توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل ریوی و عوامل موثر بر آن (1389–1384)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۵ , شماره  ۱ (پياپي ۶۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: امروزه یکی از مشکلات اساسی درمان بیماری سل موضوع مقاومت دارویی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مقاومت دارویی سویه های مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران مبتلا به سل ریوی نسبت به داروهای ضد سل و عوامل موثر در آن طراحی شده است.مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی، تمام بیماران مسلول تحت پوشش مرکز بهداشت استان مرکزی (917 نفر) بین سال های 1384 تا 1389 وارد مطالعه شدند. از تمام بیماران مبتلا به سل ریوی مقاوم به درمان طی این سال ها کشت و آنتی بیوگرام با روش استاندارد (proportional) به عمل آمد. نهایتا با مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزار SPSS عوامل موثر بر مقاومت دارویی شناسایی شدند.یافته ها: در این بررسی میزان مقاومت کلی در بیماران اسمیر مثبت7.3  درصد بود. میزان سل مقاوم به چند دارو معادل 4.3 درصد بود. 0.5 درصد بیماران اسمیر مثبت به هر پنج دارو مقاوم بودند. مقاومت دارویی در طی این سال ها روند افزایشی داشته است. بیشترین مقاومت مربوط به ایزونیازید (68.8 درصد) و بعد از آن به ترتیب ریفامپین (62.5 درصد)، پیرازینامید (25 درصد)، اتامبوتول (21.9 درصد) و استرپتومایسین (21.9 درصد) بود. بیشترین میزان مقاومت در گروه سنی 15 تا 45 سال بود. بروز مقاومت با جنس مذکر، درجه مثبت بودن اسمیر، عود سل و ابتلا به HIV مرتبط بود.نتیجه گیری: بررسی مقاومت دارویی سویه های مایکوباکتریوم مورد مطالعه در طی 6 سال نشان گرآن است که روند آن رو به افزایش بوده و به همین دلیل توجه دقیق جهت جلوگیری از به وجود آمدن سویه های مقاوم و انتشار آن ضروری است.

۲اعتبار تشخیصی تست های سرولوژی رایج در بروسلوز
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۶ (ويژه نامه ۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: بروسلوز بیماری مشترک بین انسان و دام است که کنترل آن به میزان شیوع بیماری در جمعیت دامی وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه حساسیت و ویژگی تست های رایج تشخیص بروسلوز می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی، 297 نمونه سرم از یک گله دام که سابقه سقط جنین داشتند تهیه و از نظر تست های رایت، رزبنگال، –2 مرکاپتواتانل، فیکساسیون کمپلمان و الایزا مورد آزمایش قرار گرفتند. هم چنین از نمونه های مثبت سرمی، غدد لنفافی و ارگان هایی که احتمال آلودگی می رفت نمونه کشت میکروبی تهیه گردید.یافته ها: در مجموع از تعداد 297 نمونه آزمایش شده با روش های فوق، حساسیت تست های رایت، رزبنگال، 2– مرکاپتواتانل، فیکساسیون کمپلمان و الایزا به ترتیب 89، 81.5، 75.3، 89.7 و 93.2 درصد تعیین گردید و ویژگی تست ها به ترتیب 97.4، 94، 96، 98 و 99.3 درصد تعیین شد.نتیجه گیری: این بررسی مشخص می کند تست های الایزا، فیکساسیون کمپلمان و رایت از سایر تست ها حساسیت بیشتری دارند. هم چنین در این مطالعه تست الایزا به عنوان حساس ترین و اختصاصی ترین تست تشخیصی سرولوژیک بروسلوز شناخته شد.

۳کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۵۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: مطالعه حاضر ضمن بررسی کیفیت زندگی کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک، اطلاعات پایه جهت انجام مداخلات برای ارتقا کیفیت زندگی کارکنان مذکور به عمل خواهد آوردمواد و روش ها: این مطالعه از نوع تحلیلی – مقطعی است که به منظور تعیین کیفیت زندگی برروی 300 نفر از کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (SF–36) و پرسش نامه جمع آوری اطلاعات دموگرافیک افراد بود.یافته ها: از تعداد 275 نفرکه به پرسش نامه ها پاسخ کامل داده بودند 127 نفر (2\46 درصد) را کارکنان ستادی و 148 نفر(8\53 درصد) را کارکنان بیمارستان ها تشکیل می دادند. میانگین سنی و سابقه کاری افراد شرکت کننده در این مطالعه به تر تیب02\779\36 و 39\729\12 سال بود. میانگین ابعاد مختلف کیفیت زندگی در کارمندان ستادی به طور معنی داری بیشتر از کارمندان بیمارستانی بود (P<0.05). از نظر حیطه های عملکرد جسمی، نشاط، عملکرد اجتماعی، سلامت عمومی، سلامت جسمی و سلامت روانی اختلاف معنی داری بین وضعیت های مختلف استخدامی پرسنل وجود داشت. بین دو جنس زن و مرد از نظر فاکتور های محدودیت جسمی، درد جسمی، نشاط، سلامت روان، سلامت جسمی و سلامت روانی اختلاف معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: میانگین ابعاد مختلف کیفیت زندگی در کارمندان بیمارستانی کمتر از کارمندان ستادی و در زنان کمتر از مردان بود. بررسی علل این اختلاف خود با انجام مطالعات اختصاصی و طولی میسر می باشد. به نظر می رسد محیط کاری و شرایط آن و هم چنین وضعیت استخدامی افراد و آینده شغلی آنها از عوامل مهم و تاثیر گذار برروی کیفیت زندگی باشد.

۴رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان های شهر اراک 1388
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۵۰)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به شغل خویش اطلاق می گردد. با توجه به نقش کلیدی کارکنان بیمارستان ها در ارایه خدمات بهداشتی به بیماران، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان مراکز درمانی شهر اراک طراحی گردید.مواد و روش ها: مطالعه ای توصیفی بر روی 702 نفر از کارکنان بیمارستان های شهر اراک که به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ بود و رضایت شغلی در سه سطح طبقه بندی گردید.یافته ها: بررسی نتایج در هشت حیطه نشان دادکه رضایت شغلی اکثر کارکنان از شرایط محل کار (2\75 درصد)، ارتباط با همکاران(49 درصد)، حقوق و مزایا (1\75 درصد)، موقعیت شغلی (5\60 درصد)، امنیت شغلی (6\64 درصد)، نظارت و سرپرستی (0\64 درصد)، سیاستگذاری مدیریتی (2\59 درصد) و ارتباط زندگی شخصی (7\65 درصد) در سطح متوسط بوده است و در مجموع 2\82 درصد کارکنان رضایت کلی شغلی در حد متوسط داشتند.بیشترین رضایت شغلی مربوط به ارتباط با همکاران و کمترین رضایت از مزایای سختی کار، برقراری عدل و انصاف و عدم وجود تبعیض و امکانات رفاهی بود. آزمون آماری مجذور کای بین جنس، تحصیلات، نوع استخدام، شغل و شیفت کاری ارتباط معنی داری نشان داد.نتیجه گیری: در مجموع رضایت کلی افراد درحد متوسط بود. افزایش و پرداخت به موقع کارانه ها و مزایای سختی کار و ایجاد امکانات رفاهی جهت بهبود رضایت شغلی این قشر ضروری می باشد.

۵تعیین گروه های اصلی ژنتیکی سویه های کلینیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول استان مرکزی از طریق تعیین پلی مورفیسم در ژن های gyrA و katG
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، مهر, دوره  ۱۵ , شماره  ۵ (پياپي ۶۴)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: تمام اعضای میکوباکتریوم توبرکلوزیس به سه گروه ژنتیکی مختلف بر اساس پلی مورفیسم در دو ژن katG و gyrA تقسیم می شوند. تعیین سویه های متعلق به هر گروه و به ویژه تشخیص سریع آن، دارای اهمیت ویژه اپیدمیولوژیک است. هدف این تحقیق، تعیین گروه های اصلی ژنتیکی سویه های کلنیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، سی و سه نمونه خلط از بیماران مسلول استان مرکزی جمع آوری و پس از کشت، مورد جداسازی DNA با استفاده از Chelex 100 قرار گرفت. شناسایی نمونه ها با تشخیص ژن katG با کمک PCR انجام و تائید گردید. موتاسیون در کدون KatG463 با کمک RFLP انجام شد. قطعه 620 bp از ژنkatG و 194bp از ژن gyrA تکثیر و تعیین ترادف شد.یافته ها: جستجو و تکثیر قطعه 620–bp ژن katG، روش مناسبی برای تائید مولکولی در تشخیص باکتری بود. این مساله از نظر فنوتیپی نیز انطباق کامل نشان داد. از میان 33 ایزوله مورد مطالعه، دوازده نمونه، گروه ژنتیکی 1، پانزده نمونه گروه ژنتیکی 2 و شش نمونه گروه ژنتیکی 3 را نشان دادند. بدین ترتیب فراوانی گروه دو به عنوان گروه غالب سویه ها در استان مرکزی با فراوانی معادل 45.5 درصد مشخص گردید.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیان گر رخداد گروه دو با فراوانی بیشتر در میان سویه های کلنیکی استان مرکزی می باشند. این مساله با حساس بودن این سویه ها به آنتی بیوتیک های رایج، انطباق داشته و درخور توجه می باشد. در این تحقیق کاربرد سه گانه تست ارائه شده در تعیین هم زمان گروه های ژنتیکی، ماهیت باکتری و مقاومت به ایزونیازید اثبات گردید.

۶انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس های جدا شده از بیماران سل ریوی استان مرکزی به روش PGRS–RFLP
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، آبان, دوره  ۱۵ , شماره  ۶ (پياپي ۶۵)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: سل معضلی قدیمی است که هم اکنون به عنوان چالشی جدید مطرح شده و با توجه به همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمره 22 کشور دارای بیشترین شیوع سل در دنیا هستند ضرورت توجه بیش از پیش ما را به این بیماری متذکر می کند. بنابراین به منظور آگاهی از اپیدمیولوژی مولکولی سل و بررسی میزان تنوع ژنتیکی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در استان مرکزی، مطالعه حاضر انجام پذیرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد 57 نمونه خلط از بیماران سل ریوی اسمیر مثبت مراجعه کننده به مرکز بهداشت و درمان استان مرکزی، بر روی محیط های اختصاصی کشت داده شدند. سپس DNA ژنومیک جدایه ها طبق پروتکل استاندارد سازمان بهداشت جهانی استخراج گردید و با استفاده از روش PCR تعلق این جدایه ها به کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تایید گردید، سپس DNA ژنومیک توسط آنزیم های PvuII و AluI مورد هضم آنزیمی قرار گرفت و محصول هضم، الکتروفورز شده و قطعات DNA از طریق ساترن بلاتینگ به غشاء نایلونی با شارژ مثبت منتقل گردیدند و سپس هیبریداسیون با پروب PGRS انجام پذیرفت. در خاتمه قطعات هیبرید شده با استفاده از واکنش آنزیمی شناسایی و مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: در طی تایپینگ این جدایه ها به روش RFLP، با استفاده از دو آنزیم PvuII و AluI و پروب PGRS، گستره وسیعی از تنوع ژنتیکی نمایان گردید به طوری که به ترتیب 50 و 45 تیپ ژنتیکی شناسایی شد.نتیجه گیری: با توجه به تنوع بالای PGRS در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می توان نتیجه گیری کرد که در جمعیت مورد بررسی اکثر افراد با منشا متفاوت به بیماری سل مبتلا شده اند، بنابراین فعال شدن مجدد عفونت نقش بیشتری را در گسترش بیماری سل در استان مرکزی داشته است.

۷بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدل SERVQUAL در سال 1390
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، آذر, دوره  ۱۵ , شماره  ۷ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی برای بهبود کیفیت است. مطالعات نشان می دهد مشتریان به لحاظ تماس نزدیک با ارائه دهندگان خدمت و مشارکت در فرایند خدمت، در موقعیت مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات هستند. لذا این مطالعه با هدف سنجش کیفیت خدمات بر اساس ادراک و انتظار بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سطح شهر اراک صورت گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق به صورت مقطعی بر روی 260 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سطح این شهر انجام پذیرفت و از ابزار سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات استفاده شد. روائی و پایائی ابزار مذکور در مطالعات داخل و خارج از کشور تائید شده بود.یافته ها: نتایج نشان می دهد در همه ابعاد کیفیت، ادراک کیفیت (کیفیت موجود) بر انتظارات از کیفیت (وضع مطلوب بیماران) پیشی نگرفته اند یا با آن منطبق نیست. بیشترین ضعف در ابعاد مختلف کیفیت، مربوط به بعد دسترسی به خدمات بود.نتیجه گیری: نمرات منفی کیفیت خدمات نشان گر آن است که نیاز به بهبود کلیه ابعاد کیفیت خدمات در بیمارستان ها وجود داشته است. به همین دلیل پیشنهاد می شود مدیران برای کاستن شکاف کیفی موجود، به نیازهای بیماران و ارائه مطلوب خدمات توجه بیشتری نمایند.

۸مقایسه روش PCR–RFLP با روش های بیوشیمیایی در تشخیص عوامل سل ریوی انسانی
اطلاعات انتشار: دنياي ميكروب ها، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲ (پياپي ۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: بیماری سل هنوز هم یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در بسیاری از کشورها است. کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس از مجموعه ای از باکتری ها با شباهت ژنتیکی زیاد تشکیل شده است که با توجه به طولانی بودن زمان کشت تعیین هویت آن ها بسیار مشکل است. هدف از این پژوهش، ارزیابی روش PCR–RFLP برای افتراق مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس و مایکوباکتریوم بویس و مقایسه نتایج آن با آزمون های بیوشیمیایی است.مواد و روش ها: 68 نمونه خلط از بیماران سل ریوی با اسمیر مثبت از مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی جمع آوری و در محیط کشت های اختصاصی کشت شد. همچنین 10 جدایه مایکوباکتریوم بویس مربوط به مناطق مختلف ایران و 6 سویه استاندارد مایکوباکتریوم برای مقایسه استفاده گردید. پس از انجام تست های بیوشیمیایی، آزمون PCR بر اساس ژن کاذب oxyR انجام گرفت. سپس الگوی برش محصول تکثیر یافته با استفاده از آنزیم AluI مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در همه جدایه های انسانی مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس یک قطعه و در جدایه های گاوی 3 قطعه پس از برش توسط آنزیم مشاهده شد. از نمونه های مورد پژوهش تنها در یک مورد مایکوباکتریوم بویس تشخیص داده شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون PCR–RFLP با نتایج حاصل از تست های بیوشیمیایی هماهنگی 100% داشت.نتیجه گیری: روش PCR–RFLP روشی سریع و دقیق به منظور افتراق مایکوباکتریوم بویس از سایر اعضای کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس می باشد و می تواند در تشخیص اولیه و درمان مورد استفاده قرار گرفت.

۹بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1392
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، مهر, دوره  ۱۶ , شماره  ۷ (پياپي ۷۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۰بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش های مولکولی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته اول مرداد, دوره  ۳۱ , شماره  ۲۳۹، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۱سل خارج ریوی و مقایسه آن با سل ریوی در استان مرکزی (1390–1380)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، مرداد, دوره  ۱۶ , شماره  ۵ (پياپي ۷۴)، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲عوامل خطر شکست درمان و عود در تب مالت
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، تير, دوره  ۱۷ , شماره  ۴ (پياپي ۸۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف :شکست درمان و عود یکی از مشکلات عمده در درمان و کنترل تب مالت است. این مطالعه به منظور تعیین عوامل خطر شکست درمان و عود در بیماران تحت درمان بروسلوز انجام شده است. روش کار :در این مطالعه توصیفی–تحلیلی آینده نگر تعداد 72 بیمار با تشخیص بروسلوز حاد مورد مطالعه قرار گرفت. این بیماران در طی درمان و تا شش ماه از اتمام درمان مورد پی گیری قرار گرفته و بیماران مبتلا به شکست درمان وعود مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران 40.0±16.5 سال بود. از نظر شکست درمان 6.9 درصد و از نظر موارد عود بیماری تا پایان ماه نهم از شروع درمان 12.5 درصد عود علائم همراه با افزایش تیتر تست های سرولوژیک داشتند و 80.6 درصد درمان موفق داشتند. در این مطالعه جنس مذکر(p=0.026)، تماس شغلی (p=0.005)، تاخیر درمان کمتر از دو هفته (p=0.016)، وجود هپاتواسپلنومگالی (p=0.003)، ترومبوسیتوپنی(023.0=(p، 2+ £CRP (p=0.017) و رایت1.320£ و1.160£2–ME  در پایان هفته ششم درمان (p=0.004 وp=0.010 ) به عنوان عوامل خطر بروز شکست درمان و عود بیماری بروسلوز مشخص گردید. نتیجه گیری: تشخیص و درمان عود و شکست درمان بروسلوز حاد به درستی روشن نمی باشد لذا پیش بینی عود ممکن است در پیش گیری از عود و درمان موثر بیماران مفید باشد.

۱۳استفاده از روش CURB–60 و CRB–60 در تعیین پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه سالمندان
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته چهارم فروردين, دوره  ۳۲ , شماره  ۲۷۵، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: با توجه به افزایش میزان مرگ و میر ناشی از پنومونی در افراد سالمند، استفاده از مدل ساده تر برای تعیین پیش آگهی پنومونی می تواند به کاهش میزان مرگ و میر در این گروه سنی بیانجامد. هدف این مطالعه، تعیین اعتبار مدل (Confusion, uremia, respiratory rate, blood pressure, and age ³ 60 years) CURB–60 و مدل (Confusion, respiratory rate, blood pressure, and age ³ 60 years) CRB–60 و مقایسه آن با مدل های (Pneumonia severity index) PSI و CURB–60 و CRB–60 بود.روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی– مقطعی بود که در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی اراک به انجام رسید. اطلاعات 141 بیمار 60 سال و بالاتر مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P³0.050 معنی دار تلقی شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران در این مطالعه، 68.9±7.6 و میانه 65 سال بود. 76 بیمار (53.9 درصد) مذکر و نسبت جنسی مرد به زن 1.17 بود، 71.6 درصد بیماران ساکن شهر بودند. شایع ترین بیماری های همراه بیماری های قلبی– عروقی (37.6 درصد) بود. شایع ترین علامت رال و رونکای (92.2 درصد) و هپپوترمی یا هیپرترمی (88.7 درصد) بود. از نظر بهبودی روز سوم حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت مدل PSI (Pneumonia severity index) و CURB–60 بیشتر از سایر مدل ها بود و از نظر بستری در ICU (Intensive care unit) تا روز چهاردهم و مرگ تا روز سی ام بیشترین ارزش اخباری مثبت مربوط به مدل CURB–65 و CRB–60 بود.نتیجه گیری: برای تعیین شدت و پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه در سالمندان، می توان از مدل CURB–60 و مدل CRB–60 استفاده نمود.

۱۴ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان– استیل سیستئین
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، خرداد, دوره  ۱۷ , شماره  ۳ (پياپي ۸۴)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: اهمیت حفظ کارکرد افراد و افزایش کیفیت زندگی بیماران مسلول ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف به کار گیری درمان کمکی ان– استیل سیستئین برای بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سل انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور بوده که بر روی 88 نفر از بیماران با سن بالای 50 سال در استان مرکزی طی مدت 15 ماه که کاندید شروع درمان ضد سل بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه فرم کوتاه کیفیت زندگی (12–SF) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون های تی، کای اسکوئر، من ویتنی و آنووا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: این مطالعه نشان می دهد دو گروه قبل از مداخله از نظر ویژگی های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند ولی از نظر کیفیت زندگی در پایان ماه اول گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد از نظر نمره خرده مقیاس جسمی (0.0068=p) و نمره خرده مقیاس روانی (0.0284=p) و نمره کل کیفیت زندگی (0.0112=p) از وضعیت بهتری برخوردار بودند. هم چنین بررسی ما نشان داد بین متغیرهای سن (0.0331=p)، مدت ابتلا به بیماری (0.0416=p)، میانگین CRP (p=0.0234) و نوع سل (0.0372=p) با نمره کل کیفیت زندگی در پایان ماه اول در گروه مداخله ارتباط معنی دار وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان امیدوار بود با استفاده از تلفیق درمان کمکی ان استیل سیستئین با درمان های استاندارد سل موجب بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید زندگی بیماران شد.

۱۵ویژگی های آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تب مالت و ارتباط آن با تیتر آزمایش رایت
اطلاعات انتشار: طب جنوب، آذر و دي, دوره  ۱۷ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه: یکی از ویژگی های تب مالت تنوع در تظاهرات آزمایشگاهی بیماران مبتلا می باشد. هدف این مطالعه بررسی این تنوع و تعیین ارتباط بروز آنها با تیتر آزمایش رایت بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی و مقطعی بر روی 189 بیمار مبتلا به تب مالت در شهر اراک در سال 1390 انجام گردید. معیارهای تشخیص بیماری حد اقل تیتر آگلوتیناسیون رایت 1.80 و 2– مرکاپتواتانل 1.40 و علائم بالینی سازگار با بروسلوز بود. داده ها بر اساس پرونده بیماران استخراج و سپس با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از تعداد 189 بیمار مورد بررسی 67.8 درصد مذکر بودند و میانگین سنی در مردان 23.3±37.8 و در زنان 15.3±36.9 بود. میزان سدیمانتاسیون (ESR) ساعت اول در 44.5 درصد بین 40–21 بود. میزان پروتئین واکنشی (CRP) در 45 درصد بیماران در حد +2 و بالاتر بود. لکوپنی در 9 درصد، آنمی 19 درصد، ترومبوسیتوپنی 7.4 درصد دیده شد. در 27.8 درصد شمارش سلولی ارجحیت با لنفوسیت بود و در 7.5 درصد بیماران آئوزینوفیلی بیش از 5 درصد داشتند. در 4.8 درصد آنمی همراه با لکوپنی و 1.6 درصد پان سیتوپنی وجود داشت. در این بررسی ارتباطی بین میزان تیتر رایت با جنس، میزان سدیمانتاسیون بروز لکوپنی، ترومبوسیتوپنی و آنمی وجود نداشت (P>0.05). ولی بین تیتر رایت با CRP کیفی+ 2 و بالاتر (P=0.0001) و سن بیشتر از 45 سال (P=0.017) ارتباط معنی دار بود.نتیجه گیری: عوارض هماتولوژیک به صورت آنمی، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی در بیماری تب مالت بروز می کند ولی ارتباطی بین بروز این تظاهرات با تیتر رایت در بیماران وجود ندارد.

۱۶تایپینگ ملکولی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران در استان مرکزی
اطلاعات انتشار: طب جنوب، مهر و آبان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه: RFLP–IS6110 یک روش کامل و استاندارد برای ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تعیین تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در استان مرکزی و همچنین شناسایی نحوه انتقال بیماری در این منطقه بوده است.مواد و روش ها: نتایج یافته های آزمایش RFLP بر روی 42 نمونه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جمع آوری شده از استان اراک آنالیز شد. DNA جمع آوری شده از ایزوله ها مورد هضم آنزیمی توسط Pvu II قرار گرفته و در نهایت هیبریدیزاسیون با استفاده از پروب IS6110 انجام شد.یافته ها: بر اساس تعداد کپی IS6110، ایزوله ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند 1– فاقد کپی های2 IS6110 – تعداد کپی های اندک (2–1) 3– دارای تعداد کپی های متوسط (5–3) 4– دارای تعداد کپی های بالا (17–6). در این مطالعه بررسی تعداد کپی بیشتر از 17 در هر یک از ایزوله های بررسی شده دیده نشد. 72 درصد از ایزوله ها دارای کپی های بالا IS6110،10  درصد از ایزوله ها دارای تعداد کپی های متوسط IS6110، 10 درصد از ایزوله ها دارای تعداد کپی اندک IS6110 و 5 درصد از ایزوله ها فاقد کپی های IS6110 بودند.نتیجه گیری: روش انگشت نگاری ژنومی RFLP–IS6110، به فهم بهتر ما از ارتباطات اپیدمیولوژیکی در موارد توبرکلوزیس کمک شایانی می نماید. با این تکنیک می توان فعال شدن مجدد عفونت در استان را تخمین زد. در مطالعه حاضر کنونی قرار گرفتن سویه ها در خوشه های جداگانه، نشان دهنده فعال شدن مجدد عفونت نهفته توبرکلوزیس در این منطقه است.

۱۷مقایسه ویژگی های اپیدمیولوژیک، علایم بالینی و آزمایشگاهی اپیدیدیموارکیت بروسلایی با دیگر علل اپیدیدیموارکیت باکتریال
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، آذر و دي, دوره  ۲۰ , شماره  ۸۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: بروسلوز بیماری مشترک انسان و حیوان می باشد که می تواند بسیاری از اعضا و بافت ها را درگیر کند. اپیدیدیموارکیت بروسلایی یکی از عوارض موضعی بروسلوز می باشد هدف این مطالعه مقایسه ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی اپیدیدیموارکیت بروسلایی و اپیدیدیموارکیت غیراختصاصی بود.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی– مقطعی بر روی دو گروه از بیماران مبتلا به اپیدیدیموارکیت بروسلایی و اپیدیدیموارکیت غیراختصاصی در بیمارستان ولی عصر اراک طی سال های 1385 تا 1390 انجام شد. 40 بیمار مبتلا به اپیدیدیموارکیت بروسلایی با 40 بیمار مبتلا به اپیدیدیموارکیت باکتریال (غیر بروسلایی) مقایسه شدند و نتایج با استفاده از روش Student T test و Mann–Whitney U test و آزمون Chi–Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه از نظر سنی (p=0.82)، وجود تب (p=0.17)، سابقه دستکاری ارولوژیک (p=0.23)، افزایش (p=0.28) ESR و (p=0.45) CRP تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد؛ ولی از نظر وجود تورم و درد مفاصل p=0.02)، افزایش گلبول های سفید (p<0.05)، پیوری (p=0.002) علایم ادراری شامل شوزش و تکرر ادرار (p=0.004)، وجود تعریق (p<0.05) و محل سکونت (p=0.004) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده گردید.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که وجود اپیدیدیموارکیت بدون علایمی نظیر دیزوری، فرکونسی، لوکوسیتوز و پیوری احتمالا به نفع اپیدیدیموارکیت بروسلایی است و در مناطق اندمیک بروسلوز به نظر می رسد پزشکان بتوانند از این یافته ها در تشخیص و درمان سریع تر اپیدیدیموارکیت بروسلایی استفاده کنند.

۱۸تعیین ساختار ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش MIRU–VNTR
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۷ , شماره  ۱ (پي در پي ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: روش MIRU–VNTR به یکی از فراگیرترین روش های استاندارد شده ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس تبدیل شده است. این مطالعه به منظور تعیین ساختار ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش MIRU–VNTR و نیز تعیین نقش اعضای دیگر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در ایجاد بیماری سل انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 53 جدایه حاصل از کشت باکتریایی نمونه های خلط و لاواژ معدی بیماران مشکوک به بیماری سل انجام شد. به منظور تعیین هویت جدایه ها در ابتدا از آزمون های 16S rRNA و Rv Typing و در مرحله بعد از آزمون RD typing استفاده شد. سپس با به کارگیری 12 لوکوس شناخته شده MIRU–VNTR typing ژنوتایپ جدایه ها مشخص گردید.یافته ها: در مجموع 44 تیپ ژنتیکی مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 13 جدایه در 4 تیپ ژنتیکی به صورت مشترک یک ژنوتیپ را از خود نشان دادند و 40 تیپ ژنتیکی هر کدام فقط توسط یک جدایه نمایش داده شدند. در مقایسه میان لوکوس های 12 گانه MIRU–VNTR از نظر قدرت تفریق مشخص گردید MIRU–26 با 7 آلل قدرتمندترین توان افتراق میان جدایه ها را از خود نشان داده است. به طوری که Simpson’s diversity index در این لوکوس عدد 0.767 بود. به جز یک جدایه با هویت مایکوباکتریوم بوویس، 52 جدایه دیگر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بودند. هیچ یک از نمونه ها به سایر اعضای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس آلوده نبودند. همچنین آلودگی همزمان نمونه ها به بیش از دو سویه مشاهده نشد.نتیجه گیری: اگر چه 42 تیپ ژنتیکی MIRU–VNTR در میان 53 جدایه تحت مطالعه شناسایی شد؛ اما دستکم در 19 مورد تفاوت میان این تیپ ها، فقط در مورد یک لوکوس از 12 لوکوس به کاررفته مشاهده گردید. بدین ترتیب در مجموع جمعیت ژنتیکی نسبتا همگنی از جدایه ها مشاهده گردید. اگر چه شناسایی 13 جدایه اپیدمیک در قالب 4 تیپ ژنتیکی می تواند به عنوان نشانه انتقال بیماری در میان مبتلایان باشد؛ اما در مجموع انتقال بیماری در بیماران تحت بررسی چندان گسترده به نظر نمی رسد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه