توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرات مورفولوژیک – فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، بهار, دوره  ۱۶ , شماره  ۱ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسی و تعیین مقاومت گیاهان به خشکی و همچنین شوری خاک ازجمله عوامل مهم در انتخاب گونه های مناسب برای اصلاح مراتع می باشد. بنابراین هدف کلی این تحقیق مقایسه دو گیاه از نظر مقاومت به خشکی و شوری و همچنین امکان مقایسه از نظر تولید ماده خشک آنها می باشد. گونه های انتخابی شامل  Puccinellia distanceو Aeluropus littoralis می باشند. این بررسی به صورت طرح آزمایشی دو بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد. دو گونه فوق تحت دو تیمار اصلی آبیاری با فواصل 7 و 14 روزه قرار گرفتند. تیمار فرعی شامل تیمارهای شوری به صورت شوری شاهد (آب معمولی)، 100،150، 200 میلی مولار کلروسدیم بود. بررسیهای مرفولوژیک شامل تعیین درصد پژمردگی گونه ها، تعیین پتانسیل آب برگ و تعیین عملکرد (تولید) گونه های فوق بود. بررسیهای آناتومی گیاهان شامل ساختار تشریحی برگ بود. نتایج این آزمایشها نشان داد که با افزایش زمان تنش درصد پژمردگی در گونه Ae–li بیشتر از گونه Pu–di افزایش یافت. همچنین با افزایش تنش میزان وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گونه های فوق کاهش یافت که میزان کاهش عملکرد در  Ae–liبیشتر از گونه  Pu–diبود. در مجموع، نتیجه گیری شد که گونه Pu–di مقاومت بیشتری به خشکی و گونه  Ae–liمقاومت بیشتری به شوری از خود نشان داد.

۲بررسی عملکرد اقتصادی روش احیاء بیولوژیکدرکنترل فرسایش مراتع حوزه آبخیز زرجوع شهرستان اردکان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
لازمه اعمال مدیریت در حوزه های آبخیز شناخت کامل جنبه های مختلف آنهاست، لذا بر این اساس برنامه هایپیشنهادی جهت حفظ، اصلاح و احیاء منابع ارائه میگردد. این برنامه های پیشنهادی شامل برنامه های مدیریتی،بیولوژیک، مکانیکی و بیومکانیکی می باشد. در این تحقیق عملکرد اقتصادی روش های احیاء بیولوژیک اجرا شده درحوزه آبخیز زرجوع اردکان که شامل 300 هکتار کپه کاری و 250 هکتار چاله فلسی می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه های و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV و B\C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر اقتصادی پروژه های بیولوژیک اجرا شده در سال های دهم و دوازدهم دارای توجیه اقتصادی می باشند البته محاسبه سود واقعی این پروژه ها کار دشواری استچراکه اثراتی نظیر کنترل فرسایش، تلطیف هوا، ارزش تفرجگاهی و ... قابل اندازه گیری دقیق و ارزش گذاری نمیباشد که یقیقاً با احتساب این موارد این پروژه ها در زمان کوتاه تری به راندمان اقتصادی مطلوبی می رسند.

۳بررسی عملکرد اقتصادی سازه های مکانیکی درکنترل فرسایش مراتع حوزه آبخیز زرجوع شهرستان اردکان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
طرح های آبخیزداری عمدتا با اهداف کنترل سیلاب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفاظت ازاراضی کشاورزی و ... تهیه و اجرا می شود. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سازه های مکانیکی اجرا شده در حوزهآبخیز زرجوع اردکان که شامل 62 مورد بند خشکه چین و 2 مورد بند سنگی و ملاتی بوده، مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه ها و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV (ارزش فعلی پروژه) و B\C (نسبت سود به هزینه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سازه های احداث شده اهداف خود که همان کنترل فرسایش و رسوبگیری بوده را به خوبی انجام داده اند ولی از نظر اقتصادی بعلت هزینه اولیه زیاد و عدم تخمین سود واقعی حاصل از اجرای اینگونه پروژه ها در مدت زمان طولانی تری به بازدهی اقصادی می رسند.

۴مقایسه عملکرد اقتصادی سازه های مکانیکی و روش احیاء بیولوژیک آبخیزداری در حوضه زرجوع شهرستان اردکان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
طرح های آبخیزداری با اهداف کنترل سیلاب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفاظت از اراضیکشاورزی و ... تهیه و اجرا می شود. در این تحقیق عملکرد اقتصادی طرح های مکانیکی وروش احیاء بیولوژیک اجراشده در حوزه آبخیز زرجوع اردکان که شامل 62 مورد بند خشکه چین، 2 مورد بند سنگی و ملاتی ، 300 هکتارکپه کاری و 250 هکتار چاله فلسی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه های و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV و B\C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروژه های بیولوژیک با هزینه کمتر دارای منافع بیشتری نسبت به عملیات مکانیکی می باشند و در مدت زمان کوتاه تری پس از اجرا به توجیه اقتصادی می رسند. همچنین پروژه های مکانیکی نیز اهداف خود را به خوبی انجام داده اند ولی به دلیل هزینه اولیه بالاتر و عدم تخمین سود واقعی آنها در زمان طولانی تری به بازدهیاقتصادی می رسند.

۵تاثیر زمان جمع آوری بذر بر درصد جوانه زنی بذور برخی گندمیان چندساله مراتع
اطلاعات انتشار: مجله مرتع، پنجم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق مناسب ترین زمان جمع آوری بذر سه گونه مرتعی از گندمیان شامل Stipa barbata، Stipa parviflora و Cymbopogon olivieri بررسی شد. بذر گونه های مورد مطالعه در تاریخ های خاص با توجه به مراحل فنولوژی از مراتع استان یزد جمع آوری شد. به عبارت دیگر جمع آوری بذور از زمان رسیدن بذر تا موقع ریزش بذر در چندین مرحله انجام شد. پس از خشک شدن بذور در هوای آزاد، از هر مرحله تعداد 400 عدد بذر در 4 تکرار در پتری دیش مورد آزمایش قرار گرفتند و شمارش بذور جوانه زده به مدت 21 روز ادامه یافت. داده های هر گونه گیاهی به صورت مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهای تاریخ برداشت (در گونه S. parviflora با 4 زمان، گونه olivieri C. با 6 زمان و گونه S. barbata با 3 زمان برداشت) تجزیه و تحلیل شد. در مواردی که اثر تیمار زمان معنی دار بود، مقایسه میانگین درصدجوانه زنی در زمان های مختلف با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که زمان های مختلف برداشت در جوانه زنی همه گیاهان مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار در سطح یک درصد است. در گونه S. parviflora بیشترین درصد جوانه زنی در 3 خرداد (93%) و کمترین آن در 17 خرداد (63%) اتفاق افتاد. در گونه C. olivieri بیشترین درصد جوانه زنی در 21 اردیبهشت (70%) و کمترین آن در آن در 18 خرداد (28%) مشاهده شد. بذور گونه S. barbata در 23 خرداد بیشترین درصد جوانه–زنی (57%) و در 16 خرداد کمترین مقدار جوانه زنی (25%) را نشان داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه