توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و مقایسه شیوه های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود)
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، بيست و سوم،شماره۴(پياپي ۶۲)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش،تجدیدحجم به دو شیوه3P و صددرصد درمورددو گونه راش و توسکای ییلاقیدر سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود مورد بررسی قرار گرفت.از مجموع 558 اصله از درختان نشانه گذاری شده این دو گونه، یک بار کلیه درختان شامل 516 اصله راش و 42 اصله توسکابه روش صددرصد و بار دیگر96 اصله درخت شامل 81 اصله راش و 15 اصله توسکا به روش3Pمورد تجدیدحجم قرار گرفت. حجم کل نشانه گذاری راش 89\613، تجدیدحجم صددرصد 65\489 و 3Pمعادل83\488 مترمکعب و برای گونه توسکا حجم نشانه گذاری 68\79، تجدیدحجم صددرصد 62\88 و3Pمعادل 87\82 مترمکعب بود. نتایج اندازه گیرینشان دهنده آن است که راش 82\0 مترمکعب و توسکا 75\5 مترمکعب نسبت به تجدیدحجم به شیوه صددرصد کاهش حجم داشتند.مقایسه نتایج با استفاده از آزمونtنشان داد با 99 درصد اطمینان، تفاوت معنی داری بین تجدیدحجم به شیوه های یادشدهبرای راش و توسکاوجود ندارد،بنابراین با توجه به میزان درصد خطای موردبررسی در هر دو حالت، قابل استنتاج است که ضرایب به دست آمده از عملیات 3P از دقت زیادی در تعیین حجم برخوردار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه