توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پایش و ارزیابی خشکسالی های شهر یزد
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۷
برای پایش و ارزیابی خشکسالی، تعریف و تعیین نمایه های خشکسالی به روش صحیح و مناسب اقلیم منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاهش بارندگی نسبت به شرایط نرمال باعث خشکسالی و کمبود آب در منطقه می شود و پیامدهای زیانباری رابه دنبال دارد. در هر خشکسالی چهار ویژگی مطرح است شدت، مدت، تعداد وقوع و گسترده خشکسالی. هدف از این تحقیق نیز بررسی ویژگی های ذکر شده می باشد. در این مقاله از داده ها و اطلاعات بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک یزد برای سال های 2005–1966 و نرم افزارهای Excel و Spss استفاده شد و وضعیت خشکسالی آن بر اساس داده های مذکور با استفاده از مدل نیچه و شاخص های درصد از نرمال (PN)، انحراف از نرمال (SD)، توزیع استاندارد (Z.score) و دهک ها (Deciles) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شدیدترین خشکسالی در سال 2005 رخ داده است و در مناطق خشک به دلیل زیاد بودن انحراف معیار بارندگی ماهیانه و سالیانه نسبت به میانگین درازمدت، شاخص درصد از نرمال (PN) برای بیان درجات خشکسالی کارایی بیشتری دارد. در طی دوره مورد مطالعه فراوانی خشکسالی با درجه ضعیف بیشتر از سایر خشکسالی ها بوده است.

۲تاثیر پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی و نفوذ پذیری و حاصلخیزی خاک به عنوان راهکار تعدیل بحران خشکسالی
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۶
کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل عظیم و بحرانی می باشد. در حال حاضر این مشکل به شکلهای گوناگون این مناطق را تهدید می کند. راههای مختلفی جهت مبارزه با این معضل وجود دارد که کشورهای درگیر به روشهای مختلف و با مدیریت های گوناگون با آن برخورد می کنند. در حال حاضر برای استحصال آب با اهداف مورد نظر در ایران از روشهای مختلفی استفاده می شود.یکی از این روشها بهره برداری از سیلابها با استفاده از روش پخش سیلاب بر آبخوانها است. که هدف مختلفی در این روش پیش بینی شده که از آن جمله تغذیه سفره های آب زیرزمینی، اصلاح خاک و افزایش پوشش گیاهی می باشد. نتیجه تحقیقات پخش سیلاب نیز نشان داده است که این روش باعث افزایش رطوبت خاک و در نتیجه افزایش علوفه تولیدی خواهد شد و نیز نتایج نشان داده است که عمق رسوب، نفوذ پذیری،فسفر و کربن آلی در حد معنی داری افزایش یافته اند و در مجموع وضعیت خاک بهتر شده است. این وضعیت شامل افزایش حاصلخیزی خاک و بهتر شدن وضعیت بافت خاک در اثر رسوبگذاری در بهبود نگهداشت رطوبت می باشد.

۳آزمون پنج شاخص پرکاربرد خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان و فارس)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مطالعه منتخبی از داده‌های بارش سالانه وزارت نیرو از استان‌های اصفهان و فارس در یک دوره 30ساله (1381–1352) مورد بررسی قرار گرفته است که پس از طی مراحل همگنی و آزمون و تکمیل نواقص داده‌ها، مقادیر نمایه‌های آب و هوایی مختلف (Nitche, RAL, PNPI, SLAP و Z Score) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که فراگیرترین سال خشکسالی در اکثر شاخص‌ها، مربوط به سال 1361 می‌باشد. سال‌های نرمال دارای تداوم بالاتری می‌باشند و نیز بیشترین خشکسالی در دهه دوم دوره‌ی مطالعه (1371–1362) رخ داده است.

۴سدهای زیرزمینی راهکاری برای خروج از بحران آب در عصر جدید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
سدهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا به منظور توسعه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدر رفتن آب در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. سدهای زیرزمینی به مانعی گفته می شود که در مسیر جریان آبهای زیرزمینی در یک لایه ی آبدار طبیعی یا مصنوعی قرار داده شده و وضعیت جریان آب را اغلب به منظور ذخیره آب زیرزمینی تغییر می دهد. بدنه اصلی یک سد زیرزمینی را پرده یا دیواره نفوذ ناپذیر آن تشکیل می دهد. سدهای زیرزمینی را می توان در دره های کوچک با ویژگی مونولوژیکی V یا U شکل پی جویی نمود. با مطالعات قبلی مرفولوژیکی، زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و بهره گیری از دانش ژئوفیزیک نسبت به شناسایی محل های مناسب برای اجرای سدهای زیرزمینی اقدام نمود. اصول انجام سدهای زیرزمینی مبتنی بر ایجاد سد غیرقابل نفوذ به صورت مصنوعی با اجرای عملیات ژئوتکنیکی و تزریقی در مسیر حرکت و طرفین آب زیرزمین به منظور ممانعت از فرار آب زیرزمینی می باشد. ساخت این سدها به تعداد زیاد نسبت به ساخت سدهای بزرگ بسیار کم هزینه تر و آبی را هم که در اختیار ما قرار می دهد با کیفیت آبهای زیرزمینی است و از آلودگی های سطحی هم در امان است. این سدها از آبهایی تغذیه می شود که به صورت آب زیرقشری زهکشی و از دسترس خارج می شوند. در این مقاله سعی بر این است که مزایای استفاده از این نوع سدها برای تامین آب در دوره های خشکسالی بیان گردد.

۵لزوم استفاده از سدهای زیرزمینی بجای بعضی روشهای معمول تامین آب شرب و کشاورزی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
سدهای زیرزم ینی تکنولوژی جدیدی برای تامین منابع آب و حفاظت از آن است و مخصوص مناطق خشک و نیمه خشک است . کمی شیب، وجود رسوبات با ماکروپروزیته بالا برای این نوع سدها بیشتر در دره های خشکه رودها، آبگذرهای باریک و مخروط افکنه های آبرفتی یافت می شود. نسبت به سدهای روسطحی با این ارتفاع بسیار کم هزینه اند و از طرفی ساخت این سدها به تعداد زیاد نسبت به ساخت سد های بزرگ بسیار کم هزینه تر و آبی را هم که در اختیار ما قرار می دهد با کیفیت آبهای زیرزمینی است و از آلودگی های سطحی هم در امان است . در مکانهایی که این سدها ساخته می شوند مح دودیتی از لحاظ گرفتن فضا برای مخزن همانند سدهای روسطحی وجود ندارد . در این مقاله سعی بر این است که مزایای استفاده از این نوع سدها برای تامین آب نسبت به سدهای روسطحی و چاهها بیان شود.

۶پایش خشکسالی در استانهای سمنان و خراسان رضوی با استفاده از شاخصهای Z Score و RAI ،PNPI
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالیها نشانه روشنی از تغییرات اقلیمی میباشند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه–خشک دنیا را با شدتهای زیاد هر چند سال یکبار در بر میگیرند. در این تحقیق با استفاده ازشاخصهای Z Score و RAI ،PNPI پدیده خشکسالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به این صورت که منتخبی از دادههای بارش سالانه وزارت نیرو از استانهای سمنان و خراسان رضوی در یک دوره 30 ساله (1384–1355) مورد بررسی قرار گرفته است که پس از طی مراحل همگنی و آزمون و تکمیل نواقص دادهها، مقادیر نمایههای آب و هوایی مختلف RAI ،PNPI و Z Score محاسبه گردید.

۷طبقهبندی کاربردی غلظت نیترات و تعیین مهمترین فعالیت انسانی موثر بر آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت کردان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
افت آبهای زیرزمینی از یک سو و تخریب کیفیت این منابع خدادادی از سوی دیگر، اهمیت مطالعات آن را دو چندان میکند. بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در شناخت وضعیت کیفی، منابع آلوده کننده و تعیین مناسبترین راهکارهای مدیریتی از اهمیت ویژهای برخوردار است . با توجه به کاربریهای متعدد حوضه کردان، پارامترهای کیفی آب زیرزمینی این حوضه می – تواند دارای تغییرات قابل توجهی باشد. براین اساس نمونه های آب زیرزمینی 52 چاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونهها براساس استانداردهای ملی و بینالمللی معتبر و غلظتهای معرف شدت تاثیر فعالیتهای مختلف انسانی در شش گروه طبقهبندی شدند

۸بررسی فرسایشپذیری بر مبنای ویژگیهای ذاتی سنگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد)
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی فرسایش پذیری حوضه های آبخیز از جمله مباحث مهم و اساسی برای اعمال مدیریت مناسب در حوضهها میباشد. در هر واحد هیدرولوژیک، پدیده مذکور، خود به عوامل و عناصر
محتلفی وابسته بوده و بعبارتی برای شناخت دقیقتر آن، عوامل پایه و اساسی دیگر نیاز می– باشد. یکی از عوامل اصلی و پایهای در حوضه آبخیز، خصوصیات زمینشناسی آن میباشد. ویژگیهای ذاتی واحدهای سنگشناسی عموما تابع ترکیب کانیشناسی و بافت است که عمده عوامل مؤثر و تعیینکننده در پتانسیل هوازدگی و فرسایشپذیری سازندها میباشند . بررسی حساسیت واحدهای سنگ و خاک به فرسایش در این حوزه بر مبناء ویژگیهای ذاتی سنگ انجام گرفته است . برای این منظور استعداد فرسایشپذیری حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این مقاله سعی شده است ارتباط عامل سنگشناسی با فرسایش پذیری حوزه آبخیز حسین آباد مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی نشان میدهد که بیش از 23 درصد سطح حوضه دارای فرسایشپذیری زیاد تا خیلی زیاد میباشد و نیز حدود 75 درصد سطح حوضه دارای فرسایشپذیری متوسط میباشند که با بهرهبرداری بیش از حد مجاز و دخالتهای انسانی میتوان انتظار فرسایش بیش از استعداد این سازندها را داشت.

۹بررسی مشکلات و چالشهای تالاب زریبار ارائه راهکار ها و مدیریت آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، سال
تعداد صفحات: ۸
اکوسیستمهای ابی تالاب ها یکی ا زارکان مهم محیط زیست بوده که به دلیل دارا بودن پیچیدگی های بسیار اغلب مردم در اگاهی های لازم در مورد اهمیت انها برخوردار نیستند و هنوز درک حقیقی از اهمیت و حساسیت این زیستگاه های حیاتی و متنوع بسیار پایین است امروزه حفاظت از تالابها اهمیت ویژه و حیاتی پیدا نموده است بطوریکه سالانه تعدادی از آنها تحت عنوان تالابهای بین المللی ثبت شده و مدیریت شوند دریاچه زریبار در دو کیلومتری شمال غربی شهرستان مریوان در استان کردستان و در ارتفاع 1285 متری از سطح دریا قرار دارد و از زیباترین میراثهای طبیعی این استان به شمار می اید از مهمترین چالشها و مشکلات در این دریاچه می توان به مواردی مانندورود رسوبات و فضولات حیوانی و انسانی به دریاچه، تخریب جنگلها و مراتع اطراف دریاچه جهت سوددهی زراعی ، حفر چاههای متعدد در اطراف دریاچه و بهره برداری زیاد از انها عدم شناخت کافی ساکنین و بازدیدکنندگان از مسائل زیست محیطی گسترش شهر نشینی و عد م کارایی مناسب نهادهای مسئول و تصمیم گیرنده مدیریت دریاچه اشاره کرد.

۱۰ارزیابی اقتصادی کاربری های مختلف در کاهش گازهای گلخانهای و تولید محصول سالم
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
افزایش دی اکسید کربن اتمسفری در سال های اخیر منجر به افزایش گرمای جهانی و تغییرات اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان شده است. این درحالی است که جنگل کاری در زمینهای بایر و مخروبه پتانسیل بسیار بالایی در ترسیب کربن خاک دارد به منظور ارزیابی اقتصادی کاربری های مختلف در کاهش گازهای گلخانه ای در منطقه اشتهارد کرج این تحقیق انجام شد. برای این هدف در هر یک از مناطق تاغکاری، آتریپلکسکاری، کشاورزی و منطقه عاری از پوشش به عنوان منطقه شاهد نمونه برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد کل کربن ترسیب شده در واحد سطح تاغکاری، آتریپلکس کاری و کشاورزی به ترتیب 26 ، 30\3 ، 24\45 تن در هکتار و در قطعه شاهد 7\9 تن در هکتار بود. ارزش اقتصادی این مقدار ترسیب کربن خاک توسط تاغکاری، آتریپلکس کاری و کشاورزی به ترتیب 2600 ، 3030، 2445 دلار در هر هکتار محاسبه گردید. با توجه به نتایج این تحقیق با اطمینان می توان بیان داشت که در اکوسیست مهای مرتعی، خاک مهمترین مخزن کربن آلی ب هشمار م یآید که مدیریت مناسب آن منجر به افزایش حاصلخیزی حفاظت و بهره وری از اراضی جهت ایجاد یک استراتژی مناسب در راستای کاهش دی اکسید کربن اتمسفری و برقراری امنیت غذایی خواهد شد

۱۱ارزیابی پتانسیل خط روانگرایی خاک با مدل SWM در سواحل شرقی دریای خزر
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از بزرگترین پدیده های ویرانگر و عامل اصلی خسارت به سازه هیا ابی و ابنیه های فنی در حین وقوع زلزله در مناطقی که برروی خاکهای ماسه ای بنا شده اند کاهش یا زوال مقاومت خاک براثر وقوع روانگرایی می باشد شناخت مناطق مستعد خطرات طبیعی از گامهای اولیه در برنامه ریزی های توسعه ای و مدیریت عمران شهری است روانگرایی خاک به عنوان یک خطر طبیعی باعث ناپایداری زمین فرسایش خاک و همچنین کاهش پتانسیل توان تولید خاک اراضی کشاورزی می شود روانگرایی در خاکهای سست ماسه ای اشباع براثر بالا رفتن فشار آب منفذی و کاهش مقاومت برشی رخ میدهد این تحقیق در سواحل شرقی دریای خزر با هدف پهنه بندی وارزیابی پتانسیل خطر وقوع رنگرایی انجام شده است پس از تهیه داده ها و نقشه های رقومی پایه با استفاده از مدل سه پارامتری SWM در محیط نرم افزاری ArcGIS انالیز همپوشانی صورت گرفته است نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که 88\5 درصد از مساحت منطقه دارای کلاس بدون خطر و 10\6 درصد نیز دارای کلاس با خطر زیاد بوده و بقیه منطقه در کلاس با خطر کم و متوسط قرار دارند.

۱۲بررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی منطقه سمنان از دیدگاه هیدرولوژیکی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. منطقه مورد مطالعه(دشت سمنان) از جمله مناطقی در استان سمنان است که تحت تاثیر تنش ناشی از خشکسالی قرار گرفته است لذا بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی این محدوده می– تواند کمک شایانی به بررسی موضوع و استفاده از نتایج حاصل در مدیریت بهینه منابع آب در این منطقه نماید. در این تحقیق آمار 10 چاه پیزومتری در سال های76–86 در این محدوده مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد که منطقه مورد مطالعه تحت یک استرس طولانی خشکسالی از سال 1380 به بعد قرار گرفته است و از این سال به بعد با نزدیکشدن زمان مورد نظر به سالهای پایانی تحقیق، افت سطح آبهای زیرزمینی بیشتر شده و روند صعودی در منحنیهای خشکی در چاه های این منطقه در سالهای پایانی دیده میشود. وجود بهرهبرداری مفرط از منابع آبهای زیرزمینی در این منطقه کاملا مشهود بود که باعث پایینآمدن سطح پیزومتری چاهها شده است. نتایج این تحقیق نشان از عدم بهره– برداری اصولی و صحیح از منابع آبهای زیرزمینی منطقه دارد .

۱۳تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک ابهای زیرزمینی در منطقه سرخه
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه موردمطالعه دشت سرخه از جمله مناطقی در استان سمنان است که تحت تاثیر تنش ناشی از خشکسالی قرار گرفته است لذا بررسی وضعیت ابهای زیرزمینی این محدوده می تواند کمک شایانی به بررسی موضوع و استفاده ازنتایج حاصل در مدیریت بهینه منابع آب دراین منطقه نماید دراین تحقیق امار 10 چاه پیزومتری در محدوده مورد مطالعه استفاده گردید سپس به بررسی روند تغییرات میزان سطح آب دراین چاهها در دوره منتخب پرداخته شد. تغییرات پارامتر حول میانگین به عنوان شاخص مورد بررسی انتخاب گردید نتایج نشان دهنده شرایط نرمال و یا تغذیه در سالهای اولیه مورد بررسی است که به مرور زمان تحت تاثیر تنش ناشی از عدم تغذیه که ناشی از خشکسالی و بهره برداری مفرط و غیر اصولی است سطح سفره آب زیرزمینی در منطقه کاهش یافته است نتایج تحقیق حاکی از سیر صعودی نمودارهای نشان دهنده خشکی و بیشتر شدن عمق ابها در محدوده مورد مطالعه است که حاکی از عدم تغذیه و ادامه بی توجهی و اعمال مدیریت های نامناسب سیستمهای تغذیه درمنطقه می باشد.

۱۴بررسی تاثیر سناریوهای مختلف مدیریتی برپاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز آق سو
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
توسعه رویکرد مدیریت یکپارچه که بتواند اثر تغییرات کاربردی اراضی و الگوهای مدیریت اراضی بر فرایند هیدرولوژیکی در سطح آبخیز را پیش بینی و ارزیابی کند جهت مدیریت منابع آب یک ضرورت است هدف از این مطالعه بررسی پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز به سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی حوضه ابخیز قورچای رامیان می باشد جهت رسیدن به این هدف ابتدا فعالیت های مدیریتی ممکن تعیین و سپس 16 سناریو مختلف مدیریتی تعیین گردید و درنهایت با کمک نرم افزار ArcGIS و با استفاده از روش شماره منحنی واکنش هیدرولوژیکی آبخیز نسبت به سناریوهای مدیریتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که سناریو 16 یعنی ترکیبی از 4 فعالیت مدیریتی بیشترین تاثیر را برروی کاهش حجم سیل در حوضه آبخیز آق سو داشته است.

۱۵اکوتوریسم حلقه گمشده زنجیر گردشگری
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
اکوتوریسم گونه ای گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی بکر سفر می کنند وبه تماشای طبیعت، گونه های مختلف گیاهان، حیوانات، پرندگان ، حشرات وآبزیان می پردازند. بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خود را از سفرهای اکوتوریسم دارند. اصلی ترین فعالیت اکوتوریسم بر پایه طبیعت است و در واقع یک سفرمسئولانه برای لذت بردن ، قدردانی ، تحسین طبیعت و تجربیات فرهنگی است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی درآمد توریسم دنیا درسال 2010 یک هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود که بخش بزرگی از آن سهم اکوتوریسم است. در ایران نیز به نظر می رسد صنعت اکوتوریسم با توجه به وسعت کشور و تنوع گونه ها ارزآور و سودآور خواهد بود همین امر ما را بر آن داشت تا با پورنگ پورحسینی یکی از کارشناسان اکوتوریسم کشور گفت و گویی انجام دهیم. پورنگ پورحسینی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز، گفت: سفر و گردشگری یک حلقه نیست یک زنجیره است و این زنجیره از حلقه های متعدد تشکیل می شود. وی در خصوص چگونگی ترغیب خانواده ها برای سفر با تور گفت : ما باید آموزش را از سنین کم آغاز کنیم و الگوهای واقعی به فرزندانمان بدهیم. سایت های استاندارد طبیعت گردی هنوز درکشور ما وجود ندارد و ما به عنوان مادر یا پدر به فرزندانمان اجازه ورود به هر محیطی را نمی دهیم اگر فاز پیشتاز سند ملی طبیعت گردی اجرا شود ما کمپینگ ها و سایت های طبیعت گردی استانداردی خواهیم داشت و الگوهای استانداردی را می توانیم برای آنها تعریف کنیم تا خانواده ها و فرزندانشان با آنها آشنا شوند.

۱۶بررسی پتانسیل مناطق بیابانی ایران در جهت توسعه اکوتوریسم
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخههای نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرگذاری و اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبهترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که هنوز در ایران به طور جدی بدان پرداخته نشده است. . بیابان با همه خشونت ظاهری و برخلاف تصور عامه ، اگر چه تولیدات گیاهی اندکی دارد ولی پتانسیلهای تولیدی دیگری در خود نهفته دارد. یکی از پتانسیلها و قابلیت های بالقوه بیابانها در جهان توریسم است که هنوز در ایران توجه درخور و شایستهای به آن نشده است . مناطق بیابانی ایران سرشار از جاذبههای توریستی و گردشگری هستند. شاید بتوان گفت اکثر شهرها و یا حتی برخی از مناطق روستایی واقع در نواحی بیابانی دارای آثار فرهنگی و یا جاذبههای تاریخی و طبیعی منحصر به فرد هستند. در این مقاله به معرفی اکوتوریسم و بیابانهای ایران به طور مختصر پرداخته شده است. قوانین اخلاقی اکوتوریسم تشریح شده است و به بررسی اکوتوریسم در بیابانهای ایران و مسائل و مشکلات این بخش در بیابان و ارائه راهکارهایی برای بهبود این صنعت و استفاده مفید از توانمندیها و پتانسیل بیابانهای ایران در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی این مرز و بوم پرداخته شده است

۱۷جاذبه های شگفت انگیز اکوتوریسم در بیجار
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۷
بیجار با 1940 متر ارتفاع از سطح دریا جزو مرتفع ترین شهرهای کشور به شمار می آید و به قولی بام ایران است. درباره وجه تسمیه نامگذاری این منطقه به بیجارگروس دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی عقیده دارند بیجار به معنی سبزه و گیاه است و برخی آن را به معنای محل درخت بید می دانند. بیجار گروس با تاریخی کهن، بیش از 60 اثر باستانی را در خود جای داده است که بسیاری از آنها در فهرست آثار ملی قرار دارند. بیجاڕ یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان بیجار است. جمعیت این شهر بر پایه سرشماری سال 1385 برابر با46156 نفر بوده است. این شهر در طول 47 درجه و 36 دقیقه شرقی گرینویچ و عرض شمالی 35 درج و 52 دقیقه استوا قرار دارد. ارتفاع بیجار از سطح دریا 940 بام ایران نامیده اند، این شهر دارای آب و هوای سرد و خشک می باشد. ساکنان شهر بیجار کردزبان بوده و به زبان کردی گروسی سخن می گویند

۱۸نگاهی برگردشگری (اکوتوریسم) در استان کردستان و نقش آن در اشتغال
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۹
جهانگردی پدیده ای است کهن که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج با طی مراحل تاریخی مختلف به موضوعی فنی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. بخش بسیار مهمی از فعالیت های جهانگردی در دنیا مبتنی بر یک گرایش قوی و تمایل خاص به بهر همند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. اکوتوریسم در سطح بین المللی به عنوان مفهومی مطرح است که ریشه در حفاظت از منابع طبیعی و آرمانهای توسعه پایدار دارد. ایجاد اشتغال و توسعه محلی و منطقه ای از آثار مهمی است که توسعه اکوتوریسم به همراه آورده است. ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی، شرایط کم نظیر اکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی، مناطق سرسبز، حیات وحش و شکارگاههای متعدد استان کردستان از جاذبه های قوی توریستی وگردشگری منطقه محسوب می شود

۱۹بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، بهار, دوره  ۱۹ , شماره  ۱ (پياپي ۴۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق رابطه بین پراکنش اجتماعات گیاهی منطقه حفاظت شده بیجار با عوامل محیطی بررسی شده است. البته اجتماعات گیاهی به روش نمود ظاهری تعیین شدند. سطح مناسب پلات نمونه برداری با توجه به نوع و پراکنش اجتماعات گیاهی به روش سطح حداقل و تعداد پلات بعد از نمونه برداری اولیه با توجه به تغییرات پوشش گیاهی به روش آماری تعیین شد. در هر اجتماع گیاهی، نمونه برداری در طول 4 ترانسکت 300 متری انجام شد و در طول هر ترانسکت، 15 پلات 1 مترمربعی به فاصله 20 متر از هم قرار داده شد. در هر پلات نوع و تعداد گونه های گیاهی موجود و درصد آنها تعیین شد. در هر اجتماع 6 پروفیل خاک در توزیع یکسانی در داخل واحد نمونه برداری حفر شد که با توجه به مرز تفکیک افق ها در منطقه و نوع گیاهان موجود از دو عمق 0– 20 و 20– 100 سانتی متری، نمونه خاک برداشت شد. از خصوصیات فیزیوگرافی، ارتفاع، شیب و جهت در نظر گرفته شد و از خصوصیات خاک رس، سیلت، شن، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی و سنگریزه اندازه گیری شد. بعد از جمع آوری داده ها، به منظور تعیین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش پوشش گیاهی، از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) با استفاده از نرم افزار PC–ORD استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عوامل مورد بررسی و پراکنش پوشش گیاهی رابطه وجود دارد و مهمترین خصوصیات محیطی موثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی منطقه، درصد رس، سیلت، شن، سنگریزه، آهک، ارتفاع و شیب است.

۲۰بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی موثربرتخری مراتع و تشدیدپدیده بیابان زایی درعرصه های منابع طبیعی استان کردستان مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده بیجار
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف ازاجرای این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثربرتخریب مراتع و بررسی پدیده تشدید تدریجی بیابان زایی درعرصه های منابع طبیعی ازلحاظ عوامل اقتصادی اجتماعی درمنطقه حفاظت شده بیجار است به منظور ا جرای این تحقیق ازروش پیمایشی و پرسشگری از100 نفر خانوارهای ساکن درمنطقه بصورت تصادفی استفاده شد و با استفاده ازپرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع اوری گردید درنهایت تمامی اطلاعات بدست امده با استفاده ازنرم افزارSPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست امده نشان داد که درمنطقه موردمطلعه تخریب مراتع و تبدیل آنها به دیمزارهای موقت جهت سوددهی بیشتر و تامین هزینه های زندگی عدم وجود امراموزش و ترویج و اشنانبودن بهره برداران ازپیامدهیاحتمالی و قطعی تخریب مراتع عدم مدیریت صحیح ادارات مرتبط با بخش کشاروزی و منابع طبیعی و عدم اعتمادمرتعداران و کشاورزان به ادارات و مسئولین و چرای مفرط و بیش ازظرفیت مرتع زیادی دام ازمهمترین عاملهای تخریب مراتع منطقه به شمار میروند درنهایت باجمع بندی کلی و نتایج مصاحبه های حضوری و پرسشنامه ها عامل بالا بودن هزینه های زندگی روستایی و تلاش درجهت رفع این مشکل و نیز عدم اگاهی آنها وضعیف بودن بخش اموزش عامل اصلی تجاوز به حریم مراتع درمنطقه موردم طالعه بوده است درنهایت راه حلها و پیشنهادات لازم درجهت حذف عامل تخریب و یاحداقل کاهش این روند ارایه شده است

۲۱مطالعه بوم شناسی فردی گونه Vicia villosa در استان کهگیلویه و بویراحمد
اطلاعات انتشار: مرتع، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مطالعه بوم شناسی فردی گونه Vicia villosa از سال 1381 در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد و در سال 1383 به اتمام رسید. ابتدا نقشه رویشگاهی مناطق تحت پوشش در استان با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:50000 تهیه شد و سه سایت تحقیقاتی برای انجام مطالعه گیاه مذکورانتخاب شد که شامل سایت های فیروزآباد، مله شوره (جاده شیراز– یاسوج) و بهرام بیگی (منطقه مارگون) بود. تمام مشخصات رویشگاهی یادداشت برداری شد. ویژگی های اقلیمی، توپوگرافی و خاکی مناطق مورد مطالعه بررسی شد. وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی، فراوانی، سیستم ریشه ای و درصد بهره برداری توسط دام های مختلف بررسی شد. فنولوژی گیاه به مدت دو سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان داد که گونه V. villosa از ارتفاع 900 تا 2500 متر از سطح دریا و در اقلیم های نیمه خشک و مدیترانه ای معتدل تا سرد رویش دارد. متوسط بارندگی سالانه رویشگاه آن 870 میلی متر و دمای متوسط سالانه آن در حدود 14.8 درجه سانتی گراد است. این گونه در شیب های 50–15 درصد و کلیه جهت های جغرافیایی رویش دارد. قوه نامیه بذر آن 11 درصد، وزن هزار دانه 5 گرم، عمق ریشه دوانی عمودی 150 و جانبی 75 سانتی متر است. بز در مقایسه با گوسفند و گاو تمایل بیشتری به استفاده از این گونه گیاهی نشان داد. رشد رویشی این گونه در اسفندماه آغاز می شود و در تیرماه ریزش بذر صورت می گیرد.

۲۲اثر آللوپاتی Thymus kotschyanus در دو محیط صحرایی و آزمایشگاهی بر روی ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه Achillea millefolium
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره و پودر Thymus kotschyanus بر جوانه زنی و رشد اولیه Achillea millefolium و مقایسه و بررسی حالت صحرایی و آزمایشگاهی در مقادیر و گونه های یکسان، 4 آزمایش در قالب طرح های کامل تصادفی با 4 تکرار در محیط صحرایی منطقه حفاظت شده بیجار و آزمایشگاه دانشگاه تهران انجام گرفت. آزمایشات شامل شرایط صحرایی و آزمایشگاهی بود که هر کدام از آنها در دو حالت تحریک و عدم تحریک جوانه زنی بذور Achillea millefolium انجام گرفت. پس از ا نجام آزمایشات اولیه از نیترات پتاسیم 0\1 درصد جهت تحریک جوانه زنی ا ستفاده شد. هر آزمایش شامل 7 تیمار بود که درصدهای وزنی– حجمی 5، 10، 15، 20، 25 و 30 از گیاه آویشن درنظر گرفته شد و یک تیمار شاهد هم در نظر گرفته شد. ویژگی هایی چون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، دوره متوسط جوانه زنی، و درصد بازدارندگی در طول دوره آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و در آخر آزمایشات طول ریشه و ساقه، ویژگی گیاهچه و یکوریته هم بدست آمد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف آویشن بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بومادران تأثیر منفی د اشت. حالت های مختلف آزمایش و مقادیر مختلف Thymus kotschyanus، اثرات بازدارندگی متفاوتی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه مذکور نشان دادند به طوری که کمترین میزان ج وانه زنی بذر و رشد گیاهچه در حالت صحرایی در مقدار وزنی– حجمی 25 درصد و در حالت آزمایشگاهی در مقدار غلظت 30 درصد عصاره مشاهده شد.

۲۳مسائل اقتصادی اجتماعی مرتبط با احیای بیولوژیک منطقه بیابانی حاجی آباد در شهرستان تایباد
اطلاعات انتشار: سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
بیابانزدایی به ویژه در مناطق خشک در قالب ایجاد پوشش گیاهی و در مناطق خشک وبیابانی، به عنوان اقدامی ضرودی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه تلقی می شود . این مطالعه با هدف بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی احیای مناطق خشک منطقه حاجی آباد، استان خراسان رضوی انجام گرفت . احیای بیولوژیک ( کاشت تاغ، آتریپلکس، قره داغ) این منطقه با مساحتی معادل 915 هکتار در 10 کیلومتری شهرستان تایباد انجام شده است . به منظور اجرای این تحقیق اطالاعت آمارهای سرشماری عمومی سال های 1355– 1365 – 1375 و 1385 و سرشماری کشاورزی 1388 جمع آوری گردید . سپس از روش پیمایشی و پرسشگری از 40 نفر خانوارهای ساکن در منطقه به صورت تصادفی پرسشنامه هایی در بین روستائیان توزیع گردید و اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزه و تحلیل قرار گفتند . نتایج این تحقیق نشان داد عدم تناسب تداد دام با مراتع در منطقه مورد مطالعه باعث تخریب مراتع و متعاقب آننابسامانی دامداری و دامپروری در محدده مورد مطالعه گردیده است . بر اساس اظهار نظر بهره برداران لازم است که کلاس های آموزشی در روستاهای برای ارتقاأ و بهبود تونایی آنها به منظور بیابانزادایی و جلوگیری از حرکت تپه های ماسه ای برگزار گردد . همچنین نتایج به دست آمده بیان گر تاثیر مثبت ایجاد جنگ های دست کاشت از جمله تثبیت جمعیت، امنیت اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی و نقش مردم محلی در مقابله بابیابان زایی و استفاده از دانش بومی در جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب است .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه