توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی وروانی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستانهای شهراردبیل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۲۰
حوزه سلامت اجتماعی ازسال 1995به بعدعلاوه برنگرش کلی و عامی که برکیفیت سلامت درمیان تمام افراد دارد درکشورهای صنعتی گرایش خاصی را دردوبعدسلامت روانی و نیزسلامت اجتماعی آغاز کرده است به این ترتیب ارتقای سلامت دربرگیرنده زمینه های اقدام اجتماعی برای توسعه سطح سلامت است هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و روانی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستانهای شهراردبیل می باشد روش تحقیق بااستفادده ازروش پیمایشی وازطریق ابزار پرسشنامه انجام شد و دردوبخش طراحی شده بود که بخش اول مربوط به گویه های سلامت اتماعی و روانی کینهاگن بوده و بخش دوم مربوط به پرسشنامه شغلی پاترسون بود جامعه آماری مورد مطالعه پرستاران بیمارستانهای شهراردبیل که تعداد آنها 500نفر می باد روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه نیز ازجدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 217نفر می باشد و ازروشهای آماری ازمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است یافته ها و نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین متغیرهای یکپارچگی اجتماعی ایفای نقش اجتماعی انسجام اجتماعی پذیرش اجتماعی سلامت روانی با متغیر سلامت اجتماعی وجود دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه