توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و مقایسه نتایج آزمون‌های جامع و میانگین نمرات دروس دوره علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی اصفهان قبل و بعد از تغییرات دروس علوم پایه
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه‌: این مطالعه به بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی پس از تغییر چیدمان ‌(تغییرزمان ارایه دروس) و تغییر در تعداد واحدهای بعضی از دروس علوم پایه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ارتقای کیفیت آموزش دوره علوم پایه صورت گرفت‍‌، که طی آن پیشرفت تحصیلی دانشجویان قبل و بعد از تغییرات چیدمان و واحدها مقایسه گردید. روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی– تحلیلی و جامعه مورد مطالعه 156 دانشجوی پزشکی ورودی نیمسال اول سال 84 (گروه اول،86 نفر) و ورودی نیمسال اول سال 85 (گروه دوم،70نفر) بود،که به روش همه‌شماری در سال 1388انجام گرفت. در این مطالعه تغییرات گسترده‌ای در 24 عنوان درسی از دروس علوم پایه که شامل تغییر میزان واحدهای درسی‌، تغییر نیمسال ارایه دروس‌، تفکیک دروس به واحدهای کوچکتر وحذف و اضافه چند درس از دروس علوم پایه می‌باشد‌، صورت گرفت و میانگین نمرات دروس تغییر یافته و میانگین نمرات آزمون‌های جامع علوم پایه و مشخصات دموگرافیک و میزان مشروطی و سنوات تحصیلی هر دو گروه مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Independent sample t test و‌Chi–Square استفاده شد. نتایج‌: نتایج نشان داد میانگین دروس فیزیک پزشکی، فیزیولوژی 1، آسیب‌شناسی نظری، آناتومی اندام عملی و نظری، فیزیولوژی 2– الف و فیزیولوژِی 2– ب وفیزیولوژی 2– عملی و ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی نظری، آناتومی تنه عملی، سروگردن عملی‌، ایمنی‌شناسی عملی و نظری اختلاف معنادار دارند و بین میانگین‌های آزمون‌های جامع دوره‌ها نیز اختلاف معنادار موجود است (003\0P=) به‌ طوری‌که میانگین در اسفند 87 یعنی پس از تغییرات افزایش یافته است. نتیجه‌گیری‌: یافته‌های مطالعه حاضر دلالت بر تاثیر مثبت تغییرات انجام شد در میانگین دروس فیزیک پزشکی، فیزیولوژی1، آسیب‌شناسی نظری، آناتومی اندام عملی و نظری، فیزیولوژی 2–الف و 2– ب و 2– عملی و ویروس‌شناسی و تاثیر منفی در میانگین دروس باکتری‌شناسی نظری، آناتومی تنه عملی، سروگردن عملی‌، ایمنی‌شناسی عملی و نظری می‌باشد و میانگین بقیه دروس مورد مطالعه تغییر محسوسی نداشته‌، و درنهایت میانگین آزمون جامع علوم پایه گروه دوم افزایش یافته است‌ (003\0P=) و نشان می‌دهد که تغییرات انجام شده لازم و مفید بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه