توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱دید چند وجهی برای ردیابی افراد با استفاده از فیلتر ذرات
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله یک روش ساده وقوی برای ردیابی افراد براساس محورهای اصلی تصویر افراد با استفاده از چند دوربین ارایه می دهد هدف ها با استفاده از روش آشکارسازی اختلاف از پس زمینه اشکار می شوند محورهای اصلی تصویر افراد به عنوان ویژگی استخراج می شوند نقطه ی زمین اشکارشده ی هر فرد که از تقاطع uobignidnuob و محور اصلی تصویر افراد به دست می اید اشکار می شود نقطه ی زمین یک فرد که نقطه تقاطع محور اصلی یک فرد در یک نما با خط به دست امده از تبدیل هموگرافی محور اصلی همان فرد از نمای دیگر به نمای اول است به دست می اید فیلتر ذرات برای تخمین حالتهای هدفهای ردیابی شده در فریم فعلی براساس حالتهای هدفهای ردیابی شده در فریمهای قبلی استفاده میشود ترکیب وزنی نقطه تقاطع به دست امده با تبدیل هموگرافی و نقطه ی زمین اشکارشده ی فرد در هر فریم به عنوان اندازه گیری هایی برای بهبود این تخمین استفاده میشود نتایج ازمایشی اجرا شده برای چند دنباله ویدئویی تنومندی وکارا مد بودن روش ارایه شده رانشان میدهد .

۲شناسایی in silico ی miRNA ها و ژن های هدف آن ها در سویا (Glycine max)
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
میکرو RNA ها (miRNAs) ریبونوکلیئک اسیدهای غیر کدکننده ای هستند که از نظر تکاملی محافظت شده هستند و دارای طولی برابر 21–24 نوکلئوتید می باشند. میکرو RNA ها بیان ژن ها را پس از رونویسی از طریق تجزیه mRNA یا مهار ترجمه آن ها ، کنترل می کنند. وجود مقادیر بالای miRNA ها در گیاهان، پایه و اساس شناسایی miRNA های جدید در سایر گونه های گیاهی، از طریق همولوژی همردیف می باشد. در این مطالعه با استفاده از EST های موجود در پایگاه داده عمومی تعداد شش miRNA ژن ها ی هدف آن ها ونیز فعالیت ملکولی این ژن های هدف در گیاه سویا (Glysi max) شناسایی شدند.

۳بررسی رابطه بین نسبتهای سودآوری و ساختارسرمایه با نرخ بازده سهام
اطلاعات انتشار: فراسوي مديريت، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدفاصلی از این مقاله، بررسی این موضوع استکه آیا بین نسبتهای سودآوری و ساختار سرمایه با نرخ بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدفبه تعریفمفاهیم نرخ بازده سهام، نسبتهای سودآوری، و ضریب f آماره آزمون ، t نسبتهای ساختار سرمایه شرکت، آماره آزمون همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یکتوضیح داده میشود. اطلاعات مورد نیاز برای یکدوره زمانی سه ساله از شرکتهای فعال در بورساوراق بهادار تهران به صورت موردی از صنعت سیمان جمعآوری شده است. به عبارتی جامعه آماری مربوط به این مقاله، کلیه شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی مورد نظر، شرایط خاصمدنظر محقق از جمله حضور کامل در بورساوراق بهادار، طی این مدت را داشته اند. پساز مشخصشدن شرکتهای مربوطه و محاسبه نسبتهای مورد نیاز با استفاده از روشرگرسیون خطی و غیر خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداختیم که نتایج کلی حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه بین نسبتهای سودآوری و ساختار سرمایه با نرخ بازده سهام در شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سال های 1382 لغایت 1384 معنی دار نیست.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه