توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان– شبستر، آذربایجان (ایران)‏
اطلاعات انتشار: علوم زمين، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژوهش پیش رو با هدف بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی در پهنه گسلی صوفیان – شبستر در پهنه البرز باختری – آذربایجان (شمال باختری ایران) به انجام رسیده است. این پهنه گسلی، در ‏دامنه جنوبی بلندی‌های میشو، واحدهای زمین‌شناختی نیوژن و کواترنری را بریده است. بر پایه مطالعه داده‌های حاصل از تلفیق داده رقومی توپوگرافی با مقیاس?????\?، عکس‌های ‏هوایی در مقیاس ?????\?، تصاویر ماهواره‌ای لندست با دقت مکانی30 متر و اندازه‌گیری‌های میدانی، بیشینه جابه‌جایی افقی و شاقولی تجمعی در طول پهنه گسلی صوفیان– شبستر ‏به‌ترتیب ?0?±???? متر (در رودخانه مشنق) و4±?? متر (در مخروط‌افکنه خاور روستای بنیس) برآورد شد. کمینه جابه‌جایی افقی و شاقولی تجمعی (در بخش باختری پهنه گسلی) به ‏ترتیب 5\0± 9 متر (در آبراهه جابه‌جا شده در شمال شرفخانه) و4± ? متر (در آبراهه شمال کوزه‌کنان) دیده شد. میزان جابه‌جایی افقی و شاقولی به‌ترتیب ?0± ??? مترو 4±?? متر (در ‏رودخانه شمال باختری کوزه‌کنان)، امکان محاسبه زاویه ریک صفحه گسل را با استفاده از محاسبات هندسی در بخش باختری این پهنه گسلی فراهم می‌آورد. بر پایه این محاسبه، زاویه ‏افت لغزش روی صفحه بخش گسلی شبستر برابر با 4±?? درجه به سوی باختر است. بر پایه زاویه ریک محاسبه‌شده برای صفحه گسل و شواهد ریخت‌زمین‌ساختی پهنه گسل، پهنه ‏گسلی صوفیان– شبستر دارای راستای ‏N81E‏ با زاویه ریک ? تا ?? درجه به سوی باختر و سازوکار امتدادلغز راست‌گرد به همراه مولفه‌ای فشاری با شیب به سوی شمال معرفی شده است. ‏از این رو، پهنه گسلی صوفیان– شبستر (شامل پاره‌گسل‌های صوفیان، شبستر، ‏F1‎، شرفخانه (‏F2‎‏) و (‏F3‎‏) از دیدگاه نوزمین‌ساخت، پهنه‌ای جنبا به‌شمار می‌آید.‏
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه