توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو در برآورد پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از این تحقیق اندازه گیری مشخصات خاک، ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولیدچغندر قند در دشت یکانات مرند می باشد بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل فائو پتانسیل تولید آبی چغندر قند محاسبه و سپس ارزیابی تناسب واحدهای مختلف اراضی برای کاشت این محصول با روش پارامتریک صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که منطقه مرند برای کاشت چغندرقند نامناسب است زیرا دوره رشد این محصول خارج از دوره رشد منطقه 21 آبانماه – 15 اردیبهشت است اما دراین منطقه برای کاشت چغندر قند آبی محدودیت اقلیمی وجود ندارد. پتانسیل تولید چغندر قند در منطقه با استفاده از مدل پتانسیل تولید آبی فائو 77 تن در هکتار برآورد شد. ارزیابی تناسب تک تک واحدهای اراضی با روش پارامتریک نشان داد که 5\85 درصد از کل اراضی مورد مطالعه برای کاشت چغندر قند در کلاس S2 نسبتا مناسب، 26\75 درصد در کلاس S3 مناسب اما با سودآوری کم و 52\9 درصد این اراضی در کلاس N نامناسب قرار گرفتند.

۲ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام مختلف کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور مطالعه اثار تنش شوری برروابط بین عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام کلزای پاییزه و شناسایی بهترین ارقام ازمایش در سال 88–87 در گلخانه مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان شرقی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای ازمایشی از 4 واریته slm046 ، licord ،Elite وokapi و شش سطح شوری حاصل از کلرو سدیم 0، 75 ، 150 ، 200 ، 250 و 300 میلی مولار بودند نتایج حاصله از تجزیه واریانس داده نشان داد که افزایش شوری اثر منفی معنی داری در عملکرد دانه وزن هزاردانه تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته را P<0\1 دارند و صفات مذکور با افزایش غلظت نمک به ترتیب %70\48 ، 58\71% ، 49\72% ، 75\15 % نسبت به شاهد کاهش نشان دادند و اختلافاتی بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه مشاهده گردید و رقم Slm046 در کلیه صفات بالاترین مقادیر را داشت و براساس مقایسه میانگین ها ارقام slm046وElite بترتیب مقاومترین و حساسترین رقم به شوری شناخته شد.

۳توسعه پایدار کشاورزی با مصرف بهینه کود (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان در استان آذربایجانشرقی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
این طرح به منظور نیل به اهدافی همچون تخمین بنیه غذایی خاک ها، بهینه کردن توصیه کودی و تسهیل در بهینه کردن مدیریت حاصلخیزی خاک در شهرستان ورزقان اجرا شد . ابتدا تعداد 530 نمون ه مرکب خاک به صورت شبکه بندی ( 2×2 کیلومتر) از مزارع گندم این شهرستان تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد . موقعیت نقاط نمونه برداری با استفاده از دستگاه موقعیت یاب جهانی ثبت گردید سپس با بکارگیری نرم افزار ایلویس نقشه های سطحی کربن آلی، فسفر و پتاسی م تهیه و پهنه بندی هر کدام از این عوامل بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور صورت گرفت . نتایج حاصله نشان د اد که در 50 درصد اراضی ورزقان میزان کربن آلی کمتر از یک درصد، فسفر قابل جذب نیز در بیش از 70 درصد اراضی در حد کم ( کمتر از 10 قسمت در میلیون ) می باشد ، اما به لحاظ پتاسیم در این اراضی کمبودی مشاهده نشد . این نتایج نشان میدهد نیاز شدیدی در منطقه برای کاربرد کودهای آلی از جمله کود دامی و نیز مدیریت مزرعه در دراز مدت حهت افزایش مواد آلی در خاک وجود دارد در صورتیکه به دلیل غنی بودن اراضی منطقه از کانیهای حاوی پتاسیم کاربرد این کود در اراضی زراعی باعث اختلال در جذب سایر عناصر، هدر رفت منابع و افزایش هزینه تولید را در پی خواهد داشت و در مورد فسفر توصیه می شود که کاربرد آن در اراضی مبتلا به کمبود و با استفاده از نقشه تهیه شده و بر اساس توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب صورت گیرد

۴اثرات زیانبار تغییرات اقلیمی برپتانسیل تولید گندم دیم در دشت تبریز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
فشار ناشی از رشد جمعیت که موجب تغییر گسترده کاربری اراضی چرای بیش ازحد درمراتع قطع گسترده درختان جنگلی آلودگی شدید هوا و افزایش شدید گازهای گلخانه ای شدها ست ا زمهمترین عوامل انسانی موثر در تغییر اقلیم است پدیده تغییر اقلیم درمناطق خشک و نیمه خشک از طریق کاهش میانگین بارش سالانه و افزایش تبخیر و تعرق بالقوه به دلیل افزایش دما و کاهش رطوبت قابل استفاده خاک رشد محصولات کشاورزی را کاهش و افت عملکرد را بدنبال داشته است در دشت تبریز تعیین دوره رشد با روش فائو نشان داد که در سال زراعی 87–86 طول دوره رشد 15 روز نسبت به سال زراعی 57–56 کاهش ودوره خشکی حدود یک ماه افزایش داشته است مقایسه کلاش اقلیم با روش فائونشان داد که کلاس اقلیم این منطقه برای کاشت گندم دیم از کلاس نسبتا مناسب S2 به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما در فصل رشد و افزایش تبخیر و تعرق به کلاس نامناسب N نزول کرده است.

۵ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله چغندرقند، , دوره  ۲۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از این تحقیق اندازه گیری خصوصیات خاک، ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند بود. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل فائو پتانسیل تولید آبی چغندرقند محاسبه و سپس ارزیابی تناسب واحدهای مختلف اراضی برای کاشت این محصول با روش پارامتریک صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که منطقه مرند برای کاشت چغندرقند دیم نامناسب است زیرا دوره رشد این محصول خارج از دوره رشد منطقه (21 آبان – 15 اردیبهشت ماه) می باشد اما در این منطقه برای کاشت چغندرقند آبی محدودیت اقلیمی وجود ندارد. پتانسیل تولید چغندرقند در منطقه بااستفاده از مدل پتانسیل تولید آبی فائو 77 تن در هکتار برآورد شد. ارزیابی تناسب تک تک واحدهای اراضی با روش پارامتریک نشان داد که 5.85 درصد از کل اراضی مورد مطالعه برای کاشت چغندرقند در کلاس S2 (نسبتا مناسب)، 26.75 درصد در کلاس S3 (مناسب اما با سودآوری کم) و 52.9 درصد این اراضی در کلاس N (نامناسب) قرار گرفتند. همبستگی قوی بین شاخص اراضی محاسبه شده به روش پارامتریک و عملکرد فعلی زارعین (0.86= r2) نمایان گر دقت بالای این روش در ارزیابی اراضی است. محدودیت اصلی این اراضی برای کاشت چغندرقند، شوری خاک است. از سایر عوامل موثر در افت محصول می توان به تپه ماهور، شیب دار بودن اراضی و عوامل خاکی نامساعد (بافت سنگین، سنگریزه و... ) و مدیریت ضعیف زارعین اشاره نمود.

۶ارزیابی کیفی تناسب اراضی بخشی از منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای کاشت هندوانه آبی
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دراین مطالعه هدف ارزیابی کیفی تناسب بخشی ازواحدهای اراضی منطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی برای کشت محصول هندوانه آبی است با مطالعه خاک منطقه 5 سری خاک و 34 واحد اراضی مورد شناسایی قرارگرفت. برای ارزیابی کیفی تناسب اراضی روشهای محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری و ریشه دوم انتخاب و براین اساس کلاسهای تناسب اراضی برای محصول ذکر شده براساس اطلاعات بدست آمده و جداول سایس 1991 و گیوی 1376 معین شد خصوصیات خاک منطقه براساس مطالعه پروفیل و مته تهیه و با استفاده از ویژگیهای منطقه و داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک منطقه بقیه اطلاعات لازم گردآوری شد نتایج نشان داد که کلاس اقلیم برای هندوانهه به هر سه روش s1 مناسب است ازکل اراضی مورد مطالعه 807\6 هکتار 32\46% جز اراضی متفرقه است دراین ارزیابی براساس سیستم محدودیت ساده 657\2 هکتار 26\17% درکلاس s2 نسبتا مناسب ، 740\7 هکتار 29\60% درکلاس s3تناسب کم 294\5هکتار 11\76% درکلاس N نامناسب به روش تعداد و میزان محدودیت 548\6 هکتار 21\83% درکلاس s2 849\3 هکتار 33\94% درکلاس S3 294\5 هکتار 11\76% درکلاس N و به روش استوری 604\1هکتار 24\05% درکلاس s31088\3هکتار 43\48% درکلاس N و به روش ریشه دوم 30\9هکتار 1\23% درکلاس s2 1086\2هکتار 43\32% درکلاس s3 و 575\3هکتار 22\98% درکلاس N قراردارند.

۷ارزیابی کیفی تناسب اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر برای محصولات یونجه و پیاز
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۷
ارزیابی تناسب اراضی کارایی اراضی برای استفاده های خاص را تعیین کرده و درجه سازگاری و مطابقت مشخصات اراضی را با نیازهای تیپ های بهره وری تعیین می کند هدف ازاین تحقیق تعیین تناسب کیفی اراضی پایاب سد سبلان واقع درشرق شهرستان مشگین شهر برای کشت محصولات یونجه و پیاز است بدین منظور پس از بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی و انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق درمنطقه 6 سری و 22 واحد اراضی تشخیص داده شده مبنای ارزیابی برچهارچوب فائو و روشهای پیشنهادی سایز استوار بوده که درآن مشخصات خاکی و اقلیمی منطقه با نیازهای رویشی هر محصول مقایسه و درنهایت کلاسهای تناسب کیفی به روشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک تعیین شدند نتایج تناسب اراضی برای هر محصول دراکثر واحدهای اراضی درروشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت ور وش پارامتریک ریشه دوم مشابه بوده و نتایج به روش ریشه دوم تطابق زیادی با واقعیت های منطقه داشته و طبق این روش درمحصول یونجه 1579 هکتار یا 42\7 درصد اراضی دارای کلاس تناسب S2 و بقیه واحدها به مساحت 2121 هکتار یا 57\3 درصد از اراضی درکلاس s3 قرار دارد و برای محصول پیاز 364\4 هکتار یا 10 درصد اراضی درکلاس s1 و 738 هکتار یا 20 درصد اراضی درکلاس S2 و بقیه واحدها درکلاس s3 قرار دارد.

۸ارزیابی کیفی تناسب اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر برای محصولات لوبیا و سیب زمینی
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف ازاین مطالعه تعیین تناسب کیفی اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر برای کشت لوبیا وسیب زمینی برچهارچوب انواع روشهای پیشنهادی سایز می باشد با انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق در منطقه 6سری خاک و 22 واحد اراضی مشخص شدند نتایج تناسب اراضی برای هر دو محصول دراکثر واحدهای اراضی درروشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت و روش پارامتریک ریشه دوم نتایج مشابهی را نشان میداد اما نتایج به روش استوری پارامتریک متفاوت از بقیه روشها بود درعین حال نتایج به روش ریشه دوم تطابق زیادی با واقعیتهای منطقه داشته و طبق نتایج این روش برای لوبیا 1024 هکتار اراضی دارای کلاس تناس s2 855 هکتار از اراضی دارای کلاس تناسب s3، 1821 هکتار از اراضی دارای کلاس تناسب N و برای سیب زمینی 840 هکتار کلاس s2 2697 هکتار کلاس S3 و 163 هکتار از اراضی کلاس تناسب N دارند.

۹ارزیابی کیفی تناسب بخشی از اراضی منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای کشت آبی ذرت دانه ای و یونجه
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تحقیق حاضر به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تعیین تناسب کیفی سریهای اراضی بخشی از منطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی برای کشت ذرت دانه ای آبی و یونجه آبی با جداول سایس 1991 و گیوی 1376 انجام شده است اطلاعات خاک از حفر پوفیل و مته و اطلاعات اقلیمی از ایستگاه سینوپتیک منطقه اخذ و ارزیابی کیفی تناسب اراضی با سه روش محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری ریشه دوم معین شد نتایج نشان داد که کلاسهای اقلیمی برای ذرت دانه ای به هر سه روش s1 مناسب استولی برای یونجه دارای محدودیت منتوسط دمای دوره رشد بوده که به هر سه روش کلاس S2 نسبتا مناسب را باعث می شود ازکل اراضی مورد مطالعه 807\6 هکتار 32\46% جز اراضی متفرقه است دراینجا نتایج حاصله به روش پارامتریک ریشه دوم که نسبت به بقیه روشها از دقت و کارایی بالاتری برخوردار است عنوان می شود و نتایج به روشهای محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری دربخش نتایج و بحث اورده خواهد شد.

۱۰ارزیابی کیفی تناسب اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر برای محصولات گندم آبی و چغندرقند
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این تحقیق ارزیابی کیفی تناسب اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر جهت کشت گندم آبی وچغندرقند برمبنای روشهای پیشنهادی سایز محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت پارامتر یک بوده است بدین منظور تعداد 6 سری خاک و 22 واحد اراضی تشخیص داده شد ارزیابی از طریق مقایسه خصوصیات اقلیم و خاک منطقه با نیازهای نباتات مورد مطالعه انجام گرفت نتایج نشان داد که کلاس اقلیم منطقه برای گندم آبی و s2 و دارای محدودیت دمایی در دوره رشد و برای چغندرقند S1 می باشد از مجموع کل اراضی مقدار 364\4 هکتار یا 10 درصد اراضی برای چغندرقند مناسب S1 ولی برای گندم آبی نسبتا مناسب S2 و مقدار 1149\6 هکتار یا 31 درصد برای هر دو محصول نسبتا مناسب s2و مقدار 2186 هکتار یا 59 درصد برای هر دو محصول تناسب کم یا بحرانی S3 دارد.

۱۱ارزیابی کیفی تناسب اراضی بخشی از منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دراین تحقیق که هدف ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی درناحیه به وسعت 2500 هکتار درمنطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی بوده است جهت بدست آوردن اطلاعات خاکشناسی درمحدوده مورد نظر 44 نقطه مطالعاتی بصورت پروفیل و 16 نقطه با مته حفر گردید و اطلاعات اقلیمی از ایستگاه سینوپتیک منطقه گردآوری و ارزیابی کیفی تناسب اراضی به سه روش محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری و ریشه دوم براساس جداول سایس 1991 و گیوی 1376 تعیین گردید نتایج نشان داد که ولی برای پنبه دارای محدودیت متوسط دما و رطوبت نسبی مرحله رسیدگی بوده که s1 کلاسهای اقلیمی برای گندم به هر سه روش مناسب را باعث می شود ازکل اراضی مورد مطالعه 807\6 هکتار 32\46% جز اراضی متفرقه است N2 به هر سه روش کلاس تناسب مناسب 597\8 هکتار 23\88% درs1 نتایج حاصله در مورد گندم بدین قرارند: به روش محدودیت ساده 519\3هکتار 20\67% درکلاس تناسب کم به روش تعداد و میزان محدودیت S3 نسبتا مناسب 575\3 هکتار 22\98% درکلاس S2 کلاس به روش استوری S3 575\3هکتار 22\8% درکلاس S2 669\6 هکتار 26\75% درکلاس s1447\5 هکتار 17\8% درکلاس و388\4هکار 15\51% درکلاس S3 میباشند.

۱۲تهیه نقشه پهنه بندی پراکنش عنصر غذایی آهن در بخشی از خاکهای زراعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور بهینه سازی مصرف کود های حاوی این عنصر
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
از مناسبترین راههای تعیین نیاز کودی، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک است. این بررسی در سال 1388 با استفاده از نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشهای زمینآمار، جهت تهیه نقشه پراکنش عنصر آهن قابل جذب گیاه در خاک با هدف تخمین وضعیت آهن در قسمتی از خاک‌های استان آذربایجان‌شرقی برای بهینه کردن مصرف کود این عنصر کم مصرف که نقش مهمی در کیفیت محصولات تولیدی و بهبود تغذیه انسان‌ها دارد و همچنین تسهیل مدیریت حاصلخیزی خاک تهیه شد. پس از تعیین محدوده مطالعه روی نقشه رقومی و شبکه‌بندی آن و برداشت390‌نمونه مرکب از خاک، مقدار آهن قابل جذب نمونه‌ها به روش عصاره گیری با DTPA و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. سپس با بکارگیری نرم افزار‌‌Gs+9‌ و بررسیهای زمین‌آماری نقشه پهنه‌بندی آهن براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک‌و‌آب تهیه گردید. بر‌اساس نتایج در‌5\72‌درصد اراضی مقدار آهن در حد کفایت بوده و در 5\27 درصد این اراضی مقدار آهن قابل جذب در حد کمبود قرار دارد. توصیه می شود در اراضی دارای کمبود اقدام به مصرف 15 کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن در اراضی آبی و یا مصرف 75–50 کیلوگرم در هکتار کود سولفات آهن به همراه 500 کیلوگرم در هکتار کود گوگرد گرانوله به همراه 40–30 تن کود حیوانی پوسیده شود، یا آنکه محلول پاشی با غلظت دو در هزار در مراحل مختلف رشد گیاه بر حسب نوع محصول انجام گیرد

۱۳اصلاح الگوی کشت دشت تبریز و کاهش مصرف آب گامی موثر در مقابله با بحران دریاچه ارومیه
اطلاعات انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۵
دشت تبریز به حاشیه شرقی دریاچه ارومیه اطلاق می شود و از حاشیه جنوبی شهرستان شبستر تا غرب شهرستان ملکان را در بر می گیرد . از منابع مهم آب دشت تبریز می توان آجی چای ، سنیخ چای ، صوفیان چای و لیقوان چای را نام برد. البته چاههای عمیق و نیمه عمیق بسیار زیادی نیز در منطقه وجود دارند که عمدتا دارای آب لب شور و یا شور هستند . وحصولات گندم ، جو ، یونجه ، پیاز ، سیب زمینی و کلزا از محصولات عمده دشت تبریز هستند که عمدتا در اراضی لب شور منطقه کشت می شوند محصولاتی که با آی رودخانه مذکور آبیاری می شوند در سالهای خشکسالی دچار خسارت شده و شدیدا عملکردشان پائین می آید . در سالهای اخیر به دلیل تشدید بحران دریاچه ارومیه و همچنین بالا رفتن شوری خاکهای منطقه نیاز به تغییر الگوی کشت بیش از پیش احساس می شد . لذا بدین منظور در این مقاله با بررسیهای به عمل آمده الگوی کشت جدید پیشنهاد گردیده که طی آن محصولاتی چون چغندر قند و پنبه که دارای آستانه تحمل بالاتری نسبت به شوری در مقایسه با سایر محصولات عمده منطقه می باشند جایگزین گیاهانی همچون پیاز و یونجه گردیده اند و به این طریق حدودا 16\17 درصد در آب مصرفی سالانه دشت در بخش کشاورزی صرفه جویی خواهد شد که معادل 18901893 متر مکعب آب می باشد.

۱۴امکان سنجی اصلاح الگوی کشت بر اساس مطالعات تناسب اراضی به منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در منطقه جلفا
اطلاعات انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۵
این تحقیق به منظور استفاده از نتایج مطالعات تناسب کیفی اراضی جهت اصلاح الگوی کشت و استفاده از محصولات متناسب با اقلیم جهت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در شهرستان جلفا از توابع آذربایجان شرقی انجام یافت.بر این اسا تناسب 13 محصول جهت کاشت در اراضی این منطقه تعیین شد که جو و گوجه فرنگی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد اراضی مستعد را به خود اختصتص داده اند. محصولات یونجه ذرت ، سیب زمینی ، گندم ، نخود ، کلزا و آفتابگردان در مقام های بعدی قرار دارند.با توجه به کل اراضی که 32000 هکتار می باشد با رعایت الگوی کشت پیشنهادی 198 میلیون متر مکعب در سال نیاز خالص آبایری منطقه می باشد که در مقایسه با الگوی کشت رایج حدود 20 درصد در آب مصرفی صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

۱۵بررسی مقادیر متفاوت شوری حاصل از کلروسدیم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازوآب نسبی در برگ چهار رقم کلزا
اطلاعات انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور مطالعه آثار تنش شوری بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و خصوصیات فیزیولوژیک چهار رقم کلزا و شناسایی بهترین ارقام، آزمایشی در سال 88–87 در گلخانه مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی بصورت فاکتو.ریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی ترکیبی از 4 واریته Elite) Okapi و SLM046 ،licord وپنج سطح شوری حاصل از کلروسدیم ( 0 ، 50،100،150،200 میلی مولار) بودند. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که افزایش شوری اثر منفی معنی داری در مقدار هدایت روزنهای، تعرق و میزان آب نسبی برگ در کلیه ارقام داشت. و همچنین تغیرات قابل ملاحظه ای در مقدار آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز مشاهده گردید . بطوری که فعالیت آنزیم در دوره رشد گلدهی افزایش و در پایان رشد فیزیولوژیک گیاه کاهش یافت. مقایسه میانگین ارقام کلزا نشان داد ، رقم 046SLM وLicord بترتیب مقاومترین و حساسترین رقم به شوری شناخته شد.

۱۶تهیه نقشه های حاصلخیزی خاک گامی موثر در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان هریس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق به منظور بررسی ساختار فضائی عوامل حاصلخیزی خاک جهت تخمین بنیه غذایی خاک ها، بهینه کردن توصیه 1 کیلرومتر( از × کودی و تغذیه گیاهی در شهرستان هریس اجرا شد. ابتدا تعداد 044 نمونه مرکب خاک به صورت شبکه بندی ) 1مزارع گندم این شهرستان تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد موقعیت نقاط نمونه برداری با استفاده از دستگاه موقعیت یراج جهانی ثبت گردید سپس با بکارگیری نرم افزار ILWIS3.3 نقشه های سطحی هر یک از عوامل حاصلخیزی خاک تهیه، و پهنه بندی هرکدام از این عوامل بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آج کشور تهیه شد. نتایج حاصله نشان د اد کره بری از 95درصد اراضی دارای میزان کربن آلی کمتر از یک درصد و فسفر قابل جذج نیز در بی از 59 درصد اراضی در حد متوسط 10–5قسمت در میلیون( ارزیابی شد اما پتاسیم قابل جذج درقست اعظم این خاکها بی از حد 044 پی پی ام می باشد. از لحاظ عناصرر ریز مغذی بترتیب کمبود آهن، روی، و منگنز در این اراضی شایع بوده اما به لحاظ مس در این اراضی کمبودی مشاهده نشد

۱۷بررسی تغییرات مکانی کربن آلی در خاکهای زراعی شهرستان مراغه با استفاده از GIS
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
شهرستان مراغه از جمله مراکز مهم کشاورزی و باغداری در استان آذربایجانشرقی است. به توجه به اهمیت مواد آلی در توسعه کشاورزی پایدار ضرورت دارد که میزان آن در خاکهای کشور تعیین و راهکارههای لازم جهت بهبود وضعیت آن را بررسی و اجرائینمود. در این تحقیق ابتدا در روی نقشه :::: 100 محدوده شهرستان شبکه بندی و سپس تعداد :: 0 نمونه مرکب خاک از عمق 0 : سانتی متری اراضی زراعی تهیه، موقعیت هر کدام با دستگاه موقعیت یاب جهانی ثبت و به آزمایشگاه منتقل شد و میزان کربن – :آلی خاک با روش سوزانیدن تر اندازه گیری شد. سپس بر اساس موقعیت جغرافیائی برداشته شده در مرحله قبلی در محیط سیستماطلاعات جغرافیائی به صورت نقشه نقطه ای جهت نمایش توزیع مکانی ارائه گردید. در مرحله تحلیل مکانی، با استفاده از الگوریتم های میانیابی موجود در نرم افزار Arc–GIS نقشه توزیع مکانی میزان کربن آلی خاک تهیه و با استفاده استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور توزیع مکانی این عنصر پهنه بندی شد. نتایج نشان داد که میزان کربن آلی در بیش از 99 درصد اراضی این شهرستان زیر یک درصد است بنابر این ضرورت دارد 50–40تن کود حیوانی پوسیده هر ساله مصرف شود تا سطح کربن آلی خاک به بیش از یک درصد برسد. البته مدیریت بقایای گیاهی نظیر کاه و کلش نیز در بهبود وضعیت مواد آلی مهم است و از آتش زدن آن که در سالهای اخیر مرسوم شده است بایستی پرهیز نمود

۱۸بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی درتهیه نقشه شوری و قلیائیت مطالعه موردی دشت جلفا
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی شوری و قلیائیت خاکهای دشت جلفا درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و با بکارگیری نرم افزارArc GIS انجام شد ابتدا شبکه بندی و مختصات جغرافیایی هرکدام ازنقاط بصورت UTM وارد دستگاه GPS شده سپس به محل عزیمت و به حفرپروفیل تشریح و نمونه برداری خاک و ارسال آنها به ازمایشگاه اقدام شد درنمونه های خاک پس ازاماده سازی میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته اندازه گیری و مقادیر آنها براساس استانداردهای موسه تحقیقات خاک و اب کلاس بندی شد جهت تخمین مقادیر مجهول بین فواصل نقاط ازامکانات درون یابی موجود درنرم افزار یاد شده استفاده شد پس ازکلاس بندی نقشه های شوری و قلیائیت منطقه بصورت جداگانه تهیه و سپس با تلفیق آنها نقش شوری و قلیائیت تهیه شد.

۱۹اثر روشهای کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم
اطلاعات انتشار: بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي)، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق به منظور مقایسه تاثیر روش های کاربرد کودهای شیمیایی حاوی عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه، کاه، میزان پروتئین و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار روش کاربرد کود شامل: مصرف خاکی، محلول پاشی، آغشته نمودن بذر، مصرف خاکی به علاوه محلول پاشی و آغشته نمودن به علاوه محلول پاشی، در سه تکرار در ایستگاه تیکمه داش آذربایجان شرقی اجرا شد. پس از آماده سازی زمین و تهیه کرت ها، کودهای اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس آزمون خاک و توصیه کودی منطقه از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به صورت یکسان در تمام کرت ها اعمال گردید. در روش مصرف خاکی، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس، سکوسترین آهن و اسید بوریک هر کدام به ترتیب به میزان 40، 30، 20 ،10 و 20 کیلوگرم در هکتار، قبل از کاشت در سطح کرت پخش و با خاک مخلوط شدند. در روش محلول پاشی، عناصر ریزمغذی هر کدام با غلظت دو در هزار به همراه نیم درصد اوره در سه مرحله ساقه رفتن، خوشه رفتن و یک هفته بعد از گل دهی به صورت محلول پاشی اعمال گردید. در روش آغشته نمودن بذر، یک لیتر محلول 30 درصد از کودهای مذکور تهیه و بر روی 10 کیلوگرم بذر گندم پاشیده و به دقت مخلوط شدند. در روش توام مصرف خاکی به علاوه محلول پاشی تلفیق دو روش مذکور و در روش آغشته نمودن بذر به علاوه محلول پاشی، تلفیق دو روش مربوطه اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تاثیر تیمارهای فوق بر عملکرد دانه گندم در سطح 1 درصد و بر غلظت روی در دانه گندم در سطح 5 درصد معنی دار شد. بر اساس گروه بندی به عمل آمده، روش مصرف خاکی + محلول پاشی از سایر روش ها بهتر بود، در صورتی که سه تیمار شامل روش های محلول پاشی، آغشته نمودن بذر + محلول پاشی و مصرف خاکی + محلول پاشی، پروتئین دانه گندم را بیشتر افزایش دادند. از نظر تاثیر تیمارها بر وزن هزاردانه نیز روش آغشته نمودن بذر نسبت به سایر تیمارها ارجحیت داشت اما هیچ یک از روش ها اثر معنی داری روی عملکرد کاه گندم نداشتند. بنابراین روش مصرف خاکی توام با محلول پاشی عناصر ریزمغذی، به دلیل افزایش قابل ملاحظه در عملکرد دانه و نیز بالا بردن میزان پروتئین و غلظت عناصر در دانه گندم در مقایسه با سایر روش ها در زراعت گندم ارجحیت دارد.

۲۰بررسی توزیع مکانی برخی عناصر غذایی و عوامل موثر بر حاصلخیزی خاک در اراضی شهرستان مراغه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، تابستان, دوره  ۲۳ , شماره  ۲ (پياپي ۸۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خاک زراعی منبعی ارزشمند بوده و حفظ و مدیریت حاصلخیزی آن در توسعه پایدار هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید. از جمله ابزارهای مناسب که می تواند امکانات لازم را در زمینه مدیریت حاصلخیزی خاک ها فراهم آورد نقشه های پهنه بندی عناصر غذایی می باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی ساختار فضایی و تهیه نقشه های پهنه بندی عناصر غذایی بر اساس استفاده از تکنیک های زمین آمار در محیط GIS می باشد. در این تحقیق با استفاده از390 GPS  نمونه مرکب خاک از اراضی زراعی شهرستان مراغه جمع آوری شد و پس از آنالیزهای آزمایشگاهی میزان عناصر فسفر، پتاسیم ،آهن، روی، منگنز، مس و بور و نیز درصد کربن آلی، شوری و pH استخراج گردیدند. از طریق بررسی های آماری با بسته نرم افزاری Spss نرمال بودن توزیع داده ها تست شد و سپس با بکارگیری نرم افزار Gs+9 بررسی های زمین آماری و تهیه نیم پراش نگار تمامی عناصر انجام شده و بعد مناسبترین مدل تئوری به داده های تجربی برازش داده شد. با تعیین شدن پارامترهای نیم پراش نگار مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر عناصر در نقاط مجهول بکار گرفته شده و نقشه پهنه بندی عناصردر محیط نرم افزار Gs+9 تولید شد. پهنه بندی نقشه هر کدام از این عوامل بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که قسمت عمده اراضی نمونه برداری شده، فاقد محدودیت شوری بوده ولی دارای کمی قلیائیت هستند، در 74 درصد اراضی میزان کربن آلی بیشتر از  0.5درصد است و بر اساس نیاز گیاه گندم، فسفر قابل در 70.35 درصد اراضی در حد زیاد یا سمیت و پتاسیم قابل جذب نیز در قست اعظم این خاکها در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد. از لحاظ عناصر کم مصرف به ترتیب کمبود روی، منگنز، آهن، بور و مس در این اراضی شایع بوده است.

۲۱برآورد پتانسیل تولید چغندر قند در دشت تبریز با استفاده از مدل اگرواکولوژیکی فائو
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، سال
تعداد صفحات: ۶
در سالهای اخیر کشت چغندرقند در حاشیه شرقی دریاچه اورمیه و دشت تبریز به تدریج افزایش می یابد. هدف از این تحقیق برآورد پتانسیل تولید چغندرقند به عنوان یکی از محصولات کشاورزی متحمل به شوری در دشت تبریز و گنجانیدنآن در الگوی کشت منطقه است. بدین منظور ابتدا دوره رشد منطقه با استفاده از اطلاعات ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تبریز تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که کشت دیم چغندرقند در تبریز امکان پذیر نیست زیرا دوره رشد این محصولخارج از دوره رشد منطقه ) 22 مهر ماه– 13 اردیبهشت( است اما در این منطقه برای کاشت چغندرقند آبی محدودیت اقلیمی وجود ندارد و اقلیم منطقه برای کاشت این محصول کاملا مناسب بوده و در کلاسS1 قرار دارد. میزان پتانسیل تولیدآبی چغندرقند در این دشت با استفاده از مدل فائو 22 تن در هکتار محاسبه شد این میزان در مقایسه با عملکرد زارعیناختلاف فاحشی دارد که مربو به افت عملکرد ناشی از محدودیت های خاک، آب آبیاری و عدم تامین نهاده های لازم نظیر رعایت تاریخ کاشت، آبیاری، مبارزه با علفهای هرز و .... می باشد

۲۲ارزیابی تناسب اراضی و تعیین ÷تانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چغندرقند، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۳بررسی کارایی روش ژئوپدولوژی در تهیه نقشه خاک و مقایسه آن با روش فیزیوگرافی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، چهارم،شماره۲(پياپي ۱۴)، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از این تحقیق به کارگیری روش ژئوپدولوژی در تهیه نقشه خاک دشت هرزندات مرند در استان آذربایجان شرقی و مقایسه آن با نقشه خاکی است که قبلاً با روش فیزیوگرافی تهیه شده بود. ابتدا نقشه های پایه شامل عکس های هوایی، نقشه توپوگرافی 1:25000 و نقشه زمین­شناسی، تصویر لندست ETM منطقه، رقومی و سپس نقشه های اولیه مانند مدل ارتفاع رقومی، جهات و درصد شیب، سنگ شناسی و مدل سه بعدی تصاویر منطقه(3D) تهیه شد سپس با استفاده از آن ها واحدهای زمین­نما بر اساس تفسیر رقومی و پس از تست زمینی مرزبندی و نام گذاری شدند در مرحله بعد مطالعات خاکشناسی در مناطق نمونه صورت گرفت. با تجزیه وتحلیل نتایج آزمایشگاهی و اطلاعات حاصل از مطالعات صحرایی، خاک ها طبق روش طبقه­بندی جامع خاک ها یا روش آمریکائی طبقه بندی و نیز لند فرم های مختلف تشخیص و نام گذاری شدند. نتایج نشان داد که منطقه مطالعاتی از سه واحد ژئومورفولوژیک کوهستان، دشت های دامنه ای و دره تشکیل شده اند. در این پژوهش، با توجه به الگوی پراکنش خاک های منطقه دو نوع واحد نقشه خاک شامل واحد همگون و واحد اجتماع یا مجموعه­ها که خلوص واحدهای نقشه را نشان می دهد تشخیص داده­شد که در روش فیزیوگرافی این ناخالصی ها در خاک های غالب ادغام و در نقشه خاک هیچ اشاره ای به آن ها نمی­شود. در روش ژئوپدولوژی8 فامیل خاک در سه رده انتی سولز، اینسپتی سولز و اریدی سولز و 69 واحد اراضی و 145 مرزبندی نقشه تفکیک شد. در حالیکه در روش فیزوگرافی تنها 37 واحد اراضی و 63 مرزبندی نقشه در دو رده انتی سولز و اینسپتی سولز تشخیص داده شده بود. از کیفیت بهتری برخوردار است. همچنین در این روش تنها 37 پروفیل حفر شد که در مقایسه با روش فیزیوگرافی که 180 پروفیل در آن حفر و مطالعه و نمونه­برداری گردیده­است هزینه کمتری صرف شده و زمان لازم برای تهیه نقشه خاک نیز به مراتب کمتر از روش فیزیوگرافی است. تعیین حدود و ترکیب واحدهای نقشه خاک در روش فیزیوگرافی در نظر گرفته نشده و تعیین حدود واحدها و مرزبندی های نقشه عاری از جنبه­های آماری است. اما در روش ژئوپدولوژی مرزبندی واحدهای تفکیکی با واقعیت زمین منطبق است. لذا کارایی این روش به مراتب از روش فیزیوگرافی بیشتر بوده و توصیه می­شود که در تهیه نقشه خاک روش ژئوپدولوژی جایگزین روش فیزیوگرافی شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه