توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی پتروفیزیکی افق غار از سازند آسماری با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان نفتی دورود واقع در خلیج فارس
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مطالعه، ویژگیهای فیزیک سنگ (پتروفیزیک) افق غار از سازند آسماری، با استفاده از نگارهای چاه پیمائی دو حلقه چاه کلیدی انتخاب شده از میدان دورود و بهره گیری از نرم افزارتخصصی GEOLOG6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic Petrophysics) مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج ارزیابی لیتولوژی غالب سازند آسماری دولومیت، ماسه سنگ و مقادیرکمی شیل با کانی رسی غالب از نوع ایلیت تشخیص داده شد. همچنین محاسبه پارامتر تخلخل کل و تخلخل موثر مقادیر تقریباً برابر و بالایی را نتیجه میدهد. میانگین تخلخل موثر و اشباع آب موثر برای افق غار به ترتیب 21% و 48% بدست آمد. همچنین با استفاده از نحوه توزیع وگسترش پارامترهای پتروفیزیکی، افق مخزنی غار از بالا به پایین به چهار زون A1، A2، B و C تقسیم گردید و زون Ghar B واجد بهترین کیفیت مخزنی شناخته شد

۲ارزیابی پتروفیزیکی سازند داریان با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان پارس جنوبی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش، با استفاده از نگارهای چاه پیمایی دو حلقه چاه کلیدی انتخاب شده از میدان پارس جنوبی و بهره گیری از نرم افزار تخصصی GEOLOG 6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی(Probabilistic) ، پارامترهای مخزنی سازند داریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این ارزیابی، بررسی ترکیب سنگ شناسی سازند داریان با استفاده از کراس پلات نوترون– چگالی نشان میدهد که این سازند اساساً آهکی و در بعضی فواصل دولومیتی است. آنالیز داده های چاه پیمایی نشان میدهد که این سازند از تخلخل مناسبی برخوردار است، میانگین تخلخل موثر و اشباع آب موثر برای سازند داریان به ترتیب 24\1 درصد و 30\9 درصد بدست آمده است.

۳ارزیابی خواص مخزنی افق غار از سازند آسماری با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان نفتی دورود
اطلاعات انتشار: زمين، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش، با استفاده از نگارهای چاه پیمائی سه حلقه چاه کلیدی انتخاب شده از میدان دورود و بهره گیری از نرم افزار تخصصی GEOLOG 6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic)، پارامترهای مخزنی افق غار از سازند آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.بر اساس نتایج این ارزیابی و استفاده از چارتهای استاندارد شلومبرژه، ترکیب سنگ شناسی افق غار از سازند آسماری، دولومیت، ماسه سنگ و بخشهای شیلی که کانی رسی ایلیت در آن غالب است، تشخیص داده شد.به علت پایین بودن حجم شیل و نوع لیتولوژِی، تخلخل کل و تخلخل موثر تقریبا در بیشتر نقاط با هم برابر و بالا است. میانگین تخلخل موثر و اشباع آب موثر برای افق غار به ترتیب 21% و 54% بدست آمده است. همچنین با استفاده از نحوه توزیع و گسترش پارامترهای پتروفیزیکی، افق مخزنی غار از بالا به پایین به چهار زون A1، A2،B  و C تقسیم گردید و زون Ghar B واجد بهترین کیفیت مخزنی شناخته شد.

۴بررسی علل آبدهی مخزن آسماری در چاه های میدان نفتی دورود
اطلاعات انتشار: زمين شناسي محيط زيست، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه