توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بازشناسی پارامترهای معماری پایدار وبازتاب آن در طراحی هتل امروز
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زیست وتوسعه پایدارامروزه ازبحث برانگیزترین موضوعات درمعماری است و نظریات گوناگونی دراین زمینه ارایه شده است ولی به طور کلی معماری پایدار را میتوان معماری دانست که نسبت به ویژگیها و شرایطمحیطی و مکانی پاسخگو است و ازقابلیت های بستر خودردراستای ایجادشرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه می نماید یعنی کمترین صدمات را برمحیط زیست دارد علاوه براین نسبت به تغییرات شرایط و نیازها انطباق پذیروتداوم پذیر است و به عبارت دیگر معماری منحصربفردی است که ضمن توجه به نیازهای زیبا شناختی با ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است دراین مقاله به شرح معماری پایدار توسعه پایدار و نقش معماران طراحان و مسئولان درایجادچنین معماری خصوصا فضاهای گردشگری پرداخته ایم

۲امنیت بخشی بافت های فرسوده شهری با راهکارهای طراحی محیطی نمونه موردی : محله سرحمام شهر بابل
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۶
رشد شتابان جمعیت شهرها منجر به بروز مشکلات و مسائل پیچیده به ویژه انواع ناهنجاری های اجتماعی شده است.افزایش جرم و جنایت در شهرها امنیت و آسایش شهروندان را تهدید میکند و انسجام جامعه را مختل میسازد از این رواقدامات علمی و عملی جهت کاهش ناهنجاریها در جامعه ضرورت مییابد. تصور جوامع امروزی و محلههای شهری حال حاضر، بدون تنشها و ناامنیهای ناشی از جرائم شهری، به سختی ممکن است. اما این مقوله در بافت های فرسوده شهریاز اهمیت بیشتری برخوردار است. اهمیت تاریخی، فرهنگی و در پارهای موارد جاذبههای گردشگری این محلات از یک سو ونامتناسب بودن آن با مقتضیات زندگی امروز شهروندان از سویی دیگر بر ضرورت بهسازی بافت این محلات برای رسیدن به امنیت کالبدی تاکید میکند. با این وجود، به خاطر مشکلات شهری و ناهماهنگی کاربریها با نیازهای ساکنین مهاجرت ازاین محلات بیشتر از سایر نقاط بوده که نتیجه آن از بین رفتن تعلق خاطر ساکنان نسبت به محله است که پیامدی جز گسترش آسیب های اجتماعی، ناملایمات و جرائم شهری از قبیل سرقت، عدم امنیت در شب، تجمع معتادان و فروش موادمخدر، مزاحمت افراد ناباب، ضرب و شتم و درگیری و ...را در پی نخواهد داشت. در این نوشتار، به عوامل ایجاد کنندهی امنیت در محیطهای شهری و مطالعه یک نمونه موردی محله سرحمام بابل پرداخته شده است.این مطالعه بر پایه رویکرد طراحی محیطی CPTED انجام شده است . برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. سرانجام اطلاعات و داده های بدست آمده به کمک این دو روش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکارهایی برای بهسازی نقاط ناامن و برقراری امنیت کالبدی ارائه شده است.

۳تاثیر معماری بومی بر ایجاد حس تعلق و هویت در محلات مسکونی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۷
تنوع قومی و تکثر فرهنگی کشور ایران از شرایط متنوع ژئوپلتیک و کلیماتیک آن ناشی می شود. ایران زمین ، دارای فرهنگ های بومی و محلی متمایز از فرهنگ غالب مرکزی است که هرکدام از این فرهنگ ها راه حلی جداگانه برای پاسخبه ماندگاری انسان ارائه نموده اند . واضح است که مکان، اصلی ترین معیار سنجش هویت انسان است . سوال بنیادی انسان برای درک تمامی هویت هستی و چیستی آن از پرسش مکان آغاز می شود ، از کجا آمده ام ؟فضاهای مسکونی امروز از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی به دور شده اند و به همیندلیل توجه به عوامل موثر در تعلق به مکان در محله های سنتی و تعمیم آن به واحدهای همسایگی امروز یکی از ضرورتهای مهم در عرصه طراحی مجتمعها و محیطهای مسکونی میباشد. به دلیل توسعههای نامناسب مجتمعهای زیستی، حس مکان و تعلق به مکان تضعیف شدهاست و این خود موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است. حال سؤال اساسی این است که فرهنگ بومی با توجه به قدمت زمانی و مکانی چگونه میتواند در دنیای معاصر که دنیایی مدرن و پست مدرن است و در فرایند جهانیشدنپایدار بماند و در فرهنگ ملی و جهانی مستحیل نشود: برای حفظ و بقای آن اتصال فرهنگ بومی به چارچوب هویت بومیاز عمدهترین راهکارهای اجتماعی است. به همین دلیل پرداختن به بازیابی هویت بومی از لحاظ نظری میتواند راهکارهای حفظ فرهنگ بومی را نشان دهد. مقاله حاضر در صدد بررسی بازیابی هویت بومی از طریق همین فرهنگ بومی است که میتواند هویت خاص خود را بهوجود آورد .
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه