توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، بهار, دوره  ۱۸ , شماره  ۱ (مسلسل ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فشار و ترکیب یونی آب در کاهش نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از یک غشای نانوفیلتراسیون بوده است. به منظور بررسی تاثیر فشار، میزان حذف نیترات در غلظت نیترات150 میلی گرم بر لیتر نیترات سدیم و نیترات کلسیم در دامنه فشار 4 تا 11 بار مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی تاثیر غلظت در میزان حذف نیترات، از غلظتهای 50، 100، 150، 200، 250، 300 میلی گرم بر لیتر نمکهای نیترات سدیم، نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و نیترات منیزیم برای شبیه سازی آب استفاده شد. برای بررسی تاثیر نوع آنیون همراه نیترات در میزان حذف آن، میزان حذف نیترات با افزودن غلظتهای 50، 100، 150، 200، 250 میلی گرم بر لیتر دو نمک فلورید سدیم و سولفات سدیم به محلول حاوی نیترات سدیم اندازه گیری و تاثیر حضور این آنیون ها در غلظتهای مختلف بررسی و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فشار، میزان حذف نیترات افزایش می یابد که این تاثیر افزایش فشار، به ویژه هنگامی که نیترات به همراه کاتیون تک ظرفیتی باشد محسوس تر است. بعلاوه، این افزایش میزان حذف تا فشار 8 بار بیشتر بوده و پس از آن تقریبا ثابت می شود. نوع کاتیون همراه نیترات نیز در میزان حذف آن تاثیر داشته و حداکثر میزان حذف نیترات در محلول شبیه سازی شده با نیترات کلسیم و حداقل آن در محلول شبیه سازی شده با نیترات پتاسیم مشاهده شد. در خصوص تاثیر غلظت در میزان حذف نیترات نیز بسته به نوع کاتیون همراه نیترات این تاثیر متفاوت است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه هنگامی که کاتیون همراه نیترات دو ظرفیتی باشد، همچون نیترات کلسیم و نیترات منیزیم، با افزایش غلظت نیترات، میزان حذف آن افزایش می یابد، لکن هنگامی که کاتیون همراه نیترات تک ظرفیتی است، همچون نیترات سدیم و نیترات پتاسیم، میزان حذف نیترات با افزایش غلظت کاهش می یابد. تاثیر نوع و میزان آنیون همراه نیترات در میزان حذف آن نیز بسته به نوع آنیون همراه متفاوت می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سولفات در محلول، میزان حذف نیترات کاهش می یابد، در حالی که با افزایش غلظت فلوراید در محلول میزان حذف نیترات افزایش می یابد.

۲بررسی اثر پیش اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به وسیله نانو فیلتراسیون
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، زمستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۴ (مسلسل ۶۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
مواد آلی به عنوان پیش سازهای اصلی ترکیبات جانبی ناشی از گندزدایی شناخته شده اند. تحقیقات نشان می دهد، این ترکیبات بسیار خطرناک و سرطان زا هستند. غلظت بالای کربن کلی آلی، احتمال تشکیل ترکیبات جانبی را افزایش می دهد. در این تحقیق از کربن کل آلی به عنوان شاخص محتوای آلی آب، استفاده شده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر پیش ازن زنی بر روی حذف کربن کلی آلی به وسیله نانو فیلتر بود که به این منظور در قسمتی از تحقیق نانو فیلتراسیون همراه با پیش ازن زنی و در قسمتی دیگر بدون پیش ازن زنی انجام شد. نتایج نشان داد که نانو فیلتراسیون قادر به حذف مقادیر زیادی از مواد آلی بدون نیاز به پیش تصفیه است. در نانو فیلتراسیون به تنهایی و در فشارهای عملیاتی 4 و 8 بار، غلظت کربن کل آلی خروجی در تمامی موارد کمتر از 2 میلی گرم در لیتر بود که موفقیت آزمایش ها را نشان می دهد. پیش ازن زنی با غلظت 2 میلی گردم در لیتر، میانگین کربن کل خروجی را به 3.3 میلی گرم در لیتر رساند که با توجه به استادارد سازمان محیط زیست آمریکا، میان قابل قبولی محسوب نمی شود. این مقدار در پیش ازن زنی با غلظت 4 میلی گرم در لیتر به میزان 4.2 مشخص شد پیش ازن زنی – نانو فیلتراسیون باعث افزایش کربن کل خروجی از نانو فیلتر خواهد شد.

۳بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱ (مسلسل ۵۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تصفیه پساب صنایع آبکاری به علت آلودگی زیاد و آلوده کردن آب و خاک، ضروری است. به علت مصرف زیاد آب این صنایع، استفاده مجدد و بازیابی پساب تصفیه شده، اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آبکاری آلومینیوم با استفاده از پایلوت نانوفیلتراسیون مورد بررسی قرار گرفته است.در ابتدا با خنثی سازی پساب، مقدار آلومینیوم در پساب کاهش داده شده و سپس امکان تصفیه پساب با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای موثر در فرآیند که در پایلوت مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از: دما و فشار کاری دستگاه هنگام تصفیه با نانوفیلتراسیون. در این مطالعه از غشا 90NF که توسط شرکت فیلم تک ساخته شده است، به عنوان نانوفیلتر استفاده می شود. این تحقیق در دماهای 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد و فشارهای 5 الی20 بار انجام شد.نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که بهترین بازده حذف آلومینیوم و سولفات در فشارهای بین 7.2 تا 12.5 بار و دمای 30 درجه سانتی گراد به دست می آید. همچنین مشاهده می شود با افزایش دما و فشار، فلاکس آب عبوری از نانوفیلتراسیون افزایش می یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه