توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری (سازگاری) و سلامت معنوی معتادان مقیم در مراکز اجتماع درمان مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون اهواز
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي هرمزگان، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری (سازگاری) و سلامت معنوی در معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در سال 90–91 شهر اهواز می باشد.روش کار: این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سرپایی و معتادین مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی می باشد که از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. برای این منظور به مراکز تحت پوشش بهزیستی و کلینیک های روان شناسی مراجعه گردید و از میان مراکز اجتماع درمان مدار (TC) تحت پوشش بهزیستی، 1 مرکز و از میان 10 کلینیک درمان سرپایی اعتیاد، 5 کلینیک از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد و در مجموع 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شخصیتی نئو (مقیاس سازگاری) و پرسش نامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین می باشد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد، به طوری که میانگین امتیازات اعضای انجمن معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) در مولفه سازگاری و سلامت معنوی به طور معنی داری (P<0.0001) بالاتر از میانگین امتیازات معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون است.نتیجه گیری: حضور معتادان در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) منجر به افزایش امیدواری و سرزندگی نسبت به درمان نگهدارنده با متادون می شود. بنابراین، به دلیل حضور فعالانه این افراد در مراکز اجتماع درمان مدار، میزان سلامت معنوی و توافق پذیری (سازگاری) این افراد تغییرات مثبت بیشتری می کند و انگیزه ترک بدون بازگشت برای آنان هموارتر و میسرتر می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه