توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی– تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۸
خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می رود و دست یابی بهجامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است ، در این میان طلاقاز جمله آسیب ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطرانداخته و مانع از پیشرفت آن می گردد. چنانچه ما بتوانیم از علل وعوام مختلف آن آگاهی یابیم می توانیم از بروز این علل و عواملجلوگیری کرده و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم . هدف از انجاماین پژوهش بررسی عوام موثر در بروز طلاق در استان آذربایجانشرقی – کلان شهر تبریز در سال 1392 می باشد . روش پژوهش ازنوع توصیفی بوده و نمونه های آن شامل پرونده های کلیه زوجینمتقاضی طلاق (100 زوج) که طی سال 1392 به دادگاه های خانوادهکلان شهر تبریز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفیانتخاب گردید و با استفاده از چک لیست ، اطلاعات حاصله از پروندهها بررسی و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه عوامل طلاق در چهاردسته جای می گیرد ، که بیشترین درصد علل درخواست طلاق بهترتیب عبارتنداز : عوامل اجتماعی (40%)، عوامل شخصی– فرد ی(34%)، عوامل اقتصادی (13%) و عوامل فرهنگی (10%) میباشند، که زیرمجموعه ها و فراوانی تاثیرگذاری هریک از عوامل بهتفصیل در کل مقاله آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه