توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه اثر یک جلسه فعالیت ورزشی حاد بر سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشی فاز حاد، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین–6 پسران چاق و غیرچاق نابالغ
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، مرداد, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۳، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: TNFa، CRP، IL–6 شاخص ‌های التهابی جدید قلبی – عروقی بوده که بالا رفتن غلظت آنها باعث افزایش بیماری ‌های قلبی – عروقی می ‌شود. این تحقیق با هدف، مقایسه پاسخ پلاسمایی TNFa، CRP و IL–6 پسران چاق و غیرچاق نابالغ نسبت به یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت انجام شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی 21 دانش آموز 11 تا 14 ساله پسر که کاملا سالم بودند به ‌طور تصادفی منظم انتخاب شدند و به دو گروه آزمودنی ‌های چاق (وزن 17.33±77.07 کیلوگرم) و آزمودنی ‌های با وزن طبیعی (وزن 54.7±8.28 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی ‌ها پس از 5 دقیقه گرم کردن، با 65 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی خود به مدت 40 دقیقه بر روی دوچرخه کارسنج به فعالیت پرداختند و بازگشت به حالت اولیه در 5 دقیقه انجام شد. نمونه‌ های خونی قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از فعالت برای سنجش میزان TNFa، HS–CRP وIL–6  گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها از روش ‌های آماری T–test و Repeated measuers و آزمون تعقیبیLSD  استفاده شد.یافته ها: در مقایسه دو گروه مقادیر TNFa،CRP  و IL–6 گروه چاق در مقایسه با گروه با وزن طبیعی در هر سه زمان به ‌طور معنی ‌داری بالاتر بود (p<0.05).استنتاج: نتایج این پژوهش نشان داد یک دوره فعالیت ورزشی با شدت 65 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث افزایش عوامل التهابی کودکان چاق و وزن طبیعی نابالغ می ‌شود. بنابراین فعالیت ورزشی می ‌تواند پاسخ ایمنی و التهابی پسران نابالغ را فعال سازد و میزان برخی از شاخص ‌های مذکور را افزایش دهد.

۲ارتباط بین ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها
اطلاعات انتشار: علوم زيستي ورزشي (حركت)، بهار, دوره  - , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدن تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها بود. به این منظور 20 تکواندوکار مرد نخبه (میانگین سن 25.75 سال، وزن 73.6 کیلوگرم و قد 180.55 سانتیمتر) که در سال 1385 به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، ارزیابی شدند. از ویژگی های پیکری ترکیب بدنی، قد، وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن (BMI)، طول اندام تحتانی و طول بالاتنه و از ویژگی های فیزیولوژیکی، توان هوازی (آزمون شاتل ران) و توان بی هوازی (آزمون سارجنت)، چابکی (آزمون ایلی نویز)، انعطاف پذیری (آزمون خمش به جلو و عقب)، سرعت (آزمون دو 40 یارد) و تعادل (آزمون استورک) سنجیده شد. موفقیت تکواندوکاران با توجه به مقام های کسب شده در مسابقات کشوری، آسیایی و بین المللی ارزش گذاری شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف استاندارد اطلاعات به دست آمده و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط ویژگی های یادشده با موفقیت تکواندوکاران استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تعادل ( r=0.486و P<0.05)، انعطاف پذیری ناحیه کمر ( r=0.474و P<0.05) و توان بی هوازی ( r=0.559و P<0.05) با موفقیت تکواندوکاران نخبه ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین ارتباط بین سن ( r=0.335و P<0.149)، وزن ( r=0.014و P<0.935)، قد ( r=–0.032و P<0.392). طول اندام تحتانی ( r=0.065و P<0.068)، توان هوازی ( r=0.251و P<0.286)، سرعت ( r=0.224و P<0.409)، چابکی ( r=–0.392و P<0.086) و انعطاف پذیری به جلو ( r=0.180و P<0.450) با موفقیت معنی دار نبود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت موفقیت در رشته تکواندو به عوامل زیادی بستگی دارد و تکواندوکار موفق مرد باید انعطاف پذیری عالی کمر برای داشتن دامنه حرکات خوب در ناحیه کمر، حفظ تعادل مناسب برای افزایش ضربات امتیازآور در موقعیت های گوناگون و توان بی هوازی زیاد برای انجام ضربات و مهارت های سریع و انفجاری داشته باشد. همچنین احتمال می رود عواملی چون سرعت و چابکی تکواندوکاران باید تقویت شود.

۳تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با شدت های گوناگون بر محور GH\IGF–I جوانان مرد دانشگاهی سالم
اطلاعات انتشار: علوم زيستي ورزشي (حركت)، بهار, دوره  - , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر محور ترشحی GH\IGF–I در دانشجویان مرد سالم است. 27 دانشجوی مرد با میانگین و انحراف استاندارد سن 21.40±1.78 سال، قد 1.72±0.45 سانتی متر و وزن 68.85±5.39 کیلوگرم انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه 9 نفری فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای با شدت های 40، 60 و 80 درصد 1RM تقسیم شدند. برنامه مقاومتی دایره ای شامل 10 مرحله بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های ANOVA یک سویه و t زوجی و نرم افزار SPSS انجام گرفت. فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای در همه شدت ها تاثیر معنی داری بر GH داشت. همچنین برنامه مقاومتی با شدت 40 درصد بر IGF–I تاثیر معنی داری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد شدت یک جلسه ورزش مقاومتی دایره ای می تواند تاثیرات فزاینده و متفاوتی بر GH وIGH–I  داشته باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه