توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین عمق بهینه آب آبیاری گندم بر اساس خط مشی های مختلف مدیریتی در آبیاری بارانی عقربه ای
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در مبحث برنامه ریزی آبیاری این سوال مطرح می شود که عمق بهینه آبیاری چه مقدار است؟ در این پژوهش عمق بهینه آبیاری (با فرض توزیع توانی و با در نظر گرفتن تابع توزیع حاکم بر داده ها (توزیع نرمال)) با در نظر گرفتن آثار زیست محیطی برای سه خط مشی مختلف اقتصادی (بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و با محدودیت زیست محیطی) برای گیاه گندم و با سیستم آبیاری بارانی عقربه ای تعیین شد. آرایش سیستم در مزرعه 32 هکتاری مطابق با استاندارد ASAE طرح ریزی شد. به این ترتیب که در چهار ردیف شعاعی (دو ردیف A و B روی شیب حداکثر با زاویه 3 درجه بین دو شعاع و دو ردیف C و D روی شیب حداقل با زاویه 3 درجه بین دو شعاع) قوطی های نمونه برداری آب به فاصله شش متر قرار گرفت. سپس دستگاه با پنج سرعت مختلف راه اندازی و مقادیر آب داخل قوطی ها اندازه گیری شد. نسبت اقتصادی (C) برای سه نمونه مدیریت بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و محدودیت زیست محیطی به ترتیب 31.19، 4.58 و 1.45 محاسبه گردید.نتایج نشان داد که عمق بهینه آبیاری برای مدیریت بدون محدودیت کمترین مقدار و برای مدیریت با محدودیت زیست محیطی بیشترین مقدار (در دو حالت فرض توزیع توانی و تابع توزیع نرمال) بود.

۲تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به کار رفته در آبیاری بارانی عقربه ای
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سیستم آبیاری بارانی عقربه ای یکی از روشهای مدرن آبیاری در بسیاری از نقاط کشور است. با توجه به استفاده روبه رشد از این سیستم، مسایل خشکسالی، و بحث اقتصادی بودن آبیاری (عمق بهینه آبیاری) این سوال مطرح می شود که عمق بهینه آبیاری چه مقدار است؟ متاسفانه این پارامتر عموما بدون در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی تعیین می شود. با توجه به مسایل زیست محیطی و هزینه ای که برای پاکسازی آن باید متحمل شویم عمق بهینه آبیاری، لزوما عمقی نیست که بیشترین محصول از آن عاید شود. از این رو در تعیین عمق بهینه آبیاری محدودیتهای زیست محیطی را نیز باید در نظر گرفت. از طرفی دیگر، تمامی معادلاتی که برای بیان عمق بهینه آبیاری ارایه شده اند بر مبنای تابع توزیع حاکم بر مشاهدات مزرعه ای (مقدار آب پاشیده شده و یا نفوذ کرده در خاک) هستند و بنابراین دانستن تابع توزیع حاکم بر مشاهدات (مقدار آب پاشیده شده و یا نفوذ کرده در خاک) در تعیین عمق بهینه آبیاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که در این تحقیق این امر بررسی شده است. در ابتدا، آزمایشها مطابق با استاندارد ASAE طرح ریزی شد. بدین منظور در چهار ردیف شعاعی (دو ردیف A، B روی شیب حداکثر با زاویه 3° بین دو شعاع و دو ردیف C، D روی شیب حداقل با زاویه 3o بین دو شعاع) قوطیهای نمونه برداری آب به فاصله 6 متر قرار گرفت. سپس دستگاه با سرعتهای مختلف راه اندازی و مقادیر آب داخل قوطیها در شرایط مختلف اقلیمی (سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی) اندازه گیری شد. سپس توابع توزیع مطرح در آبیاری بارانی (توزیع نرمال، لوگ نرمال، توانی خاص و یکنواخت) انتخاب شد. برای محاسبات از یک تست آمار ناپارامتری (آزمون کولموگراف – اسمیرنوف) استفاده شد. از بین توابع توزیع مورد بررسی، توابع توانی و یکنواخت در سطح اعتماد 5 درصد در کلیه آزمایشها از نظر آماری رد شدند. توزیع لوگ نرمال فقط در سه آزمون (از 20 مورد) در سطح اعتماد 5 درصد پذیرفته شد. توزیع نرمال که در سطح اعتماد 5 درصد در 15 آزمون پذیرفته شد بهترین توصیف را برای پراکندگی داده ها ارایه داده است. لذا توصیه می شود که برای سیستم آبیاری بارانی عقربه ای محاسبات تعیین عمق بهینه آبیاری با در نظر گرفتن تابع توزیع نرمال دنبال شود.

۳بررسی اقتصادی سیستم آبیاری قطره ای در استان فارس
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)، , دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دراین مطالعه سیستم آبیاری قطره ای، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس، از بعد اقتصادی بررسی و ارزیابی شده است. آمار و داده های موردنیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از راه تکمیل 140 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 84–85 گردآوری شد. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان دادک ه براساس معیار ارزش حال خالص 62 درصد از سیستم ها دارای توجیه اقتصادی هستند. نتایج بدست آمده از بودجه بندی جزیی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد. مشکلات عمده شامل گرفتگی قطره چکان، کیفیت پایین لوله ها و بالا بودن هزینه اولیه است. بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران و همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت های ترویجی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

۴تاثیر کم آبیاری با روش های آبیاری قطره ای (نوار) و جویچه ای معمولی و یک ردیف در میان بر عملکرد چغندرقند
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، پاييز, دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تامین نیاز آبی چغندر قند با روش های نوین آبیاری نظیر آبیاری قطره ای (نوار) و آبیاری جویچه ای یک ردیف در میان موضوعی است که به دلایل طولانی بودن دوره رشد و نیاز آبی نسبتا زیاد دارای اهمیت فراوان است. در این تحقیق سه تیمار مربوط به آبیاری با نوار قطره ای و دو تیمار مربوط به آبیاری جویچه ای در نظر گرفته شد و در هر تیمار چهار ردیف چغندر قند کشت گردید. در این تیمارها، آبیاری به صورت یک در میان و تامین 70 درصد نیاز آبی گیاه و کشت یک ردیفه معمولی و تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه انجام شد. تیمارها از نظر میزان آب مصرفی، عیار قند سفید و قند ناخالص، عملکرد چغندرقند (ریشه)، عملکرد قند سفید و کارایی مصرف آب (WUE) مقایسه شدند. کمترین و بیشترین آب مصرفی به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری با نوار قطره ای یک ردیف در میان و آبیاری جویچه ای معمولی و بیشترین عملکرد ریشه مربوط به آبیاری جویچه ای معمولی بود. میزان آب مصرفی در آبیاری قطره ای حدود 50 درصد آبیاری سطحی بود در حالی که WUE عملکرد ریشه ها، WUE عملکرد قند سفید و WUE عملکرد قند ناخالص در تیمار آبیاری قطره ای یک ردیف در میان و تامین 70 درصد نیاز آبی گیاه بیشترین مقدار و در تیمار آبیاری جویچه ای معمولی کمترین مقدار را داشت. آبیاری جویچه ای یک در میان با مصرف 30 درصد آب کمتر از جویچه ای معمولی باعث حدود 15 درصد کاهش در عملکرد ریشه شد ولی کارائی مصرف آب در عملکرد ریشه در جویچه ای یک در میان از جویچه ای معمولی بیشتر بود.

۵بررسی مزرعه ای یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک در سیستم آبیاری میکرو
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به روند سریع توسعه سیستم های آبیاری قطره ای و با آگاهی از این که در این روش قابلیت مطلوبی در خصوص مدیریت صحیح و انجام عمل کوددهی وجود دارد، پژوهش در زمینه کاربرد آب، کود و مواد شیمیایی محلول در سیستم های آبیاری قطره ای از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکنواختی توزیع آب و کود از موضوع های مهم برای طراحان و کاربران سیستم های آبیاری قطره ای می باشد. در این پژوهش یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک با استفاده از قطره چکان روی خط و نوار آبیاری قطره ای جهت پخش آب و تانک کود، ونتوری و پمپ تزریق برای تزریق کود در سیستم آبیاری میکرو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب تغییرات ساخت نوار آبیاری قطره ای مورد استفاده کمتر از قطره چکان بوده که در نتیجه باعث عملکرد بهتر در یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک شده است. بررسی نحوه تغییرات حجم آب نمونه ها و مقدار نیتروژن نیتراتی موجود در آنها و ضرایب یکنواختی به دست آمده در سطح و پروفیل خاک بیانگر عملکرد بهتر ونتوری و پمپ تزریق در یکنواختی پخش کود نسبت به تانک کود بوده است.

۶بررسی تاثیر مدیریتی کیفیت متفاوت آب آبیاری، پساب تصفیه شده و کود N. P. K بر خصوصیات شیمیایی خاک در کشت کلم بروکلی در آبیاری میکرو
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۶ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دو کیفیت متفاوت آب آبیاری (پساب تصفیه شده فاضلاب و آب شهر) و کود N. P. K با روش آبیاری قطره ای نواری زیر سطحی بر خصوصیات شیمیایی خاک منطقه تحت آزمایش در سال 1389 در منطقه باجگاه فارس انجام شد. در این پژوهش، تاثیر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری شیراز بر روی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت کلم بروکلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق هدایت الکتریکی تا عمق 30 سانتی متری خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبیاری در مقایسه با آب معمولی، افزایش معنی داری یافت. همچنین استفاده از پساب فاضلاب باعث افزایش pH لایه سطحی خاک شد، هر چند این افزایش با توجه به بافر بودن فاضلاب و محیط خاک و مقاومت آن در برابر تغییرات pH اندک بود. در ضمن، تیمارهای مشتمل بر پساب همگی باعث افزایش نسبت جذبی سدیم (SAR) در لایه سطحی خاک شدند، هر چند این تاثیر در تیمارهایی که از کود و فاضلاب بهره برده اند به مراتب بیشتر بود. همچنین تغییرات بی کربنات، سولفات و میزان تجمع بر، سدیم، آهن، روی، مس، پتاسیم و منیزیم تا عمق 30 سانتی متری خاک و نیز میزان تجمع ازت، کلسیم و فسفر در تمامی عمق های مورد مطالعه خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبیاری در مقایسه با آب معمولی، افزایش معنی داری یافت. همان گونه که انتظار می رفت، استفاده از پساب فاضلاب باعث افزایش تجمع میزان فلزات سنگین نیکل، سرب و کادمیم در خاک منطقه تحت مطالعه گردید.

۷کود– آبیاری با ونتوری در سیستم بارانی خطی و مقایسه آن با روش سنتی کودپاشی در سیستم جوی پشته ای (گزارش کوتاه علمی)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف از این پژوهش بررسی یکنواختی توزیع نیترات با استفاده از تزریق کننده ونتوری در سیستم بارانی خطی و مقایسه آن با روش سنتی کودپاشی می باشد. این پژوهش در مزرعه ذرت علوفه ای به مساحت 11.4 هکتار تحت سیستم آبیاری بارانی خطی هم جوار به قطعه ای به مساحت 8 هکتار با روش آبیاری جوی و پشته ای انجام شد. با تعبیه یک مخزن کود و دستگاه ونتوری بر روی دستگاه بارانی خطی، کوددهی در طی دوره رشد به روش کود– آبیاری اعمال گردید. در طی دوره رشد، کود اوره (46 درصد نیتروژن) با دبی 0.11 لیتر در ثانیه به سیستم تزریق گردید. در آبیاری جوی و پشته ای کود به روش سنتی به زمین اضافه گردید. نتایج نشان داد که میانگین ضریب یکنواختی توزیع کود در سطح خاک آبیاری بارانی خطی 92 درصد بود. میانگین ضریب یکنواختی توزیع نیترات در پروفیل خاک در دو روش توزیع کود با ونتوری و پخش کود به روش سنتی به ترتیب برابر 80 و 60 درصد بود. در ضمن در سیستم آبیاری بارانی خطی نسبت به سیستم جوی و پشته ای 67 درصد در مصرف کود صرفه جویی شده و در سیستم بارانی خطی کارآیی مصرف آب نیز حدود 2 برابر سیستم آبیاری جوی پشته ای بوده است.

۸تعیین ضرایب گیاهی و تنش آب خاک گوجه فرنگی در شرایط گلخانه شیشه ای
اطلاعات انتشار: علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور تعیین دقیق تبخیر – تعرق واقعی گوجه فرنگی در گلخانه، به بررسی ضریب گیاهی و ضریب تنش آب خاک پرداخته شد. تبخیر – تعرق واقعی این گیاه در پنج تیمار با دور آبیاری متفاوت (1، 2، 4، 6 و 8 روزه) و با 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تعیین و با هم مقایسه شد. این تحقیق در داخل گلخانه دو طرفه با پوشش شیشه ای به ضخامت 4 میلی متر انجام شد. هر 24 ساعت یکبار در داخل گلخانه، دمای حداقل و حداکثر و تشعشع خورشیدی و هر دو ساعت یکبار، رطوبت نسبی اندازه گیری و ثبت شد. اطلاعات هواشناسی در خارج گلخانه نیز به طور هم زمان در ایستگاه هواشناسی نصب شده در فاصله 100 متری گلخانه برداشت گردید. تبخیر – تعرق گیاه مرجع در داخل و خارج گلخانه با استفاده از روش فائو – پنمن – مانتیث محاسبه شد. نتایج نشان داد که تبخیر – تعرق گیاه مرجع داخل گلخانه %73 خارج گلخانه می باشد. به منظور تعیین تبخیر – تعرق واقعی گوجه فرنگی در داخل گلخانه، از روش بیلان آب استفاده شد. ضریب گیاهی در داخل گلخانه با اعمال اطلاعات به دست آمده از پرژئومتر و آلبیدومتر برای مراحل توسعه، میانی و پایانی رشد به ترتیب 0.85، 1.0 و 0.77 به دست آمد. ضریب تنش آب خاک با ضریب سهل الوصول 0.7 برای همه تیمارها در دامنه 0.53 تا 0.98 تعیین شد و برای تیمار با دور آبیاری 4 روزه، که طبق نتایج عملکرد دچار تنش شده بود، به طور متوسط برابر 0.88 به دست آمد. این ضریب برای تیمار با دور آبیاری 8 روزه به طور متوسط به 0.72 تقلیل یافت.

۹بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم های آبیاری قطره ای در استان فارس
اطلاعات انتشار: مجله آبياري و زهكشي ايران، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه