توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ترکیبات و اثر ضد باکتریایی اسانس سه گیاه گشنیز، بومادران و شوید در شرایط آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، آذر و دي, دوره  ۱۴ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: در این پژوهش ترکیبات عمده اسانس سه گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)، بومادران (Achillea wilhelmsii) و شوید (Anethum graveolens) شناسایی و اثر ضد میکروبی این گیاهان بر روی چهار باکتری پاتوژن اشیرشیاکلی، باسیلوس سرئوس، باسیلوس لیچنی فورمیس و سودوموناس آئروجینوزا در شرایط آزمایشگاهی بررسی و حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) آنها تعیین شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی اسانس گیاهان توسط دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب استخراج گردید. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس این گیاهان توسط کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنجی جرمی (GC\MS) مورد شناسایی قرار گرفتند و درصد ترکیبات آنها اندازه گیری شد. برای تعیین MIC هر اسانس بر روی باکتری های مورد مطالعه از روش ریز رقت (Micro Dilution) استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد در اسانس گیاهان بومادران، گشنیز و شوید به ترتیب آلفا – پینن، –Dکارون و لینالول ترکیبات عمده را تشکیل می دهند. برای مهار رشد باکتری های اشیرشیاکلی و باسیلوس لیچنی فورمیس، اسانس شوید با غلظت 312.5 ppm و برای مهار رشد باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروجینوزا به ترتیب اسانس های گیشنیز و بومادران با غلظت های 1250 ppm و 312.5 ppm موثرتر واقع شدند.نتیجه گیری: اسانس هر سه گیاه گشنیز، بومادران و شوید اثر ضد میکروبی قابل توجهی روی باکتری های مورد مطالعه داشتند و ممکن است بتوان از آنها به خصوص از شوید در درمان عفونت ها استفاده کرد.

۲گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده (Entomobryidae (Collembola برای فون ایران
اطلاعات انتشار: گياه پزشكي، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴ (پياپي ۱۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
خانواده Entomobryidae گروهی از پادمان راسته Collembola می باشند که با داشتن بدن استوانه ای و وجود موهای نسبتا بلند، داشتن فلس و بند چهارم شکم که خیلی طویلتر از بند سوم می باشد، از بقیه خانواده های این راسته جدا می شوند. برای بررسی فون این خانواده در طی سال های 1391–1390 نمونه برداری هایی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهرستان چرام (استان کهگیلویه و بویراحمد) به عمل آمد و پادمان توسط قیف برلیز جمع آوری گردیدند. اسلایدهای میکروسکوپی با استفاده از مخلوط هویر تهیه شد. در مجموع پنج گونه شامل یک گونه از جنسWillowsia ، دو گونه از جنس Entomobrya و دو گونه از جنس Lepidocyrtus جمع آوری و شناسایی شد. نمونه ها همگی برای فون ایران جدید می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه