توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون گریزی
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش انتظامي، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۵۲
نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده ای هنجارهای رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون گریزی به مساله ای اجتماعی تبدیل خواهد شد. این تحقیق، به روش فراتحلیل، به تحلیلی جامعه شناختی از عوامل موثر بر قانون گریزی (قانون گریزی نرم) می پردازد. برای بررسی موضوع از دو دسته مطالعات اسنادی و تجربی در زمینه قانون گریزی استفاده شده است. دراین تحقیق با تاکید بر رویکردی تلفیقی و چند عاملی، عوامل موثر بر قانون گریزی به عوامل زمینه ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای افزایش قانون مداری در جامعه ارائه شده است.

۲بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه شهر خلخال)
اطلاعات انتشار: مطالعات علوم اجتماعي ايران، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فرهنگی دبیران متوسطه شهر خلخال با منزلت اجتماعی آنان می پردازد. بدین منظور از دیدگاه بوردیو در ارتباط با سرمایه فرهنگی استفاده شده است. بوردیو معتقد است سرمایه فرهنگی دارای سه شکل تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی می باشد. سوال های اصلی پژوهش عبارت است از: سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر منزلت اجتماعی معلمان شهر خلخال دارد؟ هر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی بر میزان منزلت اجتماعی معلمان چگونه تاثیر می گذارد؟روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و به شیوه پیمایشی با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه شهر خلخال (120 نفر) تشکیل می دهند، که بعلت تعداد کم جامعه آماری، حجم نمونه 120 نفر (کل شماری) انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد وضعیت سرمایه فرهنگی معلمان در مقایسه با منزلت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارند و آنها در ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی به خصوص بعد تجسم یافته که مهارت ها و توانایی های شخصی را شامل می شود نمره بهتری کسب کرده اند. در بررسی فرضیه های تحقیق نیز می توان گفت: بین سرمایه فرهنگی و احساس منزلت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در احساس منزلت اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری دارد با این تفاوت که میزان همبستگی بعد نهادی در مقایسه با سایر ابعاد بیشتر است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از تبیین 0.7 تغییرات منزلت اجتماعی با توجه به ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی می باشد.

۳ارتباط و تاثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی (مطالعه موردی، شهر آمل، استان مازندران)
اطلاعات انتشار: مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در این مقاله درصدد بررسی ارتباط و تاثیر کیفیت زندگی عینی برکیفیت زندگی ذهنی در میان جمعیت شهری بالای 15 سال شهرستان آمل هستیم. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه از میان نمونه آماری 384 نفر جمع آوری شده اند. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که وضعیت دو بعد کیفیت زندگی عینی و ذهنی و بیش تر شاخص ها و متغیرهای تشکیل دهنده آن در شهر آمل زیر سطح متوسط قرار دارند که نشان دهنده وضعیت نامناسبی است. یافته های تبیینی تحقیق نشان داد که تمامی فرضیات تحقیق (فرضیه اصلی و فرضیات فرعی) به غیر از فرضیه سن تایید شدند. در تحلیل رگرسیون چندگانه هم فقط متغیرهای اصلی وارد شدند که ضریب تعیین (R2) برابر 0.483 بود که نشان می دهد مجموعه متغیرهای مستقل اصلی 48.3 درصد از واریانس و تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند که مقدار مناسبی است. برای بررسی توامان تاثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته هم از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مطالعه اهمیت مطالعه هم زمان و ارتباط و تاثیر عمیق میان کیفیت عینی و ذهنی زندگی را به جای استفاده جداگانه از یکی از این رویکردها را آشکار می کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه