ساتینا، ساوالان، کندور، مورن) و پنج کلون ایرانی (5–PI396156،PI397045–15 ،PI397097–2 ،PI397082–2 ، PI396124) در گلخانه ای در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری تاریکی: روشنایی (14:10) مطالعه شد. برای آزمایش های با حق انتخاب، قفس هایی با ابعاد 1×1×1.5 متر انتخاب و داخل آن یک گلدان حاوی یک بوته از هر کدام از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه در یک ردیف دایره ای چیده شدند و 12 جفت حشره کامل یکروزه داخل قفس رهاسازی گردید. پس از گذشت یک هفته، تعداد دالان های ایجاد شده و تعداد لارو زنده روی یک بوته شمارش شد. نتایج نشان داد که در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه کمترین درصد برگچه های آسیب دیده و کمترین تعداد لارو زنده (5.1 و 4.8 عدد) روی 2–PI397097 مشاهده گردید. در آزمایش های بدون حق انتخاب، طول دوره نشوونمای لاروی و شفیرگی، درصد بقای لاروی و شفیرگی، وزن شفیره ها و پارامترهای رشد جمعیت آفت با پرورش روی برگ های هر یک از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه سیب زمینی تعیین گردید. طول دوره نشوونمای لاروی، شفیرگی و مدت زمان یک نسل آفت روی 2–PI397097 در مقایسه با سایر ژرم پلاسم های مورد مطالعه به طور معنی داری بیشتر بود. کمترین وزن شفیرگی، کمترین درصد بقای لاروی و نیز کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (0.076) و نرخ متناهی جمعیت (1.079) روی 2–PI397097 مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کلون 2–PI397097 در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه سیب زمینی کمترین مطلوبیت غذایی را نسبت به بید سیب زمینی دارد.

۵ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys: phaeothripidae
اطلاعات انتشار: نامه انجمن حشره شناسي ايران، خرداد, دوره  ۳۳ , شماره  ۱ (پياپي ۵۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تریپس گندم،Haplothrips tritici Kurd. ، یکی از آفات مهم محصول گندم، Triticum aestivum L.، در منطقه اردبیل است. کشت نواری گندم و یونجه، Medicago sativa L.، راه کار مناسب برای افزایش کارایی عوامل بیوکنترل تریپس گندم می باشد. در این پژوهش، تراکم جمعیت تریپس گندم و تنوع و فراوانی گونه های شکارگر آن در کشت نواری گندم و یونجه (سه ساله) و تک کشتی گندم طی بررسی های مزرعه ای در سال های 1389 و 1390 تعیین شد. نمونه برداری ها در هر دو سیستم کشت گندم، از مرحله رشدی به ساقه رفتن تا رسیدگی انجام شد. در هر نوبت نمونه برداری، تعداد تریپس گندم و هر کدام از شکارگرها به ازای یک گیاه ثبت شد. تراکم جمعیت تریپس گندم در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم در هر دو سال مورد مطالعه به طور معنی داری کم تر بود. پنج گونه شکارگر در تک کشتی گندم و 15 گونه ی شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه ثبت شد. شاخص تنوع شانون برای گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم به طور معنی داری بیش تر بود. مقدار شاخص شباهت موریسیتا– هورن بین دو سیستم کشت گندم 0.842 محاسبه شد. تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم بیش تر بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری گندم و یونجه باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرها و کاهش تراکم جمعیت تریپس گندم می شود. کمی کردن تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در مزارع گندم گام مهمی در مدیریت تریپس گندم می باشد.

۶جدول زندگی و خصوصیات تولیدمثلی کنه دولکه ای (Tetranychus urticae (Tetranychidae: Acari روی ارقام مختلف گل رز
اطلاعات انتشار: مديريت آفات كشاورزي، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کنه دو لکه ای با نام علمی Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) از گونه های بسیار مهم و پلی فاژ در بسیاری از نقاط دنیا بوده و به عنوان یک آفت جدی روی اغلب گیاهان زینتی از جمله گل رز مطرح است. در این تحقیق پارامترهای تولیدمثلی این آفت روی 10 رقم گل رز Rosa sp. شامل Valentine، Pink، Yellow، Roulette، Tea، Marusya، Cool water، Dolcevita، Bella vita و Orange در اتاقک رشد و در شرایط دمای 24±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ناخالص و نرخ خالص باروری بین ارقام مختلف گل رز به طور معنی داری متفاوت بود. بیشترین نرخ ناخالص و خالص باروری روی رقم Pink (به ترتیب 113.86±11.50 و 84.64±8.10) تخم به دست آمد. همچنین بیشترین مقدار نرخ ناخالص و خالص زادآوری روی رقم Pink (به ترتیب 94.89±9.57 و 70.54±7.50) تخم مشاهده شد. تفاوت معنی داری از نظر تعداد تخم های گذاشته شده توسط هر ماده در هر روز و میانگین تخم های بارور گذاشته شده توسط هر ماده در هر روز روی ارقام مختلف گل رز وجود داشت و بیشترین مقدار این پارامترها روی رقم Orange و کمترین آنها روی رقمCool water  مشاهده شد. بیشترین مقدار امید به زندگی در زمان ظهور کنه های بالغ روی رقم Pink و کمترین مقدار آن روی رقم Bella vita بود. بر اساس نتایج حاصل میتوان نتیجه گیری کرد که رقم Pink در میان ارقام مورد مطالعه مطلوب ترین میزبان برای تولیدمثل کنه دولکه ای می باشد.

۷اثر تغذیه از گرده گیاهان مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر (Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae
اطلاعات انتشار: مديريت آفات كشاورزي، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
گرده گیاهان مختلف منبع غذایی مکمل یا جایگزین برای بسیاری از شکارگرها می باشد. در این تحقیق، اثر چهار رژیم غذایی مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر Orius laevigatus در دمای 2±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تخم بید آرد + گرده ذرت، تخم بید آرد + گرده آفتابگردان، تخم بید آرد + گرده شقایق و تخم بید آرد (بدون گرده) بود. سن شکارگر برای یک نسل روی هر یک از رژیم های غذایی به صورت جداگانه پرورش داده شده و از نتاج آن ها برای انجام آزمایش استفاده شد. پوره های سن اول تازه ظاهر شده شکارگر به صورت انفرادی به داخل ظروف پلاستیکی کوچک منتقل شدند. پوره ها به صورت جداگانه روی هر یک از رژیم های غذایی پرورش داده شدند. حشرات کامل تازه ظاهر شده به صورت جفت نر و ماده به ظروف پلاستیکی شفاف منتقل شده و روی همان رژیم غذایی پرورش داده شدند. در همه تیمارها از غلاف لوبیا سبز به عنوان منبع تامین رطوبت و بستر تخم ریزی شکارگر استفاده شد. تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده به صورت روزانه شمارش و ثبت شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) سن شکارگر در تغذیه از رژیم های غذایی تخم بید آرد + گرده ذرت (0.1909 بر روز) و تخم بید آرد + گرده آفتابگردان (0.1840 بر روز) به طور معنی داری بیشتر از تخم بید آرد + گرده شقایق (0.1554 بر روز) و تخم بید آرد (0.1626 بر روز) بود. مقادیر نرخ خالص تولیدمثل (R0) شکارگر از 70.94 (ماده بر ماده بر نسل) در تغذیه از تخم بید آرد + گرده ذرت تا 24.95 (ماده بر ماده بر نسل) روی تخم بید آرد + گرده شقایق متغیر بود. تفاوت در مقادیر نرخ متناهی افزایش جمعیت (?)، مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) نیز بین تیمارها معنی دار بود. این تحقیق نشان داد که گرده ذرت و آفتابگردان سبب افزایش زادآوری سن شکارگر O. laevigatus شده و می تواندبرای پرورش این شکارگر مورد استفاده قرار گیرد.

۸مقایسه آماره های جدول زندگی بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae روی پنج رقم گوجه فرنگی اهلی
اطلاعات انتشار: دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران)، بهار و تابستان, دوره  ۴۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹

۹دموگرافی شب پره پوست خوار میوه پسته (Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران)، پاييز و زمستان, دوره  ۴۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پسته یکی از مهم ترین محصولات باغی کشور است. در سال های اخیر، شب پره پوست خوار میوه پسته، Arimania komaroffi به صورت یکی از آفات مهم و خسارت زای این محصول درآمده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه پارامترهای رشد، و جدول زندگی و تولیدمثلی این آفت روی سه رقم بسیار معمول و با بیشترین سطح زیرکشت، شامل اوحدی، کله قوچی و احمدآقایی بود. برای این منظور، آزمایش دموگرافی این آفت در شرایط 27.5±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در اتاقک رشد انجام گرفت. بر اساس نتایج، بیشترین طول دوره مرحله نابالغ این آفت روی رقم احمدآقایی و معادل 50.37 روز بود. نرخ ناخالص زادآوری روی سه رقم اوحدی، کله قوچی و احمدآقایی به ترتیب 50.65، 44.99 و 27.14 تخم به ازای هر حشره ماده بود. نرخ خالص زادآوری روی رقم اوحدی از نظر آماری با رقم احمدآقایی اختلاف معناداری نشان داد. کمترین تعداد تخم گذاشته شده به ازای هر ماده در هر روز با تغذیه از رقم احمدآقایی به دست آمد و با رقم اوحدی اختلاف معناداری داشت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ ذاتی تولد (b) و نرخ متناهی افزایش جمعیت(l)  این آفت با تغذیه از رقم احمدآقایی کمترین مقدار بود و با مقادیر این پارامترها روی رقم اوحدی اختلاف معناداری نشان داد. همچنین طولانی ترین متوسط مدت زمان یک نسل روی رقم احمدآقایی مشاهده شد. بنابراین رقم احمدآقایی نسبت به دو رقم دیگر، حساسیت کمتری به آفت دارد.

۱۰تاثیر کشت نواری چغندرقند– یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم بلند چغندرقند، (Lixus incanescens (Col.: Curculionidae، و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن
اطلاعات انتشار: نامه انجمن حشره شناسي ايران، , دوره  ۳۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
خرطوم بلند چغندرقند، Lixus incanescens Boheman، یکی از آفات مهم چغندرقند، Beta vulgaris L.، در بیشتر نقاط ایران است. کشت نواری چغندرقند و یونجه، Medicago sativa L.، راه کار مناسبی برای افزایش کارایی عوامل بیوکنترل خرطوم بلند چغندرقند می باشد. در این پژوهش تراکم جمعیت خرطوم بلند چغندرقند و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن در کشت نواری چغندرقند– یونجه و سیستم تک کشتی چغندرقند طی بررسی های مزرعه ای در سال های 1391 و 1392 در شهرستان جوین، استان خراسان رضوی مطالعه شد. در هر تاریخ نمونه برداری فراوانی خرطوم بلند چغندرقند و دشمنان طبیعی آن به ازای یک گیاه شمارش و یادداشت شدند. تراکم جمعیت خرطوم بلند چغندرقند در سیستم کشت نواری در مقایسه با سیستم تک کشتی در هر دو سال مورد مطالعه به طور معنی داری کمتر بود. زنبور پارازیتویید لارو Bracon intercessor Nees در هر دوسیستم کشت، هفت گونه شکارگر تخم در سیستم کشت نواری و سه گونه شکارگر تخم در سیستم تک کشتی جمع آوری و شناسایی شدند. درصد پارازیتیسم لاروها و تراکم هر یک از شکارگرها در سیستم کشت نواری به طور معنی داری بیشتر از سیستم تک کشتی بود. شاخص تنوع گونه ای Shannon برای دشمنان طبیعی در کشت نواری در مقایسه با سیستم تک کشتی بیشتر بود. مقدار شاخص شباهت Morisita–Horn برای ترکیب گونه ای دشمنان طبیعی بین دو سیستم کشت چغندرقند 0.923 به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری چغندرقند– یونجه باعث افزایش تنوع گونه ای دشمنان طبیعی خرطوم بلند چغندرقند و کاهش تراکم جمعیت L. incanescens شد. کمی کردن تعداد و فراوانی گونه های دشمنان طبیعی در مزارع چغندرقند گام مهمی در مدیریت خرطوم بلند چغندرقند می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه