توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱جستاری در زیبایی شناسی هنر اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در فرهنگ و هنر، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حجم مباحث فلسفی مربوط در هنر و زیبایی شناسی در میراث فکری و فلسفی اسلامی اندک است. هنگام ترجمه فلسفه یونانی در قلمرو حکومت اسلامی، حکمای اسلامی، به بُعد هنری این فلسفه توجه شایانی نکردند و بسیاری از حکمای اسلامی از حد فن شعر ارسطو و جمهور افلاطون فراتر نرفتند. علل این مساله گرچه تا حدودی ذکر شده، اما نیازمند تحقیقی جداگانه است. هنر اسلامی نتیجه گسترش اسلام و تاسیس تمدن بزرگ اسلامی است. زیبایی شناسی هنر اسلامی از یک طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامی، مانند غزالی، فارابی، ابن سینا و دیگران در آیات و احادیث است و از سوی دیگر نتیجه نوعی درک شهودی و عمل هنرمندانی است که مغروق در فضای ایمان و اندیشه اسلامی می زیستند. هنر اسلامی دستاورد مشترک تمام ملل اسلامی است که سهم مشارکت بعضی مانند ایرانیان بسیار شگرف بوده است. هنر این ملل نتیجه حضور سنن و دلبستگی های قومی و همچنین روح تعالیم اسلامی است. در این مقاله، نسبت بین فلسفه و هنر و نیز حکمت و زیبایی شناسی هنر اسلامی بررسی می شود و بنیان های نظری آن از دیدگاه حکیمان ایرانی تبیین می گردد و در نهایت، تفاوت های هنر الهی و غیرالهی مورد بحث قرار می گیرد.

۲امکانات و محدودیت های زیبایی شناختی رسانه تلویزیون در ارائه فرهنگ مهدوی و شخصیت های قدسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مشرق موعود، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۲۴
ارائه و معرفی خلاقانه شخصیت های قدسی و معصوم در قالب ساختارهای تلویزیون و تبلیغ آنها از زبان این رسانه با چالش هایی روبروست که نیازمند واکاوی و مطالعه دقیق است. این مقاله تلاش دارد با بازشناسی نسبت تلویزیون و دین و مرور نظریه های فلسفی مربوطه، به این سوال اساسی پاسخ دهد که انتقال مفاهیم مجرد و ارائه شخصیت های قدسی و معصوم مانند حضرت حجت (عج) و تبلیغ فرهنگ مهدوی در تلویزیون، چگونه و تا چه اندازه امکان پذیر است؟این نوشتار می کوشد از طریق مروری بر ادبیات عموما فلسفی و زیبایی شناختی پیرامونی که بیشتر در غرب انجام پذیرفته و با اتکا به اهداف دینی فرهنگ اسلامی ایرانی به نسبت معقولی بین آن دو برسد.

۳رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد
اطلاعات انتشار: نگره، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۶
کوفی معقد یکی از اولین نمونه های کوفی تزیینی است که نقشینه گره از اجزای اصلی آن است. کوفی تزیینی و از جمله کوفی معقد در مطالعات پیشین همواره ترکیبی از کوفی ساده و نقوش تزیینی پنداشته شده است؛ ولی به نظر می رسد این خط کل منسجمی باشد که از تغییرات روابط هندسی در ساختار مفردات و مرکبات خط کوفی به وجود آمده است. از این رو، مقاله حاضر قصد دارد ضمن مطالعه روابط هندسی مفردات و مرکبات کوفی معقد به زمینه یابی تحولات این خط بپردازد تا براساس سیر تحولات فرمی کوفی معقد به اندیشه ای که آن را شکل داده است دست یابد. بدین منظور، با استفاده از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی با دیدگاه استنباطی تغییرات هندسی در سیر تحول خط را برمبنای مفاهیم عرفانی گره تحلیل می کند. در نتیجه، رابطه سیر تحولات خط کوفی معقد با رویکردهای عرفانی نمایانده می شود که نشان می دهد هندسه عرفانی زمان و مکان در طراحی کتیبه های کوفی معقد تاثیر گذاشته و به صورت گره نقطه، گره قلب و گره سرمدی در مفردات خط تجلی یافته است. این هندسه زمان و مکان در طراحی مرکبات خط نیز به کار رفته و به ترتیب مفاهیم گره افزایی و گره گشایی را در ترکیب بندی القا می کند.

۴تبدل زیبایی شناختی مفاهیم عرفانی به فرم معماری در بیان معمارانه عصر صفوی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هنر را میتوان به مثابه جلوه گاه تمدن بشری و بازتابدهنده روح زمانه و عصاره زندگی مردمان، در هر دوره موردتأمل قرار داد. در این میانه معماری و شهرسازی به عنوان هنری که در طول تاریخ هم نخبه گرا بوده و هم به دلیل ماهیت کارکرد یاش عمیقاً مردمی است محل تأکید واقع می شود. ازسوی دیگر از آنجا که عصر صفوی را میتوان به کمال رسیدهترین دوره در هنر ایرا نزمین، به ویژه دوران پس از اسلام دانست که در آن گویی همههنرها به اوج خود نسبت به دورههای پیشین و پسین رسید هاند و به سیاق تفکر هگل می شود آن را با هنر یونان باستان قیاس نمود که پیام خود راچنان کامل بیان کرده و با عالم احساس چنان منطبق شده که دیگر نم یتوان امروز به آن کمال دست یافت، از این روی معماری و شهرسازی دوره صفویه در مقام تجسم روح زمانه و آینه فرهنگ ایرانی اسلامی که جان مایه آن عرفان است به طور خاص مسأله اصلی و موردکنکاش این مقاله استو تلاش می گردد با روش تحقیق تحلیلی– توصیفی ضمن اشاره به جهان رمزگانی معماری مقدس و شناسایی و رمزگشایی عناصر هنری این عرصه، پرده از رخ معناهای حاضر اما مستور در آن برکشیده و به حقیقت غایی آن ها یعنی فراهمآوردن فضای تعالی برای مخاطبان اثر ضمن نمایش حرکت توحیدی به جانب حق تعالی در سیر عرفان اسلامی دست یافت. حقیقتی که به مدد نور و نقوش و رنگ در قالب سردر و ایوان و محراب و گنبد و بهشت کوچک و زمینی چهارباغ تجلی یافته تا اسم دوران انسان عصر صفوی را الله گرداند. اسمی که بر همه شئونات زندگی انسان در آن دوره سایه افکنده و وی را در نوعی از حالوهوای عرفانی مستغرق م یگرداند. به این ترتیب غایت این هنر ارائه امر زیبای یشناختی صرف نیست بلکه ایجاد این حالوهوای عرفانی به مدد برساختن فضایی معمارانه ذیل اسم الله است

۵چالش های تعامل دین و تلویزیون ....
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: راديو تلويزيون، سال
تعداد صفحات: ۳۹

۶جهانی سازی و هویت هنری در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، اول،شماره۸-۹، اسفندو فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۷اقتباس سینمایی، پل ارتباطی سینما و ادبیات
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، اول،شماره۸-۹، اسفندو فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۸جایگاه عناصر داستانی وحماسی در قصص قرآن کریم
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، دوم،شماره۱۰، ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۹تغییر کاربرد نور و رنگ در سینمای فانتزی مدرن فرانسه
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، دوم،شماره۱۲، تير ، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۰بنیادهای فلسفی حرکت در سینما از نگاه آوینی
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، دوم،شماره۱۲، تير ، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۱نقش مدرسه در ایجاد علایق دانش آموزان و چگونگی تاثیر بر رفتار آنان
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، دوم،شماره۱۵، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۲نگاهی انتقادی به تلویزیون از مکتب فرانکفورت تا پست مدرنیسم
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، دوم،شماره۱۶، آبان ، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۳چرا فیلم های ترسناک را دوست داریم؟
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، شماره۲۰-۲۱، فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۴کارکردهای میزانسن در انتقال مفاهیم دینی در آثار مجید مجیدی و سیدرضا میرکریمی
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، شماره۲۰-۲۱، فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۱۵جریان سیال ذهن در فیلم هامون
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، سوم،شماره۲۹، آذر ، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۱۶رویکردی اعتقادی و آیینی در مطالعه سینمای دفاع مقدس
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، سوم،شماره۳۲-۳۳، فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۱۷مسئله عرفان در سینمای مهرجویی
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، سوم،شماره۳۴، ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۸بررس مولفه های واقع گرایی اجتماعی در داستان های کوتاه دهه 40: مطالعه موردی داستان «خاکسترنشین» غلامحسین ساعدی
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، سوم،شماره۳۶، تير ، سال
تعداد صفحات: ۳۱

۱۹تاثیر فلسفه کانت بر هنر مدرن
اطلاعات انتشار: ماهنامه فرهنگ اسلامي، چهارم،شماره۳۹، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۰خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبيات، هشتم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۳
از آنجا که یکی از مولفه های مهمِ هویتِ مردمان یک کشورْ تاریخ مشترک آنان است، لزوم توجه به تاریخ و حفظ آن به صورت شفاهی و کتبی اهمیتی دوچندان می یابد؛ در غیر این صورت، با گذر زمان، به تدریج فاصله میان نسل ها آن قدر افزایش می یابد که اشتباهات پیشین تکرار خواهد شد. از سوی دیگر، در جامع ه ای که ثبتِ تصویری رخدادهایِ تاریخی چندان قوت نداشته باشد بازسازی و معادل سازیِ تصویریِ تاریخْ برای نسل جوانِ آن جامعه، که روز به روز از مطالعه همان منابع محدود کتبی یا شفاهی حوادث کشورشان دور شده اند، ضرورت ویژه ای می یابد. در مطالعه حاضر، مجموعه عکس های صحنه پردازی شده آزاده اخلاقی، با نام به روایت یک شاهد عینی، درباره مرگ هفده تن از ناموران تاریخ معاصر ایران، با روش پژوهش تحلیلی ـ تفسیری بررسی شده است. بدین منظور، از آرای رولان بارت در تحلیل متون ادبی بر اساس رمزگان های پنجگانه معرفی شده در کتاب اس\ زد (1970) و برای تحلیلِ متونِ تصویری از مفاهیم استودیوم و پونکتوم در کتاب اتاق روشن (1980) به منزله چارچوب نظری استفاده شده است. این نوشتار نشان خواهد داد که مجموعه عکس های به روایت یک شاهد عینی در مرز میان متن خواندنی و نوشتنی قرار دارد، زیرا، از یک سو، عکاس، با بازسازی عینی اسناد و مدارک به صورتی واقعی نما، تاریخ را روایت می کند و جای معناسازی برای مخاطب باقی نمی گذارد و، از سوی دیگر، مخاطب با مشاهده برخی از عکس ها به خوانشی تفسیری از تاریخ معاصر دست می یابد که از تصویر صحنه پردازی شده فراتر می رود. از این رو، به واسطه آنچه بارت بدان نام پونکتوم نهاده بود، مجموعه به روایت یک شاهد عینی به متنی نوشتنی بدل می شود؛ متنی که معنایش یکسره و آگاهانه وابسته به معناهایی است که مخاطب می آفریند.

۲۱بازنمایی فرشته در رسانه براساس آموزه های اسلامی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شانزدهم،شماره۲۹، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
در همه اعصار، فرشتگان و ماهیت آنها برای انسان، جذاب و پرسش برانگیز بوده است. این جذابیت صرفاً به این دلیل نیست که ملائک همچون دیگر ارکان عالم غیب توسط بشر قابل رویت نیستند، بلکه دلایلی دیگر را نیز در خود دارد. از مهم ترین این دلایل نقش فرشتگان در جهان هستی و ارتباط آنها با زندگی دنیوی و اُخروی آدمی است. بازنماییِ فرشتگان در رسانه های غربی، با حقیقت و آموزه های اسلامی مغایرت دارد، ولی متاسفانه به دلیل قدر جادویی رسانه، تاثیرات فراوانی بر اذهان عمومی گذاشته است. این پژوهش تلاش دارد براساس آموزه های اسلامی سیمایِ فرشتگان را در رسانه ملی مورد تحلیل قرار دهد و همچنین راهکارهای عملی و کاربردی را در چگونگی بازنمایی فرشتگان در رسانه را پیشنهاد کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که اهالی رسانه همانطورکه به امور فنی رسانه باید تسلط داشته باشند به مفاهیم و آموزه های اسلامی نیز باید واقف باشند.

۲۲تحلیل ترانشانه ای دگردیسی و آیین تشرف در شاهنامه به روایت تصویر
اطلاعات انتشار: فصلنامه نامه فرهنگستان، سيزدهم،شماره۳(پياپي ۵۱)، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۷
دگردیسی از مهم ترین عناصر ادبیات، به ویژه ادبیات حماسی و اسطوره ای، به شمار می رود. یکی از انواع آن، «دگردیسی تشرفی» است که در شاهنامه جلوه های مختلفی دارد. داستان «اندر آزمون کردن شاه آفریدون پسران را به ناشناس» جلوه بارزی از این نوع دگردیسی است که در آن، فریدون به هیئت «اژدها» درمی آید. در این مقاله این داستان از منظر ادبیات تطبیقی و پیوند شعر و نگارگری تحلیل می شود. مصورسازی دگردیسی تشرفی، ازخلاقانه ترین الهامات تصویری برگرفته از متن شاهنامه است که در این پژوهش به تحلیل نگاره هایی از روایت یاد شده می پردازیم. به منظور تحلیل متون تصویری منتخب، پس از اشاره به متن کلامی روایت و چرایی دگردیسی موقتی فریدون به اژدها، به تحلیلریخت شناسانه نگاره ها در مکتب های مختلف نگارگری و نیز بررسی دخل وتصرف نگارگر در انتقال روایت از نظام کلامی به تصویری اشاره شده است. روش انجام پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی و پژوهش بینارشته ای در قلمرو ادبیات تطبیقی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دگردیسی در نگاره های منتخب، دارای کارکرد آزمونی و درجهت تشرف به مقام شهریاری، مردانگی و همسرداری با درون مایه اژدهاکشی صورت پذیرفته و جلوه پیوند آیین تشرف و دگردیسی است که با نشانه هایی در نگاره مبنی بر مجازی بودن اژدها و برگزاری آیین تشرف نیز قابل اثبات است، اما درک دگردیسی تنها با رجوع به پیش متن کلامی ممکن است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه