توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش عامل انسانی در انتقال تکنولوژی هوائی و تاثیر آن بر ایمنی وسوانح هوائی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چگونگی بررسی تاثیر عوامل انسانی در ایمنی فناوری انتقال یافته در دو حیطه مجزا امکان پذیر میباشد . اول بروی بخش درگیر در بکارگیری فناوری همانند اتوماسیون، آموزش و گزی نش عوامل ، ارزیابی عملکرد و مدیریت اطلاعات در مراحل مختلف انتقال و بخش دوم ب رروی سازوکا رهای مدیریتی در انتقال بهینه فناوری همچون، تعیین خط ومشی و سیاستهای لازم
جهت ایجاد محیطی قابل ان طباق با فناوری جدی د، تکمیل ونگهداری زیرساختهای ضروری مورد نیاز عوامل انسانی جهت تولید و یا انتقال فناوری هوایی جهت ارائه یک برنامه جامع ایمنی برای بخشهای مخت لف شامل تعمیر ات و عملیات هوایی در جهت نیل به اهدافی همچون جلوگیری از سوانح هوایی و هرگونه نقص سازه ای در هواپی ما و ارائه برنامه جدید جهت تعمیر
هواپیماهای قدیمی، مورد بحث واقع می شود .

۲تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و الزامات مربوطه
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مهم ترین الزامات مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل پرنده، تدوین و طراحی دستورالعمل فنی انجام تعمیرات هواپیماها 1 در پریودهای زمانی مناسب 2 و متناسب با میزان قابلیت اطمینان سیستم 3 است . در این مقاله ایمنی را یک کمیت کیفی می نامیم و پایایی و قابلیت اط مینان را به عنوان کمیت کمی ( عددی ) تبدیل شدة ایمنی می پذیریم و براساس اعداد به دست آمده، به طراحی دستورالعمل فنی انجام تعمیر و نگهداری پیشرفته برای یک قطعه که اقلام ویژة تعمیراتی 4 محسوب می شود پرداخته خواهد شد .
بدین وسیله امکان تدوین و طراحی Task برای وسایل پرندة سبک و سنگین ساخت داخل و نیز کنترل ایمنی وسایل پرندة مدرن 5 در صورت بروز مشکلات و خرابی های متعدد با تشخیص MSI مهیا شده و ایمنی که محصول نهایی این فرایند است تضمین می شود . از آنجا که ایمنی به معنای دور بودن از خطر و ریسک ( و هرآنچه منجر به ایجاد صدمه م ی گردد ) و کاهش صدمات جانی و خسارات مالی ناشی از وقوع ریسک محسوب می شود و چون ریسک احتمال بروز خطر که با فراوانی و شدت همراه است تعریف گردیده، بنابراین از طریق تحلیل های پایایی و توابع احتمال، ایمنی به صورت عددی کنترل شده و در نهایت بر پایة دو دیدگاه نظری و ساختاری قطعه و یا سیستم، امکان طراحی Task تعمیراتی پیشرفته با هدف حفظ و بقای ایمنی به عنوان
مهم ترین پیش نیاز و الزامات تعمیرات و نگهداری پیشرفته در مدت زمان بهره برداری فراهم می گردد .
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه