توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل موثر بر خود اثربخشی در بین کارکنان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)
اطلاعات انتشار: پژوهش اجتماعي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۲۱
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر خود اثربخشی در بین کارکنان دانشگاه پرداخته است. بر اساس مباحث نظری، خود اثربخشی به انتظارات فرد از خود در موفقیت در کاری یا رسیدن به نتیجه ای ارزشمند از طریق فعالیتهای فردی تعریف شده است. خوداثربخشی در چارچوب نظری نظریه شناخت اجتماعی باندورا مورد تبیین قرار گرفته است. بر اساس این نظریه موفقیت انسان به تعامل بین رفتارهای فرد، عوامل شخصی و شرایط محیطی وابسته است. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش اجتماعی به بررسی انتظارات نظری و میزان تطبیق آن با مشاهدات پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق می باشد. تعداد کل جامعه آماری این تحقیق 112 بوده است که نهایتا تعداد پرسشنامه های معتبر به 85 مورد تقلیل یافت. یافته ها نشان می دهد در مجموع میزان خود اثربخشی میان کارکنان 77 درصد در حد زیاد و 23 درصد در حد متوسط بوده است. نتایج حاکی از ان است کارکنان دانشگاه از احساس خود اثربخشی نسبتا بالایی برخوردار هستند. بررسی فرضیه ها نشان می دهد، رابطه میان خود اثربخشی با میزان احساس آسایش و امنیت ذهنی کارکنان، رضایت از کار، کیفیت ارتباط همکاران با یکدیگر، تخصص کارکنان در حیطه کاری مورد تایید قرار گرفته است. و رابطه میان خود اثربخشی با نظام پاداش دهی و سابقه کار مورد تایید قرار نگرفته است. معادله رگرسیونی مدل تجربی خود اثربخشی نشان میدهد که خود اثر بخشی در یک ترکیب خطی تابعی از متغیرهای احساس آسایش و امنیت ذهنی، نظام پاداش ها و میزان تخصص افراد است. نهایتا باید گفت 40 درصد (40 R2=%) از تغییرات خود اثربخشی توسط متغیرهای درون مدل توضیح داده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه