توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر تعادل الکترولیت در جیره غذایی مرغان مادر گوشتی بر صفات کمی و کیفی تولیدی آنها
اطلاعات انتشار: دانش و پژوهش علوم دامي، بهار, دوره  - , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور تعیین اثر تعادل الکترولیت در جیره غذایی مرغان مادر گوشتی بر صفات کمی و کیفی تولیدی آنها، آزمایشی با استفاده از 200 قطعه مرغ مادر گوشتی و 10 قطعه خروس سویه راس 308، از سن 62–50 هفتگی اجرا شد. مطالعه حاضر بصورت طرح کاملا تصادفی، شامل 5 تیمار و هر تیمار متشکل از 4 تکرار بود و در هر تکرار 10 قطعه مرغ و 1 قطعه خروس قرار داشت. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار 1 (175 میلی اکی والان در کیلوگرم)، 2 (200 میلی اکی والان در کیلوگرم)، 3 (225 میلی اکی والان در کیلوگرم)، 4 (250 میلی اکی والان در کیلوگرم) و 5 (275 میلی اکی والان در کیلوگرم) تعادل الکترولیت در جیره غذایی در کل دوره آزمایش بودند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد اختلاف بین میانگین تولید تخم مرغ در کل دوره آزمایش بین تیمارهای مختلف معنی دار شد. بطوریکه تیمار 2 و 5 به ترتیب بالاترین و پایین ترین میانگین تولید تخم مرغ را نشان دادند. میانگین وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ در بین تیمارهای مختلف در کل دوره آزمایش معنی دار گردید. همچنین قابلیت جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار در بین تیمارهای مختلف معنی دار بود و تیمار2 و 5 به ترتیب بالاترین و پایین ترین درصد جوجه درآوری از تخم مرغهای نطفه دار را نشان دادند. همچنین در کل دوره آزمایش صفات ضخامت پوسته، استحکام پوسته، شاخص رنگ زرده، وزن حجمی، واحدها و تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفتند.با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی صفات مختلف به نظر می رسد که تعادل الکترولیت 200 میلی اکی والان در کیلوگرم در جیره غذایی مرغ مادر بهترین نتیجه از نظر تولید و جوجه در آوری از تخم مرغهای نطفه دار بهمراه داشته باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه